32003D0224Euroopa Liidu Teataja L 083 , 01/04/2003 Lk 0070 - 0072


Komisjoni otsus,

21. märts 2003,

standardi EN 1495:1997 "Tõsteplatvormid – mastil liikuvad tööplatvormid" viite avaldamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/37/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 831 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/224/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] muudetud direktiiviga 98/79/EMÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise korda sätestava Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ [3] (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) [4] artikliga 5 loodud alalise komitee arvamust

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 98/37/EÜ artiklis 2 on sätestatud, et masinaid võib turule viia ja kasutusele võtta ainult siis, kui need ei ohusta nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimeste, koduloomade ega vara ohutust.

(2) Kui riigistandard, millega on võetud üle ühtlustatud standard ja mille viide on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, hõlmab üht või mitut olulist ohutusnõuet, eeldatakse, et vastavalt sellele standardile ehitatud masin vastab asjaomastele olulistele nõuetele.

(3) Liikmesriigid peavad avaldama need riigistandardite viited, millega on võetud üle Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ühtlustatud standardid.

(4) Madalmaad on direktiivi 98/37/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaselt esitanud ametliku vastuväite selle kohta, et standard EN 1495:1997, mille Euroopa Standardikomitee võttis vastu 21. aprillil 1997 ja mille viited avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas [5] 13. märtsil 1998, ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(5) Komisjon tunnistab, et asjaomaste masinate kasutamine võib osutuda ohtlikuks, sest standard EN 1495:1997 ei vasta direktiivi 98/37/EÜ I lisas sätestatud masinate ja ohutusseadiste projekteerimise ja konstrueerimisega seotud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, eelkõige nõuetele 1.5.15 "Libisemis-, komistamis- ja kukkumisoht", 1.7.4 "Juhend" ja 6.3 "Kandurist kukkumise oht". Eelkõige seoses standardi EN 1495:1997 punktiga 5.3.2.4, punkti 7.1.2.12 viimase lõiguga, tabeliga 8 ja joonisega 9 leiab komisjon, et platvormi projekteerimiseks ja konstrueerimiseks võetud meetmed ei võimalda tagada toote kõikide prognoositavate kasutusviiside puhul kõrget ohutustaset.

(6) Ohutuse ja õiguskindluse huvides peaks kõnealuse standardi viidete avaldamisega kaasnema asjakohane hoiatus ja liikmesriigid peaksid lisama identse hoiatuse oma riigistandarditesse, millega standard EN 1495:1997 on üle võetud.

(7) Standardi EN 1495:1997 viide tuleks vastavalt uuesti avaldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Standardi EN 1495:1997 viited asendatakse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Kui liikmesriigid avaldavad vastavalt direktiivi 98/37/EÜ artikli 5 lõikele 2 viited riigistandardile, millega on võetud üle ühtlustatud standard EN 1495:1997, lisavad nad viitele hoiatuse, mis on identne lisas toodud standardi EN 1495:1997 viites ettenähtud hoiatusega.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. märts 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 207, 23.7.1998, lk 1.

[2] EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

[3] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

[4] EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.

[5] EÜT C 78, 13.3.1998, lk 2.

--------------------------------------------------

LISA

Euroopa ühtlustatud standardite nimetuste ja viidete avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/37/EÜ

Hoiatus:

käesolevas tekstis ei käsitleta standardi EN 1495:1997 punkti 5.3.2.4, punkti 7.1.2.12 viimast lõiku, tabelit 8 ja joonist 9, millele vastavuse puhul ei saa eeldada vastavust direktiivi 98/37/EÜ sätetele.

OEN | Viide | Ühtlustatud standardi nimetus |

Euroopa Standardikomitee | EN 1495:1997 | Tõsteplatvormid – mastil liikuvad tööplatvormid |

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mille nimekiri on lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/34/EÜ. [2]

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Komisjon tagab kõnealuse nimekirja ajakohastamise.

Muud masinaid käsitlevad ühtlustatud standardid on avaldatud eelnevates Euroopa Liidu Teataja numbrites. Täielik ajakohastatud nimekiri asub internetis Europa serveris aadressil:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

[2] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

--------------------------------------------------