32002D0987Euroopa Liidu Teataja L 344 , 19/12/2002 Lk 0039 - 0040


Komisjoni otsus,

13. detsember 2002,

nende Falklandi saarte ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse värsket liha importida

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 4988 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/987/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu- ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha või lihatoodete impordil kolmandatest riikidest, [1] viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1452/2001, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 1 ja artikli 18 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Kolmandate riikide ettevõtetel lubatakse importida ühendusse värsket liha üksnes juhul, kui need vastavad direktiivis 72/462/EMÜ sätestatud üld- ja eritingimustele.

(2) Ühenduse veterinaarkontrolli tulemusena on ilmnenud, et loomade tervislik seisund Falklandi saartel on sama hea, kui loomade tervislik seisund ühenduses, eelõige liha kaudu edasikantavate haiguste osas, ja et värske liha tootmise kontroll on rahuldav.

(3) Falklandi saared on edastanud direktiivi 72/462/EMÜ artikli 4 lõike 3 kohaldamiseks üksikasjad ettevõtetest, millel tuleks lubada ühendusse värsket liha eksportida.

(4) Ühenduse kontroll on näidanud, et kõnealuse ettevõtte hügieenistandardid on piisavad, ning seepärast võib kooskõlas direktiivi 72/462/EMÜ artikli 4 lõikele 1 koostatavasse ettevõtte kanda nende ettevõtete esimesse loetellu, millest võib lubada importida värsket liha. Käesoleva otsuse lisas esitatud loetelus märgitud ettevõtetest värske liha importimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt juba ettenähtud sätteid, asutamislepingu üldsätteid ning eelkõige muid ühenduse veterinaariaalaseid määrusi, eriti tervisekaitse osas.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomade tervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva otsuse lisas loetletud ja Falklandi saartel asuvatel ettevõtetel lubatakse ühendusse eksportida värsket liha.

2. Kõnealusest ettevõttest importimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt ühenduse veterinaariaalaseid sätteid, eelkõige tervisekaitset käsitlevaid sätteid.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[2] EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11.

--------------------------------------------------

LISA

Riik: Falklandi saared

Loa nr | Ettevõte/aadress | Linn/piirkond | Kategooria | EM |

TM | LH | KH | V | L/K | S | KL |

(FK) 01 | Falkland Island Meat Company | Stanley, Falkland Islands | X | X | X | | X | | |

--------------------------------------------------