32002L0085Euroopa Liidu Teataja L 327 , 04/12/2002 Lk 0008 - 0009


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/85/EÜ,

5. november 2002,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/6/EMÜ teatava kategooria mootorsõidukitele kiiruspiirikute paigaldamise ja nende kasutamise kohta ühenduses

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 71,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

olles nõu pidanud regioonide komiteega,

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Veoohutus ja veondusega seotud keskkonnaküsimused on väga olulised säästva liikluse tagamiseks.

(2) Kiiruspiirikute kasutamisel kõige raskekaalulisemate mootorsõidukikategooriate puhul on olnud positiivne mõju liiklusohutuse paranemisele. Samuti on aidanud see kaasa keskkonnakaitsele.

(3) Nõukogu direktiivis 92/6/EMÜ [4] on sätestatud, et sõltuvalt liikmesriikide tehnilistest võimalustest ja kogemustest võiks kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise nõudeid laiendada seetõttu kergekaalulistele kaubaveokitele.

(4) Vastavalt komisjoni 20. märtsi 2000. aasta teatisele EL liiklusohutuse prioriteetide kohta oli direktiivi 92/6/EMÜ reguleerimisala laiendamine vähemalt 3,5tonnistele kauba- või reisijateveoks ettenähtud sõidukitele üks meetmetest, mida nõukogu soovitas 26. juuni 2000. aasta resolutsioonis liiklusohutuse parandamise kohta. [5]

(5) Direktiivi 92/6/EMÜ reguleerimisala tuleks laiendada M2-kategooria mootorsõidukitele, M3-kategooria sõidukitele täismassiga 5-10 tonni ning N2-kategooria sõidukitele.

(6) Kavandatud meetme eesmärki, milleks on sellise kogu ühendust hõlmava korra muutmine, mis käsitleb kiiruspiirikute paigaldamist ja kasutamist teatavate raskekaaluliste sõidukikategooriate puhul, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada meetme ulatuse ja mõju tõttu ning seepärast on nimetatud eesmärke parem saavutada ühenduse tasandil - ühendus võib võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(7) Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi 92/6/EMÜ,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 92/6/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklid 1-5 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 1

Käesolevas direktiivis tähendab "mootorsõiduk" mootori jõul liikuvat M2-, M3-, N2- või N3-kategooriasse kuuluvat sõidukit, mis on ette nähtud teedel kasutamiseks, millel on vähemalt neli ratast ja mille valmistajakiirus ületab 25 km/h.

M2-, M3-, N2- ja N3-kategooriad on määratletud direktiivi 70/156/EMÜ [6] II lisas.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 1 osutatud M2- ja M3-kategooria mootorsõidukeid võib kasutada teel ainult juhul, kui need on varustatud kiiruspiirikuga, mis ei võimalda kiirusel tõusta üle 100 km/h.

Enne 1. jaanuari 2005 registreeritud M3-kategooria sõidukid täismassiga üle 10 tonni võivad olla jätkuvalt varustatud seadisega, mille maksimumkiiruseks on määratud 100 km/h.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et N2- ja N3-kategooria mootorsõidukeid võib kasutada teel ainult juhul, kui need on varustatud kiiruspiirikuga, mis ei võimalda kiirusel tõusta üle 90 km/h.

2. Liikmesriikidel on õigus nõuda, et nende territooriumil registreeritud ja ainult ohtlike kaupade veoks kasutatavate sõidukite kiiruspiirikud ei võimaldaks kõnealuste sõidukite maksimumkiirusel tõusta üle 90 km/h.

Artikkel 4

1. Artikleid 2 ja 3 kohaldatakse järgmiste M3-kategooria mootorsõidukite puhul täismassiga üle 10 tonni ning järgmiste N3-kategooria mootorsõidukite puhul järgmiselt:

a) 1. jaanuaril 1994 või pärast seda registreeritud sõidukite suhtes alates 1. jaanuarist 1994;

b) ajavahemikul 1. jaanuarist 1988 kuni 1. jaanuarini 1994 registreeritud sõidukite suhtes:

i) alates 1. jaanuarist 1995 nii riigisisesteks kui ka rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate sõidukite suhtes;

ii) alates 1. jaanuarist 1996 ainult riigisisesteks vedudeks kasutatavate sõidukite suhtes.

2. Artikleid 2 ja 3 kohaldatakse M2-kategooria mootorsõidukite puhul, M3-kategooria sõidukite puhul täismassiga 5-10 tonni ning N2-kategooria sõidukite puhul hiljemalt:

a) 1. jaanuaril 2005 või pärast seda registreeritud sõidukite suhtes alates 1. jaanuarist 2005;

b) direktiivis 88/77/EMÜ [7] sätestatud piirväärtustele vastavate ning ajavahemikul 1. oktoobrist 2001 kuni 1. jaanuarini 2005 registreeritud sõidukite suhtes:

i) alates 1. jaanuarist 2006 nii riigisisesteks kui ka rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate sõidukite suhtes;

ii) alates 1. jaanuarist 2007 ainult riigisisesteks vedudeks kasutatavate sõidukite suhtes.

3. Liikmesriigid võivad kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2005 vabastada artiklite 2 ja 3 sätete nõuetest need M2-kategooria sõidukid ning N2-kategooria sõidukid täismassiga 2,5-7,5 tonni, mis on registreeritud riiklikus registris ja mis ei liigu teiste liikmesriikide territooriumil.

Artikkel 5

1. Artiklites 2 ja 3 osutatud kiiruspiirikud peavad vastama direktiivi 92/24/EMÜ [8] lisas sätestatud tehnilistele nõuetele. Kõik käesoleva direktiiviga hõlmatud ja enne 1. jaanuari 2005 registreeritud sõidukid võivad olla jätkuvalt varustatud kiiruspiirikutega, mis vastavad pädevate siseriiklike asutuste kehtestatud tehnilistele nõuetele.

2. Kiiruspiirikuid paigaldavad liikmesriikide heakskiidetud töökojad või asutused."

2. Määrusesse lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 6a

Aastaid 2002-2010 hõlmava liiklusohutuse meetmeprogrammi ühe osana hindab komisjon, kuidas M2-kategooria sõidukite ja N2-kategooria sõidukite täismassiga kuni 7,5 tonni kiiruspiirikute reguleerimine käesolevas direktiivis sätestatud kiirustele on mõjutanud liiklusohutust ja maanteeliiklust.

Vajaduse korral esitab komisjon asjakohased ettepanekud."

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2005. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. november 2002

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

T. Pedersen

[1] EÜT C 270 E, 25.9.2001, lk 77.

[2] EÜT C 48, 21.2.2002, lk 47.

[3] Euroopa Parlamendi arvamus, 7. veebruar 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata), nõukogu ühine seisukoht, 25. juuni 2002 (EÜT C 228 E, 25.9.2002, lk 14) ja Euroopa Parlamendi otsus, 24. september 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[4] EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27.

[5] EÜT C 218, 31.7.2000, lk 1.

[6] Nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ, 6. veebruar 1970, mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/116/EÜ (EÜT L 18, 21.1.2002, lk 1).

[7] Nõukogu direktiiv 88/77/EMÜ, 3. detsember 1987, sõidukite diiselmootoritest paisatavate heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/27/EÜ (EÜT L 107, 18.4.2001, lk 10).

[8] Nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ, 31. märts 1992, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja teatavate kategooriate mootorsõidukite samalaadseid sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154).

--------------------------------------------------