32003L0066

Komisjoni direktiiv 2003/66/EÜ, 3. juuli 2003, millega muudetakse komisjoni direktiivi 94/2/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiamärgistuse puhulEMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 170 , 09/07/2003 Lk 0010 - 0014
CS.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
ET.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
HU.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
LT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
LV.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
MT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
PL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
SK.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310
SL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 306 - 310


Komisjoni direktiiv 2003/66/EÜ,

3. juuli 2003,

millega muudetakse komisjoni direktiivi 94/2/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiamärgistuse puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiivi 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, [1] eriti selle artikleid 9 ja 12,

ning arvestades järgmist:

(1) Elekter, mida kasutavad külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid, moodustab ühenduses olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Kõnealuste seadmete energiatarbimist on võimalik oluliselt vähendada.

(2) Komisjoni direktiivi 94/2/EÜ [2] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. septembri 1996. aasta direktiivi 96/57/EÜ (kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute ja sügavkülmikute ning nende kombinatsioonide energiatõhususe nõuete kohta) [3] koostoimes kehtestatud märgisesüsteemi edu tagajärjel tõusis uute külmikute ja sügavkülmikute energiatõhususe indeks aastatel 1996–2000 rohkem kui 30 %.

(3) Umbes 20 % 2000. aastal müüdud külmutusseadmetest kuulus kõige tõhusamasse klassi A ning mõnedel turgudel oli see protsent üle 50. A-klassi masinate turuosa suureneb kiiresti. Sellest tulenevalt on ajutise abinõuna tarvis kehtestada kaks lisaklassi märgisega A + ja A++ kuni oluliste muudatuste toimumiseni energiamärgistuse klassides.

(4) Energiatõhususe märgistuse mõju väheneb või kaob, kui ei määratleta täiendavaid ja tulemuslikumaid klasse.

(5) Seepärast tuleks direktiivi 94/2/EÜ vastavalt muuta. Samal põhjusel on võimalik viia käesolev direktiiv vastavusse hiljuti vastuvõetud samalaadsete direktiividega, rakendades direktiivi 92/75/EMÜ.

(6) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 92/75/EMÜ artikli 10 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/2/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

"2. Käesoleva direktiivi kohaselt nõutavat teavet saadakse mõõtmistest, mis on tehtud vastavalt ühtlustatud standarditele, mis Euroopa standardiseerimisasutused (CEN, CENELEC, ETSI) on vastu võtnud komisjoni volitusel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/34/EÜ [4] ning mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja mille ülevõetud siseriiklike standardite viitenumbrid liikmesriigid on avaldanud.

3. I, II ja III lisa sätteid, millega nähakse ette müraga seotud teabe esitamist, kohaldatakse ainult siis, kui liikmesriigid nõuavad kõnealuseid andmeid nõukogu direktiivi 86/594/EMÜ artikli 3 kohaselt. Seda teavet hinnatakse kõnealuse direktiivi kohaselt.

4. Käesolevas direktiivis kohaldatakse direktiivi 92/75/EMÜ artikli 1 lõikes 4 sätestatud mõisteid."

2. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõige:

"Kui teatava mudelikombinatsiooniga seotud teave on saadud teiste kombinatsioonide konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste ja/või ekstrapolatsiooni teel, peaks dokumentides olema kajastatud need arvutused ja/või ekstrapolatsioonid ning tehtud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsed (üksikasjad toime arvutamise matemaatilise mudeli ja selle mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste kohta)."

b) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Kui seadmeid pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks trükitud või kirjaliku teatise või mõne muu vahendi abil ning kui võimalikul kliendil ei ole eeldatavasti võimalik esitletavat seadet näha, näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, Internetis või muudel elektroonilistel andmekandjatel kuulutuste puhul, peab see teatis sisaldama III lisas piiritletud kogu teavet."

3. I, II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

4. VI lisa tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Liikmesriigid lubavad direktiivi 94/2/EÜ artikli 2 lõikes 5 osutatud märgistuste, selgituste ja teabevahetuse, mis sisaldab käesoleva direktiiviga parandatud teavet, ringlusse lasta hiljemalt 1. juuliks 2004.

See tagab, et direktiivi 94/2/EÜ artikli 2 lõikes 5 osutatud märgistused, selgitused ja teabevahetus vastab parandatud näidistele hiljemalt 31. detsembriks 2004.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted hiljemalt 30. juunil 2004. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. juuli 2003

Komisjoni nimel

asepresident

Loyola De Palacio

[1] EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16.

[2] EÜT L 45, 17.2.1994, lk 1.

[3] EÜT L 236, 18.9.1996, lk 36.

[4] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

--------------------------------------------------

LISA

1) I lisa muudetakse järgmiselt.

a) Rubriigist "Märkused märgistuse kohta" jäetakse välja viimane lause "Tähelepanu: eespool nimetatud mõistete muukeelsed vasted on esitatud VI lisas".

b) Rubriigis "Trükkimine":

i) lisatakse joonise järele järgmine tekst:

"Tunnustäht A + ja A++ seadmete jaoks peab olema kaaskõlas järgmiste joonistega ning paiknema samas kohas, kus A-klassi seadmetel on tunnus A"

+++++ TIFF +++++

ii) lõpptekst, mis algab sõnadega "Kogu trükkimist käsitlev teave on esitatud "Külmiku/sügavkülmiku märgistuse väliskujunduse juhises"…" jäetakse välja.

2) II lisa muudetakse järgmiselt.

a) Punkt 4 asendatakse järgmisega:

"4. Mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud V lisas, mida väljendatakse järgmiselt: "Energiatõhususe klass … skaalas A++ (suurima energiatõhususega) — G (väikseima energiatõhususega)". Kui need andmed esitatakse tabelis, võib neid väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist skaalaga A (suurima energiatõhususega) — G (väikseima energiatõhususega)."

b) Punkt 8 asendatakse järgmisega:

"8. Sügavkülmutatud toiduainete hoiukambrite ja jahuti kambrite netomaht võimaluse korral vastavalt artikli 1 lõikes 2 osutatud standarditele — 1., 2. ja 3. klassi puhul ära jätta. 3. klassi seadmete puhul "jääkambri" netomaht."

c) Lisatakse punkt 15:

"15. Kui mudel on ette nähtud sisseehitatavana, peaks see olema märgitud."

d) Viimane märkus jäetakse välja.

3) III lisa muudetakse järgmiselt:

viimane märkus jäetakse välja.

4) V lisasse lisatakse pealkirja "ENERGIATÕHUSUSE KLASS" järele järgmine tekst:

"1. OSA: A + ja A++ klasside määratlused

Seadme klass on A + või A++, kui energiatõhususe indeks alfa (Iα) jääb tabelis 1 määratletud piiridesse.

Tabel 1

Energiatõhususe indeks α (Iα) | Energiatõhususe klass |

30 > Iα | A++ |

42 > Iα ≥ 30 | A+ |

Iα ≥ 42 | A–G (vt allpool) |

Tabelis 1

I

=

SC

× 100

kus

AC = seadme aastane energiatarbimine (vastavalt I lisa V märkusele)

SCα = seadme normatiivne aastane energiatarbimine

SCα arvutatakse valemiga

M

X ∑

+ N

+ CH

kus

Vc on kambri netomaht (liitrites) (vastavalt artikli 1 lõikes 2 osutatud standarditele).

Tc on kambri kavandatud temperatuur (°C).

Mα ja Nα väärtused on esitatud tabelis 2 ning FF, CC, BI ja CH väärtused tabelis 3.

Tabel 2

Seadme liik | Kõige külmema kambri temperatuur | Mα | Nα |

1.Külmkapp | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

2.Külmik/jahuti | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

3.Külmik (tärnideta) | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

4.Külmik* | ≤ – 6 °C* | 0,643 | 191 |

5.Külmik** | ≤ –12 °C** | 0,450 | 245 |

6.Külmik***/ | ≤ – 18 °C***/ *(***) | 0,777 | 303 |

7.Külmik/sügavkülmik*(***) | ≤ – 18 °C***/*(***) | 0,777 | 303 |

8.Püstine sügavkülmik | ≤ – 18 °C*(***) | 0,539 | 315 |

9.Kirst-sügavkülmik | ≤ – 18 °C*(***) | 0,472 | 286 |

10.Mitme uksega või muud seadmed | | [1] | [1] |

Tabel 3

Parandustegur | Väärtus | Tingimus |

FF (jäävaba) | 1,2 | "Jäävabade" (ventileeritavate) sügavkülmutatud toiduainete hoiukambrite puhul |

1 | Muul juhul |

CC (kliimaklass) | 1,2 | "Troopiliste" seadmete puhul |

1,1 | "Subtroopiliste" seadmete puhul |

1 | Muul juhul |

BI (sisseehitatavad) | 1,2 | Alla 58 cm laiuste sisseehitatavate seadmete [2] puhul |

1 | Muul juhul |

CH (jahuti kamber) | 50 Kwh/y | Vähemalt 15 liitrise jahuti kambriga seadmete puhul |

0 | Muul juhul |

Kui seade ei kuulu klassi A + või A++, liigitatakse see 2. osa kohaselt.

2. OSA: A–G klasside määratlused

.…"

[1] "Niisuguste seadmete puhul määravad kõige madalama temperatuuriga kambri temperatuur ja tärnide arv M ja N väärtuse. –18 °C"*(***)" kambritega seadmeid loetakse külmik/sügavkülmikuteks"*(***)".

[2] "Seade on ""sisseehitatav"" ainult siis, kui see on valmistatud üksnes köögi seinaõõnde ülesseadmiseks, vajab mööbliviimistlust ja on niisugusena testitud.

--------------------------------------------------