32003D0779Euroopa Liidu Teataja L 285 , 01/11/2003 Lk 0038 - 0041


Komisjoni otsus,

31. oktoober 2003,

millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 3988 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/779/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/118/EMÜ, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa 1. punktis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid [1], viimati muudetud otsusega 2003/722/EÜ, [2] eriti selle artikli 10 lõike 2 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 10. märtsi 1994. aasta otsust 94/187/EÜ, milles on sätestatud loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest, [3] on mitu korda [4] oluliselt muudetud. Nimetatud otsus tuleks selguse ja otstarbekuse huvides kodifitseerida.

(2) Direktiivi 92/118/EMÜ I [5] annab loa importida kolmandatest riikidest loomasooli, mis on läbinud ettenähtud töötlemise.

(3) Ettenähtud korra tagamiseks loomasoolte töötlemisel tuleb sätestada loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid.

(4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid lubavad loomasooli importida mis tahes kolmandast riigist kui nendega on kaasas I lisas ettenähtud veterinaarsertifikaat, mis koosneb ühest lehest ja koostatakse vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kus impordikontroll läbi viiakse.

Artikkel 2

Otsus 94/187/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ja seda tuleks lugeda III lisas toodud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49.

[2] EÜT L 260, 11.10.2003, lk 21.

[3] EÜT L 89, 6.4.1994, lk 18.

[4] Vt käesoleva otsuse II lisa.

[5] EÜT L 260, 11.10.2003, lk 21.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

Kehtetuks tunnistatud otsus ja selle järjestikused muudatused

Otsus 94/187/EÜ | (EÜT L 89, 6.4.1994, lk 18) |

Otsus 94/461/EÜ, üksnes artikkel 2 | (EÜT L 189, 23.7.1994, lk 88) |

Otsus 94/775/EÜ, üksnes artikkel 2 | (EÜT L 310, 3.12.1994, lk 77) |

Otsus 95/88/EÜ, üksnes artikkel 1 | (EÜT L 69, 29.3.1995, lk 45) |

Otsus 95/230/EÜ, üksnes artikkel 1 | (EÜT L 154, 5.7.1995, lk 19) |

Otsus 96/106/EÜ, üksnes artikkel 1 | (EÜT L 24, 31.1.1996, lk 34) |

--------------------------------------------------

III LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus 94/187/EÜ | Käesolev otsus |

Artikkel 1 | Artikkel 1 |

– | Artikkel 2 |

Artikkel 2 | – |

Artikkel 3 | Artikkel 3 |

Lisa | I lisa |

– | II lisa |

– | III lisa |

--------------------------------------------------