32002D0593Euroopa Liidu Teataja L 192 , 20/07/2002 Lk 0060 - 0061


Komisjoni otsus,

19. juuli 2002,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas spirodiklofeeni ja dimoksüstrobiini kandmist taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 2693 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/593/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/18/EÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiviga 91/414/EMÜ nähakse ette ühenduses lubatud, taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2) Bayer AG, Saksamaa, on 23. augustil 2001 esitanud Hollandi ametiasutustele toimiku toimeaine spirodiklofeeni kohta koos taotlusega lisada kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. BASF, Ühendkuningriik, on 28. novembril 2001 esitanud Ühendkuningriigi ametiasutustele toimiku ja taotluse toimeaine dimoksüstrobiini kohta.

(3) Hollandi ja Ühendkuningriigi ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastavad asjaomaste toimeainete kohta esitatud toimikud direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele. Näib, et esitatud toimikud vastavad ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotlejad on vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud seejärel asjaomased toimikud komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele.

(4) Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealuseid toimikuid käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5) Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või lisateabe esitamist asjaomase toimeaine suhtes referentliikmesriigiks määratud liikmesriigile teatavate punktide selgitamiseks toimikus.

(6) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeainete kohta esitatud toimikud, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuste ainete kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, vastavad põhimõtteliselt direktiivi 91/414/EMÜ II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastavad kõnealused toimikud direktiivi 91/414/EMÜ III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriigid jätkavad asjaomaste toimikute üksikasjalikku läbivaatamist ning esitavad nende läbivaatuste tulemused ning soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused komisjonile niipea kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamisest Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuli 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 55, 26.2.2002, lk 29.

--------------------------------------------------

LISA

KÄESOLEVAS OTSUSES KÄSITLETUD TOIMEAINED

Nr | Üldnimetus, CIPACi identifitseerimisnumber | Taotleja | Taotlemise kuupäev | Referentliikmesriik |

1 | Spirodiklofeen CIPACi nr 737 | Bayer AG, Saksamaa | 23. august 2001 | NL |

2 | Dimoksüstrobiin CIPACi nr 739 | BASF, Ühendkuningriik | 28. november 2001 | UK |

--------------------------------------------------