32002L0066Euroopa Liidu Teataja L 192 , 20/07/2002 Lk 0047 - 0053


Komisjoni direktiiv 2002/66/EÜ,

16. juuli 2002,

millega muudetakse lisasid nõukogu direktiivides76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ, vastavalt puu- ja köögiviljas, teraviljas, loomses toidus ja teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2000/82/EÜ, [2] eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal leiduvate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/42/EÜ, [4] eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal leiduvate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 2002/42/EÜ, eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [6] viimati muudetud direktiiviga 2002/42/EÜ, eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Teravilja ja taimset päritolu saaduste, sealhulgas puu- ja köögivilja puhul peaksid jääkide piirnormid kajastama minimaalset vajalikku pestitsiidide kasutamise taset, mis on vajalik põllukultuuride efektiivseks kaitsmiseks nii, et jääkainet on väikseim võimalik kogus ja see on toksikoloogiliselt vastuvõetav ning võttes arvesse keskkonnakaitselisi kaalutlusi ning hinnanguliselt tarbijate poolt toidu kaudu omandatavat pestitsiidide kogust. Loomset päritolu toiduainete puhul peaksid jääkide piirnormid kajastama pestitsiididega töödeldud teravilja ja taimset päritolu toodete tarbimist loomade poolt ning kui see on asjakohane, veterinaarravimite kasutamise otseseid tagajärgi. Ühenduse jääkide piirnormid kujutavad selliste jääkide koguse ülempiiri, mida võib kaupades leida, kui tootjad on pidanud kinni headest põllumajandustavadest.

(2) Pestitsiidide jääkide piirnorme tuleks pidevalt jälgida ja neid võib uue teabe ja uute andmete arvessevõtmiseks muuta. Kui kasutamine ei ole lubatud, tuleks jääkide piirnormid kindlaks määrata vastavalt analüütiliselt määratud alammäärale.

(3) Komisjon on vastu võtnud otsused, mille kohaselt nõukogu 15. juuni 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [7] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/48/EÜ, [8] I lisa toimeainete hulka ei kanta: lindaani (komisjoni otsus 2000/801/EÜ), [9] kintoseeni (komisjoni otsus 2000/816/EÜ), [10] permetriini (komisjoni otsus 2000/817/EÜ), [11] tsineebi (komisjoni otsus 2001/245/EÜ) [12] ja paratiooni (komisjoni otsus 2001/520/EÜ) [13]. Nende otsustega sätestati, et kõnealuseid toimeaineid sisaldavad taimekaitsevahendid ei ole ühenduses kasutamiseks enam lubatud. Seepärast on vaja lisada kõik nende taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevad pestitsiidide jäägid direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ II lisasse, et võimaldada nende kasutamise keelu nõuetekohane järelevalve ja kontroll ning kaitsta tarbijaid. Kuna rutiinse kontrolli käigus ei ole võimalik eristada tsineebi muudest ditiokarbamaatidest, ei ole tsineebi puhul võimalik jääkide piirnormi kehtestada. Õiguspäraste ootuste täitmiseks seoses olemasolevate kasutamiseks ettenähtud pestitsiidide varudega võimaldati komisjoni otsustega kandmata jätmise kohta üleminekuperiood ning on asjakohane, et nende jääkide piirnorme, mis tuginevad asjaomase aine keelamisele ühenduses, ei kohaldata enne kõnealuse aine kohta kehtiva üleminekuperioodi lõppemist.

(4) Mõnede kaupade puhul on lindaani ja paratiooniga seotud jääkide piirnormid eelnevalt kindlaks määratud direktiivi 76/895/EMÜ (viimati muudetud komisjoni direktiiviga 82/528/EMÜ [14]) II lisas, kuid käesoleva direktiiviga lubatakse liikmesriikidel kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid. Puu- ja köögiviljades sisalduvate ja nende pinnal esinevate lindaani ja paratiooniga seotud pestitsiidide jääkide ühtlustatud piirnormide kehtestamiseks ühenduse tasandil on vaja hõlmata need jääkide piirnormid direktiivis 90/642/EMÜ. Lisaks sellele tuleks neid jääkide piirnorme muuta, et need kajastaksid nende lubamise tühistamist ühenduse tasandil.

(5) Samasuguses korras määratakse kindlaks ja hinnatakse ühenduse jääkide piirnorme ja Codex Alimentarius’es soovitatud piirnorme. Codex’is on kehtestatud piiratud arv lindaani, kintoseeni, permetriini ja paratiooni jääkide piirnorme. Käesolevas direktiivis kindlaksmääratud piirnormide määramisel on neid arvestatud. Codex’i jääkide piirnorme, mida lähitulevikus soovitatakse kehtetuks tunnistada, ei ole arvesse võetud. Codex’i jääkide piirnormid lindaani puhul, 0,1 mg/kg (munade puhul) ja 0,7 mg/kg (linnuliha puhul), on jääkide piirnormid. Neid jääkide piirnorme ei ole määratud sellisele tasemele, mis võiks tuleneda taimekaitsevahendite praegusest kasutamisest, kuid mis võtab arvesse asjaolu, et kõnealuste ainete kasutamine minevikus on jätnud jääke, mida võib pidada saastatuseks. Codex’i jääkide piirnormidel põhinevaidjääkide piirnorme hinnati riski suhtes tarbijatele ning komisjonile kättesaadavatel uurimustel põhinevaid toksikoloogilisi lõpptulemusi kasutades ei tuvastatud mingit riski. Lindaani puhul on aktsepteeritav päevadoos (ADI) 0,001 mg kehamassi kg kohta päevas (pestitsiidijääke käsitlev ühisnõupidamine 1997), akuutset standarddoosi (ARfD) ei peeta vajalikuks; paratiooni puhul on ADI 0,004 mg kehamassi kg kohta päevas (pestitsiidijääke käsitlev ühisnõupidamine 1995) ja ARfD 0,01 mg kehamassi kg kohta päevas (pestitsiidijääke käsitlev ühisnõupidamine 1995); permetriini puhul on ADI 0,05 mg kehamassi kg kohta päevas (pestitsiidijääke käsitlev ühisnõupidamine 1999), ARfD-d ei peeta vajalikuks; kintoseeni puhul on ADI 0,01 mg kehamassi kg kohta päevas (pestitsiidijääke käsitlev ühisnõupidamine 1995), ARfD-d ei peeta vajalikuks.

(6) Ühendus on edastanud komisjoni direktiivi eelnõu Maailma Kaubandusorganisatsioonile, kelle arvamusi on direktiivi lõplikul vormistamisel arvesse võetud. Komisjon võib esitatud heakskiidetud andmete põhjal üle vaadata kolmandates riikides kasutatavate teatavate pestitsiidide ja põllukultuuride kombinatsioonide jaoks ettenähtud jääkide piirnormid. [15]

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisast jäetakse välja lindaani ja paratiooniga seotud kanded.

Artikkel 2

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osa tabelisse lisatakse kanded järgmiste pestitsiidide jääkide kohta:

"Pestitsiidide jäägid | Piirnorm (mg/kg) |

Lindaan | 0,01 teravili |

Kintoseen (kintoseeni ja pentakloroaniliini summa väljendatud kintoseenina) | 0,02 |

Permetriin (isomeeride summa) | 0,05 |

Paratioon | 0,05 |

Artikkel 3

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa A osa tabelisse lisatakse kanded järgmiste pestitsiidide jääkide kohta:

"Pestitsiidide jäägid | Piirnorm (mg/kg) |

I lisas CN-koodide 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 ja 1602 all loetletud lihas, lihatoodetes, rupsis ja loomses rasvas sisalduva rasva puhul (i), (iv) | I lisas CN-koodi 0401 all loetletud lehmatoorpiima ja -täispiima puhul; CN-koodide 0401, 0402, 040500 ja 0406 all loetletud muude toiduainete puhul (ii), (iv) | I lisas CN-koodide 0407 00 ja 0408 all loetletud koorega värskete munade, linnumunade ja munarebude puhul (iii), (iv) |

Lindaan | Linnuliha 0,7 Muu 0,02 | 0,001 | 0,1 |

Kintoseen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Paratioon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Artikkel 4

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa tabelis lisatakse või muudetakse pestitsiidide jääkide kandeid vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. novembril 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. detsembrist 2002 lindaani, kintoseeni ja permetriini puhul ja alates 1. maist 2003 paratiooni puhul.

3. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. juuli 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26.

[2] EÜT L 3, 6.1.2001, lk 18.

[3] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37.

[4] EÜT L 134, 22.5.2002, lk 29.

[5] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43.

[6] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71.

[7] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[8] EÜT L 148, 6.6.2002, lk 19.

[9] EÜT L 324, 21.12.2000, lk 42.

[10] EÜT L 332, 28.12.2000, lk 112.

[11] EÜT L 332, 28.12.2000, lk 114.

[12] EÜT L 88, 28.3.2001, lk 19.

[13] EÜT L 187, 10.7.2001, lk 47.

[14] EÜT L 234, 9.8.1982, lk 1.

[15] Juhised impordil lubatud piirnormide kohta – dokument 7169/VI/99 rev. 1.

--------------------------------------------------

LISA

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

Lindaan | Kintoseen (kintoseeni ja pentakloroaniliini summa, väljendatud kintoseenina) | Permetriin (isomeeride summa) | Paratioon |

1.Puuvili, värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

i)TSITRUSVILJAD

Greipfruudid | | | | |

Sidrunid | | | | |

Laimid | | | | |

Mandariinid (sealhulgas klementiinid ja samalaadsed hübriidid) | | | | |

Apelsinid | | | | |

Pomelod | | | | |

Muud | | | | |

ii)PÄHKLIPUU VILJAD (koortega või koorteta)

Mandlid | | | | |

Parapähklid | | | | |

Kašupähklid | | | | |

Kastanid | | | | |

Kookospähklid | | | | |

Sarapuupähklid | | | | |

Makadaamiapähklid | | | | |

Pekaanipähklid | | | | |

Piiniapähklid | | | | |

Pistaatsiad | | | | |

Kreeka pähklid | | | | |

Muud | | | | |

iii)ÕUNVILJAD

Õunad | | | | |

Pirnid | | | | |

Küdooniad | | | | |

Muud | | | | |

iv)LUUVILJAD

Aprikoosid | | | | |

Kirsid | | | | |

Virsikud (sealhulgas nektariinid ja samalaadsed hübriidid) | | | | |

Ploomid | | | | |

Muud | | | | |

v)MARJAD JA VÄIKSED PUUVILJAD

a)Laua- ja veiniviinamarjad

Lauaviinamarjad | | | | |

Veiniviinamarjad | | | | |

b)Maasikad (v.a metsmaasikad) | | | | |

c)Koguviljad (v.a metsamarjad)

Murakad | | | | |

Põldmurakad | | | | |

Logani murakad | | | | |

Vaarikad | | | | |

Muud | | | | |

d)Muud marjad (v.a metsamarjad)

Mustikad | | | | |

Jõhvikad | | | | |

Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | | | |

Karusmarjad | | | | |

Muud | | | | |

e)Looduses kasvavad marjad ja viljad | | | | |

vi)MUUD

Avokaadod | | | | |

Banaanid | | | | |

Datlid | | | | |

Viigimarjad | | | | |

Kiivid | | | | |

Kääbusapelsinid | | | | |

Litšid | | | | |

Mangod | | | | |

Oliivid | | | | |

Kannatuslille viljad | | | | |

Ananassid | | | | |

Granaatõunad | | | | |

Muud | | | | |

2.Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

i)JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

Söögipeet | | | | |

Porgand | | | | |

Juurseller | | | | |

Mädarõigas | | | | |

Maapirn | | | | |

Pastinaak | | | | |

Juurpetersell | | | | |

Redis | | | | |

Aed-piimjuur | | | | |

Maguskartul | | | | |

Kaalikas | | | | |

Naeris | | | | |

Jamss | | | | |

Muud | | | | |

ii)SIBULKÖÖGIVILJAD

Küüslauk | | | | |

Sibul | | | | |

Šalott | | | | |

Talisibul | | | | |

Muud | | | | |

iii)VILIKÖÖGIVILJAD

a)Maavitsalised

Tomatid | | | | |

Piprad | | | | |

Baklažaanid | | | | |

Muud | | | | |

b)Kõrvitsalised – söödav koor

Kurgid | | | | |

Kornišonid | | | | |

Kabatšokid | | | | |

Muud | | | | |

c)Kõrvitsalised – mittesöödav koor

Melonid | | | | |

Patissonid | | | | |

Arbuusid | | | | |

Muud | | | | |

d)Suhkrumais | | | | |

iv)KAPSASKÖÖGIVILJAD

a)Õisik-kapsad

Spargelkapsas | | | | |

Lillkapsas | | | | |

Muud | | | | |

b)Peakapsad

Rooskapsas | | | | |

Peakapsas | | | | |

Muud | | | | |

c)Lehtkapsad

Hiina kapsas | | | | |

Lehtkapsas | | | | |

Muud | | | | |

d)Nuikapsas | | | | |

v)LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

a)Salat ja muu sarnane

Salatkress | | | | |

Põldkännak | | | | |

Salat | | | | |

Eskariool (laialehine endiiv) | | | | |

Muud | | | | |

b)Spinat ja muu sarnane

Spinat | | | | |

Lehtpeet (mangold) | | | | |

Muud | | | | |

c)Ürt-allikkress | | | | |

d)Salatsigur | | | | |

e)Maitsetaimed

Aed-harakputk | | | | |

Murulauk | | | | |

Petersell | | | | |

Lehtseller | | | | |

Muud | | | | |

vi)KAUNVILJAD (värsked)

Oad (kaunadega) | | | | |

Oad (kaunadeta) | | | | |

Herned (kaunadega) | | | | |

Herned (kaunadeta) | | | | |

Muud | | | | |

vii)VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

Spargel | | | | |

Hispaania artišokk | | | | |

Seller | | | | |

Apteegitill | | | | |

Artišokk | | | | |

Porrulauk | | | | |

Rabarber | | | | |

Muud | | | | |

viii)SEENED

a)Kultuurseened | | | | |

b)Looduses kasvavad seened | | | | |

3.Kaunviljad | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Oad | | | | |

Läätsed | | | | |

Herned | | | | |

Muud | | | | |

4.Õliseemned | 0,01 | | 0,05 | 0,05 |

Linaseemned | | | | |

Maapähklid | | 0,05 | | |

Mooniseemned | | | | |

Seesamiseemned | | | | |

Päevalilleseemned | | | | |

Rapsiseemned | | | | |

Sojaoad | | | | |

Sinepiseemned | | | | |

Puuvillaseemned | | | | |

Muud | | 0,02 | | |

5.Kartul | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Varajane kartul | | | | |

Söögikartul | | | | |

6.Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte, Camellia sinensis) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

7.Humal (kuivatatud), humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------