32001L0078Euroopa Liidu Teataja L 285 , 29/10/2001 Lk 0001 - 0162


Komisjoni direktiiv 2001/78/EÜ,

13. september 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/36/EMÜ IV lisa, nõukogu direktiivi 93/37/EMÜ IV, V ja VI lisa, nõukogu direktiivi 92/50/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/52/EÜ, III ja IV lisa ning nõukogu direktiivi 93/38/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 98/4/EÜ, XII–XV, XVII ja XVIII lisa

(direktiiv tüüpvormide kasutamise kohta hanketeadete avaldamisel)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord [1] (muudetud direktiiviga 97/52/EÜ), [2] eriti selle artiklit 22, nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/36/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike tarnelepingute sõlmimise kord [3] (muudetud direktiiviga 97/52/EÜ), eriti selle artiklit 14, nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/37/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord [4] (muudetud direktiiviga 97/52/EÜ), eriti selle artikli 35 lõiget 2, ja nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/38/EMÜ, millega kooskõlastatakse veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate tellijate hankemenetlused [5] (muudetud direktiiviga 98/4/EÜ) [6], eriti selle artikli 39 lõiget 2 ja artikli 40 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivides 92/50/EMÜ, 93/36/EMÜ, 93/37/EMÜ ja 93/38/EMÜ sätestatakse kohustus avaldada teade nende reguleerimisalasse kuuluvate lepingute kohta Euroopa Ühenduste Teatajas ning nähakse ette andmed, mida need teated peavad sisaldama; nimetatud direktiivides esitatakse ka näidised mille kohaselt teated tuleb koostada; nimetatud kohustus tuleneb direktiivi 93/36/EMÜ artikli 9 lõikest 4, direktiivi 93/37/EMÜ artikli 11 lõikest 6, direktiivi 92/50/EMÜ artikli 17 lõikest 1 ja direktiivi 93/38/EMÜ artikli 21 lõigetest 1 ja 4, artikli 22 lõikest 2 ja artikli 24 lõikest 1.

(2) Komisjon võttis 24. oktoobril 1991 vastu soovituse 91/561/EMÜ [7] ja teatise 30. detsembril 1992; [8] kindlate tarnelepingute ja ehitustöölepingute teadete näidiste kasutamine on seetõttu soovitatav. Need näidised erinevad teadete näidistest, mis on esitatud direktiivide lisades.

(3) Selleks, et soodustada teavitamiseeskirjade rakendamise lihtsustamist, tuleb direktiivides sätestatud näidiseid muuta ja kohandada need elektroonilistele vahenditele, mis on välja töötatud riigihangete infosüsteemi osana (SIMAP), mis käivitati komisjoni poolt koostöös liikmesriikidega. Tüüpvormide kasutamine ja ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) võimalik kasutamine aitab saavutada ka turu suuremat läbipaistvust. Selguse huvides on sobiv eespool nimetatud lisad asendada vastava tüüpvormiga.

(4) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas riigihangete nõuandekomitee ja telekommunikatsioonihangete nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Direktiivi 93/36/EMÜ IV lisa asendatakse käesoleva direktiivi I lisaga.

2. Direktiivi 93/37/EMÜ IV, V ja VI lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi II, III ja IV lisa tekstiga.

3. Direktiivi 92/50/EMÜ III ja IV lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi V ja VI lisaga.

4. Direktiivi 93/38/EMÜ XII–XV, XVII ja XVIII lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi VII–XII lisaga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud meetmed võtma hiljemalt 1. maiks 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid artiklis 1 nimetatud meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. september 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] EÜT L 209, 24.7.1992, lk 1.

[2] EÜT L 328, 28.11.1997, lk 1.

[3] EÜT L 199, 9.8.1993, lk 1.

[4] EÜT L 199, 9.8.1993, lk 54.

[5] EÜT L 199, 9.8.1993, lk 84.

[6] EÜT L 101, 1.4.1998, lk 1.

[7] EÜT L 305, 6.11.1991, lk 19.

[8] Komisjoni teatis asjaomaste tellijate poolt kasutatavate vormide kohta direktiivi 90/531/EMÜ jõustumisel (EÜT S 252 A, 30.12.1992, lk. 1).

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IX LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

X LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XI LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XII LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------