32002R0434Official Journal L 067 , 09/03/2002 P. 0006 - 0006


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 434/2002,

8. märts 2002,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 94/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2826/2000 põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2826/2000 põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul,1 eriti selle artikleid 12 ja 16,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruses (EÜ) nr 94/2002,2 muudetud määrusega (EÜ) nr 305/2002,3 sätestatakse määruse (EÜ) nr 2826/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2) Määruse (EÜ) nr 94/2002 artikli 5 lõikega 1 sätestatakse, et tootmisharuliidud ja tootmisharudevahelised organisatsioonid esitavad programmid liikmesriikidele 15. juuniks ja esimest korda 15. märtsiks.

(3) Seoses eri sektorite ning eriti lõikelillede ja elustaimede sektori suuniste liiga hilise avaldamisega, tuleks asjaomasele liikmesriigile programmide esitamise tähtaeg lükata esimesel aastal edasi 31. märtsile.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandussaaduste ja -toodete müügiedenduse korralduskomiteede ühisarvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 94/2002 artikli 5 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

"Määruse (EÜ) nr 2826/2000 artiklis 6 osutatud programmides sisalduvate meetmete kohaldamiseks esitavad asjaomaseid sektoreid või asjaomast sektorit esindavad ühenduse tootmisharuliidud või tootmisharudevahelised organisatsioonid asjaomaste liikmesriikide poolt väljakuulutatud projektikonkurssidele oma programmid esimesel korral enne 31. märtsi ja seejärel enne 15. juunit."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT L 328, 21.12.2000, lk 2.

2 EÜT L 17, 19.1.2002, lk 20.

3 EÜT L 47, 19.2.2002, lk 12.