32001R2541Euroopa Liidu Teataja L 341 , 22/12/2001 Lk 0080 - 0081


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2541/2001,

21. detsember 2001,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2125/95, millega avatakse konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1921/95, millega nähakse ette puu- ja köögiviljatoodete impordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 puu- ja köögiviljatooteturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1239/2001, [2] eriti selle artikli 11 lõiget 2 ning artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1921/95, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 308/2001, [4] on sätestatud puu- ja köögiviljatoodete impordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ning esitatud kõnealuse süsteemiga hõlmatud toodete loetelu. Süsteemi eesmärgiks on võimaldada komisjonil tagada pidev järelevalve kõnealuste toodete impordi üle, mis hõlbustab asjakohaste meetmete võtmist ühenduse turul esinevate häirete või nende tekkimise ohu korral. Seda eesmärki võib saavutada importijaid vähem piiraval viisil, kui järelevalvet teostatakse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 993/2001 [6]) artikli 308d kohaselt. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) nr 1921/95 kehtetuks tunnistada.

(2) Komisjoni 6. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2125/95 (millega avatakse konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, [7] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2858/2000 [8]) viidatakse määruse (EÜ) nr 1921/95 teatavatele sätetele. Kui hiljem kindlaksmääratavatest erisätetest ei tulene teisiti, tuleks sellised viited asendada viidetega komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1291/2000, millega kehtestatakse põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad, [9] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2299/2001 [10].

(3) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2125/95 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3

1. Komisjoni määrust (EÜ) nr 1291/2000 [11] kohaldatakse käesoleva määrusega kehtestatud süsteemi suhtes, kui käesoleva määruse erisätetest ei tulene teisiti.

2. Impordilitsentsid kehtivad üheksa kuud alates määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 sätestatud väljaandmiskuupäevast, kuid nende kehtivus lõpeb asjaomase aasta 31. detsembril.

3. Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikes 2 osutatud tagatissumma on 24 eurot netotonni kohta.

4. Impordilitsentsi taotluse ja litsentsi lahtrisse 8 märgitakse päritolumaa ja sõna "jah" tähistatakse ristiga. Impordilitsents kehtib üksnes eespool nimetatud lahtris näidatud riigist pärineva impordi puhul."

2. Artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 9, ei ole impordisertifikaatidest tulenevad õigused loovutatavad."

3. Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid teatavad komisjonile kogustest, mille suhtes on esitatud impordilitsentsitaotlused, järgmiselt:

- esmaspäeval ja teisipäeval esitatud taotluste puhul kolmapäeviti,

- kolmapäeval ja neljapäeval esitatud taotluste puhul reedeti,

- eelmise nädala reedel esitatud taotluste puhul esmaspäeviti.

Teatised tuleb esitada toodete kaupa vastavalt koondnomenklatuurile, esitades artikli 4 lõike 1 punkti a ja punkti b kohaselt taotletud koguste andmed eraldi."

4. Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 35 lõiget 6.

2. Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikes 4 osutatud lubatud kõikumise piiresse mahtuvate koguste import maksustatakse ühises tollitariifistikus sätestatud imporditollimaksu täismääraga."

Artikkel 2

1. Määrus (EÜ) nr 1921/95 tunnistatakse kehtetuks.

2. Asjaomaste isikute taotluse korral tühistatakse määruse (EÜ) nr 1921/95 kohaselt välja antud impordilitsentsid käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks veel kasutamata koguste osas. Sellistel juhtudel vabastatakse tagatis.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29.

[2] EÜT L 171, 26.6.2001, lk 1.

[3] EÜT L 185, 4.8.1995, lk 10.

[4] EÜT L 44, 15.2.2001, lk 33.

[5] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[6] EÜT L 141, 28.5.2001, lk 1.

[7] EÜT L 212, 7.9.1995, lk 16.

[8] EÜT L 332, 28.12.2000, lk 59.

[9] EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

[10] EÜT L 308, 27.11.2001, lk 19.

[11] EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

--------------------------------------------------