32001R2430Euroopa Liidu Teataja L 328 , 13/12/2001 Lk 0029 - 0030


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2430/2001,

12. detsember 2001,

millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 2301/97 (teatavate nimetuste kandmise kohta nõukogu määruses (EMÜ) nr 2082/92 (põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta) sätestatud eripärasertifikaatide registrisse) lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2082/92 põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Rootsi on vastavalt määruse (EMÜ) nr 2082/92 artiklile 7 edastanud komisjonile taotluse nimetuse "Falukorv" kandmiseks eripärasertifikaatide registrisse.

(2) Märkust "garanteeritud traditsiooniline eritunnus" saab kasutada üksnes kõnealusesse registrisse kantud nimetuste puhul.

(3) Komisjonile ei ole esitatud pärast kõnealuse määruse artikli 8 alusel vastuväiteid käesoleva määruse lisas sätestatud nimetuse kohta pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas. [2]

(4) Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse lisas sätestatud nimetus kanda eripärasertifikaatide registrisse ja võtta garanteeritud traditsioonilise eritunnusena määruse (EMÜ) nr 2082/92 artikli 13 lõike 2 kohaselt ühenduses kaitse alla.

(5) Käesoleva määruse lisaga täiendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 2301/97 [3] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1482/2000 [4] lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus lisatakse määruse (EÜ) nr 2301/97 lisasse ja kantakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2082/92 artikli 9 lõikele 1 eripärasertifikaatide registrisse.

Seda kaitstakse kõnealuse määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 208, 24.7.1992, lk 9.

[2] EÜT C 78, 10.3.2001, lk 16.

[3] EÜT L 319, 21.11.1997, lk 8.

[4] EÜT L 167, 7.7.2000, lk 8.

--------------------------------------------------

LISA

Lihatooted

- Falukorv

--------------------------------------------------