32003D0011Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0082 - 0083


Komisjoni otsus,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/511/EMÜ seoses nende laborite nimekirjadega, millel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 5559 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/11/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. novembri 1985. aasta direktiivi 85/511/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks, [1] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, eriti selle artikli 13 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Suu- ja sõrataudi viiruse vastase rutiinse vaktsineerimise lõpetamine ühenduses aastal 1991 on suurendanud ühenduse kariloomade vastuvõtlikkust sellele haigusele. Seepärast on oluline tagada, et laborid, mis viirust käsitlevad, teevad seda ohututes tingimustes, et vältida viiruse levimist, mis võiks ohustada ühenduse kariloomi.

(2) Direktiivis 85/511/EMÜ loetletakse need siseriiklikud ja kommertslaborid, millel on lubatud elusat suu- ja sõrataudi viirust käsitleda. Kõnealuse direktiiviga nõutakse, et need laborid vastaksid miinimumstandarditele, mida soovitab ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO).

(3) Teatavad liikmesriigid on otsustanud katkestada suu- ja sõrataudi viiruse käsitlemise teatavates laborites, teised liikmesriigid on aga ette näinud vajalikud tagatised, et laborid, kellele nad on asjaomase loa andnud, vastaksid nõutavatele standarditele. Lisaks on teatavaid direktiivis 85/511/EMÜ loetletud laboratooriume käsitlevad andmed muutunud.

(4) Seepärast tuleb direktiivi 85/511/EMÜ A ja B lisas sätestatud laborite nimekirju ajakohastada.

(5) Seepärast tuleks direktiivi 85/511/EMÜ vastavalt muuta.

(6) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu direktiivi 85/511/EMÜ A ja B lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 315, 26.11.1985, lk 11.

--------------------------------------------------

LISA

"

A LISA

Kommertslaborid, millel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust vaktsiini tootmiseks

SAKSAMAA | Bayer AG, Köln |

PRANTSUSMAA | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

MADALMAAD | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

ÜHENDKUNINGRIIK | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

B LISA

Siseriiklikud laborid, millel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust

BELGIA | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle |

TAANI | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |

SAKSAMAA | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

KREEKA | Iνστιτούτo Aφθώδους Πυρετού Aγία Παρασκευή Aττικής |

HISPAANIA | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

PRANTSUSMAA | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire détudes et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire détudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

ITAALIA | Instituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia Romagna, Brescia |

MADALMAAD | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

AUSTRIA | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

ÜHENDKUNINGRIIK | Institute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------