32001R0069Euroopa Liidu Teataja L 010 , 13/01/2001 Lk 0030 - 0032


Komisjoni määrus (EÜ) nr 69/2001,

12. jaanuar 2001,

mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 994/98, mis käsitleb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes, [1] eriti selle artiklit 2,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu, [2]

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 994/98 volitatakse komisjoni kehtestama määrusega piirmäär, millest allapoole jäävaid abistamismeetmeid ei käsitleta kõiki asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimusi täitvana, mistõttu ei eelda sellised meetmed asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustuse täitmist.

(2) Komisjon on kohaldanud asutamislepingu artikleid 87 ja 88 mitmes otsuses ja seejuures selgitanud asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 määratletud abi mõistet. Komisjon on samuti selgitanud oma tegevuspõhimõtteid seoses vähese tähtsusega abi ülemmääraga, millest allapoole artikli 87 lõiget 1 ei kohaldata, ja viimati riigiabi vähese tähtsuse reeglit käsitlevas teatises. [3] Nende kogemuste põhjal on läbipaistvuse ja õiguskindluse suurendamiseks asjakohane sätestada määruses vähese tähtsuse reegel.

(3) Pidades silmas põllumajanduses kalanduses ja akvakultuuris ning veonduses kehtivaid erieeskirju ja ohtu, et kõnealustes valdkondades võivad isegi väikesed abisummad vastata asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimustele, on asjakohane, et käesolevat määrust nende valdkondade suhtes ei kohaldata.

(4) Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingut [4] silmas pidades ei tohiks käesoleva määrusega vabastada ekspordiabi ega abi, millega eelistatakse kodumaised kaupu importtoodetele. Ekspordiabi ei ole üldjuhul abi, millega kaetakse messidel osalemise kulud või uue toote turuletoomiseks või olemasoleva toote uuele turule viimiseks vajalike uuringute või nõustamisteenuste kulud.

(5) Komisjoni kogemused on näidanud, et abi, mis ei ületa kolme aasta jooksul 100000 eurot, ei mõjuta liikmesriikide vahelist kaubandust ega moonuta või ähvarda moonutada konkurentsi, mistõttu ei ole see hõlmatud asutamislepingu artikli 87 lõikega 1. Kõnealune kolmeaastane ajavahemik on liikuv, mis tähendab, et iga kord, kui antakse vähese tähtsusega abi, tuleb kindlaks teha eelmise kolme aasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kogusumma. Vähese tähtsusega abi tuleks käsitleda antuna ajast, mil abisaaja omandab seadusliku õiguse seda abi saada. Vähese tähtsuse reegel ei piira ettevõtte võimalust saada samaks meetmeks riigiabi, mille on heaks kiitnud komisjon või mis on hõlmatud grupierandimäärusega.

(6) Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja vähese tähtsusega abi ülemmäära õigeks kohaldamise huvides peaksid liikmesriigid kasutama ühte ja sama arvutusmeetodit. Kõnealuse arvutamise hõlbustamiseks ja kooskõlas vähese tähtsuse reegli kohaldamise praeguste tavadega on asjakohane, et abisummad, mida ei anta rahas, tuleks ümber arvestada nende brutotoetusekvivalendiks. Mitmes osas makstava abi ja sooduslaenuna antava abi toetusekvivalendi arvutamiseks on vaja kasutada abi andmise ajal kehtivaid turu intressimäärasid. Riigiabi käsitlevate eeskirjade ühtseks, läbipaistvaks ja hõlpsaks kohaldamiseks tuleks käesoleva määruse kohaldamisel kasutada turumäärasid viitemääradena, tingimusel et sooduslaenu puhul on laen tagatud tavalise tagatisega ja et sellega ei kaasne ebatavaliselt suurt riski. Viitemääradena tuleks kasutada määrasid, mis komisjon kinnitab korrapäraselt erapooletul alusel ja mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas ja Internetis.

(7) Komisjoni kohustus on tagada riigiabi käsitlevate eeskirjade täitmine ja eelkõige, et vähese tähtsuse reegli alusel antav abi oleks selle reegli tingimustega kooskõlas. Asutamislepingu artiklis 10 sätestatud koostööpõhimõtte kohaselt peaksid liikmesriigid hõlbustama selle ülesande saavutamist, seades sisse vajalikud mehhanismid tagamaks, et vähese tähtsuse reegli alusel samale abisaajale antava abi kogusumma ei ületaks kolme aasta jooksul 100000 eurot. Selleks peaksid liikmesriigid vähese tähtsusega abi andmisel teatama asjaomasele ettevõttele abi vähesesttähtsusest, saama täielikud andmed viimase kolme aasta jooksul saadud muu vähese tähtsusega abi kohta ja hoolikalt jälgima, et uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületataks vähese tähtsusega abi ülemmäära. Selle asemel võib ülemmäära järgimist tagada keskregistri abil.

(8) Pidades silmas komisjoni kogemusi ja eelkõige seda, kui tihti on tavaliselt vaja riigiabi käsitlevad põhimõtted läbi vaadata, on asjakohane piirata käesoleva määruse kehtivusaega. Kui käesoleva määruse kehtivusaeg lõpeb ja seda ei pikendata, peaks liikmesriikidel olema käesoleva määrusega hõlmatud vähese tähtsusega abi kavade osas kuuekuuline üleminekuaeg,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevat määrus kohaldatakse ettevõtetele mis tahes valdkonnas antava abi suhtes, välja arvatud:

a) veondus ja asutamislepingu I lisas loetletud toodete valmistamise, töötlemise ja turustamisega seotud tegevus;

b) abi ekspordiga seotud tegevuseks ehk abi, mis on vahetult seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;

c) abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel.

Artikkel 2

Vähese tähtsusega abi

1. Kui abistamismeetmed vastavad lõigete 2 ja 3 tingimustele, ei käsitleta neid kõiki asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimusi täitvana ja seetõttu vabastatakse need asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohasest teatamiskohustusest.

2. Ühele ettevõttele antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei ületa kolme aasta jooksul 100000 eurot. Seda ülemäära kohaldatakse abi vormist või eesmärgist olenemata.

3. Lõikes 2 sätestatud ülemmäär on väljendatud rahalise toetusena. Kasutatud arvudest ei arvata maha otseseid makse. Kui abi antakse muus vormis kui tagastamatu abi, on abi suuruseks abi brutotoetusekvivalent.

Mitmes osas makstava abi väärtus diskonteeritakse selle andmise aja väärtusele. Diskonteerimisel ja sooduslaenus sisalduva abisumma arvutamisel kasutatavaks intressimääraks on andmise ajal kehtinud viitemäär.

Artikkel 3

Kumuleerumine ja järelevalve

1. Kui liikmesriik annab ettevõttele vähese tähtsusega abi, teatab ta ettevõttele abi vähesest tähtsusest ja hangib viimaselt täielikud andmed eelnenud kolme aasta jooksul saadud muu vähese tähtsusega abi kohta.

Liikmesriigid võivad uut vähese tähtsusega abi anda üksnes siis, kui nad on enne järele uurinud, et asjakohase kolmeaastase tähtaja jooksul saadud vähese tähtsusega abi kogusumma ei ületa seeläbi artikli 2 lõikes 2 sätestatud ülemmäära.

2. Kui liikmesriik on asutanud vähese tähtsusega abi keskregistri, mis sisaldab täielikke andmeid kogu vähese tähtsusega abi kohta, mida ametiasutused on selles liikmesriigis andnud, ei kohaldata lõike 1 esimeses lõigus sisalduvat nõuet ajast, mil register hõlmab kolmeaastast tähtaega.

3. Liikmesriigid registreerivad ja võtavad kokku kõik andmed, mis käsitlevad käesoleva määruse kohaldamist. Need andmed sisaldavad kogu teavet, mida on vaja tõendamaks, et käesoleva määruse tingimusi on täidetud. Vähese tähtsusega üksiktoetust käsitlevaid andmeid säilitatakse 10 aastat selle andmise päevast ja vähese tähtsusega abi kava käsitlevaid andmeid 10 aastat päevast, mil selle kava alusel anti viimane üksiktoetus. Asjaomane liikmesriik esitab komisjonile kirjaliku taotluse korral 20 tööpäeva või taotluses sisalduda võiva pikema aja jooksul kogu teabe, mida komisjon peab vajalikuks, et teha kindlaks, kas käesoleva määruse tingimusi on täidetud, eelkõige ühe ettevõtte saadud vähese tähtsusega abi kogusumma suhtes.

Artikkel 4

Jõustumine ja kehtivusaeg

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2006.

2. Käesoleva määruse kehtivusaja lõppemisel kohaldatakse seda sellega hõlmatud vähese tähtsusega abi kavade suhtes veel kuue kuu pikkuse üleminekuaja jooksul.

Kohanemisajal võib jätkata kõnealuste kavade rakendamist käesoleva määruse tingimustel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. jaanuar 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mario Monti

[1] EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.

[2] EÜT C 89, 28.3.2000, lk 6.

[3] EÜT C 68, 6.3.1996, lk 9.

[4] EÜT L 336, 23.12.1994, lk 156.

--------------------------------------------------