32001L0060Official Journal L 226 , 22/08/2001 P. 0005 - 0006


KOMISJONI DIREKTIIV 2001/60/EÜ,

7. august 2001,

millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta,1 eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni direktiiviga 98/98/EÜ,2 millega tehnika arengut arvestades kohandatakse 25. korda nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ,3 viimati muudetud direktiiviga 2000/33/EÜ,4 sätestatakse uimasust ja peapööritust põhjustada võivate aurude kohta uued kriteeriumid ja uus riskilause (R67). Direktiivi 1999/45/EÜ V lisas esitatud sätteid tuleks seetõttu täiendada.

(2) Komisjoni direktiiviga 2001/59/EÜ5 kehtestatakse riskilause R40 uus sõnastus, kui sellega viidatakse 3. kategooriasse kuuluvatele kantserogeenidele. Järelikult viitab riskilause R40 endisele sõnastusele nüüd R68 ning seda kasutatakse ka edaspidi 3. kategooriasse kuuluvate mutageenide ja teatavate pöördumatute mõjudega mittesurmavate ainete puhul. Seetõttu tuleb muuta direktiivi 1999/45/EÜ II lisas esitatud viiteid riskilausele R40.

(3) Direktiiviga 2001/59/EÜ lisatakse direktiivi 67/548/EMÜ VI lisasse selgemad nõuanded söövitava toimega ainete ja preparaatide klassifitseerimise kohta. Seetõttu tuleb direktiivi 1999/45/EÜ II lisa vastavalt täiendada.

(4) On teada, et kroom(VI) sisaldavad tsemendisegud võivad teatavatel asjaoludel põhjustada allergilisi reaktsioone. Seetõttu on soovitav nõuda, et niisugustele preparaatidele paigutataks hoiatusmärgis, ja seega täiendada direktiivi 1999/45/EÜ V lisa.

(5) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 1999/45/EÜ artikli 20 alusel loodud komitee arvamusega, kelle ülesanne on kohandada ohtlike ainete ja preparaatide tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevad direktiivid tehnika arenguga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 1999/45/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. II lisa A osas:

- punktis 3.3 asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68",

- punktis 8.2 asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68" iga kord, kui see esineb.

2. II lisa B osas:

- punktis 2.1 (kaasa arvatud II tabel) asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68" iga kord, kui see esineb,

- punktis 2.2 (kaasa arvatud II A tabel) asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68" iga kord, kui see esineb,

- punktis 6.1 asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68", kui see esineb teist korda (st seoses 3. kategooriasse kuuluva mutageeniga),

- VI tabelis asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68" neljandas reas esimeses ja kolmandas veerus (st seoses 3. kategooriasse kuuluva mutageeniga),

- punktis 6.2 asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68", kui see esineb teist korda (st seoses 3. kategooriasse kuuluva mutageeniga),

- VI A tabelis asendatakse riskilause "R40" riskilausega "R68" neljandas reas esimeses ja kolmandas veerus (st seoses 3. kategooriasse kuuluva mutageeniga).

3. II lisa B osa IV ja IV A tabelit täiendatakse järgmise märkusega:

"NB: Ainult tavapärase menetluse rakendamine söövitavateks või ärritust tekitavateks aineteks klassifitseeritud aineid sisaldavate preparaatide korral võib põhjustada riskide ala- või ülehindamist, kui ei võeta arvesse muid asjakohaseid tegureid (nt preparaadi pH). Seetõttu tuleb söövitava toime alusel klassifitseerides arvesse võtta direktiivi 67/548/EMÜ VI lisa punktis 3.2.5 ja käesoleva direktiivi artikli 6 lõike 3 teises ja kolmandas taandes esitatud nõuandeid."

Artikkel 2

Direktiivi 1999/45/EÜ V(B) lisa täiendatakse punktidega 11 ja 12, nagu need on esitatud käesoleva direktiivi I lisas.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuliks 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid kohaldavad lõikes 1 nimetatud õigus- ja haldusnorme:

a) preparaatide suhtes, mis ei kuulu taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ6ja biotsiidide turuleviimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ7 kohaldamisalasse, alates 30. juulist 2002;

b) preparaatide suhtes, mis kuuluvad direktiivi 91/414/EMÜ või direktiivi 98/8/EÜ kohaldamisalasse, alates 30. juulist 2004.

3. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. august 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki LIIKANEN

LISA

Direktiivi 1999/45/EÜ V(B) lisa täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmiselt:

"11. Preparaadid, mis sisaldavad ainet, millele viidatakse riskilausega R67: aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

Kui preparaat sisaldab üht või mitut ainet, millele viidatakse riskilausega R67, tuleb see riskilause paigutada preparaadi sildile direktiivi 67/548/EMÜ III lisas ettenähtud sõnastuses, kui nende ainete üldkontsentratsioon preparaadis on vähemalt 15 %, välja arvatud siis, kui:

- preparaat on juba klassifitseeritud riskilausetega R20, R23, R26, R68/20, R39/23 või R39/26,

- preparaat on kuni 125 ml pakendis.

12. Tsemendid ja tsemendisegud

Kui tsemendis ja tsemendisegudes on lahustuva kroom(VI) sisaldus üle 0,0002 % tsemendi kuivaine kogukaalust, peab pakendil olema tekst: "Sisaldab kroom(VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni", kui preparaat ei ole juba klassifitseeritud ülitundlikkust tekitavaks aineks ja märgistatud riskilausega R43."

1 EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

2 EÜT L 355, 30.12.1998, lk 1.

3 EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

4 EÜT L 136, 8.6.2000, lk 90.

5 EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

6 EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

7 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.