32003D0393Euroopa Liidu Teataja L 135 , 03/06/2003 Lk 0031 - 0031


Komisjoni otsus,

22. mai 2003,

millega muudetakse otsust 2000/728/EÜ ühenduse ökomärgise taotluse menetluslõivu ja aastamaksu kehtestamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 1780 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/393/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, [1] eriti selle artiklit 12 ja V lisa,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni otsusega 2002/18/EÜ [2] ettenähtud tööplaani kohaselt peab ökomärgise lõivusüsteem vajalikul viisil soodustama ökomärgise kasutamist nii ühenduse kui ka muude ökomärgiste andmise kavade alusel.

(2) Seetõttu tuleb komisjoni 10. novembri 2000. aasta otsust 2000/728/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise taotluse menetluslõiv ja aastamaks, [3] muuta selliselt, et toodete puhul, millele on antud ka mõni muu ökomärgis kooskõlas ISO 14024 üldiste nõuetega, oleks lubatud aastamaksu vähendada.

(3) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2000/728/EÜ artiklisse 2 lisatakse lõige 8a järgmises sõnastuses:

"8a. Juhul kui asjaomasele tootele on antud ka mõni muu ökomärgis kooskõlas ISO 14024 üldiste nõuetega, võib pädev asutus vähendada aastamaksu kuni 30 % võrra."

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja asutustele, kes on pädevad tegelema ühenduse ökomärgisega.

Brüssel, 22. mai 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margot Wallström

[1] EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

[2] EÜT L 7, 11.1.2002, lk 28.

[3] EÜT L 293, 22.11.2000, lk 18.

--------------------------------------------------