32002R1598Euroopa Liidu Teataja L 240 , 07/09/2002 Lk 0039 - 0042


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1598/2002,

6. september 2002,

millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad ametiasutuste vastastikuse haldusabi andmise osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta, [1] eriti selle artikli 16 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 1999/105/EÜ artikli 16 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid ametliku kontrollsüsteemi abil tagama, et konkreetsetest heakskiidetud üksustest või partiidest pärit metsapaljundusmaterjali on kogumisest kuni lõppkasutajale tarnimiseni võimalik selgelt identifitseerida.

(2) Et tagada kontrollsüsteemi nõuetekohast toimimist, peavad ametiasutused saama asjakohast teavet registreeritud tarnijate paljundusmaterjali turustamise kohta ja nende väljaantud tarnedokumentide kohta. Direktiivi 1999/105/EÜ artikli 16 lõike 3 alusel peavad tarnijad ametiasutustele esitama nimetatud teavet sisaldavad dokumendid.

(3) Kui metsapaljundusmaterjal liigub kogumisest kuni lõppkasutajale tarnimiseni ühest liikmesriigist teise, võib vastuvõtva liikmesriigi ametiasutus asjakohast teavet turustamise kohta, mis on toimunud enne kõnealuse vastuvõtva liikmesriigi kontrollsüsteemi sisenemist, saada ainult tarnija asukohaliikmesriigi ametiasutuselt. Selle teabe õigeaegseks ja tõhusaks edastamiseks on asjakohane kehtestada selle vahetamise standardmenetlus.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Kui metsapaljundusmaterjal liigub ühest liikmesriigist teise, esitab tarnija asukohaliikmesriigi ametiasutus teabe vastuvõtja asukohariigi ametiasutusele. Teave esitatakse teatisena, mille näidis on esitatud lisas. Teave edastatakse (posti teel, faksiga, e-postiga või muul elektroonilisel teel) hiljemalt kolme kuu jooksul alates kuupäevast, kui tarnija metsapaljundusmaterjali välja saatis.

2. Kui vastuvõtja asukohaliikmesriigi ametiasutus nõuab lisaks lõikes 1 nimetatud teatises esitatud teabele lisateavet, aitab tarnija asukohaliikmesriigi ametiasutus igal viisil seda teavet hankida ja esitada.

Artikkel 2

Kui liikmesriigi ametiasutus vajab ametliku inspekteerimise käigus teavet, näidiseid või muid tõendeid, mida võib saada ainult teises liikmesriigis, abistab selle teise liikmesriigi ametiasutus eritaotluse korral selle teabe, näidiste või muude tõendite hankimist igal võimalikul viisil.

Artikkel 3

Kui tekivad küsimused metspaljundusmaterjali ehtsuse kohta, teevad asjakohased ametiasutused probleemi lahendamiseks koostööd nii kiiresti kui võimalik.

Artikkel 4

Kui tarnija asukohaliikmesriigi ametiasutus avastab, et tarnija on esitanud ebaõiget teavet, teavitab see ametiasutus viivitamata liikmesriigi (liikmesriikide) ametiasutust (ametiasutusi), kellele see teave esitati.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse materjali suhtes, mis on saadetud pärast 31. detsembrit 2002.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. september 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 11, 15.1.2000, lk 17.

--------------------------------------------------

LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------