32002R2302Euroopa Liidu Teataja L 348 , 21/12/2002 Lk 0078 - 0079


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2302/2002,

20. detsember 2002,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega sätestatakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 2 ja artikli 7 lõikeid 2 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, [3] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 509/2002, [4] eriti selle artikli 29 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsust 2002/309/EÜ, Euratom, mis käsitleb seitsme lepingu sõlmimist Šveitsi Konföderatsiooniga, [5] ja eelkõige selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Luxembourgis 21. juunil 1999. aastal allkirjastatud ja Euratomi otsusega 2002/309/EÜ heaks kiidetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu II lisa alusel hõlmab kvoot 09.4155 kõiki jogurteid, sealhulgas maitsestatud jogurtit. Seetõttu tuleks selle kvoodiga hõlmatud kaupade kirjeldust muuta.

(2) Halloumi juustu on võimalik liigitada komisjoni määruse (EÜ) nr 2535/2001, [6] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1667/2002, [7] III lisa C osa kvoodi number 2 ja 3 alla. Segaduse vältimiseks tuleks kirjeldust nimetatud määruse lisas kohandada.

(3) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2535/2001 vastavalt muuta.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu ja töödeldud põllumajandussaadustega kauplemist puudutavaid horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee ühisarvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt.

1. I lisa F osa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

2. Lisa III C osa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamist.

Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18.

[2] EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5.

[3] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48.

[4] EÜT L 79, 22.3.2002, lk 15.

[5] EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

[6] EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29.

[7] EÜT L 252, 20.9.2002, lk 8.

--------------------------------------------------

I LISA

"Kvoodi nr | CN-kood | Kirjeldus | Tollimaks | Kogus (tonnides) |

Kindlaks määratud kvoot |

2002 1. juulist 2002 kuni 30. juunini 2003 | 2003 ja edasi 1. juulist kuni 30. juunini |

09.4155 | ex040130 | Koor, rasvasisaldusega üle 6 % massist | vabastus | 2167 (2000 + 167) | 2000 |

040310 | Jogurt" |

--------------------------------------------------

II LISA

"III.C IMPORDI SOODUSKORD – MUUD

Jrk nr | CN-kood | Kirjeldus | Päritoluriik | Impordimaks eurodes 100 kilogrammi netomassi kohta ilma täiendava märkuseta | IMA-sertifikaatide täitmise eeskirjad |

1 | ex04069029 | Kashkavali juust, valmistatud üksnes lambapiimast, mis on laagerdunud vähemalt kaks kuud, rasvasisaldusega vähemalt 45 % kuivaine massist ja kuivainesisaldusega vähemalt 58 % massist, kuni 10 kg tervete juustudena, plastpakendis või mitte | Küpros | 67,19 | Vaata XI lisa E osa |

2 | ex04069031ex04069050 | Juust, välja arvatud Halloumi juust, valmistatud üksnes lamba- või pühvlipiimast, soolvett sisaldavates mahutites või lamba- või kitsenahast lähkrites | Küpros | 67,19 | Vaata XI lisa F osa |

3 | ex04069050ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi juust | Küpros | 27,63 | Vaata XI lisa F osa" |

--------------------------------------------------