32003D0642Euroopa Liidu Teataja L 226 , 10/09/2003 Lk 0027 - 0027


Nõukogu otsus 2003/642/JSK,

22. juuli 2003,

Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooni kohaldamise kohta Gibraltari suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlevat konventsiooni [1] ("korruptsioonivastane konventsioon")

ning arvestades järgmist:

(1) Korruptsioonivastane konventsioon koostati nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga.

(2) Korruptsioonivastases konventsioonis ei ole sätestatud selle kohaldamist Gibraltari suhtes.

(3) Korruptsioonivastane konventsioon ja mitu muud samal alusel koostatud konventsiooni sõlmiti Euroopa Liidu lepingu VI jaotise alusel enne 1. juunit 2000 [2] ja nende kohaldamisala ei hõlmanud sel ajal Gibraltarit.

(4) Ühendkuningriik vastutab Gibraltari rahvusvaheliste suhete eest.

(5) On soovitatav kohaldada korruptsioonivastast konventsiooni Gibraltari suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Korruptsioonivastane konventsioon on Gibraltari suhtes kohaldatav.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas ning see jõustub selle avaldamise päeval.

Brüssel, 22. juuli 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Alemanno

[1] EÜT C 195, 25.6.1997, lk 1.

[2] Kuupäev, mil jõustusid Hispaania ja Ühendkuningriigi vahelised kokkulepped, mis käsitlevad Gibraltari asutusi seoses Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse dokumentide ja nendega seotud lepingutega.

--------------------------------------------------