32001R0082Euroopa Liidu Teataja L 020 , 20/01/2001 Lk 0001 - 0104


Nõukogu määrus (EÜ) nr 82/2001,

5. detsember 2000,

mis käsitleb mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid ühenduse tolliterritooriumi ning Ceuta ja Melilla vahelises kaubavahetuses

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Hispaania ja Portugali ühinemisakti, eriti selle protokolli nr 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Alates nõukogu 7. märtsi 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 1135/88, mis käsitleb mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid ühenduse tolliterritooriumi, Ceuta ja Melilla ning Kanaari saarte vahelises kaubavahetuses, (1) jõustumisest on ühenduse allakirjutatud eri vabakaubanduslepingute suhtes kohaldavaid päritolureegleid oluliselt muudetud. Teatavas osas on need soodsamad kui määruses (EMÜ) nr 1135/88 sisalduvad päritolureeglid, eelkõige dokumentidega seotud nõuete suhtes.

(2) Eespool nimetatud lepingutes, mis reguleerivad ühenduse ja tema kaubanduspartnerite vahelist kaubavahetust nähakse Ceuta ja Melilla suhtes ette eraldi päritolureeglid. Neid reegleid tuleks kohaldada ka ühenduse tolliterritooriumi ning Ceuta ja Melilla vahelise kaubavahetuse suhtes.

(3) Nõukogu 26. juuni 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 1911/91 (ühenduse õiguse sätete kohaldamise kohta Kanaari saarte suhtes) (2) liideti kõnealused saared ühenduse tolliterritooriumiga. Seepärast ei ole vaja kõnealuse territooriumi suhtes enam ette näha eraldi päritolureegleid.

(4) Selguse huvides tuleks määrus (EMÜ) nr 1135/88 uuesti sõnastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

valmistamine — iga liiki töö või töötlemine, kaasa arvatud komplekteerimine või eritöötlus;

materjal — koostisosa, toormaterjal, komponent või osa jne, mida on toote valmistamisel kasutatud;

toode — saadud või toodetud toode, isegi kui see on ette nähtud hiljem mõnes teises valmistamistoimingus kasutamiseks;

kaup — nii materjalid kui ka tooted;

tolliväärtus — kooskõlas üldise tolli- kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 VII artikli rakendamise lepinguga (WTO leping tolliväärtuse määramise kohta) määratud tolliväärtus;

tehasehind — hind, mis makstakse tootjale ühenduses või Ceutas ja Melillas, kelle ettevõttes viimane töö või töötlemine toimub, tingimusel et hind sisaldab kõikide valmistamiseks kasutatavate materjalide väärtust, millest lahutatakse kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadud või toodetud toote eksportimisel;

materjalide väärtus — kasutatud päritolustaatuseta materjalide tolliväärtus materjalide importimise ajal, või kui see väärtus ei ole teada või seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Ceutas ja Melillas;

päritolustaatusega materjalide väärtus — mutatis mutandis kohaldatava punkti g kohaselt määratletud materjalide väärtus;

lisandväärtus — toodete tehasehind, millest lahutatakse nimetatud tootes sisalduvate kõikide nende materjalide tolliväärtus, mis pärinevad artiklites 3 ja 4 nimetatud riikidest, või kui tolliväärtus ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Ceutas ja Melillas;

grupid ja rubriigid — ühenduse kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (edaspidi "harmoneeritud süsteem" või "HS") moodustavas nomenklatuuris kasutatud grupid ja rubriigid (neljakohalised koodid);

kaubasaadetis — tooted, mis saadetakse samaaegselt ühelt eksportijalt ühele kaubasaajale või mis saadetakse eksportijalt kaubasaajale üheainsa veodokumendi alusel või selle dokumendi puudumisel üheainsa kaubaarve alusel;

territooriumid — territooriumid, sealhulgas territoriaalveed.

Mõiste klassifitseeritud osutab toote või materjali klassifitseerimisele teatud rubriiki.

II PEATÜKK

MÕISTE "PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED" MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Üldnõuded

1. Ühenduse tolliterritooriumi, edaspidi "ühendus", ning Ceuta ja Melilla vahelist kaubavahetust reguleeriva korra rakendamisel loetakse ühendusest pärinevateks järgmisi tooteid:

a) täielikult ühenduses saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b) ühenduses saadud või toodetud tooted, milleks on kasutatud täielikult ühenduses saadud või toodetud materjalide asemel muid materjale, tingimusel et need on läbinud ühenduses piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses;

c) Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 4 tähenduses pärinevad tooted.

2. Ühenduse ning Ceuta ja Melilla vahelist kaubavahetust reguleeriva korra rakendamisel loetakse Ceutast ja Melillast pärinevateks järgmisi tooteid:

a) täielikult Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b) Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooted, milleks on kasutatud täielikult seal saadud või toodetud materjalide asemel muid materjale, tingimusel et need on läbinud Ceutas ja Melillas piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses.

Artikkel 3

Kumulatsioon ühenduses

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevateks, kui need on seal saadud või toodetud, kasutades materjale, mis pärinevad ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest muust riigist, millega ühendus on sõlminud vastastikuse lepingu, mille päritolureegleid käsitlevas protokollis nähakse Ceuta ja Melilla suhtes ette erisätted, tingimusel et ühenduses tehtav töö või töötlus on ulatuslikum kui artiklis 7 mainitud. Sellised materjalid ei pruugi olla läbinud piisavat tööd või töötlust.

2. Kui ühenduses tehtav töö või töötlus ei ole ulatuslikum kui artiklis 7 mainitud, loetakse saadud või toodetud toode ühendusest pärinevaks ainult juhul, kui sellele lisandunud väärtus on suurem kui kasutatud, mõnest muust lõikes 1 nimetatud riigist pärinevate materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kus ühenduses valmistamiseks kasutatud pärinevatele materjalidele määratakse kõrgeim väärtus.

3. Lõikes 1 nimetatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi ühenduses tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolu.

4. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias nende riikide nimekirja ja kuupäeva, mille suhtes võib kumulatsiooni ühenduses kohaldada.

Artikkel 4

Kumulatsioon Ceutas ja Melillas

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Ceutast ja Melillast pärinevateks, kui need on seal saadud või toodetud, kasutades materjale, mis pärinevad Ceutast ja Melillast, ühendusest või mõnest muust riigist, millega ühendus on sõlminud vastastikuse lepingu, mille päritolureegleid käsitlevas protokollis nähakse Ceuta ja Melilla suhtes ette erisätted, tingimusel et Ceutas ja Melillas tehtav töö või töötlus on ulatuslikum kui artiklis 7 mainitud. Sellised materjalid ei pruugi olla läbinud piisavat tööd või töötlust.

2. Kui Ceutas ja Melillas tehtav töö või töötlus ei ole ulatuslikum kui artiklis 7 mainitud, loetakse saadud või toodetud toode Ceutast ja Melillast pärinevaks ainult juhul, kui sellele lisandunud väärtus on suurem kui kasutatud, mõnest muust lõikes 1 nimetatud riigist pärinevate materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kus Ceutas ja Melillas valmistamiseks kasutatud pärinevatele materjalidele määratakse kõrgeim väärtus.

3. Lõikes 1 nimetatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi Ceutas ja Melillas tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolu.

4. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias nende riikide nimekirja ja kuupäeva, mille suhtes võib kumulatsiooni Ceutas ja Melillas kohaldada.

Artikkel 5

Täielikult saadud või toodetud tooted

1. Järgmisi tooteid käsitatakse kas ühenduses või Ceutas ja Melillas täielikult saadud või toodetud toodetena:

a) nende pinnasest ja merepõhjast kaevandatud mineraalsed maavarad;

b) seal koristatud taimekasvatussaadused;

c) seal sündinud ja kasvatatud elusloomad;

d) seal kasvatatud elusloomadest valmistatud tooted;

e) seal toimunud jahi ja kalapüügi saadused;

f) merekalapüügisaadused ja muud ühenduse või Ceuta ja Melilla territoriaalvetest väljaspool nende alustega püütud saadused;

g) nende kalatöötlemislaevade pardal ainult punktis f osutatud saadustest valmistatud tooted;

h) seal kogutud kasutatud kaubad, mis sobivad ainult tooraine saamiseks, sealhulgas kasutatud rehvid, mis sobivad ainult protekteerimiseks või jäätmetena kasutamiseks;

i) sealse tootmistegevuse jäätmed ja jäägid;

j) nende territoriaalvetest väljaspool merepõhjast või selle aluspinnasest väljatoodud saadused, kui neil on selle merepõhja või selle aluspinnase kasutamise ainuõigus;

k) kõik punktides a–j nimetatud saadustest või toodetest toodetud tooted.

2. Lõike 1 punktides f ja g nimetatud mõisteid "ühenduse ning Ceuta ja Melilla alused ja kalatöötlemislaevad" kohaldatakse ainult järgmiste aluste ja kalatöötlemislaevade suhtes:

a) mis on registreeritud või laevaregistrisse kantud mõnes liikmesriigis või Ceuta ja Melilla puhul registreeritud mõne kohaliku pädeva ametiasutuse laevaregistrisse (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

b) mis kannavad mõne liikmesriigi lippu;

c) millest vähemalt 50 % kuulub liikmesriikide kodanikele või äriühingule, mille peakontor asub ühes neist riikidest ja mille juht või juhtkond, juhatuse või nõukogu esimees ning enamik mõlema organi liikmeid on liikmesriikide kodanikud ja kui täisühingu või osaühingu puhul kuulub vähemalt pool selle kapitalist kõnealustele riikidele või nende avalik-õiguslikele isikutele või kodanikele;

d) mille kapten ja juhtkond on liikmesriikide kodanikud; ja

e) mille laevaperest vähemalt 50 % on liikmesriikide kodanikud.

Artikkel 6

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

1. Artikli 2 kohaldamisel loetakse tooteid, mis ei ole täielikult saadud või toodetud tooted, piisava töö või töötluse läbinuks, kui B lisa loendis esitatud tingimused on täidetud.

Nendes tingimustes on märgitud kõikide Hispaania ja Portugali ühinemisakti protokollis nr 2 nimetatud toodete valmistamisel kasutatavate päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mida kohaldatakse üksnes selliste materjalide suhtes. Kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse loendis märgitud tingimuste täitmise teel, kasutatakse muu toote valmistamisel, ei kohaldata selle suhtes tingimusi, mida kohaldatakse valmistoote suhtes, ning ei võeta arvesse päritolustaatuseta materjale, mida selle toote valmistamisel võidakse kasutada.

2. Erandina lõikest 1 võib päritolustaatuseta materjale, mida ei tohiks B lisas kõnealuse toote suhtes kehtestatud tingimuste kohaselt selle toote valmistamisel kasutada, siiski kasutada, tingimusel et:

a) nende koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast;

b) ühtki protsendimäära, mis loendis on märgitud päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtuseks, ei ületata käesoleva lõike kohaldamisel.

Käesolevat lõiget ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate toodete suhtes.

3. Kohaldatakse lõikeid 1 ja 2, kui artiklis 7 ei sätestata teisiti.

Artikkel 7

Ebapiisav töö või töötlus

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisavatena, sõltumata sellest, kas artikli 6 tingimused on täidetud või mitte:

a) toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel (ventilatsioon, laialilaotamine, kuivatamine, jahutamine, säilitamine soola, vääveldioksiidi või mõne muu aine vesilahuses, kahjustatud osade eemaldamine ja muud sellised toimingud);

b) lihtsad toimingud nagu tolmu eemaldamine, tuulamine või uhtmine, sortimine, liigitamine, kokkupanemine (kaasa arvatud kaupade komplekteerimine), pesemine, värvimine, tükeldamine;

c) i) ümberpakkimine ning pakkeüksuste osadeks jagamine ja koondamine;

ii) lihtne klaas- või plastpudelitesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele ja muule sellisele kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

d) kaubatähiste, etikettide ja muude eristusmärkide kinnitamine tootele või selle pakendile;

e) üht või mitut sorti toodete segamine, kui saadud segu üks või mitu komponenti ei vasta käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustele, mis võimaldaks neid käsitada ühendusest või Ceutast ja Melillast pärinevate toodetena;

f) toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks;

g) kahe või enama punktides a–f loetletud toimingu kombinatsioon;

h) loomade tapmine.

2. Kõiki konkreetse tootega kas ühenduses või Ceutas ja Melillas tehtud toiminguid tuleb arvestada koos, kui määratakse kindlaks, kas selle tootega tehtud töö või töötlus lugeda lõike 1 tähenduses ebapiisavaks.

Artikkel 8

Kvalifikatsiooniühik

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on kvalifikatsiooniühik see toode, mida loetakse harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri alusel klassifitseerimisel põhiüksuseks.

Sellest järeldub, et:

a) kui toode, mis koosneb toodete rühmast või kokkupandud toodetest, klassifitseeritakse harmoneeritud süsteemi alusel ühte rubriiki, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

b) kui partii koosneb mitmest identsest tootest, mis on klassifitseeritud samasse harmoneeritud süsteemi rubriiki, kohaldatakse käesoleva määruse sätteid iga toote suhtes eraldi.

2. Kui harmoneeritud süsteemi 5. tõlgendamisreegli kohaselt loetakse klassifitseerimisel pakend toote juurde kuuluvaks, tuleb see ka päritolu kindlaksmääramisel lugeda toote juurde kuuluvaks.

Artikkel 9

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Seadme, masina, aparaadi või sõidukiga kaasas olevaid manuseid, varuosi ja tööriistu, mis on tavalise varustuse osaks ja mis kuuluvad hinna sisse ning mille eest ei esitata eraldi arvet, käsitatakse kõnealuse seadme, masina, aparaadi või sõiduki lahutamatu osana.

Artikkel 10

Komplektid

Harmoneeritud süsteemi 3. tõlgendamisreegliga määratletud komplektil on päritolustaatus, kui komplekti kuuluvad tooted on päritolustaatusega. Komplektil tervikuna on päritolustaatus, sõltumata sellest, et see koosneb päritolustaatusega ja päritolustaatuseta toodetest, kui päritolustaatuseta toodete väärtus on alla 15 % komplekti tehasehinnast.

Artikkel 11

Neutraalsed tegurid

Selleks et määrata kindlaks, kas toode on päritolustaatusega või mitte, ei ole vaja kindlaks määrata järgnevate toote valmistamisel kasutatavate toodete päritolu:

a) elektrienergia ja kütus;

b) tehas ja selle sisseseade;

c) masinad ja tööriistad;

d) kaup, mis ei kuulu toote lõppkoosseisu.

III PEATÜKK

TERRITORIAALSED NÕUDED

Artikkel 12

Territoriaalsuse põhimõte

1. Kui artikli 2 lõike 1 punktis c ning artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, peavad II peatükis kehtestatud päritolustaatuse saamise tingimused olema ühenduses või Ceutas ja Melillas pidevalt täidetud.

2. Kui artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, tuleb juhul, kui ühendusest või Ceutast ja Melillast mõnda teise riiki eksporditavad päritolustaatusega kaubad tagasi saadetakse, lugeda neid päritolustaatuseta olevaiks, kui tolliasutustele ei saa tõendada, et:

a) tagasitoodud kaup on sama kaup, mis on eksporditud; ja

b) need ei ole kõnealuses riigis või eksportimise ajal läbinud ühtegi muud toimingut peale nende, mis on vajalikud kaupade seisundi säilitamiseks.

Artikkel 13

Otsevedu

1. Käesolevas määruses ettenähtud sooduskohtlemist kohaldatakse ainult käesoleva määruse nõuetele vastavate toodete suhtes, mille vedu toimub otse ühenduse ning Ceuta ja Melilla vahel või muude artiklites 3 ja 4 nimetatud riikide territooriumide kaudu.

Ühe saadetise moodustavaid tooteid võib siiski vedada muude territooriumide kaudu, vajaduse korral laadides seda kaupa ümber või ladustades ajutiselt kõnealustel territooriumidel, tingimusel et see jääb transiidi- või ladustamisriigis tollijärelevalve alla ning ei läbi muid toiminguid peale maha- või pealelaadimise või muu kauba seisundi säilitamiseks vajaliku toimingu.

Päritolustaatusega tooteid võib vedada torutranspordi kaudu läbi mõne muu kui esimeses lõigus nimetatud territooriumi.

2. Ühenduse või Ceuta ja Melilla pädevale tolliasutusele tuleb tõendada, et lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud, esitades:

a) üheainsa veodokumendi, mis hõlmab teekonda läbi transiidiriigi; või

b) transiidiriigi tolli väljaantud tõendi:

i) milles on täpne toodete kirjeldus;

ii) milles on märgitud toodete maha- ja pealelaadimiskuupäevad, vajaduse korral laevade või teiste kasutatud transpordivahendite nimed; ja

iii) mis tõendab, millistel tingimustel olid tooted transiidiriigis; või

c) eespool nimetatute puudumisel kõik muud tõendavad dokumendid.

Artikkel 14

Näitused

1. Mõnda muusse kui artiklites 3 ja 4 nimetatud riiki näitusele saadetud päritolustaatusega toodetele, mis pärast näitust on müüdud ja imporditud ühendusse või Ceutasse ja Melillasse importimiseks, kohaldatakse impordil Hispaania ja Portugali ühinemisakti protokolli nr 2 sätteid, kui tollile on tõendatud, et:

a) eksportija on toimetanud nimetatud tooted ühendusest või Ceutast ja Melillast näitust korraldavasse riiki ja seal need näitusel välja pannud;

b) eksportija on tooted müünud või muul viisil võõrandanud ühenduses või Ceutas ja Melillas asuvale isikule;

c) tooted on saadetud näituse ajal või vahetult pärast näitust samal kujul, nagu need olid näitusele saates; ja

d) alates näitusele saatmisest ei ole tooteid kasutatud muuks otstarbeks kui seal väljapanekuks.

2. Päritolutõend tuleb välja anda või koostada kooskõlas V peatüki sätetega ja esitada ühenduse või Ceuta ja Melilla pädevale tolliasutusele tavalisel viisil. Sellele märgitakse näituse nimi ja aadress. Vajaduse korral võidakse nõuda dokumentaalseid lisatõendeid toodete laadi ja väljapanekutingimuste kohta.

3. Välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük, kohaldatakse lõiget 1 kõikide kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitöönäituste, -messide või muude samalaadsete avalike ürituste ja väljapanekute suhtes, mille jooksul kõnealused tooted jäävad tollikontrolli alla.

IV PEATÜKK

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 15

Tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeld

1. Päritolustaatuseta materjalide suhtes, mida on kasutatud ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest teisest artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevate toodete valmistamiseks ning mille kohta päritolutõend on välja antud või koostatud kooskõlas V peatüki sätetega, ei kohaldata ühenduses ega Ceutas ja Melillas tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist mitte mingil viisil.

Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi peatükki 3 või rubriikidesse 1604 ja 1605 kuuluvate toodete suhtes, mis on ühendusest pärinevad tooted käesoleva määruse tähenduses vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile c ja mille kohta päritolutõend on välja antud või koostatud kooskõlas V peatüki sätetega, ei kohaldata ühenduses tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist mitte mingil viisil.

2. Lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalise või täieliku tagastamise, vähendamise või nendest vabastamise korra suhtes, mida ühendus või Ceuta või Melilla kohaldab valmistamiseks kasutatavate materjalide ja lõike 1 teises lõigus nimetatud toodete suhtes, kui kohaldatakse otsest või tegelikku tagasimaksmist, vähendamist või maksudest vabastamist juhul, kui nendest materjalidest valmistatud tooted eksporditakse, kuid mitte juhul, kui need on ette nähtud vabasse ringlusse lubamiseks.

3. Päritolutõendis märgitud toodete eksportija peab olema valmis igal ajal esitama tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõestavad, et asjaomaste toodete valmistamisel kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest ei ole saadud tagasimaksu ja et kõik nende materjalide suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud on tegelikult makstud.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 sätteid kohaldatakse ka artikli 8 lõikes 2 nimetatud pakendi, artiklis 9 nimetatud manuste, varuosade ja tööriistade ning artiklis 10 nimetatud komplekti kuuluvate toodete suhtes, kui need on päritolustaatuseta.

5. Lõigete 1-4 sätted ei välista põllumajandustoodete eksportimisel eksporditoetuste süsteemi kohaldamist.

V PEATÜKK

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 16

Üldnõuded

1. Ühendusest pärit toodete suhtes kohaldatakse impordil Ceutasse ja Melillasse ning Ceutast ja Melillast pärit toodete suhtes kohaldatakse impordil ühendusse Hispaania ja Portugali ühinemisakti protokolli nr 2 sätteid, kui esitatakse kas:

a) kaupade liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on esitatud C lisas, või

b) artikli 21 lõikes 1 ettenähtud juhtudel deklaratsioon, mille tekst on esitatud D lisas ja mille eksportija esitab kaubaarves, kättetoimetamisteatises või muus äridokumendis, kus kõnealuseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, et neid saaks hiljem identifitseerida (edaspidi "kaubaarve deklaratsioon").

2. Erandina lõikest 1 saavad käesoleva määruse tähenduses päritolustaatusega tooted artiklis 26 ettenähtud juhtudel soodustusi kõnealuse korra kohaselt ilma lõikes 1 nimetatud dokumente esitamata.

Artikkel 17

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kord

1. Ühenduse või Ceuta ja Melilla pädev tolliasutus annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 välja eksportija või tema vastutusel tegutseva volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel.

2. Selleks täidab eksportija või tema volitatud esindaja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 ja taotluse vormi, mille näidised on esitatud C lisas. Vormid täidetakse ühes ühenduse ametlikus keeles. Kui vormid täidetakse käsitsi, tuleb seda teha tindi ja suurtähtedega. Toodete kirjeldus tuleb kanda selleks ettenähtud lahtrisse tühje ridu jätmata. Kui lahtrisse jääb tühja ruumi, tõmmatakse kirjelduse viimase rea alla horisontaaljoon ja tühi ruum kriipsutatakse läbi.

3. Eksportija, kes taotleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist, peab olema valmis igal ajal esitama kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandnud ühenduse või Ceuta ja Melilla pädeva tolliasutuse taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõestavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et käesoleva määruse muud nõuded on täidetud.

4. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ühenduse või Ceuta ja Melilla pädev tolliasutus, kui asjaomaseid tooteid võib lugeda ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest muust artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks ja kui need vastavad käesoleva määruse muudele nõuetele.

5. Sertifikaadi väljaandnud tolliasutus võtab vajalikud meetmed, et kontrollida toodete päritolustaatust ja muude käesoleva määruse nõuete täitmist. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning teha mis tahes kontrollimisi, mida ta peab asjakohaseks.

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise eest vastutav tolliasutus tagab lõikes 2 nimetatud vormide nõuetekohase täitmise. Eelkõige kontrollib ta, et toodete kirjelduseks ettenähtud lahter oleks täidetud nii, et sinna ei oleks võimalik võltsimise eesmärgil midagi lisada.

6. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kuupäev märgitakse sertifikaadi lahtrisse 11.

7. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja toll ja see antakse eksportijale niipea, kui eksport on toimunud või kui on tagatud, et kaup eksporditakse.

Artikkel 18

Tagasiulatuvalt väljaantud kaupade liikumissertifikaadid EUR.1

1. Erandina artikli 17 lõikest 7 võib kaupade liikumissertifikaati EUR.1 erandkorras välja anda pärast sellega hõlmatud toodete eksporti, kui:

a) seda ei antud ekspordi ajal välja vea või tahtmatu tegevusetuse või muude eriliste asjaolude tõttu või

b) kui tollile on tõendatud, et kaupade liikumissertifikaat EUR.1 anti välja, kuid tehnilistel põhjustel seda importimisel ei aktsepteeritud.

2. Lõike 1 rakendamisel peab eksportija oma taotluses märkima kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 seotud kaupade ekspordikoha ja -kuupäeva ning taotluse põhjused.

3. Toll võib kaupade liikumissertifikaadi EUR. 1 tagasiulatuvalt välja anda ainult pärast kontrollimist, et eksportija taotluses esitatud andmed ühtivad vastavates dokumentides sisalduvate andmetega.

4. Tagasiulatuvalt väljaantud kaupade liikumissertifikaadile EUR.1 tehakse üks järgmistest märkustest:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Lõikes 4 osutatud märkus kantakse kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse "Märkused".

Artikkel 19

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi väljaandmine

1. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda selle väljaandnud tolliasutuselt duplikaati nende valduses olevate ekspordidokumentide põhjal.

2. Väljaantud duplikaati tuleb teha üks järgmistest märkustest:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Lõikes 2 osutatud märkus kantakse kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi lahtrisse "Märkused".

4. Duplikaat, mis peab kandma kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 originaali väljaandmiskuupäeva, hakkab kehtima alates nimetatud kuupäevast.

Artikkel 20

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmine eelnevalt väljaantud või vormistatud päritolutõendi alusel

Kui päritolustaatusega tooted suunatakse ühenduse või Ceuta ja Melilla tolliasutuse kontrolli alla, võib originaalpäritolutõendi asendada ühe või mitme kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1, kui kõik tooted või osa neist saadetakse mujale ühenduses või Ceutas ja Melillas. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 asendussertifikaadi(d) annab välja see tolliasutus, kelle kontrolli alla tooted suunatakse.

Artikkel 21

Kaubaarve deklaratsiooni koostamise tingimused

1. Artikli 16 lõike 1 punktis b nimetatud kaubaarve deklaratsiooni võib koostada:

a) volitatud eksportija artikli 22 tähenduses või

b) iga eksportija ühest või enamast pakkeüksusest koosneva kaubasaadetise kohta, mis sisaldab päritolustaatusega tooteid, mille koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

2. Kaubaarve deklaratsiooni võib koostada, kui asjaomaseid tooteid võib lugeda ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest muust artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks ja kui need vastavad käesoleva määruse muudele nõuetele.

3. Eksportija, kes koostab kaubaarve deklaratsiooni, peab olema valmis igal ajal esitama ekspordiriigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõestavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et käesoleva määruse muud nõuded on täidetud.

4. Eksportija koostab kaubaarve deklaratsiooni, trükkides trükimasinal, tembeldades või välja trükkides arvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile deklaratsiooni, mille tekst on esitatud D lisas, kasutades üht nimetatud lisas esitatud keelelist versiooni kooskõlas ekspordiriigi siseriiklike õigusaktidega. Deklaratsiooni võib täita ka käsitsi, sel juhul tuleb seda teha tindi ja suurtähtedega.

5. Kaubaarve deklaratsioonile kirjutab eksportija oma originaalallkirja käsitsi. Volitatud eksportijalt artikli 22 tähenduses ei nõuta siiski sellistele deklaratsioonidele allakirjutamist, tingimusel et ta kinnitab eksportidiriigi tolliasutusele kirjalikult, et ta võtab endale täieliku vastutuse iga kaubaarve deklaratsiooni eest, mille alusel saab teda identifitseerida, nagu ta oleks sellele käsitsi alla kirjutanud.

6. Eksportija võib koostada kaubaarve deklaratsiooni, kui sellega hõlmatud tooteid eksporditakse, või pärast eksportimist, kui see esitatakse impordiriigis hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega seotud toodete importimist.

Artikkel 22

Volitatud eksportija

1. Ekspordiliikmesriigi toll võib anda igale eksportijale (edaspidi "volitatud eksportija"), kes ekspordib tihti käesolevas määruses nimetatud tooteid, loa täita ise kaubaarve deklaratsioone, olenemata kõnealuste toodete väärtusest. Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab tolliasutusele esitama kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesolevas määruses ettenähtud nõuete täitmise kontrollimiseks.

2. Toll võib anda volitatud eksportija staatuse mis tahes tingimustel, mida ta peab asjakohaseks.

3. Toll annab volitatud eksportijale tolliloa numbri, mis tuleb märkida kaubaarve deklaratsioonile.

4. Toll kontrollib volitatud eksportija loa kasutamist.

5. Toll võib loa igal ajal kehtetuks tunnistada. Ta peab tegema seda siis, kui volitatud eksportija ei esita enam lõikes 1 nimetatud tagatisi, ei täida lõikes 2 nimetatud tingimusi või kasutab luba muul viisil vääriti.

Artikkel 23

Päritolutõendi kehtivus

1. Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmisest ekspordiriigis ning see tuleb nimetatud aja jooksul esitada impordiriigi tollile.

2. Kui päritolutõendid esitatakse impordiriigi tollile pärast lõikes 1 kindlaksmääratud esitamistähtaja lõppu, võib selle aktsepteerida sooduskohtlemise kohaldamiseks, juhul kui need dokumendid on jäänud tähtaja jooksul esitamata erandlike asjaolude tõttu.

Muudel hilinemisjuhtudel võib impordiriigi toll päritolutõendeid aktsepteerida siis, kui tooted on neile esitatud enne kõnesoleva tähtaja lõppu.

Artikkel 24

Päritolutõendi esitamine

Päritolutõend esitatakse impordiriigi tolliasutusele selles riigis sätestatud korras. Nimetatud tolliasutused võivad nõuda päritolutõendi tõlget ja samuti võib toll nõuda, et koos impordideklaratsiooniga esitatakse ka importija kinnitus selle kohta, et tooted vastavad käesoleva määruse kohaldamiseks ettenähtud tingimustele.

Artikkel 25

Importimine osasaadetistena

Kui importija taotlusel ja impordiriigi tolli poolt ettenähtud tingimustel imporditakse harmoneeritud süsteemi XVI ja XVII jaotise või rubriikide 7308ja 9406 alla kuuluvaid harmoneeritud süsteemi 2. tõlgendamisreegli punkti a tähenduses lahtivõetud või kokkupanemata tooteid eraldi saadetisena, esitatakse tollile selle toote kohta ühekordne päritolutõendi esimese kaubasaadetise importimisel.

Artikkel 26

Päritolutõendi esitamisest vabastamine

1. Tooteid, mida üks eraisik saadab teisele eraisikule väikepakis või mis kuuluvad reisija isikliku pagasi hulka, käsitatakse päritolustaatusega toodeteks ning päritolutõendit ei ole vaja esitada, kui nimetatud tooted ei ole kaubanduslikku laadi ning on deklareeritud käesoleva määruse nõuete kohaselt, samuti siis, kui ei teki kahtlust nimetatud deklaratsiooni õigsuses. Kui tooted saadetakse posti teel, võib selle deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonile CN22/CN23 või sellele dokumendile lisatud paberilehel.

2. Importi, mis on juhutine ja koosneb eranditult toodetest, mis on ette nähtud vastuvõtjate või reisijate või nende perekonnaliikmete isiklikuks kasutamiseks, ei käsitata kaubandusliku impordina, kui toodete laadi ja koguse põhjal on ilmne, et neid ei impordita kaubanduslikel eesmärkidel.

Väikepakkide puhul ei tohi selliste toodete koguväärtus ületada 500 eurot ja reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul 1200 eurot.

Artikkel 27

Tõendavad dokumendid

Artikli 17 lõikes 3 ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud dokumendid, millega tõendatakse, et kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 või kaubaarve deklaratsiooniga hõlmatud tooteid võib lugeda ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest teisest artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks ning need vastavad käesoleva määruse muudele tingimustele, võivad olla muu hulgas järgmised:

a) otsesed tõendid toimingute kohta, mida eksportija või tarnija on teinud kõnealuste kaupade saamiseks, ja mis sisalduvad tema raamatupidamisdokumentides või asutusesiseses auditeeritud raamatupidamises;

b) dokumendid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Ceutas ja Melillas, kus neid dokumente kasutatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt;

c) dokumendid, mis tõendavad, et materjalid on läbinud töö või töötluse ühenduses või Ceutas ja Melillas, ning mis on välja antud või koostatud ühenduses või Ceutas ja Melillas, kus neid dokumente kasutatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt;

d) kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või kaubaarve deklaratsioonid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Ceutas ja Melillas käesoleva määruse kohaselt või mõnes teises artiklites 3 ja 4 nimetatud riigis käesolevas määruses esitatud reeglitega identsete päritolureeglite kohaselt.

Artikkel 28

Päritolutõendite ja tõendavate dokumentide säilitamine

1. Eksportija, kes taotleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist, säilitab artikli 17 lõikes 3 nimetatud dokumente vähemalt kolm aastat.

2. Eksportija, kes koostab kaubaarve deklaratsiooni, säilitab selle kaubaarve deklaratsiooni koopiat ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud dokumente vähemalt kolm aastat.

3. Ekspordiriigi toll, kes annab välja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1, säilitab artikli 17 lõikes 2 nimetatud taotlusvormi vähemalt kolm aastat.

4. Impordiriigi toll säilitab talle esitatud kaupade liikumissertifikaati EUR.1 ja kaubaarve deklaratsioone vähemalt kolm aastat.

Artikkel 29

Lahknevused ja vormistusvead

1. Kui päritolutõendi ja nende dokumentide kannetes, mis esitatakse tolliasutusele toodete importimiseks vajalike formaalsuste täitmiseks, on väikesi erinevusi, ei muuda see sertifikaati ipso facto tühiseks, kui sertifikaadi vastavus esitatavatele toodetele on nõuetekohaselt tõendatud.

2. Päritolutõendi ilmsed vormilised vead, nagu näiteks trükivead, ei tohi põhjustada dokumendi tagasilükkamist, kui need vead ei tekita põhjendatud kahtlusi dokumendis esitatud kannete õigsuses.

Artikkel 30

Eurodes väljendatud summad

1. Ekspordiliikmesriigi omavääringus summad või Ceutas ja Melillas kohaldatavad summad, mis on võrdsed eurodes väljendatud summadega, on selles omavääringus võrdväärsed eurodes väljendatud summadega 1999. aasta oktoobri esimese tööpäeva kursi alusel ja edastatakse liikmesriikidele komisjoni kaudu.

2. Kui need summad ületavad impordiliikmesriigi kinnitatud vastavaid summasid, aktsepteerib impordiriik need, kui nende kohta esitatud arve on ekspordiliikmesriigi omavääringus. Kui toodete kohta esitatud arve on muu liikmesriigi vääringus, tunnistab impordiliikmesriik asjaomase liikmesriigi märgitud summat.

VI PEATÜKK

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 31

Vastastikune abi

1. Hispaania ja teiste liikmesriikide tolliasutused annavad üksteisele Euroopa Komisjoni kaudu pitsatijäljendid, mida kasutatakse nende tolliasutustes kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmiseks, ja nende tolliasutuste aadressid, kes vastutavad nende sertifikaatide ja kaubaarve deklaratsioonide kontrollimise eest.

2. Selleks et tagada käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine, abistavad Hispaania ja teised liikmesriigid üksteist oma vastavate tolliasutuste kaudu, kontrollides kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 või kaubaarve deklaratsioonide ehtsust ning nendes dokumentides esitatud teabe õigsust.

Artikkel 32

Päritolutõendite kontroll

1. Järelkontrolli päritolutõendite üle tehakse pisteliselt või siis, kui impordiliikmesriigi tolliasutusel tekib põhjendatud kahtlus dokumentide ehtsuses, kõnealuste toodete päritolustaatuses või käesoleva määruse muude nõuete täitmises.

2. Lõike 1 kohaldamiseks tagastab impordiliikmesriigi tolliasutus kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 ja kaubaarve, kui see on esitatud, kaubaarve deklaratsiooni või nende dokumentide koopiad ekspordiliikmesriigi tollile, vajaduse korral uurimise vormi või sisu põhjendades. Kõik saadud dokumendid ja teave, mille põhjal võib oletada, et päritolutõendis esitatud andmed on ebaõiged, saadetakse järelkontrolli taotluse tõendamiseks.

3. Järelkontrolli teeb ekspordiliikmesriigi tolliasutus. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning teha mis tahes kontrollimisi, mida ta peab asjakohaseks.

4. Kui impordiliikmesriigi tolliasutus otsustab asjaomase toote sooduskohtlemise peatada kontrolli tulemuste selgumiseni, teeb ta ettepaneku tooted importijale vabastada, kui kõik vajalikud ettevaatusabinõud on kasutusele võetud.

5. Kontrolli tulemused teatatakse järelkontrolli taotlenud tolliasutusele võimalikult kiiresti. Tulemustest peab selgelt ilmnema, kas dokumendid on autentsed, kas asjaomaseid tooteid võib lugeda ühendusest, Ceutast ja Melillast või mõnest muust artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks ja kas need vastavad käesoleva määruse muudele nõuetele.

6. Kui põhjendatud kahtluse korral ei ole kümne kuu jooksul pärast järelkontrolli taotluse esitamist vastust saadud või kui vastus ei sisalda piisavat teavet, et otsustada, kas kõnealune dokument on ehtne või määrata toodete tegelikku päritolu, keeldub kontrolli taotlenud tolliasutus tariifsete soodusmeetmete kohaldamise määramisest, v.a erandlike asjaolude korral.

Artikkel 33

Vaidluste lahendamine

Kui seoses artiklis 32 nimetatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrolli tegemise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, või kui tekib käesoleva määruse tõlgendamisega seotud küsimus, esitatakse need lahendamiseks määruse (EMÜ) nr 2913/92 [1] alusel asutatud tolliseadustiku komiteele.

Importija ja impordiriigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse kõnealuse riigi õigusaktide alusel.

Artikkel 34

Sanktsioonid

Sanktsioone rakendatakse iga isiku suhtes, kes koostab või laseb koostada dokumendi, mis sisaldab ebaõiget teavet toodetele sooduskohtlemise saamiseks. Ettenähtud trahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 35

Vabatsoonid

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et päritolutõendi alusel kaubastatavaid tooteid, mida vedamise ajal hoitakse nende territooriumil asuvates vabatsoonides, ei vahetata muude kaupade vastu või et nendega ei tehta muid toiminguid kui need, mis on ette nähtud kaupade seisundi säilitamiseks.

2. Erandina lõikest 1, kui ühendusest või Ceutast ja Melillast pärinevaid tooteid imporditakse vabatsooni päritolutõendi alusel ja need läbivad seal käitlemise või töötlemise, annavad pädevad tolliasutused välja uue EUR.1 sertifikaadi eksportija taotlusel, kui läbitud käitlemine või töötlemine on kooskõlas käesoleva määrusega.

VII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 1135/88 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 37

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2000

Nõukogu nimel

president

C. Pierret

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

--------------------------------------------------

A LISA

B LISA LOENDI SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

Märkus 1:

Loendis sätestatakse tingimused, mis tuleb kõikidel toodetel täita, et neid saaks lugeda käesoleva määruse artikli 6 tähenduses piisava töö või töötluse läbinuks.

Märkus 2:

2.1. Loendi kahes esimeses veerus kirjeldatakse saadud või toodetud toodet. Esimeses veerus on harmoneeritud süsteemis kasutatav rubriigi- või tootegrupinumber ja teises veerus kõnealuse süsteemi vastava rubriigi või grupi kaubakirjeldus. Kahe esimese veeru kandele vastab kolmandas või neljandas veerus olev reegel. Kui mõnel juhul on esimese veeru kande ees "ex", tähendab see, et kolmanda või neljanda veeru reegel kehtib ainult teises veerus kirjeldatud rubriigi osa suhtes.

2.2. Kui esimesse veergu on koondatud mitu rubriiginumbrit või on esitatud grupinumber ning teises veerus on toodet seetõttu kirjeldatud üldiselt, kohaldatakse kolmanda või neljanda veeru vastavat reeglit kõikide nende toodete suhtes, mis harmoneeritud süsteemis on klassifitseeritud kõnealuse grupi rubriikidesse või esimesse veergu koondatud mis tahes rubriiki.

2.3. Kui loendis on eri reegleid, mida kohaldatakse ühe rubriigi eri toodete suhtes, sisaldab iga taane kõnealuse rubriigi selle osa kirjeldust, mida hõlmab kolmanda või neljanda veeru vastav reegel.

2.4. Kui kahe esimese veeru kandele vastab nii kolmanda kui ka neljanda veeru reegel, võib eksportija valida, kas ta kasutab kolmanda või neljanda veeru reeglit. Kui neljandas veerus ei ole päritolureeglit, tuleb kohaldada kolmanda veeru reeglit.

Märkus 3:

3.1. Käesoleva määruse artikli 6 sätteid toodete kohta, mis on saanud päritolustaatuse ja mida kasutatakse muude toodete valmistamisel, kohaldatakse hoolimata sellest, kas päritolustaatus on saadud neid tooteid kasutavas tehases või mõnes muus ühenduse või Ceuta ja Melilla tehases.

Näide:

Rubriiki 8407 kuuluv mootor, mille kohta näeb reegel ette, et selles sisalduda võivate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada 40 % tehasehinnast, on valmistatud rubriiki ex7224 kuuluvast "muust sepistamise teel eelvormitud legeerterasest".

Kui nimetatud sepis on sepistatud ühenduses valmistatud päritolustaatuseta valandist, on kõnealune sepis juba omandanud päritolustaatuse loendi reegli alusel rubriigi ex7224 kohta. Mootori väärtuse arvutamisel võib sepist käsitada päritolustaatust omavana, hoolimata sellest, kas see on toodetud samas tehases kus mootor või muus ühenduse tehases. Kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtuse arvutamisel ei võeta seega päritolustaatuseta valandi väärtust arvesse.

3.2. Loendi reegel näeb ette päritolustaatuse saamiseks vajaliku minimaalse töö või töötluse, millest ulatuslikum töö või töötlemine annab samuti päritolustaatuse; väiksem töö või töötlemine päritolustaatust ei anna. Kui reegel näeb ette, et teatavas valmistamisetapis olevat päritolustaatuseta materjali tohib kasutada, on ka kõnealuse materjali kasutamine varasemas valmistamisetapis lubatud, kuid hilisemas etapis mitte.

3.3. Ilma et see piiraks märkuse 3.2 kohaldamist, kui reegel näeb ette, et kasutada võib "mis tahes rubriigi materjale", võib kasutada ka selle rubriigi materjale, kuhu kuulub kõnealune toode, kui nimetatud reeglis sisalduvatest eripiirangutest ei tulene teisiti. Väljend "valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sealhulgas muud rubriiki… kuuluvad materjalid" tähendab siiski seda, et kasutada võib ainult neid tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjale, mille kirjeldus erineb toote kirjeldusest loendi teises veerus.

3.4. Kui loendi reegel näeb ette, et toodet võib valmistada mitmest materjalist, tähendab see, et kasutada võib üht või mitut kõnealust materjali. Kõiki kõnealuseid materjale kasutama ei pea.

Näide:

Rubriikidesse 5208-5212 kuuluvaid tekstiile käsitlev reegel näeb ette, et kasutada võib looduslikke kiudusid ning muu materjali hulgas ka keemilisi materjale. See ei tähenda, et kasutama peab mõlemat; kasutada võib üht või mõlemat.

3.5. Kui loendi reegel näeb ette, et toode peab olema valmistatud teatavast materjalist, ei takista nimetatud tingimus kasutamast muid materjale, mis oma iseloomulike omaduste tõttu reeglile ei vasta (vt ka märkust 6.2 tekstiilide kohta).

Näide:

Rubriigi 1904 toiduaineid käsitlev reegel, mis keelab kasutada teravilja ja teraviljasaadusi, ei takista selliste mineraalsoolade, kemikaalide ja muude lisandite kasutamist, mis ei ole valmistatud teraviljast.

Seda reeglit ei kohaldata siiski toodete suhtes, mida võib toota sama laadi, kuid varasema tootmisetapi materjalist, kuigi neid ei või toota teatavatest loendis määratletud materjalidest.

Näide:

Kui ex gruppi 62 kuuluva lausriidest valmistatud rõiva puhul on lubatud kasutada üksnes päritolustaatuseta lõnga, ei tohi valmistamist alustada lausriidest, isegi kui tavaliselt sellest lõngast lausriiet ei valmistata. Sellisel juhul oleks lähtematerjal tavaliselt lõnga valmistamisele eelnevas etapis, see tähendab kiudaine etapis.

3.6. Kui loendi reegel näeb ette kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtuseks kaks protsendimäära, ei tohi nimetatud protsendimäärasid liita. Teisisõnu ei tohi kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtus ületada suurimat määratud protsendimäära. Lisaks sellele ei tohi ületada ka iga materjali suhtes kehtivat protsendimäära.

Märkus 4:

4.1. Loendis kasutatud termin "looduslikud kiud" osutab muudele kiududele kui tehis- ja sünteeskiud. Termin osutab ketruseelses etapis olevatele kiududele, sealhulgas jäätmed, ning kui ei ole määratud teisiti, hõlmab see kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata kiudusid.

4.2. Termin "looduslikud kiud" hõlmab rubriiki 0503 kuuluvat hobusejõhvi, rubriikidesse 5002 ja 5003 kuuluvat siidi, rubriikidesse 5101-5105 kuuluvat loomavilla ja -karva ning villakiudusid, rubriikidesse 5201-5203 kuuluvaid puuvillakiudusid ning rubriikidesse 5301-5305 kuuluvaid muid taimseid kiudusid.

4.3. Loendis kasutatud terminitega "tekstiilimass", "keemilised materjalid" ja "paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid" kirjeldatakse materjale, mis ei kuulu gruppidesse 50-63 ning mida saab kasutada tehis-, süntees- või paberkiudude ja -lõngade valmistamiseks.

4.4. Loendis kasutatud termin "keemilised staapelkiud" tähendab rubriikidesse 5501-5507 kuuluvaid süntees- või tehisfilamentköisikuid, -staapelkiudusid või nende jäätmeid.

Märkus 5:

5.1. Kui loendis esitatud toote puhul on viidatud käesolevale märkusele, ei kohaldata loendi kolmandas veerus olevaid tingimusi ühegi nende valmistamiseks kasutatud põhitekstiilmaterjali suhtes, kui nende mass kokku on kuni 10 % kõikide kasutatud põhitekstiilmaterjalide kogumassist. (Vt ka märkust 5.3 ja 5.4.)

5.2. Märkuses 5.1 nimetatud piirmäära võib kohaldada siiski ainult nende segatoodete suhtes, mis on valmistatud mitmest põhitekstiilmaterjalist.

Põhitekstiilmaterjalid on järgmised:

- siid,

- vill,

- loomakarv,

- loomavill,

- hobusejõhv,

- puuvill,

- paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paber,

- lina,

- kanep,

- džuut ja muud niintekstiilkiud,

- sisal ja muud perekonna Agave taimede tekstiilkiud,

- kookoskiud, manilla, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

- sünteesfilamentkiud,

- tehisfilamentkiud,

- elektrit juhtivad kiud,

- polüpropüleenist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüesterist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüamiidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüakrüülnitriilist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüimiidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polütetrafluoroetüleenist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüfenüülsulfiidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüvinüülkloriidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- muud sünteesstaapelkiud,

- viskoosist valmistatud tehisstaapelkiud,

- muud tehisstaapelkiud,

- mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist,

- mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüestriosadega polüuretaanist,

- rubriiki 5605 kuuluvad tooted (metalliseeritud lõng), mis sisaldavad kahe kile vahele liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumpulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust,

- muud rubriiki 5605 kuuluvad tooted.

Näide:

Rubriiki 5203 kuuluvast puuvillakiust ja rubriiki 5506 kuuluvast sünteesstaapelkiust valmistatud rubriiki 5205 kuuluv lõng on segalõng. Seetõttu võib päritolustaatuseta sünteesstaapelkiudu, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), kasutada kuni 10 % lõnga massist.

Näide:

Rubriiki 5112 kuuluv villane riie, mis on valmistatud rubriiki 5107 kuuluvast villasest lõngast ja rubriiki 5509 kuuluvast sünteesstaapellõngast, on segariie. Seetõttu võib sünteeslõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), ja villast lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikust kiust), või nende segu kasutada kuni 10 % riide massist.

Näide:

Rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5210 kuuluvast puuvillasest riidest valmistatud rubriiki 5802 kuuluv taftingriie on segatoode ainult siis, kui puuvillane riie ise on kahte eri rubriiki klassifitseeritud lõngast valmistatud segariie või kui puuvillane lõng ise on segatoode.

Näide:

Kui nimetatud taftingriie on valmistatud rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5407 kuuluvast sünteesriidest, kujutavad kasutatud lõngad kahte eri põhitekstiilmaterjali ning kõnealune taftingriie on seega segatoode.

5.3. Toodete puhul, mis sisaldavad mähitud või mähkimata lõnga, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist, on piirmäär sellise lõnga puhul 20 %.

5.4. Toodete puhul, mis sisaldavad kahe kile vahele liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumipulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust, on piirmäär sellise riba kohta 30 %.

Märkus 6:

6.1. Kui loendis on tekstiiltoodete juures viide käesolevale märkusele, võib kasutada selliseid tekstiilmaterjale (välja arvatud vooder ja vaheriie), mis ei vasta asjaomaste valmistoodete puhul loendi kolmanda veeru reeglile, tingimusel, et need materjalid on klassifitseeritud mõnda teise rubriiki kui kõnealune toode ning nende väärtus ei ületa 8 % toote tehasehinnast.

6.2. Ilma et see piiraks märkuse 6.3 kohaldamist, võib tekstiiltoodete tootmiseks vabalt kasutada gruppidesse 50-63 klassifitseerimata materjale, hoolimata sellest, kas need sisaldavad tekstiili või mitte.

Näide:

Kui loendi reegel näeb ette, et teatava tekstiilmaterjalist kaubaartikli, näiteks pükste, valmistamiseks tuleb kasutada lõnga, ei takista see metallist kaubaartiklite, näiteks nööpide, kasutamist, kuna nööpe ei klassifitseerita gruppidesse 50-63. Samal põhjusel ei takista see tõmblukkude kasutamist, isegi kui tõmblukud sisaldavad tavaliselt tekstiili.

6.3. Kui kohaldatakse protsendireeglit, tuleb gruppidesse 50-63 klassifitseerimata materjalide väärtust võtta arvesse tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide väärtuse arvutamisel.

Märkus 7:

7.1. Rubriikides ex2707, 2713-2715, ex2901, ex2902 ja ex3403nimetatud eritöötlused on järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine; [1]

c) krakkimine;

d) reformimine;

e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga (suitsev väävelhape) või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimine;

h) alküülimine;

i) isomeerimine.

7.2. Rubriikides 2710, 2711 ja 2712 nimetatud eritöötlused on järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine; [2]

c) krakkimine;

d) reformimine;

e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga (suitsev väävelhape) või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimine;

h) alküülimine;

ij) isomeerimine;

k) (üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate raskete õlide puhul) väävlitustamine vesiniku abil, mille tulemusena väheneb töödeldavate toodete väävlisisaldus vähemalt 85 % (ASTM D 1266-59 T meetod);

l) (üksnes rubriiki 2710 kuuluvate toodete puhul) parafiinitustamine, välja arvatud filtrimine;

m) (üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate raskete õlide puhul) vesinikuga töötlemine rõhu juures, mis on suurem kui 20 baari (2000 kPa), ja temperatuuril, mis on vähemalt 250 °C, kasutades katalüsaatoreid (välja arvatud väävlitustavad katalüsaatorid), kusjuures vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne komponent. Rubriiki ex2710 kuuluvate määrdeõlide edasine vesinikuga töötlemine (näiteks vesinikpuhastus, värvitustamine) peamiselt värvuse muutmiseks või stabiilsuse parandamiseks ei kuulu eritöötluste hulka;

n) (üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate kütteõlide puhul) atmosfäärirõhul destilleerimine, tingimusel et tootest (kaasa arvatud kaod) destilleerub 300 °C juures vähem kui 30 % ASTM D 86 meetodi järgi;

o) (üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate raskete õlide puhul, välja arvatud gaasi- ja kütteõlid) töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega.

7.3. Rubriikides ex2707, 2713-2715, ex2901, ex2902 ja ex3403 märgitud lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega toodete segamise teel, või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud ei anna päritolustaatust.

[1] Vt koondnomenklatuuri grupi 27 selgitavat lisamärkust 4(b).

[2] Vt koondnomenklatuuri grupi 27 selgitavat lisamärkust 4(b).

--------------------------------------------------

B LISA

LOEND PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST JA TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

Käesolev määrus ei pruugi hõlmata kõiki loendis nimetatud tooteid. Seepärast tuleb arvesse võtta ka Hispaania ja Portugali ühinemisakti protokolli nr 2 teisi osi.

HS rubriik | Toote kirjeldus | Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad päritolustaatuse |

| |

(1) | (2) | (3) or (4) | (3) or (4) |

Grupp 1 | Elusloomad | Kõik kasutatavad gruppi 1 kuuluvad loomad peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

Grupp 2 | Liha ja söödav rups | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppidesse 1 ja 2 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

Grupp 3 | Kalad ja vähilaadsed, molluskid ja muud veeselgrootud | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex grupp 4 | Piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi, mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

0403 | Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandiga või lõhna- ja maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma | Tootmine, milles: kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,mis tahes kasutatavad rubriiki 2009 kuuluvad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) peavad olema päritolustaatusega,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 5 | Mujal nimetamata loomse päritoluga tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 5 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex0502 | Kodu- ja metssigade harjased ning karvad, töödeldud | Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerimine, sorteerimine ja sirgestamine | |

Grupp 6 | Eluspuud jm elustaimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivsed taimmaterjalid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad gruppi 6 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 7 | Köögivili ning teatavad söödavad juured ja mugulad | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 7 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

Grupp 8 | Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor | Tootmine, milles: kõik kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 9 | Kohv, tee, mate ja vürtsid, välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 9 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

0901 | Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; kohvisisaldusega kohviasendajad | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | |

0902 | Tee, lõhna- või maitseainelisandiga või ilma | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | |

ex0910 | Vürtsisegud | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | |

Grupp 10 | Teravili | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 10 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex grupp 11 | Jahu ja tangained; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja rubriiki 0714 kuuluvad köögiviljad, söödavad juured ja mugulad või puuviljad peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex1106 | Jahu ja pulber rubriiki 0713 kuuluvatest kuivatatud, poetatud kaunviljadest | Rubriiki 0708 kuuluvate kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine | |

Grupp 12 | Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled ja koresööt | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 12 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

1301 | Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (nt palsamid) | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 1301 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

1302 | Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektiidid; agar jm taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte: | | |

— taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte: | Tootmine modifitseerimata liimidest ja paksendajatest | |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 14 | Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed saadused | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 14 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex grupp 15 | Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomne või taimne vaha; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

1501 | Searasv (sh seapekk) ja linnurasv, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv: | | |

— kondi- ja jäägirasv | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0203, 0206 või 0207 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid | |

— muu | Tootmine rubriiki 0203 või 0206 kuuluvast sealihast või söödavast searupsist või rubriiki 0207 kuuluvast linnulihast või söödavast linnurupsist | |

1502 | Veise-, lamba- või kitserasv, v.a rubriiki 1503 kuuluv: | | |

— kondi- ja jäägirasv | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0201, 0202, 0204 või 0206 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

1504 | Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata: | | |

— tahked fraktsioonid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1504 kuuluvatest materjalidest | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex1505 | Rafineeritud lanoliin | Tootmine rubriiki 1505 kuuluvast villarasvast | |

1506 | Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata: | | |

— tahked fraktsioonid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1506 kuuluvatest materjalidest | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

1507-1515 | Taimeõlid ja nende fraktsioonid: | | |

— soja-, maapähkli-, palmi-, kopra-, palmituuma-, babassu-, tunga- ja oititsikaõli, mürtelvaha ja jaapani vaha, jojobaõli fraktsioonid jm tehniliseks ja tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete tootmiseks mõeldud õlid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

— tahked fraktsioonid, v.a jojobaõli omad | Tootmine muudest rubriikidesse 1507-1515 kuuluvatest materjalidest | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

1516 | Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või mitte, kuid muul viisil töötlemata | Tootmine, milles: kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,kõik kasutatavad taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada | |

1517 | Margariin; toidusegud ja tooted taimsetest ja loomsetest rasvadest või õlidest või käesolevasse gruppi kuuluvate mitmesuguste rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvad toidurasvad ja -õlid või nende fraktsioonid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 4 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,kõik kasutatavad taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada | |

Grupp 16 | Valmistised lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest | Tootmine gruppi 1 kuuluvatest loomadest. Kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex grupp 17 | Suhkur ja suhkrukondiitritooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex1701 | Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1702 | Muu suhkur (sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul); maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell: | | |

— keemiliselt puhas maltoos ja fruktoos | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1702 kuuluvatest materjalidest | |

— muu suhkur tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid peavad olema päritolustaatusega | |

ex1703 | Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadud melass, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1704 | Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

Grupp 18 | Kakao ja kakaotooted | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1901 | Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda vähem kui 40 massiprotsenti arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata; rubriikidesse 0401-0404 kuuluvatest kaupadest valmistatud toiduained, mis ei sisalda või sisaldavad seda vähem kui 5 massi % arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata: | | |

— linnaseekstrakt | Tootmine gruppi 10 kuuluvast teraviljast | |

— muu | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 4 ja 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1902 | Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (liha- või muu täidisega) või täidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte; | | |

— mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid kuni 20 massiprotsenti | Tootmine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

— mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid 20 massiprotsenti või rohkem | Tootmine, milles: kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted,kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

1903 | Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluv kartulitärklis | |

1904 | Teravilja või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud vm viisil töödeldud teravili (v.a mais) teradena, helveste vm töödeldud teradena (v.a püüli- ja lihtjahu), mujal nimetamata | Tootmine: muudest kui rubriiki 1806 klassifitseeritud materjalidest,milles kõik kasutatavad teraviljad ja jahu (v.a kõva nisu, selle saadused ja mais sordist Zea indurata) peavad olema täielikult saadud või toodetud tootedmilles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1905 | Leiva-, saia- ja kondiitritooted (koogid, küpsised jne), kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, ravimikapslid, pitseroblaat, riispaber jms | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a gruppi 11 kuuluvad materjalid | |

ex grupp 20 | Köögi- ja puuviljast ning pähklitest vm taimeosadest tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad puuviljad, pähklid või köögiviljad peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex2001 | Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex2004 ja ex2005 | Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

2006 | Köögi- ja puuvili, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, suhkrustatud või glasuuritud) | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

2007 | Keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad, kuumtöödeldud, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex2008 | — Pähklid suhkru- või piirituselisandita | Tootmine, milles kasutatavate rubriikidesse 0801, 0802 ja 1202-1207 kuuluvate päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60 % toote tehasehinnast | |

— maapähklivõi; teraviljapõhised segud; palmisäsi; mais (terad) | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

— muud, v.a puuvili ja pähklid, mida on kuumtöödeldud muul viisil kui aurutamine või vees keetmine, suhkrulisandita, külmutatud | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

2009 | Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ning köögiviljamahlad, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 21 | Mitmesugused toiduained; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

2101 | Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning nendel toodetel või kohvil, teel või matel põhinevad valmistised; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad ning nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatav sigur peab olema täielikult saadud või toodetud toode | |

2103 | Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep | | |

— kastmed ning pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Sinepipulbrit ja -jahu või valmissinepit võib siiski kasutada | |

— sinepipulber ja -jahu ning valmissinep | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | |

ex2104 | Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 2002-2005 kuuluvad töödeldud või konserveeritud köögiviljad | |

2106 | Mujal nimetamata toiduained | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 4 ja 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 22 | Joogid, alkohol ja äädikas; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

2202 | Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga, jm karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast,mis tahes kasutatavad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) peavad olema päritolustaatusega | |

2207 | Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega 80 mahuprotsenti või rohkem; denatureeritud etüül- vm alkohol, mis tahes kangusega | Tootmine: muudest kui rubriiki 2207 või 2208 klassifitseeritud materjalidest,milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, arrakit võib kasutada kuni 5 mahuprotsenti | |

2208 | Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähem kui 80 mahuprotsenti; piiritus, liköörid jm kanged alkohoolsed joogid | Tootmine: muudest kui rubriiki 2207 või 2208 klassifitseeritud materjalidest,milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, arrakit võib kasutada kuni 5 mahuprotsenti | |

ex grupp 23 | Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasööt; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex2301 | Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid kaladest, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex2303 | Maisitärklise tootmisjäägid (v.a kontsentreeritud leotusvedelikud), kuivaine valgusisaldusega rohkem kui 40 massiprotsenti: | Tootmine, milles kogu kasutatav mais peab olema täielikult saadud või toodetud toode | |

ex2306 | Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, mis sisaldavad oliiviõli üle 3 massi % | Tootmine, milles kõik kasutatavad oliivid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

2309 | Loomasöödana kasutatavad tooted | Tootmine, milles: kogu kasutatav teravili, suhkur või melass, liha ja piim peab olema päritolustaatusega,kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

ex grupp 24 | Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad gruppi 24 kuuluvad materjalid peavad olema täielikult saadud või toodetud tooted | |

2402 | Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid | Tootmine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massiprotsenti peab olema päritolustaatusega | |

ex2403 | Suitsetamistubakas | Tootmine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massiprotsenti peab olema päritolustaatusega | |

ex grupp 25 | Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex2504 | Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsinikuga, puhastatud ja jahvatatud | Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga, puhastamine ja jahvatamine | |

ex2515 | Saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud marmor paksusega kuni 25 cm | Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) marmori lõikamine saagimise teel vm viisil | |

ex2516 | Tahumata või tahutud, saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- ja ehituskivi paksusega kuni 25 cm | Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi lõikamine saagimise teel vm viisil | |

ex2518 | Kaltsineeritud dolomiit | Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine | |

ex2519 | Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit), hermeetiliselt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada | |

ex2520 | Stomatoloogiline kips | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2524 | Asbestkiud | Tootmine rikastatud asbestist | |

ex2525 | Vilgupulber | Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine | |

ex2530 | Kaltsineeritud või pulbrilised värvimullad | Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine | |

Grupp 26 | Maagid, räbu ja tuhk | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 27 | Mineraalkütused ja -õlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mäevahad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex2707 | Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 °C (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingu või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2709 | Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid | Bituminoossete materjalide kuivutamine | |

2710 | Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid, mis sisaldavad põhikomponendina naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähemalt 70 massiprotsenti | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2711 | Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2712 | Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil vm menetluste abil saadud tooted, värvitud või värvimata | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2713 | Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2714 | Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2715 | Looduslikul asfaldil või bituumenil, naftabituumenil, mineraaltõrval või sellest saadud pigil põhinevad bituuumenisegud (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen) | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingu või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 28 | Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2805 | Mischmetall | Tootmine elektrolüüsi või termilise töötlemise abil, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2811 | Vääveltrioksiid | Tootmine vääveldioksiidist | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2833 | Alumiiniumsulfaat | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2840 | Naatriumperboraat | Tootmine dinaatriumtetraboraatpentahüdraadist | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 29 | Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2901 | Atsüklilised süsivesinikud kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2902 | Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2905 | Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 2905 kuuluvatest materjalidest. Käesoleva rubriigi metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2915 | Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriikidesse 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2932 | — Sise-eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, Kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— Tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2933 | Üksnes lämmastiku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, Kasutatavate rubriikidesse 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2934 | Nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, Kasutatavate rubriikidesse 2932, 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 30 | Farmaatsiatooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3002 | Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel töödeldud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ja modifitseeritud immunoloogilised tooted, saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroobikultuurid (v.a pärmid) jms tooted: | | |

— vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel segatud komponendist või ühest komponendist koosnevad tooted annustena või jaemüügiks pakendatuna | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— muu | | |

— — inimveri | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — ravi või profülaktika otstarbel töödeldud loomaveri | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — muud verefraktsioonid kui antiseerumid, hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — muu | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Siin kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3003 ja 3004 | Ravimid (v.a rubriiki 3002, 3005 või 3006 kuuluvad kaubad): | | |

— valmistatud rubriiki 2941 kuuluvast amikatsiinist | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 3003 või 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 3003 või 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 31 | Väetised; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3105 | Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toimeainetest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettide vms kujul või kuni 10 kg brutomassiga pakkides, v.a: naatriumnitraatkaltsiumtsüanamiidkaaliumsulfaatmagneesiumkaaliumsulfaat | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 32 | Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt jm mastiksid; tint; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3201 | Tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid | Tootmine taimse päritoluga tanniiniekstraktidest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3205 | Värvlakid; nendel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 3203, 3204 ja 3205 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3205 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 33 | Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3301 | Eeterlikud õlid (terpeene sisaldavad või mitte), sh tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms ainetes, saadud külmekstraheerimise või leotamise teel; eeterlikest õlidest terpeenide eraldamisel saadavad terpeenisisaldusega kõrvaltooted; eeterlike õlide vesidestillaadid ja -lahused | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh käesoleva rubriigi mõne muu "rühma" materjalidest. Sama rühma materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 34 | Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesuained, määrdeained, tehisvaha, töödeldud vaha, poleerimis- või küürimisvahendid, küünlad jms kaubad, voolimispastad ning hambaravis kasutatavad vahad ja kipsisegud; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3403 | Määrdeained, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70 massiprotsenti | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3404 | Tehisvaha ja töödeldud vaha: | | |

— mis põhineb parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, välja arvatud: hüdrogeenitud õlid, mis on rubriiki 1516 kuuluva vaha omadustega,määramata keemilise koostisega rasvhapped või tööstuslikud rasvaalkoholid rubriiki 3823 kuuluvate vahade omadustega,rubriiki 3404 kuuluvad materjalid.Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 35 | Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3505 | Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärklistel, dekstriinidel vm modifitseeritud tärklistel põhinevad liimid; | | |

— eeterdatud ja esterdatud tärklis | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3505 kuuluvatest materjalidest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluvad materjalid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3507 | Mujal nimetamata ensüümpreparaadid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 36 | Lõhkeained; pürotooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised; | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 37 | Foto- ja kinokaubad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3701 | Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes muust materjalist kui paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlik kiirfoto-lamefilm, pakendatud või pakendamata: | | |

— pakendatud värvilised kiirfotofilmid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 3701 või 3702. Rubriiki 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 3701 või 3702. Rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3702 | Valgustamata valgustundlikud rullides fotofilmid mis tahes muust materjalist kui paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 3701 või 3702 | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3704 | Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, kuid ilmutamata | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muudesse rubriikidesse kui 3701-3704 | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 38 | Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3801 | — kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikusisaldusega pastad elektroodidele | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— grafiidipasta, mis on grafiidi ja mineraalõlide segu ning mis sisaldab grafiiti rohkem kui 30 massiprotsenti | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 3403 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3803 | Rafineeritud tallõli | Toortallõli rafineerimine | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3805 | Puhastatud sulfaattärpentin | Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3806 | Estervaigud | Tootmine vaikhapetest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3807 | Puupigi (puutõrvapigi) | Puutõrva destilleerimine | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3808 | Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms tooted jaemüügipakendis või preparaatide või kaubana (nt väävlipael, -küünlad või -tahid, kärbsepaber) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3809 | Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (nt apretid ja peitsid) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3810 | Metallpindade peitsimisained; räbustid jm abiained kõva või pehme joodisega jootmiseks või keevitamiseks; metalli jm aineid sisaldavad jootmis- või keevituspulbrid ja -pastad; keevituselektroodide või -varraste südamike või katetena kasutatavad preparaadid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3811 | Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigustumise inhibiitorid, viskoossuse reguleerijad, korrosioonivastased vahendid jm valmislisandid mineraalõlidele (sh mootoribensiinile) vm vedelikele, mida kasutatakse samal otstarbel kui mineraalõlisid: | | |

— määrdeõlilisandid, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid | Tootmine, milles kasutatavate rubriiki 3811 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3812 | Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; kummi või plasti plastifikaatorid, mujal nimetamata; antioksüdandid jm kummit või plasti stabiliseerivad ühendid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3813 | Valmistised ja laengud tulekustutite tarbeks; laetud tulekustutusgranaadid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3814 | Mujal nimetamata orgaanilised segalahustid ja -vedeldid; värvi- ja lakieemaldid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3818 | Legeeritud keemilised elemendid ketaste, plaatide vms kujul, kasutamiseks elektroonikas; legeeritud keemilised ühendid, kasutamiseks elektroonikas | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3819 | Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid vähem kui 70 massiprotsenti | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3820 | Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3822 | Diagnostilised või laboratoorsed reagendid kandjal ja diagnostilised või laboratoorsed valmisreagendid kandjal või mitte, v.a rubriiki 3002 või 3006 kuuluvad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3823 | Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid: | | |

— tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

— tööstuslikud rasvalkoholid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3823 kuuluvatest materjalidest | |

3824 | Valuvormide ja -kärnide sideained; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid: | | |

— järgmised käesolevasse rubriiki kuuluvad tooted: — — valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad looduslikel vaikudel põhinevad sideained — nafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid — — sorbitool, v.a rubriiki 2905 kuuluv — — naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja etanoolamiinide naftasulfonaadid; bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfohapped ja nende soolad — — ioniidid — — gaasiabsorbendid vaakumseadiste jaoks — — leeliseline raudoksiid gaasipuhastuseks — — koksigaasi puhastamisel saadud ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkatalüsaator — — sulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid — — puskari- ja kondiõli — — segud erinevate anioonidega sooladest — — želatiinil põhinevad kopeerimispastad, paber- või tekstiilalusel või mitte | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3901-3915 | Plastid algkujul, plastijäätmed, -lõikmed ja -jäägid; v.a rubriikidesse ex3907 ja 3912 kuuluvad plastid, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | | |

— liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast;kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3907 | — Polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— Polüester | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast ja/või tootmine tetrabroom(bisfenool A)polükarbonaadist | |

3912 | Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul | Tootmine, milles kasutatavate samasse rubriiki kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3916-3921 | Plastist pool- ja valmistooted; v.a rubriikidesse ex3916, ex3917, ex3920 ja ex3921 kuuluvad plastid, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | | |

— lamedad tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus või mis on lõigatud muusse vormi kui täisnurk (sh ruut); muud tooted, mida on rohkem töödeldud kui pinnatöötlus | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu: | | |

— liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast;kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— — muu | Tootmine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3916 ja ex3917 | Profiilvormid ja torud | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast;tootega samasse rubriiki klassifitseeritud kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3920 | — Ionomeerlehed ja -kiled: | Tootmine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— regenereeritud tselluloosist, polüamiididest või polüetüleenist lehed | Tootmine, milles kasutatavate samasse rubriiki kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

ex3921 | Metalliseeritud plastkiled | Tootmine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega kuni 23 mikronit | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

3922-3926 | Plasttooted | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 40 | Kummi ja kummitooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex4001 | Profileeritud kautšuk kingade valmistamiseks | Loodusliku kautšuki lehtede lamineerimine | |

4005 | Vulkaniseerimata kautšukisegud, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena | Tootmine, milles kasutatavate materjalide, v.a looduslik kautšuk, koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

4012 | Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; täis- või lausrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd: | | |

— protekteeritud õhk-, täis- või lausrehvid, kummist | Kasutatud rehvide protekteerimine | |

— muu | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 4011 või 4012 kuuluvad materjalid | |

ex4017 | Tooted kõvakummist | Tootmine kõvakummist | |

ex grupp 41 | Toornahad (v.a karusnahad) ja parknahk; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex4102 | Lamba ja talle villata toornahad | Villa eemaldamine villaga kaetud lamba või talle toornahalt | |

4104-4107 | Karva ja villata parknahk, v.a rubriiki 4108 või 4109 kuuluv parknahk | Eelpargitud naha järelparkimine või tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

4109 | Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metalliseeritud nahk | Tootmine rubriikidesse 4104-4107 kuuluvast nahast, kui selle väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 42 | Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist) | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 43 | Karusnahk, tehiskarusnahk ja tooted sellest; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex4302 | Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud: | | |

— nelinurksete, risti vms tükkide kujul | Pargitud või töödeldud ühendamata karusnaha pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele | |

— muu | Tootmine pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast | |

4303 | Karusnahast rõivad, rõivamanused jm tooted | Tootmine rubriiki 4302 kuuluvast pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast | |

ex grupp 44 | Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex4403 | Jämedalt kanditud puit | Tootmine töötlemata puidust, mis on või ei ole kooritud või laasitud | |

ex4407 | Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud | Hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine | |

ex4408 | Spoon ja spoonilehed vineeri valmistamiseks, jätkatud, paksusega kuni 6 mm, servjätkatud ja muu pikikiudu saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud | Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine | |

ex4409 | Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel või serval, hööveldatud või mitte, lihvitud või sõrmjätkatud või mitte: | | |

— lihvitud või sõrmjätkatud | Lihvimine või sõrmjätkamine | |

— profileeritud liistud | Profileerimine | |

ex4410–ex4413 | Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad | Profileerimine | |

ex4415 | Puidust kastid, karbid, salved, vaadid jms pakendid | Tootmine mõõtu lõikamata laudadest | |

ex4416 | Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad | Tootmine lõhestatud tünnilaudadest, mida ei ole rohkem töödeldud kui saagimine mööda kahte põhipinda | |

ex4418 | — Puidust laudsepa- ja puusepatooted | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada | |

— profileeritud liistud | Profileerimine | |

ex4421 | Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust | |

ex grupp 45 | Kork ja korktooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

4503 | Looduslikust korgist tooted | Tootmine rubriiki 4501 kuuluvast korgist | |

Grupp 46 | Õlgedest, espartost vm punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 47 | Puidu- vm kiuliste tselluloosmaterjalide tselluloos; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 48 | Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex4811 | Paber ja papp, ainult jooneline või ruuduline | Tootmine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

4816 | Kopeerpaber, isekopeeruv paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 4809 kuuluv), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või lahtiselt | Tootmine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

4817 | Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberikaupu | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4818 | Tualettpaber | Tootmine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

ex4819 | Karbid, kastid, kotid jm pakendid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4820 | Kirjaplokid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4823 | Muu paber, papp, tselluloosvatt või tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud | Tootmine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

ex grupp 49 | Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja joonised; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

4909 | Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või mitte, ümbriku või kaunistustega või ilma | Tootmine muudest kui rubriiki 4909 või 4911 klassifitseeritud materjalidest | |

4910 | Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega: | | |

— püsikalendrid või vahetatavate lehtedega kalendrid muust kui paberist või papist alusel | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast; | |

— muu | Tootmine muudest kui rubriiki 4909 või 4911 klassifitseeritud materjalidest | |

ex grupp 50 | Siid; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex5003 | Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), kraasitud ja kammitud | Siidijääkide kraasimine või kammimine | |

5004–ex5006 | Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,muudest kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5007 | Siidriie või siidijääkidest riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 51 | Lambavill ja muude loomade vill või loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

5106-5110 | Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5111-5113 | Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 52 | Puuvill; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

5204-5207 | Puuvillane lõng ja niit | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5208-5212 | Puuvillane riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 53 | Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

5306-5308 | Muudest taimsetest tekstiilkiududest lõng; paberlõng | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5309-5311 | Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5401-5406 | Lõng, monofilament ja keemilistest filamentkiududest niit | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5407 ja 5408 | Keemilisest filamentlõngast riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5501-5507 | Keemilised staapelkiud | Tootmine keemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

5508-5511 | Lõng ja õmblusniit keemilistest staapelkiududest | Tootmine: toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5512-5516 | Keemilistest staapelkiududest riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 56 | Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja tooted nendest; välja arvatud: | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5602 | Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või mitte: | | |

— nõeltöödeldud vilt | Tootmine: looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassistSiiski võib kasutada: rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid võirubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid, milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi,kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine: looduslikest kiududest,kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

5604 | Tekstiiliga kaetud kumminiit või -pael; tekstiillõng ja -ribad jms rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad tooted, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga: | | |

— tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael | Tootmine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast | |

— muu | Tootmine: kraasimata või kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5605 | Mähitud või mähkimata metalliseeritud lõng, mis on tekstiillõng või rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad vms tooted, ühendatud metallniidi, -riba või -pulbriga või kaetud metalliga | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

5606 | Mähitud lõng, rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms tooted (v.a rubriiki 5605 kuuluvad tooted ja hobusejõhvist mähitud lõng); šenill-lõng (sh šenill-lõng flokist); bukleelõng | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilisest materjalist või tekstiilimassist võipaberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest | |

Grupp 57 | Vaibad jm tekstiilpõrandakatted: | | |

— nõeltöödeldud vildist | Tootmine: looduslikest kiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassistSiiski võib kasutada: rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid võivõirubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid, milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi,kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Aluskihina võib kasutada džuutriiet | |

— muust vildist | Tootmine: kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

— muu | Tootmine: kookos- või džuutlõngast,sünteetilisest või tehisfilamentlõngast,looduslikest kiududest võikraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududestAluskihina võib kasutada džuutriiet | |

ex grupp 58 | Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; kaunistused; tikandid; välja arvatud: | | |

— kumminiidiga kombineeritud | Tootmine ühekordsest lõngast | |

— muu | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5805 | Käsitsi kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

5810 | Tikandid kanga, ribade või motiividena | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

5901 | Kummi või tärklisainetega pealistatud riie raamatute väliskaanteks vms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja samalaadne jäik alusriie kübaratele | Tootmine lõngast | |

5902 | Rehvikoortriie eriti tugevast nailon- vm polüamiid-, polüester- või viskooslõngast: | | |

— mis sisaldab kuni 90 massiprotsenti tekstiilmaterjale | Tootmine lõngast | |

— muu | Tootmine keemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

5903 | Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv | Tootmine lõngast või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5904 | Linoleum, valmislõigatud või mitte; põrandakatted tekstiilalusel, valmislõigatud või mitte | Tootmine lõngast | |

5905 | Tekstiilseinakatted: | | |

— kummi, plasti vm ainega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud | Tootmine lõngast | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassistvõi trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5906 | Kummeeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv: | | |

— silmkoe- või heegelkangad | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

— muu sünteesfilamentlõngast kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 massiprotsendi | Tootmine keemilistest materjalidest | |

— muu | Tootmine lõngast | |

5907 | Muul viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud riie; teatridekoratsioonideks, stuudiotaustaks vms otstarbeks kasutatav maalitud lõuend | Tootmine lõngast või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5908 | Lampide, ahjude, välgumihklite, küünalde vms toodete tekstiiltahid, kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas, impregneeritud või mitte: | | |

— impregneeritud hõõgsukad | Tootmine ringkootud hõõgsukakangast | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

5909-5911 | Tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks: | | |

— poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist | Tootmine lõngast või rubriiki 6310 kuuluvatest kangajäätmetest või kaltsust | |

— tavaliselt paberivalmistuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud, impregneeritud, pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime ja/või koelõngaga | Tootmine: kookoslõngast,järgmistest materjalidest:polütetrafluoroetüleenlõngfenoolvaiguga pealistatud, impregneeritud või kaetud mitmekordne polüamiidlõng,m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aromaatsest polüamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,polütetra- fluoroetüleenist valmistatud monofilament,polü-p-fenüleentereftalamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,fenoolvaiguga pealistatud ja akrüüllõngaga mähitud klaaskiudlõng,polüestrist, tereftaalhappevaigust ja 1,4-tsükloheksaandietanoolist ja isoftaalhappest valmistatud kopolüestermonofilament,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

— muu | Tootmine: kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

Grupp 60 | Silmkoe- või heegelkangad | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

Grupp 61 | Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused: | | |

— saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud trikookangast detaili või kindlakujuliseks silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel | Tootmine lõngast | |

— muu | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

ex grupp 62 | Rõivad ja rõivamanused, muud kui silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud: | Tootmine lõngast | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 ja ex6211 | Naiste, tüdrukute ja imikute rõivad ja imikute rõivamanused, tikitud | Tootmine lõngast või tootmine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex6210 ja ex6216 | Tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast | Tootmine lõngast või tootmine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

6213 ja 6214 | Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms: | | |

— tikitud | Tootmine ühekordsest pleegitamata lõngast või tootmine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine ühekordsest pleegitamata lõngast või tootmine, millele järgneb trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava rubriikidesse 6213 ja 6214 kuuluva trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

6217 | Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriiki 6212 kuuluvad: | | |

— tikitud | Tootmine lõngast või tootmine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast | Tootmine lõngast või tootmine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— vaheriie kraedeks ja mansettideks, valmis-lõigatud | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine lõngast | |

ex grupp 63 | Muud valmistekstiiltooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

6301-6304 | Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustuskaubad: | | |

— vildist, lausriidest | Tootmine: looduslikest kiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

— muu: | | |

— — tikitud | Tootmine ühekordsest pleegitamata lõngast või tootmine tikkimata kangast (v.a silmkoeline ja heegeldatud), kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— — muu | Tootmine ühekordsest pleegitamata lõngast | |

6305 | Kotid kaupade pakkimiseks: | Tootmine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

6306 | Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed: | | |

— lausriidest | Tootmine: looduslikest kiududest võikeemilisest materjalist või tekstiilimassist | |

— muu | Tootmine ühekordsest pleegitamata lõngast | |

6307 | Muud valmistooted, sh rõivalõiked | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

6308 | Riiet ja lõnga või ka tarvikuid sisaldavad komplektid vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrättide vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud | Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast | |

ex grupp 64 | Jalatsid, kedrid jms; välja arvatud: | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed | |

6406 | Jalatsite detailid (sh pealsed, muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud või mitte); sisepinsolid, eemaldatavad sisetallad, kannaalustükid jms tooted; kedrid, säärised jms tooted, nende osad | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 65 | Peakatted ja nende osad, välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

6503 | Viltkübarad jm vildist peakatted, valmistatud rubriiki 6501 kuuluvatest kübaratoorikutest, -viltidest või lamedatest viltketastest, voodriga või kaunistustega või ilma | Tootmine lõngast või tekstiilkiududest | |

6505 | Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud, või valmistatud pitsist, vildist vm riidest (v.a riideribad), voodri või kaunistustega või ilma; mis tahes materjalist juuksevõrgud, voodri või kaunistustega või ilma | Tootmine lõngast või tekstiilkiududest | |

ex grupp 66 | Vihma- ja päevavarjud, jalutus- ja toetuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

6601 | Vihma- ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud jms): | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 67 | Töödeldud suled ja udusuled ning nendest valmistatud tooted; kunstlilled; tooted juustest | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 68 | Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex6803 | Looduslikust või paagutatud kiltkivist tooted | Tootmine töödeldud kiltkivist | |

ex6812 | Asbesttooted; asbestil põhinevatest või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest tooted | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist | |

ex6814 | Vilgust, sh paagutatud või regenereeritud vilgust tooted, paberist, papist vm materjalist alusel | Tootmine töödeldud vilgust (sh paagutatud või regenereeritud vilgust) | |

Grupp 69 | Keraamikatooted | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 70 | Klaas ja klaastooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex7003, ex7004 ja ex7005 | Mittepeegeldava kihiga klaas | Tootmine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest | |

7006 | Rubriikidesse 7003, 7004 ja 7005 kuuluv klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud vm viisil töödeldud, kuid raamimata ja muude materjalidega ühendamata: | | |

— dielektrilise kilega kaetud klaasplaatalused, SEMII standardite kohased pooljuhid | Tootmine rubriiki 7006 kuuluvatest katmata klaasplaatalustest | |

— muu | Tootmine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest | |

7007 | Karastatud või mitmekihiline kildumatu klaas | Tootmine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest | |

7008 | Mitmekihilised klaasisolaatorid | Tootmine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest | |

7009 | Klaaspeeglid, raamitud või mitte, sh tahavaatepeeglid | Tootmine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest | |

7010 | Klaasist korvpudelid, pudelid, flakoonid, purgid, kannud, ravimipudelid, ampullid jm klaasmahutid kaupade veoks või pakendamiseks; klaasist hoidisepurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode või klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7013 | Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduseks vms otstarbel kasutatavad klaasesemed (v.a rubriiki 7010 või 7018 kuuluvad): | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode või klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast või käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex7019 | Klaaskiust tooted, v.a lõng | Tootmine: värvimata kraaslindist, heidest, lõngast ja tükeldatud kiustklaasvillast | |

ex grupp 71 | Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, neist valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex7101 | Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, sorteeritud ja veo hõlbustamiseks ajutiselt niidile lükitud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex7102, ex7103 ja ex7104 | Töödeldud vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud) | Tootmine töötlemata vääris- või poolvääriskividest | |

7106, 7108 ja 7110 | Väärismetallid: | | |

— survetöötlemata kujul | Tootmine muudest kui rubriiki 7106, 7108 või 7110 klassifitseeritud materjalidest või rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide elektrolüütiline, termiline või keemiline eraldamine või rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega | |

— pooltoodete või pulbrina | Tootmine survetöötlemata väärismetallidest | |

ex7107, ex7109 ja ex7111 | Väärismetalliga plakeeritud metallid, pooltoodetena | Tootmine väärismetalliga plakeeritud metallidest, survetöötlemata | |

7116 | Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikud, tehislikud või taastatud) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7117 | Juveeltoodete imitatsioonid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode või tootmine väärismetalliga pindamata või katmata mitteväärismetallosadest, kui kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 72 | Raud ja teras; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

7207 | Pooltooted rauast või legeerimata terasest | Tootmine rubriiki 7201, 7202, 7203, 7204 või 7205 kuuluvatest materjalidest | |

7208-7216 | Rauast või legeerimata terasest lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad | Tootmine rubriiki 7206 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7217 | Rauast või legeerimata terasest traat | Tootmine rubriiki 7207 kuuluvatest pooltoodetest | |

ex7218, 7219-7222 | Roostevabast terasest pooltooted, lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad | Tootmine rubriiki 7218 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7223 | Roostevabast terasest traat | Tootmine rubriiki 7218 kuuluvatest pooltoodetest | |

ex7224, 7225-7228 | Pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud vardad ja latid, korrapäratutes puntides; muust legeerterasest nurk- ja profiilrauad; legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad | Tootmine rubriiki 7206, 7218 või 7224 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7229 | Muust legeerterasest traat | Tootmine rubriiki 7224 kuuluvatest pooltoodetest | |

ex grupp 73 | Raud- või terastraadist tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex7301 | Sulundkonstruktsioonid | Tootmine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest | |

7302 | Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja vasturööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, sidelapid, aluslapid, kiilud, tugiplaadid, klambrid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks | Tootmine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest | |

7304, 7305 ja 7306 | Rauast või terasest (v.a valumalm) torud ja õõnesprofiilid | Tootmine rubriiki 7206, 7207, 7218 või 7224 kuuluvatest materjalidest | |

ex7307 | Roostevabast terasest toruliitmikud (ISO nr X5CrNiMo 1712), mitmeosalised | Selliste sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugapuhastamine, mille väärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast | |

7308 | Rauast või terasest tarindid (v.a rubriiki 9406 kuuluvad monteeritavad ehitised) ja nende osad (nt sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katused, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, nurk- ja profiilrauad, torud jms tarindites kasutatavad rauast või terasest tooted | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 7301 kuuluvaid keevitatud nurk- ja profiilraudu ei tohi siiski kasutada | |

ex7315 | Autode jääketid | Tootmine, milles kasutatavate rubriiki 7315 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 74 | Vask ja vasktooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7401 | Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask) | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

7402 | Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüütiliseks rafineerimiseks | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

7403 | Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata: | | |

— rafineeritud vask | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

— vasesulamid ja rafineeritud vask, mis sisaldab muid elemente | Tootmine rafineeritud survetöötlemata vasest või vasejäätmetest ja -jääkidest | |

7404 | Vasejäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

7405 | Vaseligatuurid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 75 | Nikkel ja nikkeltooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7501-7503 | Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vaheproduktid; survetöötlemata nikkel; niklijäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 76 | Alumiinium ja alumiiniumtooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7601 | Survetöötlemata alumiinium | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode, jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnastvõi tootmine legeerimata alumiiniumist või alumiiniumijäätmetest ja -jääkidest termilise või elektrolüütilise töötlemise abil | |

7602 | Alumiiniumijäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex7616 | Alumiiniumtooted, v.a alumiiniumtraadist võrk, riie, võred, piirded, tugevduskangas jms materjalid (sh lõputu lint) ja laialivenitatud alumiiniumvõrk | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Alumiiniumtraadist võrku, riiet, võresid, piirdeid, tugevduskangast jms materjale (sh lõputu lint) ja laialivenitatud alumiiniumvõrku võib siiski kasutada,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 77 | Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis | | |

ex grupp 78 | Plii ja pliitooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7801 | Survetöötlemata plii: | | |

— rafineeritud plii | Tootmine pliikangidest või toorpliist | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 7802 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada | |

7802 | Pliijäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 79 | Tsink ja tsinktooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7901 | Survetöötlemata tsink | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 7902 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada | |

7902 | Tsingijäätmed ja -jäägid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 80 | Tina ja tinatooted; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

8001 | Survetöötlemata tina | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 8002 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada | |

8002 ja 8007 | Tinajäätmed ja -jäägid; muud tinatooted | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 81 | Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted neist: | | |

— muud mitteväärismetallid, survetöödeldud, tooted neist | Tootmine, milles tootega samasse rubriiki kuuluvate kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 82 | Mitteväärismetallist tööriistad ja -vahendid, noad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

8206 | Jaemüügiks pakendatud tööriistakomplektid vähemalt kahest rubriikidesse 8202-8205 kuuluvast esemest | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 8202-8205. Komplektis võib siiski olla rubriikidesse 8202-8205 kuuluvaid tööriistu, kui nende väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast | |

8207 | Vahetatavad instrumendid käsitööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks (nt pressimiseks, lehtstantsimiseks, mulgustamiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puurimiseks, kammlõikamiseks, freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks), sh tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid ning kivipuurimisterad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8208 | Noad ja lõiketerad masinate või mehaaniliste seadmete jaoks | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8211 | Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriiki 8208 kuuluvad noad | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist noateri ja noapäid võib siiski kasutada | |

8214 | Muud lõikeriistad (nt juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid) | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada | |

8215 | Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada | |

ex grupp 83 | Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex8302 | Muud kinnitusvahendid, tarvikud jms tooted ehitiste jaoks ja uste automaatsulgurid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Muid rubriiki 8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

ex8306 | Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Muid rubriiki 8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 84 | Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8401 | Tuumkütuseelemendid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8402 | Aurukatlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, millega saab toota ka madalrõhuauru); ülekuumendusega veekatlad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8403 ja ex8404 | Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad) ja keskküttekatelde abiseadmed | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 8403 või 8404 | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

8406 | Auruturbiinid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8407 | Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja -rootormootorid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8408 | Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8409 | Üksnes või peamiselt rubriiki 8407 või 8408 kuuluvatele mootoritele sobivad osad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8411 | Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid jm gaasiturbiinid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8412 | Muud mootorid ja jõuseadmed | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8413 | Rootorpumbad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex8414 | Tööstusventilaatorid, -puhurid jms tooted | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8415 | Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga ventilaatorist ning õhutemperatuuri ja -niiskuse reguleerimise seadmetest, sh kliimaseadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8418 | Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex8419 | Puidu-, paberimassi-, paberi- ja papitööstuse masinad | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8420 | Kalandrid vm valtsimisseadmed (rullimisseadmed), v.a metalli ning klaasi valtsimiseks kasutatavad, ja nende valtsid (rullid): | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8423 | Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega vähemalt 5 cg), sh kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrollseadmed; igat tüüpi kaaluvihid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8425-8428 | Tõste-, teisaldus-, laadimis- või mahalaadimisseadmed | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8431klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8429 | Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid, teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid: | | |

— teerullid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8431 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8430 | Muud teisaldus-, hööveldus-, tasandus-, kraapimis-, kaevamis-, tampimis-, eraldamis- ja puurimismasinad mullatöödeks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiavasarad ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8431 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8431 | Üksnes või peamiselt teerullidele sobivad osad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8439 | Masinad kiulise tselluloosi valmistamiseks või paberi ja papi valmistamiseks või viimistlemiseks | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8441 | Muud masinad paberimassi, paberi või papi valmistamiseks, sh mitmesugused lõikemasinad | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8444-8447 | Rubriikidesse 8444-8447 kuuluvad tekstiilitööstuses kasutatavad masinad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8448 | Rubriikidesse 8444 ja 8445 kuuluvate masinate abiseadmed | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8452 | Õmblusmasinad, v.a rubriiki 8440 kuuluvad niitõmblusmasinad; õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad: | | |

— õmblusmasinad (üksnes tepp-pistega), mille mehhanism kaalub mootorita kuni 16 kg või mootoriga kuni 17 kg | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,mehhanismi (v.a mootor) kokkupanekuks kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust,kasutatavad niidipingutus-, silmusemoodustus- ja siksakmehhanismid on päritolustaatusega | |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8456-8466 | Rubriikidesse 8456-8466 kuuluvad tööpingid, masinad ning nende osad ja manused | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8469-8472 | Kontorimasinad (nt kirjutusmasinad, kalkulaatorid, automaatsed andmetöötlusmasinad, paljundusmasinad, klammerdusmasinad) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8480 | Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; valumudelid; valuvormid metalli (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi või plastide jaoks | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

8482 | Kuul- ja rull-laagrid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8484 | Mitmekihilised seibid jms tihendid (kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega); kotti, karpi vm pakitud erinevate seibide jms tihendite komplektid; mehaanilised tihendid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8485 | Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, kontakte, poole, juhtmeid jms | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 85 | Elektrimasinad ja -seadmed ning nende osad, heli salvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, selliste toodete osad ja tarvikud; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8501 | Elektrimootorid ja -generaatorid (v.a generaatoragregaadid) | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8503 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8502 | Voolugeneraatorid ja pöörlevad muundurid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriikidesse 8501 ja 8503 klassifitseeritud materjalide koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8504 | Automaatsete andmetöötlusseadmete toiteallikad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8518 | Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või mitte; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8519 | Plaadimängijad, kassettpleierid (pleierid) jm heli taasesitusseadmed, ilma helisalvestusseadmeta | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8520 | Magnetofonid jm helisalvestusaparaadid, heli taasesitusseadmega või ilma: | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8521 | Videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmed, videotuuneriga või ilma | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8522 | Üksnes või peamiselt rubriikidesse 8519-8521 kuuluvatele seadmetele sobivad osad ja tarvikud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8523 | Salvestuseta magnetkandjad vm kandjad (v.a gruppi 37 kuuluvad tooted) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8524 | Plaadid, lindid jm helisalvestusega vm sarnaselt salvestatud infoga kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a gruppi 37 kuuluvad tooted: | | |

— matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8523 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8525 | Raadiotelefoni, raadiotelegraafi või ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmete, helisalvestusseadme või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad; videofotoaparaadid jm salvestavad videokaamerad | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8526 | Radarseadmed, raadionavigatsiooni abiseadmed ja kaugjuhtimise raadioseadmed | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8527 | Raadiotelefoni, raadiotelegraafi ja ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse monteeritud helisalvestus-, -taasesitusseadmete või kellaga või ilma | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8528 | Televisiooni vastuvõtuseadmed, sisseehitatud ringhäälinguvastuvõtja, heli- või videosalvestus- või -taasesitusseadmega või ilma; videomonitorid ja -projektorid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8529 | Üksnes või peamiselt rubriikidesse 8525-8528 kuuluvatele seadmetele sobivad osad: | | |

— üksnes või peamiselt videosalvestus- või -taasesitusseadmetele sobivad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8535 ja 8536 | Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8538 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8537 | Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriiki 8535 või 8536 kuuluvat elektrilülitus- ja jaotusseadet, sh sellised, kus on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimisseadmed, v.a rubriiki 8517 kuuluvad kommutatsiooniseadmed | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 8538 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8541 | Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised, v.a kiipideks lõikamata pooljuhttahvlid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8542 | Integraallülitused ja mikromoodulid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriikidesse 8541 ja 8542 klassifitseeritud materjalide koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8544 | Isoleeritud (sh emailitud või anodeeritud) traat, kaabel (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhid, nii ühendusdetailidega kui ilma; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (nii komplektis elektrijuhtide või pistmikega kui ilma): | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8545 | Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja galvaanielemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või ilma | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8546 | Elektriisolaatorid mis tahes materjalist | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8547 | Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (nt keermestatud pesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546 kuuluvad isolaatorid; mitteväärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud elektrijuhtmete torud ning nende ühendusdetailid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8548 | Primaarelementide, -patareide või akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, -patareid või akud; masinate ja seadmete elektrilised osad, mujal käesolevas grupis nimetamata | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 86 | Raudtee- või trammivedurid, -veerem ja nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed; välja arvatud: | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8608 | Raudtee- ja trammiteeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (sh elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex grupp 87 | Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud; välja arvatud: | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8709 | Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8710 | Tankid ja muud soomusmasinad, relvadega varustatud või mitte, ning nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8711 | Mootorrattad (sh mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid; | | |

— sisepõlemis-kolbmootoriga, mille silindrimaht: | | |

— — ei ületa 50 cm3 | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast |

— — ületab 50 cm3 | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8712 | Kuullaagriteta jalgrattad | Tootmine muudest kui rubriiki 8714 klassifitseeritud materjalidest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8715 | Lapsevankrid ja nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8716 | Haagised ja poolhaagised; muud mitte iseliikuvad sõidukid; nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex grupp 88 | Õhu- ja kosmosesõidukid ning nende osad; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex8804 | Rotavarjud | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 8804 kuuluvatest materjalidest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

8805 | Õhusõidukite stardiseadmed; pidurdusseadmed jms seadmed; maapealsed lennutreeningu seadmed; nende osad | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

Grupp 89 | Laevad, paadid ja ujuvvahendid | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Rubriiki 8906 kuuluvaid laevakeresid ei tohi siiski kasutada | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 90 | Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad ja tarvikud; välja arvatud: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9001 | Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.a rubriiki 8544 kuuluvad); polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; mis tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.a optiliselt töötlemata klaasist) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9002 | Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokkumonteeritud (v.a optiliselt töötlemata klaasist) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9004 | Nägemist korrigeeriva, silmi kaitsva vm otstarbega prillid jms optikariistad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex9005 | Binoklid, pikksilmad jm optilised teleskoobid ja nende statiivid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast;kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex9006 | Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja impulsslambid, v.a elektrilised impulsslambid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9007 | Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või -taasesitusseadmega või ilma: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9011 | Optilised liitmikroskoobid, sh mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex9014 | Muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed: | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9015 | Geodeetilised (sh fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9016 | Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg, vihtidega või ilma | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9017 | Joonestus-, tähistus- või arvutusinstrumendid (nt joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplekid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (nt mõõdulatid ja -lindid, kruvikud, nihikud) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9018 | Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks: | | |

— hambaravitoolid hambaraviseadmete või süljekausiga | Tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 9018 kuuluvatest materjalidest | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9019 | Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; psüühilise seisundi kontrollimise seadmed; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9020 | Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid, v.a, mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9024 | Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste mõõtmiseks | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9025 | Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või ilma, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9026 | Instrumendid ja aparaadid vedeliku ja gaasi kulu, taseme, rõhu jms muutujate mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõtjad, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõtjad), v.a rubriikidesse 9014, 9015, 9028 ja 9032 kuuluvad | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9027 | Instrumendid ja aparaadid füüsikaliseks ja keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto- ja spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid viskoossuse, poorsuse, venivuse, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; aparatuur soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9028 | Gaasi, vedeliku ja elektri kulu või tootmismahtu mõõtev aparatuur (sh nende kalibreerimisriistad): | | |

— osad ja tarvikud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9029 | Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms, kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid (v.a rubriikidesse 9014 ja 9015 kuuluvad mõõteriistad); stroboskoobid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9030 | Ostsilloskoobid, spektrianalüsaatorid jm instrumendid ja aparaadid elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrolliks (v.a rubriiki 9028 kuuluvad arvestid); instrumendid alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või avastamiseks | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9031 | Mõõte- ja kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9032 | Automaatregulatsiooni ja automaatkontrolli instrumendid ning aparatuur | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9033 | Gruppi 90 kuuluvate masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata) | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 91 | Kellad ja nende osad; välja arvatud: | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9105 | Muud kellad | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9109 | Komplekteeritud või kokkupandud muud kellamehhanismid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9110 | Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid | Tootmine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,kasutatavate rubriiki 9114 klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9111 | Rubriikidesse 9101 ja 9102 kuuluvate käe-, tasku- jms kaasaskantavate kellade korpused ja nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9112 | Muude kellade jms käesolevasse gruppi kuuluvate toodete korpused ning nende osad | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9113 | Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad: | | |

— mitteväärismetallidest, hõbedatud või kullatud või mitte, või väärismetalliga plakeeritud metallist | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 92 | Muusikariistad; nende osad ja tarvikud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

Grupp 93 | Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 94 | Mööbel; voodivarustus, madratsid, madratsialused, padjad jm täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; valgustablood, sisevalgustusega sildid jms; kokkupandavad ehitised: välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex9401 ja ex9403 | Mitteväärismetallist mööbel, milles on polsterdamata puuvillakangast massiga kuni 300 g/m2 | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode või tootmine puuvillakangast, mis on valmistatud kasutamiseks rubriiki 9401 või 9403 kuuluvates toodetes, kui: selle väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast;kõik muud kasutatavad materjalid peavad olema päritolustaatusega ning klassifitseeritud muusse rubriiki kui 9401 või 9403 | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

9405 | Lambid ja valgustid, sh prožektorid, nende mujal nimetamata osad; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms, nende mujal nimetamata detailid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9406 | Kokkupandavad ehitised | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 95 | Mänguasjad, mängud ja spordivahendid; nende osad ja tarvikud; välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

9503 | Muud mänguasjad; vähendatud suuruses mudelid jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või mitte; mitmesugused mosaiikpildid | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex9506 | Golfikepid ja nende osad | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Golfikepipeade tootmiseks mõeldud toorikuid võib siiski kasutada | |

ex grupp 96 | Mitmesugused tooted: välja arvatud: | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

ex9601 ja ex9602 | Loomse, taimse või mineraalse päritoluga nikerdusmaterjalist esemed | Tootmine samasse rubriiki kuuluvatest töödeldud nikerdusmaterjalidest | |

ex9603 | Luuad, pintslid ja harjad (v.a vitsluuad jms tooted ning kärbi- või oravakarvadest pintslid ja harjad), mootorita mehaanilised käsipõrandaharjad, maalritampoonid ja -rullid, kummiäärega kaabitsad ja mopid | Tootmine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9605 | Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid | Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % toote tehasehinnast | |

9606 | Nööbid ja rõhknööbid, nööbisüdamikud ja nende osad; nööbitoorikud | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9608 | Pastapliiatsid; vilt- vms urbsest materjalist otsaga pliiatsid ja markerid; täitesulepead, stilograafid jm sulepead; kopeersuled; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud; eelnimetatud kirjatarvete osad (sh otsikud ja klambrid), v.a rubriiki 9609 kuuluvad | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Samasse rubriiki klassifitseeritud sulgi ja suleotsikuid võib siiski kasutada | |

9612 | Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide jätmiseks ette valmistatud, poolidel, kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, karbiga või ilma: | Tootmine, milles: kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode,kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex9613 | Piesosüüteseadmega välgumihklid | Tootmine, milles kasutatavate rubriiki 9613 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex9614 | Piibud ja piibukahad | Tootmine toorikutest | |

Grupp 97 | Kunstiteosed, kollektsiooni- ja antiikesemed | Tootmine, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode | |

--------------------------------------------------

C LISA

KAUPADE LIIKUMISSERTIFIKAAT EUR.1 JA KAUPADE LIIKUMISSERTIFIKAADI EUR.1 TAOTLEMINE

Trükkimisjuhised

1. Sertifikaadi mõõdud on 210 x 297 mm; pikkuse lubatud hälve on vahemikus - 5 kuni + 8 mm. Kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta valge liimitatud kirjutuspaber, mis kaalub vähemalt 25 g/m2. Paberile trükitakse roheline giljoššmustriga taust, mis toob esile kõik mehhaaniliste või keemiliste vahenditega teostatud võltsingud.

2. Ühenduse liikmesriikide pädevatel asutustel on õigus trükkida sertifikaate ise või lasta neid trükkida selleks volitatud trükikodades. Sel juhul peab igal sertifikaadil olema viide volitusele. Igal sertifikaadil peab olema trükikoja nimi ja aadress või tunnus, mille abil saab trükikoda identifitseerida. Sertifikaadile peab olema trükitud või muul viisil kantud järjekorranumber, mille järgi saab sertifikaati identifitseerida.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

D LISA

KAUBAARVE DEKLARATSIOON

Kaubaarve deklaratsioon, mille tekst on toodud allpool, tuleb koostada kooskõlas joonealuste märkustega. Joonealuseid märkusi ei ole siiski vaja uuesti kirjutada.

Ingliskeelne versioon

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [2].

Taanikeelne versioon

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Saksakeelne versioon

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … – Ursprungswaren sind [6].

Kreekakeelne versioon

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Hispaaniakeelne versioon

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [10].

Soomekeelne versioon

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … – alkuperätuotteita [12].

Prantsuskeelne versioon

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [14].

Itaaliakeelne versioon

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [16].

Hollandikeelne versioon

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Portugalikeelne versioon

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [20].

Rootsikeelne versioon

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Koht ja kuupäev)

… [24]

(Eksportija allkiri; deklaratsiooni allakirjastaja nimi selgelt välja kirjutada)

[1] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[2] Nurodoma produktų kilmė

[3] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[4] Nurodoma produktų kilmė

[5] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[6] Nurodoma produktų kilmė

[7] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[8] Nurodoma produktų kilmė

[9] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[10] Nurodoma produktų kilmė.

[11] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[12] Nurodoma produktų kilmė

[13] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[14] Nurodoma produktų kilmė

[15] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[16] Nurodoma produktų kilmė

[17] Jei deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo patikimas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas jo įgaliojimo numeris. Kai deklaraciją sąskaitoje faktūroje rašo ne patikimas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba paliekama tuščia erdvė.

[18] Nurodoma produktų kilmė

[19] Kui kaubaarve deklaratsiooni koostab volitatud eksportija käesoleva määruse artikli 22 tähenduses, tuleb lunka kirjutada volitatud eksportija loa number. Kui kaubaarve deklaratsiooni ei koosta volitatud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

[20] Märkida toodete päritolu.

[21] Kui kaubaarve deklaratsiooni koostab volitatud eksportija käesoleva määruse artikli 22 tähenduses, tuleb lunka kirjutada volitatud eksportija loa number. Kui kaubaarve deklaratsiooni ei koosta volitatud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

[22] Märkida toodete päritolu.

[23] Need andmed võib välja jätta, kui see teave sisaldub dokumendis endas.

[24] Vt käesoleva määruse artikli 21 lõiget 5. Juhul kui eksportija allkirja ei nõuta, tähendab allkirjast vabastamine ka allakirjutaja nime kirjutamisest vabastamist.

--------------------------------------------------