32001L0010Euroopa Liidu Teataja L 147 , 31/05/2001 Lk 0041 - 0041


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/10/EÜ,

22. mai 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ skreipi kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

olles konsulteerinud regioonide komiteega,

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Skreipi käsitlevad loomatervishoiunõuded, mis hõlmavad loomade turuleviimist, on sätestatud nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivis 91/68/EMÜ loomatervishoiunõuete kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses. [4]

(2) Komisjon on saanud teaduslikud arvamused, eriti juhtivalt teaduskomiteelt transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSE) erinevate aspektide kohta. Direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud sätted tuleks läbi vaadata nende arvamuste valguses.

(3) Kõikide transmissiivseid spongioosseid entsefalopaatiaid käsitlevate asjaolude suhtes tuleks sätestada tingimused, mida kohaldatakse eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse nr 999/2001, milles on sätestatud teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, artikli 1 punktis 1 osutatud elusloomade ja loomse päritoluga toodete tootmise ja turuleviimise suhtes. [5]

(4) Käesolev direktiiv käsitleb otseselt tervishoidu ja on seotud siseturu toimimisega. Sellest tulenevalt on vaja võtta teatud transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate eeskirjade vastuvõtmisel õiguslikuks aluseks asutamislepingu artikli 152 lõike 4 punkt b.

(5) Seetõttu tuleks direktiivi 91/68/EMÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/68/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 7 tekst "B lisa I ja II jaos loetletud" asendatakse tekstiga "B lisa I jaos loetletud".

2. Artikli 6 lõige b jäetakse välja.

3. Artikli 7 lõike 1 tekst "B lisa II ja III jaos osutatud" asendatakse tekstiga "B lisa III jaos osutatud".

4. Artikli 8 lõike 1 tekst "B lisa II ja III jaos loetletud" asendatakse tekstiga "B lisa III jaos loetletud".

5. B lisa II jagu jäetakse välja.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juunil 2001. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. juulist 2001.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklikud õigusnormid. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. mai 2001

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Winberg

[1] EÜT C 45, 19.2.1999, lk 33.

[2] EÜT C 258, 10.9.1999, lk 19.

[3] Euroopa Parlamendi arvamus, 16. veebruar 2000 (EÜT C 339, 29.11.2000, lk 128) ja komisjoni otsus, 12. veebruar 2001.

[4] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 94/953/EÜ (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 14).

[5] EÜT L 147, 31.5.2001, lk1.

--------------------------------------------------