32002D0111Euroopa Liidu Teataja L 041 , 13/02/2002 Lk 0043 - 0043


Komisjoni otsus,

11. veebruar 2002,

millega muudetakse direktiivi 92/33/EMÜ, et pikendada kolmandatest riikidest pärit köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali imporditingimusi puudutava erandi kehtivusaega

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 427 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/111/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni otsusega 1999/29/EÜ, [2] eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõikele 1 peab komisjon otsustama, kas köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, välja arvatud seeme, mis on toodetud kolmandas riigis ning mille puhul antakse tarnija kohustuste, sordiehtsuse, omaduste, taimetervise, kasvusubst- raadi, pakendamise, kontrollimise korra, märgistamise ja sulgemise osas samad tagatised, on kõige eelnimetatu suhtes samaväärne ühenduses käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi järgides toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga, välja arvatud seemnega.

(2) Hetkel kättesaadav teave kolmandates riikides kohaldatavate tingimuste kohta ei ole siiski veel piisav, et komisjon saaks praegu sellist otsust mis tahes kolmanda riigi suhtes vastu võtta.

(3) Vältimaks väljakujunenud kaubandussuhete häirimist, tuleks lubada kolmandatest riikidest köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemet importivatel liikmesriikidel jätkata nende toodete suhtes selliste tingimuste kohaldamist, mis on samaväärsed sarnaste ühenduse toodete suhtes vastavalt direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõikele 2 kohaldatavate tingimustega.

(4) Direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud erandi kehtivusaega tuleks vastavalt sellele veelgi pikendada.

(5) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus asendatakse kuupäev "31. detsember 2001" kuupäevaga "31. detsember 2004".

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. veebruar 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1.

[2] EÜT L 8, 14.1.1999, lk 29.

--------------------------------------------------