32002D0813Euroopa Liidu Teataja L 280 , 18/10/2002 Lk 0062 - 0083


Nõukogu otsus,

3. oktoober 2002,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ kehtestatakse geneetiliselt muundatud organismide muul kui turuleviimise eesmärgil tahtliku keskkonda viimisega seotud teabe koondvorm

(2002/813/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, [1] eriti selle artikli 11 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 2001/18/EÜ B osa kohaselt tuleb geneetiliselt muundatud organismi (edaspidi GMO) või selliste organismide kombinatsiooni tahtlikust keskkonda viimisest muul kui turuleviimise eesmärgil ette teatada siseriiklikule pädevale asutusele.

(2) Direktiiviga 2001/18/EÜ sätestatud pädevate asutuste ja komisjoni vahelise infovahetuse raames saadab siseriiklik pädev asutus seejärel kokkuvõtliku teabe teatamiseks ettenähtud erivormil komisjonile, kes omakorda edastab selle koopiad liikmesriikidele.

(3) See vorm peab võimaldama ühtlustatud ja kergesti mõistetaval kujul esitatava asjakohase teabe võimalikult täielikku vahetust, piiramata tingimust, et sellisel viisil esitatud informatsioon ei saa olla keskkonnariski hindamise aluseks.

(4) Kuigi direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 lõike 2 alusel moodustatud komiteelt on 12. juunil 2002 nõu küsitud, ei ole ta esitanud arvamust otsust käsitleva komisjoni ettepaneku kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2001/18/EÜ artikli 6 kohaselt saadud teadete komisjonile edastamiseks mõeldud kokkuvõtete tegemisel kasutavad vastavalt sellele direktiivile liikmesriikide poolt määratud pädevad asutused käesoleva otsuse lisas ettenähtud teabe esitamise koondvormi.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 3. oktoober 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Hansen

[1] EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

GMO VÕI GMOde KOMBINATSIOONI MUUL KUI TURULEVIIMISE EESMÄRGIL TAHTLIKU KESKKONDA VIIMISE KOHTA ESITATAVA TEABE KOONDVORM

SISSEJUHATUS

GMO või GMOde kombinatsiooni muul kui turuleviimise eesmärgil tahtliku keskkonda viimise kohta esitatava teabe koondvorm on kehtestatud direktiivi 2001/18/EÜ artikli 11 kohaldamiseks ja selles artiklis ettenähtud korras.

Tunnistatakse, et käesolev koondvorm ei ole mõeldud kogu keskkonnariski hindamiseks vajaliku teabe talletamiseks.

Küsimuste järel olevate lahtrite suurus ei kajasta vastava teabe puhul nõutavat põhjalikkust teabe koondvormi täitmisel.

Teabe koondvorm koosneb 1. ja 2. osast.

1. osa on kohaldatav selliste toodete puhul, mis kujutavad endast või milles on GMOsid, mis ei ole kõrgemad taimed, ja sisaldab järgmisi jaotisi.

A. Üldinfo

B. Teave retsipient- või vanemorganismide kohta, kellest GMO on saadud

C. Geneetilise muundamisega seotud informatsioon

D. Teave organismi (doonori) kohta, kellelt pärineb insert

E. Teave geneetiliselt muundatud organismi kohta

F. Teave keskkonda viimise kohta

G. GMO ja keskkonna vastastikmõjutused ja selle võimalik mõju keskkonnale

H. Seirega seotud teave

I. Teave keskkonda viimise järgse seire ja jääkide käitlemise kohta

J. Teave hädaolukorras toimimise kavade kohta

1. ossa kantav teave peab siiski (kokkuvõtlikul kujul) piisavalt kajastama pädevale asutusele esitatud teavet kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artiklitega 6 ja 7 ja IIIA lisa sissejuhatuses kindlaksmääratud tingimustel.

2. osa on kohaldatav selliste toodete puhul, mis kujutavad endast või milles on geneetiliselt muundatud kõrgemaid taimi. Mõiste "kõrgemad taimed" tähendab paljasseemnetaimede ja katteseemnetaimede hõimkondadesse kuuluvaid taimi. 2. osa sisaldab järgmisi jaotisi.

A. Üldinfo

B. Teave geneetiliselt muundatud taime kohta

C. Teave eksperimentaalse keskkonda viimise kohta

D. Kokkuvõtlik teave geneetiliselt muundatud kõrgemate taimede keskkonda viimise võimaliku keskkonnamõju kohta

E. Võetud riskijuhtimismeetmete lühikirjeldus

F. Kokkuvõte välikatsetustest, mis on kavandatud uute andmete saamiseks keskkonda viimise mõju kohta inimese tervisele ja keskkonnale

2. ossa kantav informatsioon peab siiski (kokkuvõtlikul kujul) piisavalt kajastama pädevale asutusele esitatud teavet kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artiklitega 6 ja 7 ja IIIB lisa sissejuhatuses kindlaksmääratud tingimustel.

1. OSA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. OSA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------