32003D0016Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0091 - 0092


Komisjoni otsus,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse otsust 2000/159/EÜ kolmandate riikide ainejääke käsitlevate kavade ajutise tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 5565 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/16/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ teatavate elusloomades ja loomsetes toodetes esinevate ainete ja ainejääkide seiremeetmete kohta ning direktiivide 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsuste 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, [1] eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest, [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1452/2001, [3] eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsuses 2000/159/EÜ kolmandate riikide ainejääke käsitlevate kavade ajutise tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ, [4] muudetud otsusega 2002/336/EÜ, [5] loetletakse kolmandad riigid, kes on esitanud kava, millega kehtestatakse kolmandate riikide pakutavad tagatised seoses direktiivi 96/23/EÜ I lisas osutatud jääkide ja ainete rühmade seirega.

(2) Teatavad kolmandad riigid on komisjonile esitanud ainejääkide seire kavad toodete ja liikide kohta, mis algselt otsuse 2000/159/EÜ lisas märgitud ei olnud. Nende seirekavade hindamine ja komisjoni nõutud täiendav teave andis nimetatud kolmandates riikides piisavad tagatised jääkide seireks osutatud toodete või liikide puhul.

(3) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2000/159/EÜ.

(4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2000/159/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

[2] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[3] EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11.

[4] EÜT L 51, 24.2.2000, lk 30.

[5] EÜT L 116, 3.5.2002, lk 51.

--------------------------------------------------

LISA

Otsuse 2000/159/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

Belizet, Eestit, Falklandi saari, Mosambiiki, Namiibiat, Uus-Kaledooniat, Taiwani ja Venezuelat käsitlevad read asendatakse järgmistega:

ISO-kood | Riik | Veised | Lambad/kitsed | Sead | Hobuslased | Kodulinnud | Akvakultuurloomad | Piim | Munad | Küülikud | Jahiulukid | Tehistingimustes peetavad ulukid | Mesi |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | |

EE | Eesti | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

FK | Falklandi saared | | X | | | | | | | | | | |

MZ | Mosambiik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namiibia | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Uus-Kaledoonia | X | | | | | X | | | | X | X | |

TW | Taiwan | | | | | | X | | | | | | X |

VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

--------------------------------------------------