32002D0772Euroopa Liidu Teataja L 283 , 21/10/2002 Lk 0001 - 0004


Nõukogu otsus,

25. juuni ja 23. september 2002,

millega muudetakse esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom

(2002/772/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 190 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 108 lõikeid 3 ja 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi esitatud eelnõu, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Akti, mis käsitleb Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist, tuleks muuta, et liikmeid saaks otse ja üldiselt valida kooskõlas põhimõtetega, mis on kõikidele liikmesriikidele ühised, jättes samal ajal liikmesriikidele õiguse kohaldada oma siseriiklikke õigusnorme käesoleva otsusega korraldamata küsimustes;

(2) Akti loetavuse parandamiseks pärast selle muutmist käesoleva otsusega tuleks sätted ümber nummerdada, misläbi tekib selgem ühtne tekst,

ON KEHTESTANUD järgmised sätted, mida ta soovitab liikmesriikidel vastu võtta kooskõlas nende vastavate põhiseadusest tulenevate nõuetega.

Artikkel 1

Käesoleva artikliga muudetakse akti, mis käsitleb esindajate otsest ja üldist valimist Euroopa Parlamenti ning on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom [3] (edaspidi "1976. aasta akt").

1. 1976. aasta aktis, välja arvatud artikkel 13, asendatakse sõnad "esindaja" või "esindaja Euroopa Parlamendis" sõnadega "Euroopa Parlamendi liige".

2. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

1. Igas liikmesriigis valitakse Euroopa Parlamendi liikmed võrdelise esindatuse põhjal, kasutades nimekirjasüsteemi või üksiku ülekantava hääle võtet.

2. Liikmesriigid võivad lubada hääletada eelisnimekirjasüsteemi põhjal korras, mille nad kehtestavad.

3. Valimised on otsesed, üldised ja vabad ning hääletamine on salajane."

3. Artikkel 2 asendatakse järgmiste artiklitega:

"Artikkel 2

Iga liikmesriik võib oma eripärast lähtuvalt moodustada Euroopa Parlamendi valimisteks valimisringkondi või jagada oma valimispiirkonna teisiti osadeks, ilma et see üldiselt mõjutaks hääletussüsteemi võrdelisust.

Artikkel 2a

Liikmesriigid võivad kehtestada kohtade jaotamiseks künnise. Riigi tasandil ei või see künnis ületada 5 protsenti antud häältest.

Artikkel 2b

Iga liikmesriik võib kehtestada kandidaatide kampaaniakulude ülemmäära."

4. Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 jäetakse välja ja lõigetest 2 ja 3 saavad lõiked 1 ja 2;

b) uues lõikes 1 asendatakse sõnad "viieaastane tähtaeg" sõnadega "viieaastane tähtaeg, milleks Euroopa Parlamendi liikmed on valitud,";

c) uues lõikes 2 asendatakse viide "lõikes 2" viitega "lõikes 1".

5. Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Euroopa Parlamendi liikmetel on sellised privileegid ja immuniteedid, mida kohaldatakse nende suhtes tulenevalt 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokollist."

6. Artikkel 5 tunnistatakse kehtetuks.

7. Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1:

i) kolmanda taande lõppu lisatakse sõnade "Kohtu" ja "kohtunik" vahele sõnad "või esimese astme kohtu",

ii) senise kolmanda ja neljanda taande vahele lisatakse järgmine taane:

"— Euroopa Keskpanga direktorite nõukogu liige;",

iii) senise neljanda ja viienda taande vahele lisatakse järgmine taane:

"— Euroopa Ühenduste ombudsman;",

iv) senisest viiendast taandest jäetakse välja sõnad "Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nõuandekomitee või",

v) senisest kuuendast taandest jäetakse välja sõnad "Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu,",

vi) senine kaheksas taane asendatakse järgmisega:

"— Euroopa ühenduste institutsioonide või nende juurde kuuluvate spetsialiseeritud asutuste või Euroopa Keskpanga tegevametnik või -teenistuja.";

b) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige ja senised lõiked 2 ja 3 muutuvad lõigeteks 3 ja 4:

"2. Alates Euroopa Parlamendi 2004. aasta valimistest ei või Euroopa Parlamendi liige olla riigi parlamendi liige.

Erandina sellest reeglist ja piiramata lõike 3 kohaldamist:

- võivad Iiri parlamendi liikmed, kes valitakse järgnevatel valmistel Euroopa Parlamenti, olla topeltmandaadiga kuni järgmiste Iiri parlamendi valimisteni, millest alates kohaldatakse käesoleva lõike esimest lõiku;

- võivad Ühendkuningriigi parlamendi liikmed, kes on ka Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Parlamendi 2004. aasta valimistele eelneval viieaastasel tähtajal, olla topeltmandaadiga kuni Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimisteni, millest alates kohaldatakse käesoleva lõike esimest lõiku.";

c) uues lõikes 3 asendatakse sõnad "kehtestada liikmeksoleku ühitamatust käsitlevad siseriiklikud eeskirjad" sõnadega "laiendada liikmeksoleku ühitamatust käsitlevaid siseriiklikke eeskirju" ja viide "artikli 7 lõikes 2" asendatakse viitega "artiklis 7";

d) uues lõikes 4 asendatakse sõnad "lõiked 1 ja 2" sõnadega "lõiked 1, 2 ja 3".

8. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

Kui käesoleva akti muudest sätetest ei tulene teisiti, reguleeritakse igas liikmesriigis valimismenetlust siseriiklike õigusnormidega.

Need siseriiklikud õigusnormid, milles võidakse vajaduse korral arvesse võtta liikmesriikide eripära, ei mõjuta üldiselt hääletussüsteemi võrdelisust."

9. Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 1 asendatakse sõnad "määratud kuupäeval" sõnadega "määratud kuupäeval ja kellaaegadel";

b) lõikes 2 asendatakse sõnad "Häälte lugemine ei või alata" sõnadega "Liikmesriigid ei või häälte lugemise tulemusi ametlikult avaldada";

c) lõige 3 jäetakse välja.

10. Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 1 asendatakse sõnad "artikli 9 lõikes 1 osutatud ajavahemiku" sõnaga "valimistähtaja";

b) lõike 2 teises lõigus asendatakse sõnad "teise ajavahemiku, mis ei ole rohkem kui kuu võrra varasem" sõnadega "hiljemalt üks kuu enne artiklis 3 osutatud viieaastase tähtaja lõppu teise valimistähtaja, mis ei ole rohkem kui kahe kuu võrra varasem";

c) lõikest 3 jäetakse välja sõnad "Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu artikli 22," ja samas lõikes asendatakse sõnad "Euroopa Majandusühenduse" sõnadega "Euroopa Ühenduse" ja sõnad "artikli 9 lõikes 1 osutatud ajavahemikust" sõnaga "valimistähtajast".

11. Artiklist 11 jäetakse välja sõnad "Artikli 7 lõikes 1 osutatud ühtse valimismenetluse jõustumiseni" ja nimetatud sõnadele järgnevad kaks sõna vahetavad omavahel kohad.

12. Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Koht vabaneb, kui Euroopa Parlamendi liikme volitused lõpevad tagasiastumise, surma või volituste äravõtmise tagajärjel.

2. Kui käesoleva akti muudest sätetest ei tulene teisiti, kehtestab iga liikmesriik sobiva menetluse artiklis 3 osutatud viieaastase ametiaja jooksul vabanevate kohtade täitmiseks ülejäänud tähtajaks.

3. Kui mõne liikmesriigi õiguse kohaselt nähakse sõnaselgelt ette mõnelt Euroopa Parlamendi liikmelt volituste äravõtmine, lõpevad need volitused selle liikmesriigi õigusnormide kohaselt. Riigi pädevad võimuorganid teatavad sellest Euroopa Parlamendile.

4. Kui koht vabaneb tagasiastumise või surma tagajärjel, teatab Euroopa Parlamendi president sellest viivitamata asjaomase liikmesriigi pädevatele võimuorganitele."

13. Artikkel 14 tunnistatakse kehtetuks.

14. Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

Käesolev akt on koostatud hispaania, hollandi, inglise, iiri, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

II ja III lisa on käesoleva akti lahutamatu osa."

15. I lisa tunnistatakse kehtetuks.

16. III lisast jäetakse välja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse deklaratsioon.

Artikkel 2

1. 1976. aasta akti artiklid ja lisad, nagu neid on muudetud käesoleva otsusega, nummerdatakse ümber kooskõlas otsuse lisas esitatud vastavustabeliga, mis on otsuse lahutamatu osa.

2. Ristviiteid 1976. aasta akti artiklitele ja lisadele kohandatakse vastavalt. Sama kehtib seoses viidetega ühenduste asutamislepingute artiklitele ja nende jaotusosadele.

3. Muudes juriidilistes dokumentides või aktides sisalduvaid viiteid 1976. aasta akti artiklitele käsitletakse viidetena 1976. aasta akti artiklitele, nagu need on ümber nummerdatud lõike 1 kohaselt, ja vastavalt nende artiklite jaotusosadele, nagu need on ümber nummerdatud käesoleva otsusega.

Artikkel 3

1. Artiklites 1 ja 2 kirjeldatud muudatused jõustuvad selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuule, mil liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse sätted vastu kooskõlas oma vastavate põhiseadusest tulenevate nõuetega.

2. Liikmesriigid teatavad oma siseriiklike menetluste lõpulejõudmisest nõukogu peasekretariaadile.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Luxembourg, 25. juuni 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Matas I Palou

Brüssel, 23. september 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Fischer Boel

[1] EÜT C 292, 21.9.1998, lk 66.

[2] Arvamus on esitatud 12. juunil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom lisatud esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti muutva nõukogu 25. juuni ja 23. septembri 2002. aasta otsuse 2002/772/EÜ, Euratom artiklis 2 osutatud vastavustabel

Varasem nummerdus | Uus nummerdus |

Artikkel 1 | Artikkel 1 |

Artikkel 2 | Artikkel 2 |

Artikkel 2a | Artikkel 3 |

Artikkel 2b | Artikkel 4 |

Artikkel 3 | Artikkel 5 |

Artikkel 4 | Artikkel 6 |

Artikkel 5 (tunnistatud kehtetuks) | — |

Artikkel 6 | Artikkel 7 |

Artikkel 7 | Artikkel 8 |

Artikkel 8 | Artikkel 9 |

Artikkel 9 | Artikkel 10 |

Artikkel 10 | Artikkel 11 |

Artikkel 11 | Artikkel 12 |

Artikkel 12 | Artikkel 13 |

Artikkel 13 | Artikkel 14 |

Artikkel 14 (tunnistatud kehtetuks) | — |

Artikkel 15 | Artikkel 15 |

I lisa (tunnistatud kehtetuks) | — |

II lisa | I lisa |

III lisa | II lisa |

--------------------------------------------------