32002L0089Euroopa Liidu Teataja L 355 , 30/12/2002 Lk 0045 - 0060


Nõukogu direktiiv 2002/89/EÜ,

28. november 2002,

millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta [4] sätestab ühenduse taimetervishoiurežiimi, millega määratakse kindlaks sanitaartingimused, millele ühendusse sissetoodavad või selle territooriumil transporditavad taimed peavad vastama, ning protseduurid, mis seejuures läbida tuleb.

(2) Taimede ja taimsete saaduste ühendusse sissetoomisel läbitavad protseduurid vajaksid mõnes osas selgitamist ning uute täpsemate sätete sisseviimist.

(3) Taimede sanitaarprotseduurid ja sellekohane dokumentide vormistamine peaks olema lõpetatud enne tollivormistust. Kuna taimede või taimeosade saadetiste sanitaarprotseduurid ja sellekohane dokumentide vormistamine ei leia vältimatult aset samas liikmesriigis, kus viiakse läbi tollivormistus, tuleks sisse seada vastutavate ametiasutuste ja tolliasutuste vaheline koostöö ja infovahetuse süsteem.

(4) Parandamaks kaitset taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise vastu, peaksid liikmesriigid tugevdama nõutavat kontrolli. Kontroll peab olema tõhus ja ühenduse kõikides osades ühtlustatud reeglite järgi läbi viidud.

(5) Kontrolli eest võetavad teenustasud peavad põhinema läbipaistval kalkulatsioonil ning olema kõikides liikmesriikides võimalikult võrdsed.

(6) Olemasolevatele kogemustele tuginedes tuleks mitmeid direktiivi 2000/29/EÜ sätteid täpsustada, selgitada või viia kooskõlla tegelikkusega.

(7) Alates siseturu reeglite kehtestamisest ei kasutata ühenduse piires taimede või taimsete saaduste turustamisel enam ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) rahvusvahelises taimekaitsekonventsioonis (IPPC) sätestatud taimepuhtuse tunnistust. Samas on siiski oluline, et liikmesriikide poolt vastavalt rahvusvahelisele taimekaitsekonventsioonile välja antavad tunnistused oleksid standardiseeritud.

(8) Mõned ühenduse taimetervishoiurežiimist tulenevad liikmesriikide "vastutavate ametiasutuste" ülesanded nõuavad spetsiifilisi teaduslikke või tehnilisi teadmisi. Seetõttu peab olema võimalik delegeerida teatud ülesandeid muudele ametiasutustele.

(9) Kehtivad komisjoni sätted direktiivi 2000/29/EÜ lisade muutmise korra kohta ning erandotsuste vastuvõtmiseks, sisaldavad mõningaid protseduurilisi tingimusi, mis pole enam vajalikud ega põhjendatud. Samas on tarvis lisade muudatusi selgesõnalisemalt põhjendada koos tehniliste hinnangutega konkreetse kahjuriga kaasneva riski kohta. Erakorraliste meetmete tarvitusele võtmise protseduur ei näe ette võimalust konkreetse hädaolukorra tõsidust arvestavate ajutiste kiirmeetmete tarvitusele võtmiseks. Seega tuleks nende kolme protseduuri kohta käivaid sätteid vastavalt muuta.

(10) Arvestamaks taimetervisealase tegevuse laienemist seoses uute kogemuste ja meetoditega, tuleks suurendada komisjoni volitusi taimetervise kontrollis, pikendades komisjoni sellekohaste ülesannete nimekirja.

(11) Mõningad ühenduse poolt taimetervisega seotud probleemidele eraldatud rahaliste toetuste tagastamise aspektid vajavad selgitamist.

(12) Direktiivi 2000/29/EÜ mõnede sätetega (artikli 3 lõike 7 esimene, teine ja neljas lõik), samuti artiklitega 7, 8 ja 9 reguleeritud küsimused on alates 1. juunist 1993 reguleeritud muude sätetega ja seega muutunud liigseteks. Eelnevat arvestades tuleks need sätted välja jätta.

(13) Vastavalt sanitaarmeetmete ning fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu (SPS leping) artiklile 4 peab ühendus teatud tingimustel tunnustama selle lepingu muude osapoolte poolt rakendatavate taimetervisealaste meetmete samaväärsust. Sellise tunnustamise protseduuri tuleks täpsustada direktiiviga 2000/29/EÜ.

(14) Direktiivi 2000/29/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks tarvitusele võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise kord, [5]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 teise lõiku lisatakse järgmine punkt:

"d) liikmesriikide poolt vastavalt rahvusvahelisele taimekaitsekonventsioonile välja antavate "taimepuhtuse tunnistuste"; ja "taimepuhtuse tunnistuste reekspordi jaoks"; või nende elektroonilise ekvivalendi näidisvorm.";

b) lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Käesoleva direktiiviga reguleeritud küsimustes tagavad liikmesriigid kiire, vahetu ja tõhusa koostöö komisjoniga. Sel eesmärgil loob või määrab iga liikmesriik vastutava ametiasutuse, mille kohustustuseks on koordineerimistöö ja kontaktide hoidmine vähemalt antud küsimustes. Eelistatavalt on selleks ametiasutuseks kooskõlas rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooniga loodud taimetervishoiualane ametiasutus.

Sellest ametiasutusest ja kõigist hilisematest muudatusest teatatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võib lubada vastutaval ametiasutusel anda või delegeerida käesoleva direktiiviga reguleeritud otseselt taimetervishoidu käsitlevates küsimustes koordineerimisülesandeid edasi mõnele teisele ametiasutusele."

2. Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) punkti a muudetakse järgmiselt:

i) esimene lõik asendatakse järgmisega:

"taimedeks loetakse: elavaid taimi ja nende kindlaksmääratud elavaid osi, sh seemneid;"

ii) teine lõik muudetakse järgmiselt:

- alljärgnev seitsmes taane lisatakse pärast kuuendat taanet:

- "— lehed, lehestik,"

- olemasolev seitsmes taane muutub kaheksandaks taandeks,

- lisatakse alljärgnev üheksas taane:

- "— elus õietolm,"

- lisatakse alljärgnev kümnes taane:

- "— pungad, pistikud, pookoksad,"

- lisatakse alljärgnev üheteistkümnes taane:

- "— iga muu taimeosa, mis võidakse kindlaks määrata vastavalt artikkel 18 lõikes 2 sätestatud protseduurile.";

b) punkt e asendatakse järgmisega:

"e) kahjulikud organismid – kõik taimedele või taimsetele toodetele kahjulike taimede, loomade või patogeensete organismide liigid, tüved või genotüübi grupid;";

c) punkti f kolmandas lõigus asendatakse sõnad "artikkel 8" sõnadega "artikkel 18 lõige 2";

d) punkti g muudetakse järgmiselt:

i) punkti i esimeses lõigus asendatakse sõna "teenus(ed)" sõnaga "organisatsioon(id)";

ii) viies lõik asendatakse järgmisega:

"artikli 1 lõikes 4 sätestatud vastutav ametiasutus teatab komisjonile, millised muud asjaomase liikmesriigi ametiasutused antud valdkonna eest vastutavad. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.";

e) punkti h kolmanda lõigu teises lauses ja viiendas lõigus lisatakse sõnade "teatab" ja "komisjonile" vahele sõna "kirjalikult";

f) punkti i esimeses lõigus asendatakse esimene taane järgmisega:

"— kolmanda riigi ametliku taimekaitseorganisatsiooni esindaja poolt või nende vastutusel muu riigiametniku poolt, kes selleks on ametliku taimekaitseorganisatsiooni poolt korrakohaselt volitatud ja tehniliselt kvalifitseeritud, kui asi puudutab taimepuhtuse tunnistusi ja taimepuhtuse tunnistuste reeksporti, või nende elektroonilise ekvivalendi väljastamisega seotud avaldusi või mõõte.";

g) lisatakse järgmised punktid:

"j) piiriületuskoht – koht, kus taimsed saadused või muud esemed tuuakse esimest korda ühenduse tolliterritooriumile: õhutranspordi korral lennujaam, mere- või jõetranspordi korral sadam, raudteetranspordi korral raudteejaam ja muudel juhtudel ühenduse maapiiri ületuskoha eest vastutav tolliasutus;

k) piiriületuskoha ametiasutus – piiriületuskoha eest vastutav liikmesriigi ametiasutus;

l) sihtkoha ametiasutus – liikmesriigi ametiasutus, mis vastutab piirkonna eest, kus asub "sihtkoha tolliasutus";

m) piiriületuskoha tolliasutus – punktis j defineeritud piiriületuskoha ametiasutus;

n) sihtkoha tolliasutus – sihtkoha ametiasutus komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 340b lõike 3 [*] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2787/2000 (EÜT L 330, 27.12.2000, lk 1). tähenduses;

o) partii – ühe kauba ühikud, millel on ühesugune koostis ja päritolu ning mis moodustab osa saadetisest;

p) saadetis – kaubakogus, mis on kirjas ühes tollivormistusdokumendis või muid formaalsusi hõlmavas dokumendis, näiteks ühes taimepuhtuse tunnistuses või muus dokumendis; saadetis võib koosneda ühest või enamast partiist;

q) tollikäitlusviis või tollikasutus – nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik [**] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17). (edaspidi ühenduse tolliseadustik)), artikli 4 punktis 15 sätestatud tollikäitlusviisid või -kasutused;

r) transiit – tollitavate kaupade liikumine ühenduse tolliterritooriumil ühest punktist teise vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklile 91."

3. Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Lõiked 1 ja 2 ei kehti tingimustel, mis võidakse kindlaks määrata vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele, juhul kui on tegemist istutamiseks mitte ettenähtud taimede kerge saastumisega I lisa A osas või II lisa A osas loetletud kahjulike organismidega või liikmesriikide taimetervishoiu ametkondade poolt ja kahjurite riski analüüsile tuginedes välja valitud istutamiseks mõeldud taimedega, kui need on lubatud määral saastunud II lisa A osas II jaos loetletud kahjulike organismidega.";

b) lõige 7 asendatakse järgmise 7., 8. ja 9. lõikega:

"7. Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse vastu võtta rakendussätteid organismide liikmesriikidesse sissetoomise ja liikmesriikides leviku tingimuste kehtestamiseks:

a) organismide puhul, mida kahtlustatakse, et nad on taimedele või taimsetele saadustele kahjulikud, kuid mis pole I ja II lisas loetletud;

b) organismide puhul, mis on II lisas loetletud, kuid mis esinevad selles lisas loetlemata taimedel või taimsetel saadustel ja mille suhtes on kahtlus, et nad on taimedele või taimsetele saadustele kahjulikud;

c) I ja II lisas loetletud, piiratud alal esinevad ja taimedele või taimsetele toodetele kahjulikena käsitletavate organismide puhul.

8. Vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetluses kindlaksmääratud tingimustele ei kehti lõige 1 ja lõike 5 punkt a ning lõige 2 ja lõike 5 punkt b ning lõige 4 seoses katse- või teadusliku töö ja sordiaretusega.

9. Pärast lõikes 7 sätestatud meetmete vastuvõtmist lõpetatakse selle lõike kohaldamine vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud korrale kindlaksmääratud tingimustele katse- või teadusliku töö ja sordiaretuse suhtes."

4. Artiklid 7, 8 ja 9 jäetakse välja.

5. Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimeses lõigus jäetakse välja sõnad: "artiklites 7 või 8 viidatud taimepuhtuse tunnistuste asemel";

ii) esimese lõigu järele lisatakse alljärgnev lõik:

"Sellele vaatamata pole artikli 6 lõikes 4 nimetatud seemnete puhul kohustuslik välja anda taimepassi, juhul kui on vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele tagatud, et ametlikult sertifitseeritud seemne turustamise kohta käivate ühenduse normide kohaselt väljastatud dokumendid tõestavad artikli 6 lõike 4 nõuetest kinni pidamist. Sellisel juhul loetakse need dokumendid igas suhtes võrdseks taimepassidega artikli 2 lõike 1 punkti f tähenduses.";

b) lõike 2 esimeses lõigus enne sõnu "ei või teisaldada" ja teises lõigus enne sõnu "ei või sisse tuua" lisatakse sõnad "ja artikli 6 lõikes 4 nimetatud seemned".

6. Artikli 11 lõike 2 lõppu lisatakse järgnev tekst:

"ning võidakse kasutada taimepassi."

7. Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Tagamaks käesoleva direktiivi, eriti artikli 10 lõike 2 järgimist, korraldavad liikmesriigid ametliku kontrolli. Kontroll viiakse läbi juhuslikult, vahet tegemata taimede, taimsete toodete või muude objektide päritolus ning kooskõlas järgmiste sätetega:

- juhuslikud kontrollid toimuvad igal ajal ja kõigis kohtades, kuhu taimed, taimsed saadused või muud tooted on veetud,

- juhuslikud kontrollid toimuvad territooriumil, kus taimed, taimsed saadused või muud tooted on kasvatatud, toodetud, ladustatud või müüki pandud, ning ostjate valduses olevatel territooriumidel,

- juhuslikud kontrollid toimuvad samaaegselt ükskõik millise muu, taimetervise kontrolliga mitteseotud dokumentide kontrolliga.

Kontrollid peavad toimuma regulaarselt territooriumil, mis on kantud ametlikku registrisse vastavalt artikli 10 lõikele 3 ja artikli 13c lõikele 1b, ning võivad toimuda regulaarselt territooriumil, mis on kantud ametlikku registrisse vastavalt artikli 6 lõikele 6.

Kontrollid peavad olema sihipärased, kui on ilmnenud fakte, mille põhjal võib oletada, et käesoleva direktiivi üht või mitut sätet ei täideta.

2. Taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ostjad, kes lõpptarbijana on taimede tootmisega ametialaselt tegelevad isikud, säilitavad asjakohaseid taimepasse vähemalt aasta jooksul ning kannavad selle kohta oma registrisse viite.

Kontrollijatel peab olema juurdepääs taimedele, taimsetele saadustele või muudele toodetele igal tootmis- ja turustusahela etapil. Neil on õigus korraldada kõiki uuringuid, mis on vajalikud asjakohasteks kontrollideks, sealhulgas ka taimepasside ja registrite osas.

3. Liikmesriike võivad ametlikel kontrollidel aidata artiklis 21 osutatud eksperdid.

4. Kui vastavalt lõigetele 1 ja 2 läbi viidud ametlike kontrollidega tehakse kindlaks, et taimed, taimsed saadused või muud tooted kujutavad ohtu kahjulike organismide levitamiseks, tuleb nende suhtes võtta ametlikud meetmed vastavalt artikli 11 lõikele 3.

Ilma et see piiraks artikli 16 kohaselt nõutava informatsiooni edastamist, tagavad liikmesriigid, et teisest liikmesriigist saabunud taimede, taimsete toodete või muude objektide korral informeerib vastuvõtva liikmesriigi vastutav ametiasutus koheselt saatvat liikmesriiki ja komisjoni oma leidudest ning ametlikest meetmetest, mida ta on kasutusele võtnud või kavatseb kasutusele võtta. Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse sisse seada standardiseeritud infosüsteem."

8. Artikkel 13 asendatakse artiklitega 13, 13a, 13b, 13c, 13d ja 13e järgmises sõnastuses:

"Artikkel 13

1. Liikmesriigid sätestavad, ilma et see piiraks:

- artikli 3 lõike 3 ning artikli 13b lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 sätteid,

- vastavalt artikli 15 lõikele 1 kehtestatavate erandite täpseid tingimusi ja nõudeid, vastavalt artikli 15 lõikele 2 kehtestatavate samaväärsuse hindamise tingimuste nõudeid või vastavalt artiklile 16 tarvitusele võetud erakorraliste meetmete tingimusi ja

- ühenduse ning ühe või enama kolmanda riigi vahel sõlmitud käesoleva artikli valdkonda puutuvaid lepinguid,

i) - i)taimed, taimsed tooted või muud objektid pole saastunud I lisa A osas loetletud kahjulike organismidega ja

- II lisa A osas loetletud taimed või taimsed saadused pole saastunud antud lisas loetletud organismidega ja

- IV lisa A osas loetletud taimsed saadused või muud esemed vastavad antud lisas kehtestatud erinõuetele, artikli 13a lõike 4 punktis b viidatud deklaratsioonile ja et

ii) taimedel, taimsetel toodetel või muudel esemetel on kaasas vastavalt artikli 13a lõigete 3 ja 4 sätetele välja antud nõutava ametliku taimepuhtuse tunnistuse või taimepuhtuse tunnistuse reekspordi jaoks originaal või, kus see on asjakohane, rakendussätetes määratud ja lubatud alternatiivsete dokumentide või märgistuse originaal, mis on objektidele nõuetekohasel viisil kinnitatud või kaasa pandud.

Elektroonilist sertifitseerimist võib rakendada tingimusel, et rakendussätete nõuded on täidetud.

Rakendussätetes määratud erandjuhtudel võib tunnustada ka sertifikaatide ametlikke koopiaid.

Alapunktis ii sõnastatud rakendussätteid võib vastu võtta kooskõlas artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusega.

2. Lõige 1 kehtib kaitstud alale ette nähtud taimsete saaduste või muude esemete suhtes vastavalt I lisa B osas, II lisa B osas ja IV lisa B osas antud kaitstud ala kohta loetletud kahjulike organismide ja erinõuete suhtes.

3. Liikmesriigid sätestavad, et lõikes 1 või 2 loetlemata, kolmandatest riikidest saabuvad ja ühenduse tolliterritooriumile toodavad taimed, taimsed saadused või muud esemed võidakse alates nende sissetoomise hetkest allutada vastutavate ametkondade kontrollile kooskõlas lõike 1 punkti i esimese, teise või kolmanda taandega. Need taimed, taimsed saadused või muud esemed hõlmavad ka igasuguste kaupade vedudel kasutatavat puidust pakkematerjali, olgu siis pakkimispuidu, tugipostide, kaubaaluste või muul kujul.

Kui vastutav ametiasutus oma sellekohaseid volitusi rakendab, siis jäetakse taimed, taimsed saadused või muud esemed lõikes 1 sätestatud järelevalve alla, kuni on läbi viidud asjakohased protseduurid selleks, et nende protseduuride tulemusel saaks võimalikult kindlalt otsustada, et need esemed vastavad käesolevas direktiivis või sellest tulenevalt kehtestatud nõuetele.

Taimede, taimsete saaduste või muude esemete, k.a esimeses lõigus viidatud puidu kohta eksportööride või nende tolliesindajate poolt vastutavatele ametiasutustele edastatava info tüüpi ja edastamise viisi reguleerivad rakendussätted kehtestatakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele.

4. Ilma et see piiraks artikli 13c lõike 2 alapunkti a kohaldamist, peavad liikmesriigid kahjulike organismide leviku ohu korral kohaldama ka lõikeid 1, 2 ja 3 selliste taimsete saaduste või muude esemete suhtes, mis on allutatud ühenduse tolliseadustiku artikli 4 lõike 15 punktides b, c, d või e sätestatud tollikäitlusviisile või kasutusele või sama seadustiku artikli 4 lõike 16 punktides b või c sätestatud tolliprotseduurile.

Artikkel 13a

1. a) a) Artikli 13 lõikes 1 sätestatud menetlus koosneb vastutavate ametiasutuste teostatavast hoolikast järelevalvest, kusjuures järelevalvele allutatakse vähemalt:

i) iga saadetis, mis tollideklaratsiooni kohaselt koosneb või sisaldab artikli 13 lõikes 1, 2 või 3 sisalduvatele tingimustele vastavaid taimseid saadusi või muid esemeid;

ii) iga tollideklaratsioonikohaselt sellistest saadustest või muudest esemetest koosnev või neid sisaldav partii mitmest partiist koosneva saadetise puhul.

b) Järelevalve käigus tehakse kindlaks, kas:

i) saadetise või partiiga on kaasas artikli 13 lõike 1 alapunktis ii (dokumentide kontroll) nõutavad tunnistused, alternatiivsed dokumendid või tähistused;

ii) kogu saadetis või partii või üks või mitu proovinäidist koosnevad või sisaldavad nõutavates dokumentides deklareeritud taimi, taimseid saadusi või muid esemeid ja

iii) kogu saadetis või partii või üks või mitu proovinäidist, sh pakkematerjal ja vajalikel juhtudel ka transpordivahend vastavad käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 alapunktis i (taimetervise kontroll) kehtestatud nõuetele ning artikli 16 lõike 2 nõuetele.

2. Identsuse kontrolle ja taimetervise kontrolle viiakse läbi pikema intervalliga juhul, kui:

- saadetises või partiis sisalduvate taimsete saaduste või muude esemete kontroll on juba kooskõlas artikli 13b lõikes 6 toodud tehniliste kokkulepetega kolmandas lähteriigis tehtud või

- saadetises või partiis sisalduvad taimed, taimsed saadused või muud esemed on loetletud sel eesmärgil vastavalt lõike 5 alapunktile b vastu võetud rakendussätetes või

- saadetises või partiis sisalduvad taimed, taimsed tooted või muud objektid tulid sellisest kolmandast riigist, mille kohta leidub kehtivas rahvusvahelises taimetervisealases lepingus või sellest tulenevas õigusaktis võrdse kohtlemise põhimõttele tuginev identsuse kontrolli või taimetervise kontrolli sagedust vähendav säte,

v.a juhul, kui on alust arvata, et käesoleva direktiivi nõuded pole täidetud.

Samuti võib taimetervise kontrolli teha pikema aja tagant siis, kui komisjoni kogutud tõendusmaterjalile ja varem sama päritoluga samade saaduste ühendusse sissetoomisel saadud kõigi asjasse puutuvate liikmesriikide poolt kinnitatud kogemustele tuginedes ning pärast artiklis 18 viidatud komiteesiseseid konsultatsioone on alust arvata, et saadetises või partiis leiduvad taimed, taimsed tooted või muud esemed vastavad käesoleva direktiivi nõuetele, tingimusel et vastavalt lõike 5 punktile c kehtestatud rakendussätetes seatud täpsed tingimused on täidetud.

3. Artikli 13 lõike 1 alapunktis ii sätestatud ametlik "taimepuhtuse tunnistus" või "taimepuhtuse tunnistus reekspordi jaoks" peab olema kolmanda eksportiva või re-eksportiva riigi poolt välja antud vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles ja kooskõlas IPPC sätetele vastavate seaduste või määrustega, sõltumata sellest, kas see riik on IPPC ratifitseerinud või mitte. Tunnistus adresseeritakse artikli 1 lõike 4 esimese lõigu viimases lauses viidatud "Euroopa Ühenduse liikmesriikide taimetervishoiualastele ametiasutustele".

Tunnistus ei tohi olla välja antud rohkem kui 14 päeva enne sellega hõlmatud taimede, taimsete toodete või muude esemete lahkumist seda välja andvast kolmandast riigist.

Sõltumata vormist peab tunnistus sisaldama IPPC lisa näidisvormides nõutavat informatsiooni.

Tunnistus peab järgima mõnda komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 määratud vormi. Tunnistus antakse välja selleks volitatud kolmanda riigi ametiasutuse poolt, seaduste või määruste alusel, mis vastavalt IPPC sätetele on edastatud FAO peadirektorile või IPPCsse mittekuuluvate kolmandate riikide puhul komisjonile. Komisjon teatab liikmesriikidele talle edastatud dokumentidest.

4. a) 4.Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega määratakse kindlaks, milliseid IPPC lisas toodud erinevatest vormidest tegelikult kasutatakse. Kooskõlas eespool nimetatud menetlusega võidakse kindlaks määrata alternatiivsed "taimepuhtuse tunnistuse" või "taimepuhtuse tunnistus reekspordi jaoks" vormid IPPCsse mittekuuluvatele kolmandatele riikidele.

b) Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 4 kohaldamist IV lisa A osa I jaos või B osas loetletud taimsete saaduste või muude esemete korral, täpsustavad tunnistused vajaduse korral pealkirja "Lisadeklaratsioon" all, millised IV lisa erinevates osades alternatiivsete võimalustena loetletud erinõuetest on täidetud. Seejuures viidatakse IV lisa vastavale osale.

c) Taimsete saaduste või muude esemete puhul, mille suhtes kehtivad IV lisa A või B osas toodud erinõuded, antakse artikli 13 lõike 1 alapunktis ii sätestatud ametlik "taimepuhtuse tunnistus" välja selles kolmandas riigis, kust taimed, taimsed tooted või muud esemed pärinevad (päritoluriik).

d) Juhul, kui asjakohaseid erinõudeid on võimalik täita mujal kui päritoluriigis või kui erinõudeid pole kehtestatud, võib "taimepuhtuse tunnistuse" siiski välja anda kolmandas riigis, kust taimed, taimsed tooted või muud esemed lähetatakse (lähteriik).

5. Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud protseduuriga võidakse vastu võtta rakendussätteid selleks, et:

a) määrata kindlaks lõike 1 punkti b alapunktis iii sätestatud taimetervise kontrolli protseduur, k.a minimaalsed kogused ja näidiste minimaalsuurused;

b) seada sisse taimede, taimsete saaduste või muude esemete nimekirjad, mille puhul kooskõlas lõike 2 punkti 1 teise taandega viiakse kontrolle läbi harvemini;

c) määrata kindlaks täpsed nõuded lõike 2 punktis 2 sätestatud tõestusmaterjalile ning taimetervise kontrolli vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid.

Artikli 21 lõikes 6 viidatud juhistesse võib komisjon lõike 2 suhtes lisada soovitusi.

Artikkel 13b

1. Liikmesriigid tagavad, et kolmandatest riikidest saabuvad saadetised või partiid, mis ametlike tollideklaratsioonide kohaselt ei sisalda V lisa B osas loetletud taimi, taimseid saadusi või muid esemeid, allutatakse vastutavate ametiasutuste kontrollile juhul, kui on alust arvata, et need sisaldavad neid taimseid saadusi või muid esemeid.

Liikmesriigid tagavad, et kui tollikontroll tuvastab, et kolmandast riigist saabunud saadetis või partii koosneb või sisaldab deklareerimata jäetud V lisa B osas loetletud taimi, taimseid saadusi või muid esemeid, siis informeerib tolliasutus sellest koheselt antud liikmesriigi vastutavat ametiasutust, nagu näeb ette artikli 13c lõikes 4 sätestatud koostöö.

Kui pärast vastutavate ametiasutuste läbi viidud kontrolli säilivad kahtlused kauba identsuse suhtes, eriti mis puudutab taimede perekondi või liike, taimseid saadusi või nende päritolu, siis loetakse saadetis V lisa B osas loetletud taimseid saadusi või muid esemeid sisaldavaks.

2. Kui puudub kahjulike organismide levimise oht ühenduses, siis:

a) artikli 13 lõige 1 ei kehti taimsete saaduste või muude esemete ühendusse sissetoomise kohta juhul, kui need liiguvad ühenduse piires ühest punktist teise, läbides vahepeal kolmanda riigi territooriumi, ilma et muutuks nende tollistaatus (sisemine transiit);

b) artikli 13 lõige 1 ja artikli 4 lõige 1 ei kehti taimsete saaduste või muude esemete ühendusse sissetoomise kohta juhul, kui need liiguvad ühe või mitme kolmanda riigi territooriumil ühest punktist teise, läbides vahepeal tolliprotseduure järgides ühenduse tolliterritooriumi nii, et nende tollistaatus ei muutu.

3. Ilma et see piiraks artikli 4 sätteid III lisa suhtes ja tingimusel, et puudub kahjulike organismide ühenduses levimise oht, ei ole kohustuslik kohaldada artikli 13 lõiget 1 ühendusse toodavate taimede, taimsete saaduste, toidu või loomasööda väikeste koguste suhtes juhul, kui need on mõeldud omaniku või vastuvõtja poolt mittetööstuslikuks ja mitteäriliseks kasutuseks või transpordi käigus tarbimiseks.

Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse kehtestada käesoleva sätte rakendamise täpsed tingimused, k.a mõiste "väikesed kogused" definitsioon.

4. Artikli 13 lõige 1 ei kehti teatud tingimustel katseteks, teaduslikuks tööks või sordiaretuseks ette nähtud taimsete saaduste või muude esemete ühendusse sisenemise kohta. Need tingimused määratakse kindlaks vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud protseduurile.

5. Kui ühenduses puudub kahjulike organismide levimise oht, võib liikmesriik kehtestada erandi, mille kohaselt kindlaksmääratud üksikjuhtudel artikli 13 lõige 1 ei kehti taimsete saaduste või muude esemete suhtes, mida kasvatatakse toodetakse või kasutatakse kolmanda riigi liikmesriigiga piirnevas piirkonnas ja mis tuuakse liikmesriiki piirilähedaseks töötlemiseks.

Sellise erandi kehtestamisel täpsustab liikmesriik töötleva isiku nime ja asukoha. Sellekohane pidevalt uuendatav info edastatakse komisjonile.

Taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega, mille puhul kehtestatakse eelmise lõigu alusel erand, peab olema kaasas dokument, millest selgub asjakohase kolmanda riigi piirkond, kust nimetatud taimed, taimsed saadused ja muud tooted pärit on.

6. Komisjoni ja kolmandate riikide volitatud ametiasutuste sõlmitavates tehnilistes kokkulepetes, mis on heaks kiidetud vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud protseduurile, võib sätestada, et artikli 13 lõike 1 alapunktis i ette nähtud tegevusi võib komisjoni loal ja kooskõlas artikli 21 vastavate sätetega läbi viia ka koostöös selle riigi ametliku taimekaitse organisatsiooniga kolmandas lähteriigis.

Artikkel 13c

1. a) a) Artikli 13a lõikes 1 sätestatud menetlused, artikli 13b lõikes 1 sätestatud järelevalve ja artikli 4 III lisa sätetele vastavuse kontroll viiakse läbi koos lõikes 2 sätestatud, artikli 13 lõikes 1 või artikli 13 lõikes 4 viidatud tolliprotseduurile suunavate toimingutega.

Eelmainitud tegevus teostatakse kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1262/84 [*] EÜT L 126, 12.5.1984, lk 1. heaks kiidetud rahvusvahelise kaupade piirikontrolli harmoniseerimise konventsiooni sätetega, eriti selle 4. lisaga.

b) Liikmesriigid näevad ette, et V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste või muude esemete importijad, sõltumata sellest, kas nad on ühtlasi ka tootjad, lisatakse ametliku registreerimisnumbri all liikmesriigi ametlikku registrisse. Artikli 6 lõike 5 punkti 3 ja 4 sätted kehtivad vastavalt selliste importijate suhtes.

c) Liikmesriigid sätestavad samuti, et:

i) V lisa B osas loetletud taimedest, taimsetest saadustest või muudest esemetest koosnevate või neid sisaldavate saadetiste importijad või nende tolliesindajad avaldavad vähemalt ühes artikli 13 lõigetes 1 ja 4 viidatud tolliprotseduuriks vajalikus dokumendis saadetise koostise järgmise informatsiooni kaudu:

- taimsete saaduste või muude esemete tüüp vastavalt Euroopa ühenduste integreeritud tariifi (Taric) koodile,

- avaldus "saadetis sisaldab taimetervisealase tähtsusega materjali", või mõni muu piiriületuskoha tolliasutuse ja piiriületuskoha ametiasutuse vahel kokku lepitud samaväärne tähistus,

- nõutava taimetervisealase dokumentatsiooni viitenumber või viitenumbrid,

- eelnevalt punktis b sätestatud importija ametlik registreerimisnumber;

ii) vastavalt omavahelisele kokkuleppele teatavad lennujaama või sadama ametivõimud või importijad või operaatorid selliste saadetiste oodatavast saabumisest eelnevalt piiriületuskoha tolliasutusele ja piiriületuskoha ametiasutusele niipea, kui nad sellekohase informatsiooni saavad.

Liikmesriigid võivad seda sätet kohaldada mutatis mutandis ka maismaatranspordi suhtes, eriti kui saadetise oodatav saabumine toimub väljaspool vastutava ametiasutuse või vastavalt lõikes 2 määratud muu ametiasutuse tavalist tööaega.

2. a) "Dokumentide kontrolli", artikli 13b lõikes 1 sätestatud järelevalvet ning artikli 4 III lisaga seonduvatele sätetele vastavuse kontrolli viib läbi piiriületuskoha ametiasutus või vastavalt vastutava ametiasutuse ja liikmesriigi tolliameti vahelisele kokkuleppele piiriületuskoha tolliasutus.

b) "Identsuse kontroll" ja "taimetervise kontroll" tuleb piiriületuskoha ametiasutuse poolt läbi viia seoses tollikäitlusviisile allutamiseks vajalike artikli 13 lõikes 1 või artikli 13 lõikes 4 viidatud tolliprotseduuridele, ilma et see piiraks alljärgnevaid punkte c ja d, kas eelmainitud protseduuridega samas kohas, piiriületuskoha ametiasutuse territooriumil või muus lähedalasuvas kohas, mille on määranud või heaks kiitnud tolliamet ja vastutav ametiasutus, kuid mitte punktis d sätestatud sihtkohas.

c) Kui on tegemist mitte ühenduse päritolu kaupade transiidiga, võib piiriületuskoha ametiasutus kokkuleppel sihtkoha ametiasutuse või ametiasutustega otsustada siiski, et kogu või osa "identsuse kontrollist" või "taimetervise kontrollist" viib läbi sihtkoha ametiasutus kas ametiasutuse territooriumil või muus lähedalasuvas kohas, mille on määranud või heaks kiitnud tolliamet ja vastutav ametiasutus, kuid mitte punktis d sätestatud sihtkohas. Kui sellist kokkulepet ei tehta, viib kogu "identsuse kontrolli" või "taimetervise kontrolli" läbi piiriületuskoha ametiasutus ükskõik kummas punktis b määratud kohas.

d) Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse kindlaks määrata teatud juhud või tingimused, mille puhul "identsuse kontroll" ja "taimetervise kontroll" võidakse eelmainitud kohtade asemel läbi viia sihtkohas, näiteks tootmiskohas, mille on heaks kiitnud selle piirkonna, kus antud sihtkoht asub, eest vastutav tolliasutus ja ametiasutus, tingimusel et järgitakse taimede, taimsete saaduste ja muude esemete transporti puutuvaid nõudeid ja ettevaatusabinõusid.

e) Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud protseduuriga kehtestatakse rakendussätted, mis reguleerivad järgmist:

- miinimumnõuded punktide b-, c- ja d-järgse "aimetervise kontrolli" läbiviimisele,

- ettevaatusabinõud ja dokumendid, mis puudutavad taimede, taimsete saaduste või muude esemete transporti punktides c ja d sätestatud kohtadesse, vältimaks kahjulike organismide transpordi ajal levimise ohtu,

- koos punktile d vastavate juhtumite täpse määratlemisega ettevaatusabinõud ja miinimumnõuded, mis puudutavad sihtkoha ladustamiseks sobivust ja ladustamise tingimusi.

f) Kõikide juhtudel loetakse taimede "tervisekontrollid" artikli 13 lõikes 1 sätestatud protseduuride lahutamatuks osaks.

3. Liikmesriigid sätestavad, et artikli 13 lõike 1 alapunktis ii määratud tunnistuste või muude dokumentide, v.a tähistused, mis esitatakse vastutavale ametiasutusele "dokumentide kontrolliks" vastavalt artikli 13a lõike 1 punkti b alapunkti i sätetele originaalidesse või elektroonilistesse vormidesse, lisatakse pärast kontrolli selle ametiasutuse "viisa" koos ametiasutuse nime ja dokumendi esitamise kuupäevaga.

Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse kindlaksmääratud istutustaimede puhul sisse seada standardiseeritud süsteem, et tagada, et tunnistustes sisalduv informatsioon edastatakse selle liikmesriigi või piirkonna, kuhu saatmiseks või istutamiseks saadetise taimed on mõeldud, vastutavale ametiasutusele.

4. Liikmesriigid edastavad komisjonile ja liikmesriikidele kirjaliku piiriületuskohtade nimekirja. Kõik selle nimekirja muudatused edastatakse kirjalikult ja viivitusteta.

Liikmesriigid seavad sisse nimekirja nende vastutusel olevatest lõike 2 punktides b ja c sätestatud kohtadest ning lõike 2 punktile d vastavatest sihtkohtadest. Need nimekirjad tehakse komisjonile kättesaadavaks.

Kõik piiriületuskoha ametiasutused ja sihtkoha ametiasutused, mis viivad läbi identsuse kontrolli või taimetervise kontrolli, peavad täitma teatavad miinimumnõuded infrastruktuuri varustuse ja personali osas.

Eelmainitud miinimumnõuded kehtestatakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 viidatud protseduurile rakendussätetega.

Kooskõlas sellesama menetlusega kehtestatakse täpsed nõuded alljärgnevale:

a) tolliprotseduuriks vajalike dokumentide tüüp, kuhu kantakse lõike 1 punkti c alapunktis i nõutud informatsioon;

b) koostöö:

i) piiriületuskoha ametiasutuse ja sihtkoha ametiasutuse;

ii) piiriületuskoha ametiasutuse ja piiriületuskoha tolliasutuse;

iii) sihtkoha ametiasutuse ja sihtkoha tolliasutuse ning

iv) piiriületuskoha ametiasutuse ja sihtkoha tolliasutuse vahel.

Nõuded peavad sisaldama ülalmainitud koostöö tegemisel kasutatavate dokumentide näidisvorme ja nende edastamise korda, samuti partiide ja saadetiste identsuse tagamiseks võetavaid meetmeid ning kaitseabinõusid, vältimaks enne tolliprotseduuride lõppu kahjulike organismide levikut, eriti transpordi käigus.

5. Vastavalt lõike 2 punktile b või c toimuva taimetervise kontrolli läbiviimiseks vajaliku infrastruktuuri tugevdamiseks seatakse sisse ühenduse rahaline toetus liikmesriikidele.

Selle toetuse eesmärgiks on täiustada mujal kui sihtkohas asuvate kontrollpunktide seadmeid ja vahendeid kontrollide ja uuringute läbiviimiseks ning vajaduse korral ka lõikes 7 sätestatud meetmete võtmiseks, et ületada tase, mis on juba saavutatud miinimumnõuete täitmisega vastavalt lõike 2 punkti e rakendussätetele.

Komisjon teeb ettepaneku kanda Euroopa Liidu üldeelarvesse sellele eesmärgile vastavad assigneeringud.

Sellel eesmärgil ettenähtud assigneeringute piires katab ühenduse osalus seadmete ja vahendite täiustamisega otseselt seotud kuludest kuni 50 %.

Ühenduse rahalise toetuse täpne reeglistik kehtestatakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud protseduurile vastu võetud rakendusmääruses.

Ühenduse rahalise toetuse jaotus ja suurus otsustatakse kooskõlas artikli 18 lõikes 2 sätestatud protseduuriga, arvestades asjaomase liikmesriigi esitatud informatsiooni ja dokumente ja vajaduse korral ka komisjoni volitatud ekspertide uuringuid vastavalt artiklile 21, ning sõltuvalt antud eesmärgiks eraldatud summade suurusest.

6. Artikli 10 lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis artiklis 13 viidatud taimsete saaduste või muude esemete suhtes sedavõrd, kui nad on loetletud V lisa A osas ja kui kooskõlas artikli 13 lõikes 1 sätestatud menetlusega on otsustatud, et seal esitatud nõuded on täidetud.

7. Kui kooskõlas artikli 13 lõikes 1 sätestatud protseduuriga otsustatakse, et seal esitatud nõuded ei ole täidetud, võetakse kohe tarvitusele üks või mitu alljärgnevatest ametlikest meetmetest:

a) saadetise või selle osa ühendusse mittelubamine;

b) kooskõlas asjakohase tolliprotseduuriga ühenduse piires ametliku järelevalve all ühenduse piirest väljaspool asuvasse sihtkohta toimetamine;

c) nakatunud/saastunud toodete eemaldamine saadetisest;

d) hävitamine;

e) karantiiniperioodi kehtestamine seniks, kuni kontrolli või ametlike uuringute tulemused on selgunud;

f) eritöötlus, seda ainult erandjuhul ja ainult teatud tingimustel, juhul kui liikmesriigi vastutav ametiasutus otsustab, et eritöötlemise tulemusel taimetervishoiu nõuded täidetakse ja kahjulike organismide levimise risk kaob; eritöötlust võidakse rakendada ka I või II lisas loetlemata kahjulike organismide korral.

Artikli 11 lõike 3 teist lõiku kohaldatakse mutatis mutandis.

Kui kohaldatakse punktis a sätestatud ühendusse mittelubamist, punktis b sätestatud ühenduse piirest väljaspool asuvasse sihtkohta toimetamist või punktis c sätestatud eemaldamist, tagavad liikmesriigid, et vastutav ametiasutus tühistaks taimede, taimsete saaduste või muude esemete nende territooriumile sisenemisel esitatud taimepuhtuse tunnistuse, taimepuhtuse tunnistuse reekspordi jaoks, või muu maalelubamiseks esitatud dokumendi. Eespool mainitud tunnistuste või dokumentide kehtetuks tunnistamisel kannab vastutav ametiasutus nende esikülje nähtavasse kohta kolmnurkse punase pitseri kirjaga "tunnistus kehtetuks tunnistatud" või "dokument kehtetuks tunnistatud" ja ametiasutuse nime ning mittelubamise, transpordi või eemaldamise kuupäevaga. Kiri peab olema kirjutatud trükitähtedega ja vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles.

8. Ilma et see piiraks artiklis 16 nõutud teadete ja informatsiooni edastamist, tagavad liikmesriigid, et vastutavad ametiasutused informeerivad kolmandate päritoluriikide taimekaitseorganisatsioone ja komisjoni kõigist juhtumitest, kui kolmandatest riikidest saabuvaid taimseid saadusi või muid esemeid pole riiki lubatud, kuna need ei vasta taimetervise nõuetele, samuti mittelubamise põhjustest, ilma et see piiraks meetmeid, mida mittelubamisega seoses on tarvitusele võetud või kavatsetakse võtta. Informatsioon edastatakse nii kiiresti kui võimalik, võimaldamaks asjassepuutuvail taimekaitseorganisatsioonidel ning vajaduse korral ka komisjonil asja uurimist, eriti pidades silmas vajalikke toiminguid analoogiliste juhtumite kordumise vältimiseks. Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud protseduuriga võidakse sisse seada standardiseeritud infosüsteem.

Artikkel 13d

1. Liikmesriigid tagavad teenustasude võtmise (taimetervishoiu teenustasu), katmaks artikli 13a lõikes 1 sätestatud ja vastavalt artiklile 13 läbi viidavate dokumentide kontrolli, identsuse kontrolli ja taimetervise kontrolliga seoses tekkivaid kulusid. Teenustasu sisaldab:

a) ülalmainitud kontrolle läbi viivate inspektorite töötasu, sh sotsiaalmaksud;

b) inspektorite kontoritarbed, tööriistad ja muu varustus;

c) visuaalseks kontrolliks või laborikatseteks proovide võtmine;

d) laborikatsed;

e) kontrollide efektiivseks teostamiseks vajalik administratiivkulu (k.a tegevuskulu), mis võib sisaldada inspektorite väljaõpet ja praktikat.

2. Liikmesriigid võivad määrata taimetervishoiu teenustasu suuruse tuginedes vastavalt lõikele 1 koostatud täpsetele kalkulatsioonidele või kehtestada standardse teenustasu, nagu näeb ette lisa VIIIa.

Kui mõnede kolmandatest riikidest pärinevate taimsete saaduste või muude esemete gruppide suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 13a lõikele 2 identsuse kontrollide ja taimetervise kontrollide sageduse vähendamist, võtavad liikmesriigid selle grupi saadetistelt ja partiidelt proportsionaalselt vähendatud taimetervishoiu teenustasu sõltumata sellest, kas konkreetset saadetist kontrollitakse või mitte.

Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse kehtestada eelmainitud viisil vähendatud taimetervishoiu teenustasu suurust määravad rakendusmeetmed.

3. Kui liikmesriigid kehtestavad taimetervishoiu teenustasu, tuginedes liikmesriigi vastutava ametiasutuse tehtud kulutustele, edastavad liikmesriigid komisjonile ettekanded, milles tuuakse ära lõikes 1 loetletud kuluartiklite kalkulatsioonimeetod.

Vastavalt esimesele lõikele kehtestatavad teenustasud ei tohi ületada liikmesriigi vastutava ametiasutuse tegelikke kulusid.

4. Käesoleva direktiiviga ette nähtud teenustasude otsene või kaudne tagastamine pole lubatud. Liikmesriigi poolt vastavalt lisale VIIIa kohaldatavat standardset teenustasu ei loeta kaudseks tagastamiseks.

5. Lisas VIIIa sätestatud standardne teenustasu ei piira kontrollidega seotud erakorralisi kulutusi, näiteks inspektorite erakorraline reisimine või plaanitust hiljem saabuvate saadetiste ootamine, väljaspool regulaarset tööaega teostatavad kontrollid, lisaks artiklis 13 sätestatule tehtavad lisakontrollid või laborikatsed, kinnitamaks regulaarsete kontrollide järelduste õigsust, artiklil 15 või 16 põhinevate ühenduse seadustega ette nähtud taimetervisealaste erimeetmete rakendamine, vastavalt artikli 13c lõikele 7 rakendatavad meetmed või vajalike dokumentide tõlkimine.

6. Liikmesriigid määravad kindlaks ametiasutuse, kellel on õigus taimetervishoiu teenustasu sisse nõuda. Teenustasu maksab importija või tema tolliesindaja.

7. Taimetervishoiu teenustasu asendab kõik muud liikmesriikide poolt lõikes 1 viidatud kontrollide ja tunnistuste väljastamisega seoses riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetavad tasud.

Artikkel 13e

"Taimetervise tunnistus" ja "taimepuhtuse tunnistus reekspordi jaoks", mida liikmesriigid vastavalt IPPC-le väljastavad, peavad vastama VII lisas antud näidisvormile."

9. Artikli 14 teist lõiku muudetakse järgmiselt:

a) sõnad "artikkel 17" asendatakse sõnadega "artikli 18 lõige 2";

b) punktis c asendatakse sõnad "kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga" sõnadega "asjaomase liikmesriigiga konsulteerides";

c) punkt d asendatakse järgmisega:

"d) iga teaduse ja tehnika arengut silmas pidades lisasse tehtud muudatus või tehniliselt põhjendatud juhtudel kooskõlas asjassepuutuva kahjurite riskiga";

d) lisatakse alljärgnev punkt e:

"e) muudatused VIII lisas."

10. Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus ja kaks esimest taanet asendatakse järgmisega:

"1. Kooskõlas artikli 18 lõikes 2 viidatud menetlusega võidakse kehtestada erandid:

- artikli 4 lõigete 1 ja 2 sätetest III lisa A ja B osa suhtes, ilma et see piiraks artikli 4 lõike 5 sätteid, artikli 5 lõike 1 ja 2 ning artikli 13 lõike 1 punkti i kolmandast taandest IV lisa A osa I jaotises ja IV lisa B osas sätestatud nõudmiste suhtes,

- artikli 13 lõige 1 punktist ii puidu suhtes puhul, juhul kui samaväärsed kaitseabinõud on tagatud muu dokumentatsiooni või tähistusega."

b) lõiked 2 ja 3 asendatakse järgnevate 2., 3. ja 4. lõikega:

"2. Kooskõlas lõike 1 esimeses lõigus sätestatud menetlusega võidakse kolmanda riigi poolt ühendusse eksportimisel rakendatavad taimetervisealased meetmed lugeda võrdseteks käesoleva direktiivi taimetervishoiu meetmetega, eriti IV lisas sätestatutega, juhul kui kolmas riik objektiivselt tõestab, et tema poolt rakendatavate meetmetega tagatakse ühenduse omaga võrdne taimetervise kaitse ning kui seda kinnitavad artiklis 21 viidatud ekspertide, kellele on tagatud asjakohane juurdepääs kolmanda riigi järelevalvele, testidele ja muudele asjakohastele protseduuridele, järeldused.

Kolmanda riigi sellekohasel ettepanekul alustab komisjon konsultatsioone eesmärgiga saavutada selliste kahepoolsete või mitmepoolsete kokkulepete sõlmimine, millega tunnustatakse kindlaksmääratud taimetervisealaste meetmete samaväärsust.

3. Otsused, millega sätestatakse erandid lõike 1 esimesest lõigust või lõike 2 kohane samaväärsuse tunnustamine, eeldavad, et igal konkreetsel juhul on eksportijariik kirjalikult ametlikult kinnitanud nende tingimuste täitmist ning need otsused peavad sellisele kirjalikule kinnitusele täpselt ja sisuliselt viitama.

4. Lõikes 3 sätestatud otsustes täpsustatakse, kas või kuidas liikmesriigid igast konkreetsest kasutuse juhust või juhtumite grupist teisi liikmesriike ja komisjoni teavitavad."

11. Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimese lõigu esimeses lauses sõnade "teatab" ja "komisjonile" vahele lisatakse sõna "kirjalikult";

b) lõike 2 esimese ja kolmanda lõigu esimeses lauses lisatakse sõnade "teatab" ja "komisjonile" vahele sõna "kirjalikult";

c) lõike 3 kolmandas lauses lisatakse sõnade "meetmeid" ja "võidakse rakendada" vahele sõnad "tuginedes kahjurite riski analüüsile või lõikes 2 viidatud juhtudel kahjurite riski esialgsele analüüsile" ning sõnad "artikkel 19" asendatakse sõnadega "artikkel 18 lõige 2";

d) lisatakse alljärgnev lõige 5:

"5. Komisjon, kui teda pole informeeritud kooskõlas lõigetega 1 või 2 võetavatest meetmetest või kui ta peab neid meetmeid ebapiisavateks, võib kuni alalise taimetervise komitee istungini võtta kasutusele ajutisi kaitsemeetmeid, lähtudes esialgsest kahjurite riski analüüsist, selleks, et kahjurid hävitada või kui see pole võimalik, siis nende levikut piirata. Need meetmed esitatakse alalisele taimetervise komiteele nii kiiresti kui võimalik vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele kinnitamiseks, muutmiseks või tühistamiseks."

12. Artikkel 17 jäetakse välja.

13. Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega 76/894/EMÜ [*] EÜT L 340, 9.12.1976, lk 25. asutatud alaline taimetervise komitee, edaspidi "komitee".

2. Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud ajaperioodi pikkuseks määratakse 3 kuud.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra."

14. Artikkel 19 jäetakse välja.

15. Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Lõikes 1 osutatud kontrolle võib läbi viia järgmisel eemärgil:

- järelevalve teostamiseks artiklis 6 osutatud uuringute üle,

- ametliku kontrolli läbiviimiseks vastavalt artikli 12 lõikele 3,

- järelevalve teostamiseks või viienda lõigu viienda alalõigu sätete raames toimuva liikmesriikidevahelise koostöö elluviimiseks vastavalt artikli 13 lõikele 1,

- artikli 13b lõikes 6 viidatud tehniliste protseduuridega ettenähtud tegevuste läbiviimine või jälgimine,

- artikli 15 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 16 lõikes 3 ette nähtud uuringute läbiviimine,

- jälgimistegevus, mida nõuavad sätted, millega kehtestatakse tingimused teatud kahjulike organismide, taimsete saaduste või muude esemete ühendusse toomisele või ühenduses või mõnel selle kaitstud alal transportimiseks artikli 3 lõikes 9, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõikes 5 ning artikli 13b lõikes 4 sätestatud katseteks, teaduslikuks tööks või sordiaretuseks,

- nõutav jälgimistegevus vastavalt artikli 15 kohastele volitustele, liikmesriikide poolt vastavalt artikli 16 lõikele 1 või 2 võetavatele meetmetele või vastavalt artikli 16 lõikele 3 või 5 võetavatele meetmetele,

- komisjoni abistamine lõikes 6 osutatud küsimustes,

- iga muu ekspertide tegevus, mida näevad ette lõikes 7 viidatud täpsed reeglid.";

b) lõike 5 teises lõigus lisatakse kolmanda lause järele järgmine lause:

"Antud säte ei kehti kulude kohta, mis tulenevad järgmistest taotlustest, mida tehakse ekspertide liikmesriikide impordiinspektsioonides osalemiste puhul: laborikatsed ja vaatlusteks või katseteks proovide võtmine, mis on hõlmatud artiklis 13d viidatud teenustasudega."

16. Artikli 24 lõikesse 3 lisatakse järgnev lõik:

"Vastavalt lõikele 3 tagastatavate summade suurused määratakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele."

17. Artiklites 25 ja 26 asendatakse viited "artikli 13 lõige 9" viitega "artikli 13c lõige 5."

18. VII lisa B osa muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

"B. Reekspordi jaoks ettenähtud taimepuhtuse tunnistuse näidisvorm,"

.

b) sõnad "TAIMEPUHTUSE TUNNISTUS EDASITOIMETAMISE JAOKS" näidisvormi lahtris 2 asendatakse "TAIMEPUHTUSE TUNNISTUS REEKSPORDI JAOKS".

19. Järgnev VIIIa lisa lisatakse direktiivi VIII lisa järele:

"

LISA VIIIa

Artikli 13d lõikes 2 sätestatud standardne teenustasu määratakse järgmistes suurustes:

(eurodes) |

Nimetus | Kogus | Hind |

a)dokumentide kontrolli eest | Saadetise kohta | 7 |

b)identsuse kontrolli eest | Saadetise kohta | |

–kuni veoauto koorem, raudteevagun või võrreldava suurusega konteiner | 7 |

–suurem ülalmainitust | 14 |

c)taimetervise kontrolli eest, vastavalt järgmisele spetsifikatsioonile: | | |

–pistikud, seemikud (v.a metsanduse paljundusmaterjal), maasikate või köögiviljade noored taimed | Saadetise kohta | |

–kuni 10000 tk | 17,5 |

–iga lisanduva 1000 tk eest | 0,7 |

–maksimumhind | 140 |

–põõsad, puud (v.a jõulupuud), muud puittaimed, k.a metsanduse paljundusmaterjal (v.a seemned) | Saadetise kohta | |

–kuni 1000 tk | 17,5 |

–iga lisanduva 100 tk eest | 0,44 |

–maksimumhind | 140 |

–istutamiseks mõeldud sibulad, mugulsibulad, risoomid, mugulad (v.a kartulimugulad) | Saadetise kohta | |

–kuni 200 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 10 kg eest | 0,16 |

–maksimumhind | 140 |

–seemned, koekultuurid | Saadetise kohta | |

–kuni 100 kg | 7,5 |

–iga lisanduva 10 kg eest | 0,175 |

–maksimumhind | 140 |

–teised, mujal käesolevas tabelis määratlemata istutamiseks mõeldud taimed | Saadetise kohta | |

–kuni 5000 tk | 17,5 |

–iga lisanduva 100 tk eest | 0,18 |

–maksimumhind | 140 |

–lõikelilled | Saadetise kohta | |

–kuni 20000 tk | 17,5 |

–iga lisanduva 1000 tk eest | 0,14 |

–maksimumhind | 140 |

–lehtedega oksad, okaspuude osad (v.a jõulupuud) | Saadetise kohta | |

–kuni 100 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 100 kg eest | 1,75 |

–maksimumhind | 140 |

–jõulupuud | Saadetise kohta | |

–kuni 1000 tk | 17,5 |

–iga lisanduva 100 tk eest | 1,75 |

–maksimumhind | 140 |

–taimede, nagu ürtide ja maitseainete lehed ja lehtköögiviljad | Saadetise kohta | |

–kuni 100 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 10 kg eest | 1,75 |

–maksimumhind | 140 |

–puuviljad, köögiviljad (v.a lehtköögiviljad) | Saadetise kohta | |

–kuni 25000 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 1000 kg eest | 0,7 |

–kartulimugulad | Partii kohta | |

–kuni 25000 kg | 52,5 |

–iga lisanduva 25000 kg eest | 52,5 |

–puit (v.a koorik) | Saadetise kohta | |

–kuni 100 m3 | 17,5 |

–iga lisanduva m3 eest | 0,175 |

–muld ja kasvupinnas, puukoor | Saadetise kohta | |

–kuni 25000 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 1000 kg eest | 0,7 |

–maksimumhind | 140 |

–teravili | Saadetise kohta | |

–kuni 25000 kg | 17,5 |

–iga lisanduva 1000 kg eest | 0,7 |

–maksimumhind | 700 |

–teised, mujal käesolevas tabelis määratlemata taimed | Saadetise kohta | 17,5 |

Kui saadetis ei koosne ainult asjakohase taande kirjeldusele vastavast kaubast, siis loetakse kirjeldusele vastav osa (saadetis või partii) eraldi saadetiseks.

"

20. Kui ükskõik millises sättes, v.a need, mida muudetakse lõigetes 1–18, on viide "vastavalt artiklis 17 sätestatud menetlusele" või "vastavalt artiklis 18 sätestatud menetlusele" siis asendatakse need sõnad sõnadega "vastavalt artikli 18 lõikes 2 sätestatud menetlusele".

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. jaanuari 2005. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2005.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi sätestavad liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Fischer Boel

[1] EÜT C 240 E, 28.8.2001, lk 88.

[2] EÜT C 53 E, 28.2.2002, lk 179.

[3] EÜT C 36, 8.2.2002, lk 46.

[4] EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.5.2002, lk 16).

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------