32002L0004Euroopa Liidu Teataja L 030 , 31/01/2002 Lk 0044 - 0046


Komisjoni direktiiv 2002/4/EÜ

30. jaanuar 2002,

nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ, milles sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded, [1] eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivis 1999/74/EÜ sätestatakse erinõuded munakanade kaitseks põllumajandusliku tootmise süsteemides ning lubatakse liikmesriikidel valida kõige sobivam süsteem või kõige sobivamad süsteemid.

(2) Direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 7 nõutakse, et liikmesriigi pädev asutus peab registreerima kõik kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad ettevõtted, andes neile eraldusnumbri, mille abil on võimalik jälgida turule viidud inimtoiduks ettenähtud mune.

(3) Nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrusega (EMÜ) nr 1907/90 munade teatavate turustusnormide kohta, [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 5/2001, [3] nähakse ette, et munad tuleb tembeldada koodiga, mis sisaldab tootja eraldusnumbrit ja võimaldab teha kindlaks tootmisviisi.

(4) Tootmisviisid on määratletud komisjoni 15. mai 1991. aasta määruses (EMÜ) nr 1274/91 (millega kehtestatakse määruse (EMÜ) nr 1907/90 (munade teatavate turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [4] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1651/2001 [5]) ja samuti nõukogu 24. juuni 1991. aasta määruses (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, [6] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2491/2001 [7]).

(5) Ettevõtete registreerimine koos eraldusnumbritega on eeldus turuleviidud inimtoiduks ettenähtud munade jälgimiseks.

(6) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid:

a) kehtestavad süsteemi kõikide direktiivi 1999/74/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate tootmisüksuste (edaspidi "ettevõte") registreerimiseks ja annavad kõnealustele ettevõtetele käesoleva direktiivi lisa kohaselt eraldusnumbri;

b) tagavad, et liikmesriigi pädevale astutusele edastatakse liikmesriigi poolt kindlaks määratavaks kuupäevaks iga sellise ettevõtte kohta vähemalt lisa punktis 1 sätestatud andmed; kõnealune kuupäev peab olema selline, et kõnealuste ettevõtete punkti c kohaseks registreerimiseks jääks piisavalt aega;

c) tagavad, et kõik ettevõtted, mille kohta esitatakse punkti b kohaselt kindlaks määratavaks tähtpäevaks nõutavad andmed, registreeritakse ja neile antakse eraldusnumber 31. maiks 2003.

2. Liikmesriigid näevad ette, et alates 1. juunist 2003:

a) ei või ettevõtteid, mille kohta ei ole esitatud kindlaksmääratud kuupäevaks lõike 1 punkti b kohaselt nõutavaid andmeid, enam kasutada ja

b) ei võeta enne registreerimist ja eraldusnumbri andmist kasutusele ühtki uut ettevõtet.

3. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriigi pädeval astutusel on juurdepääs lõike 1 kohaselt sisseseatud ettevõtete registrile, et jälgida turuleviidud inimtoiduks ettenähtud mune.

4. Liikmesriigid tagavad, et muudatustest registreeritud andmetesse teatatakse viivitamata pädevale asutusele ning et sellise teabe saamisel ajakohastatakse registrit viivitamata.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 31. märtsiks 2003. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. jaanuar 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

[2] EÜT L 173, 6.7.1990, lk 5.

[3] EÜT L 2, 5.1.2001, lk 1.

[4] EÜT L 121, 16.5.1991, lk 11.

[5] EÜT L 220, 15.8.2001, lk 5.

[6] EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

[7] EÜT L 337, 20.12.2001, lk 9.

--------------------------------------------------

LISA

Vajaduse korral kohaldatakse direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 2 esitatud mõisteid.

1. REGISTREERIMISEKS VAJALIKUD ANDMED

Iga ettevõtte puhul registreeritakse vähemalt järgmised andmed:

- ettevõte:

- ettevõtte nimi,

- aadress,

- munakanade eest vastutav füüsiline isik (edaspidi "loomapidaja"):

- nimi,

- aadress,

- muude kõnealuse loomapidaja juhitavate või talle kuuluvate direktiivi 1999/74/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate ettevõtete registreerimisnumbrid,

- ettevõtte omanik, kui omanik ei ole loomapidaja:

- nimi,

- aadress,

- muude kõnealuse omaniku juhitavate või talle kuuluvate direktiivi 1999/74/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate ettevõtete registreerimisnumbrid,

- täiendavad andmed ettevõtte kohta:

- tootmisviis(id) vastavalt punktis 2.1 nimetatud määratlustele,

- ettevõtte maksimumvõimsus samal ajal ettevõttes peetavate lindude arvuna; kui kasutatakse eri tootmisviise, tuleb lisaks märkida samal ajal ettevõttes peetavate lindude maksimumarv tootmisviisi kohta.

2. ERALDUSNUMBER

Eraldusnumber koosneb numbrist, mis viitab punkti 2.1 kohaselt kindlaksmääratud tootmisviisile, sellele järgneb punkti 2.2 kohane liikmesriigi kood ja selle liikmesriigi poolt kehtestatud identifitseerimisnumber, kus ettevõte asub.

2.1. Tootmisviisi kood

Määruse (EMÜ) nr 1274/91 muudetud versioonis määratletud tootmisviisid, mida ettevõttes kasutatakse, märgitakse järgmise koodi abil:

1 | Vabapidamine |

2 | Lindlas pidamine |

3 | Puuris pidamine |

Määruses (EMÜ) nr 2092/91 kindlaksmääratud tingimustel tootvates ettevõtetes kasutatav tootmisviis märgitakse järgmiselt:

0 | Mahepõllumajanduslik tootmine |

2.2. Registreeriva liikmesriigi kood

AT | Austria |

BE | Belgia |

DE | Saksamaa |

DK | Taani |

ES | Hispaania |

FI | Soome |

FR | Prantsusmaa |

GR | Kreeka |

IE | Iirimaa |

IT | Itaalia |

LU | Luksemburg |

NL | Madalmaad |

PT | Portugal |

SE | Rootsi |

UK | Ühendkuningriik |

2.3. Ettevõtte identifitseerimine

Iga liikmesriik rakendab süsteemi, mille kohaselt igale registreeritavale ettevõttele antakse kordumatu number, mida võib kasutada ka muul eesmärgil kui käesoleva direktiivi kohaldamisel, tingimusel et on tagatud ettevõtte identifitseerimine.

Liikmesriik võib lisada identifitseerimisnumbrisse täiendavaid märke ettevõtte eri hoonetes peetavate üksikute karjade identifitseerimiseks.

--------------------------------------------------