32003L0051Euroopa Liidu Teataja L 178 , 17/07/2003 Lk 0016 - 0022


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/51/EÜ,

18. juuni 2003,

millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 44 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni istungil rõhutati vajadust kiirendada finantsteenuste siseturu väljakujunemist, nähti ette, et komisjoni finantsteenustealane tegevuskava tuleb rakendada 2005. aastaks, ja kutsuti üles võtma meetmeid suurendamaks võrreldavust raamatupidamisaruannete puhul, mille on koostanud ühenduse äriühingud, kellel on lubatud väärtpaberitega reguleeritud turul kaubelda (edaspidi: börsil noteeritud äriühingud).

(2) 13. juunil 2000 avaldas komisjon oma teatise "Euroopa Liidu finantsaruandluse strateegia: edaspidine tegevus", milles pandi ette, et hiljemalt 2005. aastal järgivad kõik börsil noteeritud ühenduse äriühingud oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruannete koostamisel ühtseid raamatupidamisstandardeid, nimelt rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid (International Accounting Standards – IAS).

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta [4] (edaspidi: IAS määrus) viidi sisse nõue, et alates 2005. aastast koostavad kõik börsil noteeritud äriühingud oma konsolideeritud aastaaruanded ühenduses kohaldamiseks vastuvõetud raamatupidamisstandardite järgi. Samuti sätestati liikmesriikide valikuvabadus lubada või nõuda vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamist raamatupidamise aastaaruannete koostamisel ja lubada või nõuda vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamist börsil noteerimata äriühingute poolt.

(4) IAS määrus sätestab, et rahvusvahelise raamatupidamisstandardi vastuvõtmiseks ühenduses kohaldamiseks on vaja, et see vastab põhinõuetele, mis on sätestatud neljandas nõukogu direktiivis 78/660/EMÜ, 25. juuli 1978, teatud tüüpi äriühingute aastaaruannete kohta, [5] ja seitsmendas nõukogu direktiivis 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, konsolideeritud aastaaruannete kohta, [6] see tähendab, et vastava standardi kohaldamise tulemusena antakse õige ja erapooletu pilt ettevõtte finantsolukorrast ja tulemuslikkusest – seda põhimõtet arvestatakse nimetatud direktiivide valguses ilma viitamata standardi täpsele vastavusele nimetatud direktiivide iga sättega.

(5) Et direktiivides 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ käsitletud ettevõtete raamatupidamise aastaaruanded ja konsolideeritud aruanded, mis ei ole koostatud IAS määruse järgi, lähtuvad jätkuvalt ühenduse raamatupidamisnõuete esmase allikana nendest direktiividest, on oluline, et eksisteeriks võrdne mänguruum ühenduse rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid kohaldavatele ja mittekohaldavatele ärihingutele.

(6) Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite vastuvõtmiseks ja direktiivide 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ kohaldamiseks on soovitatav, et need direktiivid kajastaksid rahvusvahelise raamatupidamise arengut. Seoses sellega kutsutakse komisjoni ettepanekus pealkirjaga "Raamatupidamise ühtlustamine: uus strateegia vs. rahvusvaheline ühtlustamine" Euroopa Liitu üles tegutsema, et säilitada ühenduse raamatupidamisdirektiivide ning rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite arengu kooskõla, eelkõige rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite komitee (IASC) raames.

(7) Liikmesriigid on võimelised muutma kasumiaruannet ning bilanssi vastavalt rahvusvahelisele arengule, mida väljendatakse läbi rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) välja antud standardite.

(8) Liikmesriigid on võimelised lubama või nõudma revalveerimise ja jooksevväärtuse kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele arengule, mida väljendatakse läbi rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) välja antavate standardite.

(9) Majandusaasta aruanne ja majandusaasta konsolideeritud aruanne on finantsaruandluse olulised koostisosad. Kehtivale parimale raamatupidamispraktikale vastavate olemasolevate nõuete edasiarendamist selleks, et majandusaasta aruanne ja majandusaasta konsolideeritud aruanne annaksid äritegevuse mastaapi ja keerukust arvestava erapooletu ülevaate äriühingu arengust ja positsioonist, on vaja suurema järjepidevuse edendamiseks ja lisajuhiste andmiseks teabe kohta, mida erapooletu ülevaade peaks sisaldama. Esitatav teave ei piirne äriühingu äritegevuse finantsaspektidega. Selline teave peaks vajaduse korral olema aluseks keskkonna- ja sotsiaalaspektide analüüsile, mida on vaja äriühingu arengu, tulemuslikkuse või positsiooni mõistmiseks. Samuti järgib see komisjoni 30. mai 2001. aasta soovitust 2001/453/EÜ keskkonnaküsimuste tunnustamise, mõõtmise ja avalikustamise kohta äriühingute raamatupidamise aastaaruannetes ja majandusaasta aruannetes. [7] Arvesse võttes aga seda, et finantsaruandlus on arenev valdkond, ja seda, et teatud suurusjärgust väiksemate ettevõtete jaoks on tegemist võimaliku koormaga, võivad liikmesriigid loobuda kohustusest esitada selliste ettevõtete osas finantsvaldkonda mittekuuluvat teavet.

(10) Erinevused auditeerimisaruande koostamisel ja esitamisel vähendavad võrreldavust ja kahandavad kasutaja arusaamist sellest olulisest finantsaruandluse aspektist. Kehtiva rahvusvahelise raamatupidamispraktikaga kooskõlas olevate muudatustega saavutatakse suurenenud järjepidevus auditeerimisaruande formaati ja sisu käsitlevate konkreetsete nõuete osas. Põhinõue, mille kohaselt audiitori järeldusotsus väljendab seda, kas raamatupidamise aastaaruanne või konsolideeritud aruanne annab õige ja erapooletu ülevaate asjakohase finantsaruandluse raamistiku alusel, ei viita selle arvamuse reguleerimisala piirangutele, vaid selgitab konteksti, milles audiitori järeldusotsus on esitatud.

(11) Seepärast tuleks direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ vastavalt muuta. Samuti tuleb muuta nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta. [8]

(12) Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu arendab ja täiustab kindlustustegevuse suhtes kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid.

(13) Ka kindlustusseltsidel on rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu väljastatud asjakohaste standardite kohaselt lubatud kasutada jooksval väärtusel põhinevat raamatupidamist.

(14) Seepärast tuleks muuta nõukogu 19. detsembri 1991 direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta. [9]

(15) Need muudatused kõrvaldavad kõik vastuolud ühelt poolt direktiivide 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ ning teiselt poolt 1. mail 2002. aastal kehtiva rahvusvahelise raamatupidamisstandardi vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 78/660/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

"Liikmesriigid võivad lubada või nõuda lisaks esimeses lõigus nimetatud dokumentidele ka teiste aruannete kaasamist raamatupidamise aastaaruannetesse.";

2. artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:

"6. Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et kasumiaruande ja bilansi kannetes esitatud summad põhinevad aruandes esitatud tehingul või korraldustel. Sellist loa või nõude kohaldamist võib vastavalt seitsmendale nõukogu direktiivile 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, konsolideeritud aastaaruannete kohta [10] piirata teatud tüüpi äriühingute ja/või konsolideeritud aastaaruannete suhtes."

3. artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:

"Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et äriühingud võtaksid kasutusele artiklis 10a sätestatud bilansi esitamise alternatiivina teistele ettenähtud või lubatud skeemidele.";

4. artikli 9 kirje "Passiva" punktis B asendatakse pealkiri "Eraldised kohustusteks ja kuludeks" pealkirjaga "Eraldised";

5. artikli 10 punktis J asendatakse pealkiri "Eraldised kohustusteks ja kuludeks" pealkirjaga "Eraldised";

6. lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 10a

Artiklitega 9 ja 10 kooskõlas oleva bilansikannete esitamise asemel võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et äriühingud või teatud tüüpi äriühingud esitavad need kanded jooksvate ja mittejooksvate kannete erinevuse alusel ning seda eeldusel, et esitatud teave on vähemalt samaväärne artiklites 9 ja 10 ettenähtud teabega.";

7. artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Eraldised on ette nähtud, et katta kohustusi, mille laad on selgelt määratletud ning mis bilansipäeval on tõenäolised või kindlad, kuid mille summa või tekkimiskuupäev on ebakindel.";

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Eraldisi ei või kasutada varade väärtuse korrigeerimiseks.";

8. artiklisse 22 lisatakse järgmine lõige:

"Mööndusena artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et kõik äriühingud või mis tahes liiki äriühingud esitaksid artiklitega 23–26 kooskõlas olevate kasumi ja kahjumi kannete asemel oma tulemuslikkuse aruande ning seda eeldusel, et esitatud teave on vähemalt samaväärne nendes artiklites ettenähtud teabega.";

9. artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkti c alapunkt bb asendatakse järgmisega:

"bb) arvesse tuleb võtta kõiki prognoositavaid kohustusi, mis on tekkinud vaadeldava või eelnenud aruandeaasta jooksul, isegi kui sellised kohustused ilmnevad alles bilansipäeva ja bilansi koostamise päeva vahel,";

b) lisatakse järgmine lõige:

"1a) Lisaks vastavalt lõike 1 punkti c alapunktile bb kirjendatud summadele võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et võetaks arvesse kõik prognoositavad kohustused ja võimalikud kahjumid, mis on tekkinud vaadeldava või eelnenud aruandeaasta jooksul, isegi kui sellised kohustused või kahjumid ilmnevad alles bilansipäeva ja bilansi koostamise päeva vahel.";

10. artikli 33 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

"c) põhivara revalveerimine";

11. artiklis 42 asendatakse esimene lõige järgmisega:

"Eraldised ei või olla suuremad kui vajaminevad summad.";

12. lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 42e

Mööndusena artiklist 32 võivad liikmesriigid lubada või nõuda kõigi äriühingute või mis tahes liiki äriühingute osas teatud kategooriasse kuuluvate varade, mis ei ole finantsinstrumendid, hindamist jooksvale väärtusele vastavates summades.

Sellise loa või kohustuse võib ette näha üksnes direktiivis 83/349/EMÜ määratletud konsolideeritud aastaaruannete puhul.

Artikkel 42f

Olenemata artikli 31 lõike 1 punktist c võivad liikmesriigid lubada või nõuda kõigi äriühingute või mis tahes liiki äriühingute osas vastavalt artiklile 42e hinnatud vara puhul väärtuse muutuse kajastamist kasumiaruandes.";

13. artikli 43 lõigetes 1 ja 6 asendatakse viide artiklitele 9 ja 10 viitega artiklitele 9, 10 ja 10a;

14. artiklit 46 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. a) Majandusaasta aruanne sisaldab vähemalt erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevusest ja positsioonist koos kirjeldusega äriühingu ees seisvatest põhilistest riskidest ja ebakindlusteguritest.

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja keerukust arvestav äriühingu äritegevust ja positsiooni käsitlev tasakaalustatud ja terviklik analüüs;

b) Äriühingu arengu, tulemuslikkuse või positsiooni mõistmiseks vajalikul määral sisaldab analüüs finantsvaldkonda kuuluvaid ja vajaduse korral finantsvaldkonda mittekuuluvaid konkreetse äritegevuse suhtes asjakohaseid tulemuslikkuse näitajaid, sealhulgas teavet keskkonna ja töötajatega seotud aspektide kohta;

c) Majandusaasta aruandes esitatav analüüs sisaldab vajaduse korral viiteid ja lisaselgitusi raamatupidamise aastaaruandes esitatud summade kohta.";

b) Lisatakse järgmine lõige:

"4. Liikmesriigid võivad vabastada artiklis 27 käsitletud äriühingud ülaltoodud lõike 1 punktis b sätestatud kohustusest finantsvaldkonda mitte kuuluva teabe osas.";

15. artikli 48 kolmas lause jäetakse välja;

16. artiklis 49 asendatakse kolmas lause järgmisega:

"Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise eest vastutava isiku või vastutavate isikute (edaspidi: diplomeeritud audiitorid) aruannet ei esitata koos aastaaruandega, vaid see avalikustatakse olenemata sellest, kas audiitori järeldusotsus oli mittekvalifitseeritud, kvalifitseeritud või eitav või ei suutnud diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust teha. Avaldatakse ka see, kas diplomeeritud audiitorite aruanne sisaldas viidet asjaoludele, millele diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust kvalifitseerimata rõhutatult tähelepanu juhtisid.";

17. artikli 51 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid auditeeritakse ühe või mitme isiku poolt, keda liikmesriigid on raamatupidamisdokumentide põhikirjajärgse auditeerimise eest vastutavate isikute tunnustamist käsitleva kaheksanda nõukogu direktiivi 84/253/EMÜ, 10. aprill 1984, [*] EÜT L 126, 12.5.1984, lk 20.; alusel tunnustanud kui põhikirjajärgse auditeerimise läbiviijaid.

Diplomeeritud audiitorid avaldavad ka järeldusotsuse, mis käsitleb majandusaasta aruande vastavust või mittevastavust sama majandusaasta raamatupidamise aastaaruandele."

18. lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 51a

1. Diplomeeritud audiitorite aruanne sisaldab:

a) sissejuhatuse, kus vähemalt identifitseeritakse põhikirjajärgse auditeerimise aluseks oleva raamatupidamise aastaaruanne ja nimetatud aruande koostamisel kohaldatud finantsaruandluse raamistik;

b) põhikirjajärgse auditeerimise reguleerimisala kirjelduse, kus identifitseeritakse vähemalt auditeerimisstandardid, mille kohaselt põhikirjajärgne auditeerimine läbi viidi;

c) audiitori järeldusotsuse, kus on selgesõnaliselt väljendatud diplomeeritud audiitorite järeldusotsus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja erapooletu ülevaate kooskõlas asjakohase finantsaruandluse raamistikuga, ning vajaduse korral selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas põhikirjajärgsete nõuetega; audiitori järeldusotsus on kas mittekvalifitseeritud, kvalifitseeritud või eitav või ei suutnud diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust teha, järeldusotsusest loobumine;

d) viite asjaoludele, millele diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust kvalifitseerimata rõhutatult tähelepanu juhtisid;

e) järeldusotsuse, mis käsitleb majandusaasta aruande vastavust või mittevastavust sama majandusaasta raamatupidamise aastaaruandele.

2. Järeldusotsuse allkirjastavad ja dateerivad diplomeeritud audiitorid.";

19. artikli 53 lõige 1 jäetakse välja;

20. lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 53a

Liikmesriigid ei vabasta artiklites 11, 27, 46, 47 ja 51 sätestatud kohustustest äriühinguid, kellel on lubatud kaubelda oma väärtpaberitega mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul nõukogu 10. mai 1993. aasta direktiivi 93/22/EMÜ väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta [*] EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/87/EÜ (EÜT L 35, 11.2.2003, lk 1).; artikli 1 lõike 13 tähenduses."

21. artikli 56 lõikes 1 asendatakse viide artiklitele 9, 10 viitega artiklitele 9, 10, 10a;

22. artikli 60 esimeses lõikes asendatakse sõnad "turuväärtuse alusel" sõnadega "jooksva väärtuse alusel";

23. artiklis 61a asendatakse viide artiklitele 42a–42d viitega artiklitele 42a–42f.

Artikkel 2

Direktiivi 83/349/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Välja arvatud lõikes 1 mainitud juhtudel võib liikmesriik nõuda oma siseriikliku õigusega reguleeritavalt mis tahes ettevõttelt, et see koostaks raamatupidamise konsolideeritud aruande ja majandusaasta konsolideeritud aruande, kui:

a) sellel ettevõttel (emaettevõttel) on õigus rakendada või ettevõte tegelikkuses rakendab ülekaalukat mõjuvõimu teise ettevõtja (tütarettevõtte) suhtes; või

b) seda ettevõtet (emaettevõtet) ja teist ettevõtet (tütarettevõtet) juhib ühtsetel alusel emaettevõte.";

2. artikli 3 lõikes 1 asendatakse viide artiklitele 13, 14 ja 15 viitega artiklitele 13 ja 15;

3. artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui üks konsolideeritavatest ettevõtetest on äriühing, millel on lubatud oma väärpaberitega mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul kaubelda nõukogu 10. mai 1993. aasta direktiivi 93/22/EMÜ väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta [*] EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/87/EÜ (EÜT L 35, 11.2.2003, lk 1).; artikli 1 lõike 13 tähenduses."

b) lõige 5 jäetakse välja;

4. artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkti b teine lause jäetakse välja;

b) lõike 2 punktis a asendatakse viide artiklitele 13, 14 ja 15 viitega artiklitele 13 ja 15;

c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Käesolevat artiklit ei kohaldata äriühingute suhtes, kellel on lubatud kaubelda väärtpaberitega mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 93/22/EMÜ artikli 1 lõike 13 tähenduses.";

5. artikli 11 lõike 1 punktis a asendatakse viide artiklitele 13, 14 ja 15 viitega artiklitele 13 ja 15;

6. artikkel 14 jäetakse välja;

7. artikli 16 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

"Liikmesriigid võivad lubada või nõuda lisaks esimeses lõigus nimetatud dokumentidele teiste aruannete kaasamist konsolideeritud aastaaruannetesse.";

8. artikli 17 lõikes 1 asendatakse viide artiklitele 3–10 viitega artiklitele 3–10a;

9. artiklit 34 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punktis b asendatakse väljend "artiklitele 13 ja 14 ning ilma artikli 14 lõikes 3 sätestatut piiramata" viitega "artiklile 13 ja";

b) punktist 5 jäetakse välja sõnad "ja vastavalt artiklile 14 välja jäetud äriühingud";

10. artiklit 36 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Majandusaasta konsolideeritud aruanne sisaldab vähemalt erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevusest ja positsioonist ja konsolideeritud ettevõtete positsioonist tervikuna ning ka kirjeldust äriühingu ees seisvatest põhilistest riskidest ja ebakindlusteguritest.

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja keerukust arvestav äriühingu äritegevust ja positsiooni ning konsolideeritud ettevõtete positsiooni tervikuna käsitlev tasakaalustatud ja terviklik analüüs. Sellise arengu, tulemuslikkuse või positsiooni mõistmiseks vajalikul määral sisaldab analüüs finantsvaldkonda kuuluvaid ja vajaduse korral finantsvaldkonda mittekuuluvaid konkreetse äritegevuse suhtes asjakohaseid tulemuslikkuse näitajaid, sealhulgas teavet keskkonna ja töötajatega seotud aspektide kohta.

Majandusaasta konsolideeritud aruandes esitatav analüüs sisaldab vajaduse korral viiteid ja lisaselgitusi raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandes esitatud summade kohta.";

b) lisatakse järgmine lõige:

"3. Kui lisaks majandusaasta aruande esitamisele on ette nähtud ka majandusaasta konsolideeritud aruande esitamine, võib need kaks aruannet esitada ühe aruandena. Sellise ühtse aruande koostamisel võib osutuda vajalikuks rõhutada rohkem neid asjaolusid, mis on olulised konsolideeritavatele ettevõtetele tervikuna.";

11. artikkel 37 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 37

1. Äriühingute raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandeid auditeeritakse ühe või mitme isiku poolt, kes on heaks kiidetud liikmesriigi poolt, mille seadused annavad emaettevõttele õiguse läbi viia põhikirjajärgset auditeerimist raamatupidamisdokumentide põhikirjajärgse auditeerimise eest vastutavate isikute tunnustamist käsitleva kaheksanda nõukogu direktiivi 84/253/EMÜ, 10. aprill 1984, [*] EÜT L 126, 12.5.1984, lk 20.; alusel.

Raamatupidamise konsolideeritud aastaaruannete auditeerimise eest vastutav isik või vastutavad isikud (edaspidi: diplomeeritud audiitorid) avaldavad ka järeldusotsuse, mis käsitleb majandusaasta konsolideeritud aruande vastavust või mittevastavust sama majandusaasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandele.

2. Diplomeeritud audiitorite aruanne sisaldab:

a) sissejuhatuse, kus vähemalt identifitseeritakse põhikirjajärgse auditeerimise aluseks oleva raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanne ja nimetatud aruande koostamisel kohaldatud finantsaruandluse raamistik;

b) põhikirjajärgse auditeerimise reguleerimisala kirjelduse, kus identifitseeritakse vähemalt auditeerimisstandardid, mille kohaselt põhikirjajärgne auditeerimine läbi viidi;

c) audiitori järeldusotsuse, kus on selgesõnaliselt väljendatud diplomeeritud audiitorite järeldusotsus selle kohta, kas raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanne annab õige ja erapooletu ülevaate kooskõlas asjakohase finantsaruandluse raamistikuga, ning vajaduse korral selle kohta, kas raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanne on kooskõlas põhikirjajärgsete nõuetega; audiitori järeldusotsus on kas mittekvalifitseeritud, kvalifitseeritud või eitav või ei suutnud diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust teha, järeldusotsusest loobumine;

d) viite asjaoludele, millele diplomeeritud audiitorid audiitori järeldusotsust kvalifitseerimata rõhutatult tähelepanu juhtisid;

e) järeldusotsuse, mis käsitleb majandusaasta konsolideeritud aruande vastavust või mittevastavust sama majandusaasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandele.

3. Järeldusotsuse allkirjastavad ja dateerivad diplomeeritud audiitorid.

4. Kui emaettevõtte raamatupidamise aastaruanne on lisatud raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandele, võib käesolevas artiklis ettenähtud diplomeeritud audiitorite aruande ühendada direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 51 ettenähtud emaettevõtte raamatupidamise aastaaruannet käsitlevate diplomeeritud audiitorite aruannetega."

12 artiklisse 38 lisatakse järgmine lõige:

"7. Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata äriühingute suhtes, kellel on lubatud kaubelda väärtpaberitega mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 93/22/EMÜ artikli 1 lõike 13 tähenduses."

Artikkel 3

Direktiivi 86/635/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 1 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2 ja 3, artikli 4 lõikeid 1 ja 3–6, artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21, 29–35, 37–41, artikli 42 esimest lauset, artikleid 42a–42f, artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 48–50, artiklit 50a, artikli 51 lõiget 1, artiklit 51a, artikleid 56–59 ning 61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 2 osutatud asutuste suhtes, kui käesolevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti. Käesoleva direktiivi artikli 35 lõiget 3, artikleid 36 ja 37 ning artikli 39 lõikeid 1–4 ei kohaldata siiski varade ja kohustuste suhtes, mida hinnatakse kooskõlas direktiivi 78/660/EMÜ jaoga 7a.

2. Kui direktiivides 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ on osutatud direktiivi 78/660/EMÜ artiklitele 9, 10 ja 10a (bilanss) või artiklitele 22–26 (kasumiaruanne), peetakse selliseid viiteid viideteks käesoleva direktiivi artiklitele 4 ja 4a (bilanss) või artiklitele 26, 27 ja 28 (kasumiaruanne).";

2. artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) esimene lause asendatakse järgmisega:

"Liikmesriigid võivad määrata järgmise bilansiskeemi. Alternatiivina võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et krediidiasutused esitaksid artiklis 4a sätestatud bilansi.";

b) kirje "Passiva" punktis 6 asendatakse pealkiri "Eraldised kohustusteks ja kuludeks" pealkirjaga "Eraldised";

3. lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 4a

Artikliga 4 kooskõlas oleva bilansikannete esitamise asemel võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et krediidiasutused või teatud tüüpi krediidiasutused esitavad need kanded liigi järgi klassifitseeritutena või suhtelise likviidsuse alusel järjestatutena ning seda eeldusel, et esitatud teave on vähemalt võrdväärne artiklis 4 ettenähtud teabega.";

4. artiklisse 26 lisatakse järgmine lõige:

"Mööndusena direktiivi 78/660/EMÜ artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et kõik krediidiasutused või mis tahes liiki krediidiasutused esitaksid artiklitega 27 või 28 kooskõlas olevate kasumi ja kahjumi kannete asemel oma tulemuslikkuse aruande eeldusel, et esitatud teave on vähemalt võrdväärne nendes artiklites ettenähtud teabega.";

5. artikli 43 lõike 2 punkt f jäetakse välja.

Artikkel 4

Direktiivi 91/674/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. artikli 1 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2 ja 3, artikli 4 lõikeid 1 ja 3–6, artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21, 29–35, 37–41, artikleid 42, 42a–42f, 43 lõike 1 punkte 1–7 ja 9–14, artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 48–50, artikli 50a, artikli 51 lõiget 1, artikleid 51a, 56–59, 61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 2 osutatud äriühingute suhtes, kui käesolevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti. Käesoleva direktiivi artikleid 46, 47, 48, 51 ja 53 ei kohaldata varade ja kohustuste suhtes, mida hinnatakse kooskõlas direktiivi 78/660/EMÜ jaoga 7a.

2. Kui direktiivides 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ on osutatud direktiivi 78/660/EMÜ artiklitele 9, 10 ja 10a (bilanss) või artiklitele 22–26 (kasumiaruanne), peetakse neid viiteid viideteks käesoleva direktiivi artiklile 6 (bilanss) või artiklile 34 (kasumiaruanne), vastavalt vajadusele.";

2. artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse nime all Lloyd's tegutseva kindlustusandjate ühingu suhtes. Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitletakse nii Lloyd'si kui Lloyd'si sündikaate kindlustusseltsidena.

2. Mööndusena artikli 65 lõikest 1 koostab Lloyd's direktiivis 83/349/EMÜ ettenähtud raamatupidamise konsolideeritud aruannete asemel raamatupidamise liitaruandeid. Raamatupidamise liitaruanne koostatakse kõigi Lloyd'si sündikaatide raamatupidamisaruannete kumuleerimise teel.";

3. artikli 6 kirje "Passiva" punktis E asendatakse pealkiri "Eraldised muudeks riskideks ja kuludeks" pealkirjaga "Muud eraldised";

4. artiklit 46 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 5 lisatakse järgmine lause:

"Liikmesriigid võivad lubada kõrvalekaldumisi sellest nõudest.";

b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

"6. Iga investeeringu suhtes kohaldatav(ad) meetod(id) märgitakse raamatupidamisaruannete lisades koos sel viisil määratud summadega.";

5. lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 46a

1. Kui varasid ja kohustusi hinnatakse kooskõlas direktiivi 78/660/EMÜ jaoga 7a, kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 2–6.

2. Kirjel D varadena näidatud investeeringuid näidatakse nende jooksvas väärtuses.

3. Kui investeeringuid näidatakse soetusmaksumusega, avaldatakse nende jooksev väärtus raamatupidamisaruannete lisades.

4. Kui investeeringuid näidatakse jooksva väärtusega, avaldatakse nende soetusmaksumus raamatupidamisaruannete lisades.

5. Üht ja sama hindamismeetodit kohaldatakse kõigi investeeringute suhtes, mis on kirjendatud araabia numbritega tähistatud kirjetesse või mida näidatakse varana kirjel C(I). Liikmesriik võib lubada erandeid sellest nõudest.

6. Iga investeeringu suhtes kohaldatav(ad) meetod(id) märgitakse raamatupidamisaruannete lisades koos sel viisil määratud summadega.";

6. lisa jäetakse välja.

Artikkel 5

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2005. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 18. juuni 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Drys

[1] EÜT C 227 E, 24.9.2002, lk 336.

[2] ELT C 85, 8.4.2003, lk 140.

[3] Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 6. mai 2003. aasta otsus.

[4] EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

[5] EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/65/EÜ (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

[6] EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/65/EÜ.

[7] EÜT L 156, 13.6.2001, lk 33.

[8] EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/65/EÜ.

[9] EÜT L 374, 31.12.1991, lk 7.

[10] EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/65/EÜ (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).

--------------------------------------------------