32002R1983Euroopa Liidu Teataja L 306 , 08/11/2002 Lk 0008 - 0011


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1983/2002,

7. november 2002,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2848/98, millega sätestatakse toortubakasektori kvootide tagasiostmise programmi üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2075/92 toortubakaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 546/2002, [2] eriti selle artikleid 14 ja 14a,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 22. detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2848/98 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2075/92 kohaldamiseks üksikasjalikud eeskirjad seoses toortubakasektori lisatasukavade, tootmiskvootide ja tootjarühmadele antava eriabiga, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1501/2002 [4]) artiklis 36 kehtestatakse summad, mida on õigus saada nendel tootjatel, kelle kvoodid osteti tagasi 1999., 2000., 2001. ja järgnevate saagiaastate jooksul kvootide tagasiostmise kava raames.

(2) Alates selle meetme jõustumisest 1999. saagiaastal, on iga sordirühma osas tagasi ostetud ainult väiksed kogused. Seda korda reguleerivate olemasolevate eeskirjade alusel ei ole tootmise ratsionaliseerimise kavandatud eesmärke olnud võimalik saavutada, kuna tootjatel on jätkuvalt raskusi teatavate tubakasortide rühmade toodangu müümisel, mille eest nad saavad ainult väga madalat hinda.

(3) Seetõttu tuleks selle korra huvipakkuvamaks muutmiseks tagasiostuhindu alates 2002. saagiaastast rühmade III ja V puhul märkimisväärselt ning teiste rühmade puhul vähemal määral suurendada ning pikendada tagasiostuhinna maksmise ajavahemikku.

(4) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid tagasiostu tingimused kõigile teatavaks tegema ning tuleks sätestada tootjatele tagasiostuhinna maksmise tähtaeg.

(5) Enamikul tubakakasvatajatel on väga väiksed tootmiskvoodid, mille majanduslik elujõulisus on eelkõige väga madala hinnaga müüdavate tubakaliikide puhul küsitav. Programmi tuleks väiketootjate jaoks huvitavamaks muuta, kohandades tagasiostuhinda vastavalt tootmiskvoodi suurusele, et aidata neil muule toodangule üle minna.

(6) Selleks et huvitatud tootjad saaksid teha otsuse oma 2002. saagiaasta kvoodi müümise kohta, tuleks otsuse teatavaks tegemise lõppkuupäeva 2002. saagiaasta puhul edasi lükata.

(7) Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2848/98 muuta.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tubakaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2848/98 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 36 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 36

1. Tootjatel, kelle kvoodid osteti tagasi 1999. ja 2000. saagiaasta jooksul, on kvootide tagasiostmise aastale järgneval kolmel aastal makstava lisatasu maksmise ajal õigus saada VII lisa A osas esitatud summa.

Tootjatel, kelle kvoodid osteti tagasi 2001. saagiaasta jooksul, on kvootide tagasiostmise aastale järgneval kolmel aastal makstava lisatasu maksmise ajal õigus saada määruse (EMÜ) nr 2075/92 artikli 3 lõikes 1 osutatud lisatasu protsendimääraga võrdne summa, mida kohaldatakse kõnealuse saagiaasta jooksul toodetud toortubaka suhtes. Vastavad protsendid on esitatud VII lisa B osas.

Ilma et see piiraks edasiste muudatuste kohaldamist, on tootjatel, kelle kvoodid osteti tagasi 2002. ja 2003. saagiaasta jooksul, õigus saada VII lisa C osa tabelites esitatud protsendimääraga võrdne summa igal aastal kvootide tagasiostmise aastale järgneva viie aasta jooksul. Need summad makstakse enne iga aasta 31. maid.

2. Erandina lõikest 1 on tootjatel, kelle kvoodid osteti tagasi 2001. ja 2002. saagiaastal ja kelle käsutuses olid need kvoodid ainult alates vastavalt 2001. ja 2002. saagiaastast, järgmise kolme saagiaasta jooksul õigus 1999. saagiaasta jaoks ettenähtud summadele.

3. Liikmesriigid avalikustavad tagasiostmise tingimused."

2. Artiklile 55 lisatakse järgmine lõige:

"3. Erandina artiklist 35, pikendatakse 2002. saagiaasta puhul lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtpäeva 1. november 2002 kuni 1. detsembrini 2002 ning lõikes 3 osutatud kahekuulist ajavahemikku vähendatakse ühe kuuni."

3. Käesoleva määruse lisa lisatakse VII lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 215, 30.7.1992, lk 70.

[2] EÜT L 84, 28.3.2002, lk 4.

[3] EÜT L 358, 31.12.1998, lk 17.

[4] EÜT L 227, 23.8.2002, lk 16.

--------------------------------------------------

LISA

"

VII LISA

A. 1999. ja 2000. saagiaasta kvootide tagasiostmine

–Rühma I kvoodid | 0,67741 euro/kg |

–Rühma I kvoodid | 0,54187 euro/kg |

–Rühma III kvoodid | 0,54187 euro/kg |

–Rühma IV kvoodid | 0,59591 euro/kg |

–Rühma V kvoodid | 0,54187 euro/kg |

–Rühma VI kvoodid | 0,93854 euro/kg |

–Rühma VII kvoodid | 0,79635 euro/kg |

–Rühma VIII kvoodid | 0,56904 euro/kg |

B. 2001. saagiaasta kvootide tagasiostmine

Sordirühm | Aasta |

1. | 2. | 3. |

Rühma I kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma II kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma III kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma IV kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma V kvoodid | 75 % | 75 % | 50 % |

Rühma VI kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma VII kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

Rühma VIII kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % |

C. 2002. ja 2003. saagiaasta kvootide tagasiostmine

Tootjad, kelle tootmiskvoot on väiksem kui 10 tonni |

Sordirühm | Aasta |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Rühma I kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Rühma II kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Rühma III kvoodid

–2002. saagiaasta | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

–2003. saagiaasta | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

Rühma IV kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Rühma V kvoodid | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

Rühma VI kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Rühma VII kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Rühma VIII kvoodid | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Tootjad, kelle tootmiskvoot on 10–40 tonni |

Sordirühm | Aasta |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Rühma I kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma II kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma III kvoodid

–2002. saagiaasta | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

–2003. saagiaasta | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

Rühma IV kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma V kvoodid | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Rühma VI kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma VII kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma VIII kvoodid | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Tootjad, kelle tootmiskvoot on suurem kui 40 tonni |

Sordirühm | Aasta |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Rühma I kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma II kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma III kvoodid

–2002. saagiaasta | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

–2003. saagiaasta | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Rühma IV kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma V kvoodid | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

Rühma VI kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma VII kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Rühma VIII kvoodid | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

"

--------------------------------------------------