32002R2246Official Journal L 341 , 17/12/2002 P. 0054 - 0059


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2246/2002,

16. detsember 2002,

siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja disainilahendused) ühenduse disainilahenduste registreerimise eest makstavate lõivude kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrust nr (EÜ) 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta,[1] eriti selle artiklit 107,

ning arvestades järgmist:

(1) Ühenduse kaubamärki käsitleva nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94[2] (muudetud määrusega (EÜ) nr 3288/94)[3], mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklist 97 tulenevalt ka käesoleva määruse suhtes, artiklit 139 silmas pidades tuleks lõivude summad määrata kindlaks sellisel tasemel, et neist saadav tulu oleks põhimõtteliselt piisav ameti eelarve tasakaalus hoidmiseks.

(2) Ka komisjoni 21. oktoobri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2245/2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta,[4] käsitletakse tingimusi, mille kohaselt tuleb ametile maksta määrusega (EÜ) nr 6/2002 kehtestatud lõivud.

(3) Vajaliku paindlikkuse tagamiseks peaks ameti juhatajal olema volitused teatavatel tingimustel kinnitada maksud ameti osutatud teenuste, ameti andmebaasidele ligipääsu ja nende andmebaaside sisu masinloetaval kujul kättesaadavaks tegemise eest ning tal peaks olema õigus kinnitada ameti väljaannete müügihind.

(4) Lõivude ja maksude tasumise lihtsustamiseks peaks juhatajal olema õigus lubada muid maksmisviise lisaks neile, mis on otse käesolevas määruses ette nähtud.

(5) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 109 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse summad ja eeskirjad, mis on seotud järgmiste maksudega:

a) lõivud, mis tuleb tasuda siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja disainilahendused), edaspidi "amet", määruse (EÜ) nr 6/2002 ja määruse (EÜ) nr 2245/2002 kohaselt;

b) maksud, mille ameti juhataja on kehtestanud artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaselt:

Artikkel 2

Määruses (EÜ) nr 6/2002 ja määruses (EÜ) nr 2245/2002 sätestatud lõivud

Määruse (EÜ) nr 6/2002 ja määruse (EÜ) nr 2245/2002 kohased ametile makstavad lõivud on nimetatud lisas.

Artikkel 3

Juhataja kinnitatud maksud

1. Juhataja kehtestab ameti osutatavate teenuste maksumäärad, mida ei ole nimetatud artiklis 2.

2. Juhataja kehtestab Ühenduse Disainilahenduste Bülletääni ja muude ameti väljaantavate trükiste eest nõutavad summad.

3. Maksude suurus kinnitatakse eurodes.

4. Maksude suurus, mille kinnitab juhataja lõigete 1 ja 2 kohaselt, avaldatakse Ühtlustamisameti Teatajas.

Artikkel 4

Lõivude ja maksude tähtajad

1. Lõivud ja maksud, mille maksmise tähtaeg ei ole määruses (EÜ) nr 6/2002 ega määruses (EÜ) 2245/2002 kindlaks määratud, tuleb tasuda kuupäeval, millal võeti vastu teenuse taotlus, mille eest lõiv või maks on ette nähtud.

2. Juhataja võib otsustada, et lõikes 1 nimetatud teenuste eest ei nõuta vastavate lõivude ja maksude ettemaksmist.

Artikkel 5

Lõivude ja maksude maksmine

1. Lõivud ja maksud makstakse ametile eurodes:

a) ameti pangakontole tehtava sissemaksega või ülekandega;

b) ametile väljakirjutatud tšekkide üleandmisega või remiteerimisega;

c) sularahas.

2. Juhataja võib kindlaks määrata muid maksmisviise, kui on ette nähtud lõikes 1, eriti sissemakseid ameti jooksvatele kontodele. Need maksmisviisid avaldatakse Ühtlustamisameti Teatajas.

Artikkel 6

Maksmisega seotud üksikasjad

1. Igale maksele peab olema märgitud makset tegeva isiku nimi ja vajalik teave, mille alusel amet võib viivitamata kindlaks teha makse otstarbe. Eelkõige esitatakse järgmine teave:

a) registreerimislõivu tasumisel makse otstarve ("registreerimislõiv") ja vajaduse korral ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses taotleja esitatud viide;

b) avaldamislõivu tasumisel makse otstarve ("avaldamislõiv") ja vajaduse korral ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses taotleja esitatud viide;

c) kui avaldamislõiv makstakse määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 lõike 4 kohaselt, makse otstarve ("avaldamislõiv") ja registrinumber;

d) avaldamise edasilükkamise lõivu tasumisel makse otstarve ("edasilükkamislõiv") ja vajaduse korral ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses taotleja esitatud viide;

e) kehtetuks tunnistamise lõivu tasumisel taotluse objektiks oleva registreeritud ühenduse disainilahenduse registrinumber ja omaniku nimi ning makse otstarve ("kehtetuks tunnistamise lõiv").

2. Kui makse otstarvet ei ole kohe võimalik kindlaks teha, nõuab amet, et maksja teataks makse otstarbe kirjalikult ameti määratud tähtaja jooksul. Kui maksja ei täida nimetatud nõuet õigel ajal, loetakse makse sooritamata jäetuks. Makstud summa tagastatakse.

Artikkel 7

Makse vastuvõtmiskuupäev

1. Kuupäevaks, millal amet on makse vastu võtnud, loetakse:

a) artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud juhtudel kuupäev, mil makse summa on tegelikult ameti pangakontole laekunud;

b) artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud juhul tšeki ametis vastuvõtmise kuupäev, tingimusel et tšekk lunastatakse;

c) artikli 5 lõike 1 punktis c nimetatud juhtudel sularahas summa kättesaamise kuupäev.

2. Kui juhataja lubab artikli 5 lõike 2 kohaselt kasutada muid kui artikli 5 lõikes 1 nimetatud lõivude maksmisviise, määrab ta ka kuupäeva, millal niisugused maksed loetakse sooritatuks.

3. Kui lõigete 1 ja 2 kohaselt loetakse lõiv tasutuks alles pärast maksetähtaja lõppu, võib lõivu lugeda tasutuks maksetähtaja jooksul, kui ametile esitatakse tõendid, et maksja:

a) liikmesriigis maksetähtaja jooksul:

i) on sooritanud makse panga kaudu või

ii) on andnud pangale asjakohase korralduse makse ülekandeks või

iii) on lähetanud postkontorist või muul viisil ametile adresseeritud kirja, milles oli artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud tšekk, tingimusel et see lunastatakse, ja

b) on maksnud 10 % suuruse lisamaksu vastavast lõivust või vastavatest lõivudest, kuid mitte üle 200 euro;

lisamaksu ei maksta, kui alapunktis a sätestatud tingimus on täidetud vähemalt kümme päeva enne ettenähtud maksetähtaja lõppu.

4. Amet võib nõuda maksjalt tõendite esitamist selle kohta, millal lõike 3 punktis a sätestatud tingimused täideti ja vajaduse korral nõuda lõike 3 punktis b nimetatud lisamaksu maksmist ameti määratud tähtaja jooksul. Kui maksja ei täida seda nõuet või kui tõendid on ebapiisavad või nõutud lisamaks ei ole õigel ajal makstud, loetakse maksetähtaeg mööda lastuks.

Artikkel 8

Ebapiisavad maksed

1. Maksetähtaeg loetakse täidetuks ainult siis, kui kogu lõivusumma on makstud õigel ajal. Kui kogu summa ei ole makstud, makstakse makstud osa tagasi maksetähtaja möödumisel.

2. Amet võib võimaluse korral enne maksetähtaja möödumist anda isikule võimaluse maksta puuduv osa või kui seda peetakse õigustatuks, jätta arvestamata puuduvad väikesed summad, piiramata sellega maksja õigusi.

Artikkel 9

Väikeste summade tagasimaksmine

1. Kui lõivu või maksu on makstud rohkem, ei maksta ülemäärast summat tagasi, kui summa on väike ja asjaomane pool ei ole selgesõnaliselt nõudnud tagasimaksmist.

Juhataja määrab kindlaks, missugust summat loetakse väikeseks.

2. Lõike 1 kohased juhataja otsused avaldatakse Ühtlustamisameti Teatajas.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik BOLKESTEIN

LISA

(eurodes)

1. Registreerimislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt a). 230

2. Täiendav registreerimislõiv iga koondtaotlusse lisatud täiendava disainilahenduse eest (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt c):

a) 2.-10. disainilahenduse puhul iga disainilahenduse eest; 115

b) alates 11. disainilahendusest iga disainilahenduse eest 50

3. Avaldamislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt b). 120

4. Täiendav avaldamislõiv iga koondtaotlusse lisatud täiendava disainilahenduse eest (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt d):

a) 2.-10. disainilahenduse puhul iga disainilahenduse eest; 60

b) alates 11. disainilahendusest iga disainilahenduse eest 30

5. Avaldamise edasilükkamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt b): 40

6. Täiendav avaldamise edasilükkamise lõiv iga koondtaotlusse lisatud täiendava disainilahenduse eest, mille avaldamine lükatakse edasi (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt d):

a) 2.-10. disainilahenduse puhul iga disainilahenduse eest; 20

b) alates 11. disainilahendusest iga disainilahenduse eest 10

7. Registreerimislõivu hilinenud maksmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt a; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3) 60

8. Avaldamislõivu hilinenud maksmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt b; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3 ja artikli 15 lõige 4) 30

9. Avaldamise edasilükkamise lõivu hilinenud maksmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt c; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3) 10

10. Käesoleva lisa punktides 2, 4 ja 6 osutatud koondtaotluste täiendavate lõivude hilinenud maksmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt d; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3 ja artikli 15 lõige 4) 25 % täiendavatest lõivudest

11. Pikendamislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõige 1; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 22 lõike 2 punkt a) disainilahenduse kohta olenemata sellest, kas tegemist on koondtaotlusega või mitte:

a) esimene pikendamisperiood; 90

b) teine pikendamisperiood; 120

c) kolmas pikendamisperiood; 150

d) neljas pikendamisperiood 180

12. Pikendamislõivu hilinenud maksmise või pikendamistaotluse hilinenud esitamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõige 3; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 22 lõike 2 punkt b) 25 % pikendamislõivust

13. Kehtetuks tunnistamise avalduse lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 52 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 28 lõige 2) 350

14. Kaebuse esitamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 57; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 35 lõige 3) 800

15. Tähtaja ennistamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 67 lõige 3) 200

16. Ühenduse disainilahenduse taotluse üleandmise registrisse kandmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 34 lõige 2 ja artikli 107 lõike 2 punkt f; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 7) 200 disainilahenduse kohta, kuid mitte üle 1 000, kui mitu nõuet esitatakse sama ülemineku registreerimise taotlusega või samal ajal

17. Registreeritud ühenduse disainilahenduse üleandmise registrisse kandmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt f; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 3) 200 disainilahenduse kohta, kuid mitte üle 1 000, kui mitu nõuet esitatakse sama ülemineku registreerimise taotlusega või samal ajal

18. Registreeritud ühenduse disainilahendusega seotud litsentsi või muu õiguse registreerimise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt g; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 3 ja artikli 24 lõige 1) või ühenduse disainilahenduse taotluse registreerimise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 34 lõige 2 ja artikli 107 lõike 2 punkt g; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 24 lõige 1 ja artikli 24 lõige 4): a) litsentsi andmine; b) litsentsi üleandmine; c) asjaõiguse seadmine; d) asjaõiguse üleminek; e) sundtäitmine 200 disainilahenduse kohta, kuid mitte üle 1 000, kui mitu nõuet esitatakse sama litsentsi või muu õiguse registreerimise taotlusega või samal ajal

19. Litsentsi või muu õiguse registreerimise tühistamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt h; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 26 lõige 3) 200 tühistamise kohta, kuid mitte üle 1 000, kui mitu nõuet esitatakse sama litsentsi või muu õiguse registreerimise tühistamise taotlusega või samal ajal

20. Registreeritud ühenduse disainilahenduse taotluse ärakirja väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt n; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 75 lõige 5), registreerimistunnistuse ärakirja väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt e; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 17 lõige 2) või registri väljavõtte väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt i; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 69 lõige 6):

a) tõestamata ärakiri või väljavõte; 10

b) tõestatud ärakiri või väljavõte 30

21. Toimikute läbivaatamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt j; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 74 lõige 1) 30

22. Toimikus sisalduvate dokumentide ärakirja väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt k; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 74 lõige 5):

a) tõestamata ärakiri; 10

b) tõestatud ärakiri, 30

alates 11. lehest iga lehe eest 1

23. Toimikus sisalduva teabe edastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt l; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikkel 75): 10

alates 11. lehest iga lehe eest 1

24. Menetluskulude tagasimaksmise otsuse läbivaatamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt m; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 79 lõige 4). 100

[1] EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1.

[2] EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1.

[3] EÜT L 349, 31.12.1994, lk 83.

[4] EÜT L 341, 17.12.2002, lk 26.