32002D0478Euroopa Liidu Teataja L 164 , 22/06/2002 Lk 0041 - 0042


Komisjoni otsus,

20. juuni 2002,

fentiinatsetaadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 2199 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/478/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/18/EÜ, [2] eriti selle artikli 8 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3600/92, millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000, [4] eriti selle artikli 7 lõike 3A punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 nähakse ette, et komisjon viib läbi tööprogrammi nendes taimekaitsevahendites kasutatavate toimeainete kontrollimiseks, mis olid turul juba 15. juulil 1993. Kõnealuse programmi läbiviimise üksikasjalikud eeskirjad on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3600/92.

(2) Komisjoni 27. aprilli 1994. aasta määruses (EÜ) nr 933/94 (milles sätestatakse taimekaitsevahendite toimeained ja määratakse referentliikmesriigid komisjoni määruse (EMÜ) nr 3600/92 rakendamiseks, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2230/95 [6]) määratakse kindlaks toimeained, mida tuleks määruse (EMÜ) nr 3600/92 raames hinnata, samuti määratakse iga toimeaine hindamise jaoks referentliikmesriik ning kõigi toimeainete tootjad, kes on esitanud teate õigel ajal.

(3) Fentiinatsetaat on üks määruses (EÜ) nr 933/94 kindlaksmääratud 90 toimeainest.

(4) 11. novembril 1996 esitas Ühendkuningriik määratud referentliikmesriigina määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel komisjonile aruande kõnealuse määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt teavitajate esitatud teabe hindamise kohta.

(5) Pärast referentliikmesriigi aruande saamist korraldas komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõikele 3 konsultatsioonid liikmesriikide ekspertide ja ka peamiste teavitajatega (Agrevo, praegu Aventis).

(6) Liikmesriigid ja komisjon on Ühendkuningriigi aruande alalises taimetervise komitees läbi vaadanud. Kõnealune läbivaatamine lõpetati 7. detsembril 2001 ning vormistati vastavalt määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõikele 6 komisjoni aruandena fentiinatsetaadi kohta.

(7) Esitatud teabe põhjal tehtud hindamised ei ole näidanud, et fentiinatsetaati sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad eeldatavalt kavandatud kasutustingimustes üldiselt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige potentsiaalselt fentiinatsetaadiga kokkupuutuvate töötlejate ohutuse ning muudele organismidele kui sihtorganismidele avalduva võimaliku mõju osas.

(8) Seepärast ei tuleks fentiinatsetaati kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(9) Tuleks võtta meetmed selleks, et fentiinatsetaati sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevad load tühistataks teatava ajavahemiku jooksul ja et neid ei pikendata ning et uusi lubasid ei anta.

(10) Ajapikendus, mille liikmesriik võimaldab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 6 kohaselt fentiinatsetaati sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks, ei tohiks olla pikem kui 12 kuud, et võimaldada kasutada olemasolevad varud hiljemalt ühe kasvuperioodi jooksul.

(11) Kõnealune otsus ei piira komisjoni poolt hiljem kõnealuse toimeaine suhtes vastavalt nõukogu 21. detsembri 1978. aasta direktiivile 79/117/EMÜ (millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine, [7] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga) võetavate võimalike meetmete kohaldamist.

(12) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Fentiinatsetaati ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

1) fentiinatsetaati sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse kuue kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast;

2) alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast ei anta fentiinatsetaati sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 ettenähtud erandi alusel.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriik võimaldab vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ja ei tohi olla pikem kui 18 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. juuni 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 55, 26.2.2002, lk 29.

[3] EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

[4] EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27.

[5] EÜT L 107, 28.4.1994, lk 8.

[6] EÜT L 225, 22.9.1995, lk 1.

[7] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36.

--------------------------------------------------