32001E0931Euroopa Liidu Teataja L 344 , 28/12/2001 Lk 0093 - 0096


Nõukogu ühine seisukoht,

27. detsember 2001,

terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta

(2001/931/ÜVJP)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 15 ja 34,

ning arvestades järgmist:

(1) Oma 21. septembri 2001. aasta erakorralisel istungil teatas Euroopa Ülemkogu, et terrorism esitab maailmale ja Euroopale tõelise väljakutse ja et terrorismivastane võitlus on Euroopa Liidu üks esmatähtsaid eesmärke.

(2) 28. septembril 2001 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1373(2001), millega nähakse ette ulatuslik strateegia terrorismi vastu võitlemiseks ja eeskätt terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

(3) 8. oktoobril 2001 kinnitas nõukogu Euroopa Liidu otsust võtta tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega meetmeid terrorismi rahastamisallikate vastu.

(4) 26. veebruaril 2001 võttis nõukogu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1333(2000) kohaselt vastu ühise seisukoha 2001/154/ÜVJP, [1] millega nähakse muu hulgas ette Osama bin Ladeni ja temaga seotud üksikisikute ja üksuste rahaliste vahendite külmutamine. Seetõttu ei hõlma käesolev ühine seisukoht kõnealuseid isikuid, rühmitusi ega üksusi.

(5) Euroopa Liit peaks võtma ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1373(2001) rakendamiseks lisameetmeid.

(6) Liikmesriigid on edastanud Euroopa Liidule teabe, mida on vaja mõne sellise lisameetme rakendamiseks.

(7) Mõne sellise lisameetme rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid; samuti on vaja liikmesriikide meetmeid, pidades eelkõige silmas kriminaalasjades tehtavat politseikoostööd ja õigusalast koostööd,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1. Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse järgmiste artiklite kohaselt isikute, rühmituste ja üksuste suhtes, kes osalevad terroriaktides ja on loetletud lisas.

2. Käesoleva ühise seisukoha kohaldamisel hõlmab mõiste "terroriaktides osalevad isikud, rühmitused ja üksused":

- isikuid, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte või kes osalevad terroriaktide toimepanekus või aitavad kaasa nende toimepanekule,

- rühmitusi ja üksusi, keda sellised isikud kontrollivad otse või kaudselt, ja isikud, rühmitused ja üksused, kes tegutsevad selliste isikute, rühmituste ja üksuste nimel või juhendusel, kaasa arvatud rahalised vahendid, mis tulenevad või mis saadakse varast, mida sellised isikud ja nendega seotud isikud, rühmitused ja üksused omavad või kontrollivad otse või kaudselt.

3. Käesoleva ühise seisukoha kohaldamisel tähendab "terroriakt" järgmisi tahtlikke tegusid, mis oma laadi või seose tõttu võivad tõsiselt kahjustada mõnda riiki või rahvusvahelist organisatsiooni ja mida käsitletakse siseriiklikus õiguses õigusrikkumisena, kui nende eesmärk on:

i) tõsiselt hirmutada elanikkonda;

ii) sundida valitsust või rahvusvahelist organisatsiooni põhjendamatult mõnda tegu toime panema või sellest hoiduma või

iii) tõsiselt tasakaalust välja viia või hävitada mõne riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poliitiline, põhiseaduslik, majanduslik või ühiskondlik kord:

a) rünnakud inimelu vastu, mis võivad põhjustada surma;

b) rünnakud inimese kehalise puutumatuse vastu;

c) inimrööv või pantvangi võtmine;

d) riikliku või avaliku rajatise, veondussüsteemi, infrastruktuurirajatise, infosüsteem kaasa arvatud, mandrilavale kinnitatud aluse, avaliku koha või eraomandi tõsine kahjustamine, mis võib ohustada inimelu või põhjustada suurt majanduslikku kahju;

e) õhusõiduki, laeva või mõne muu ühis- või kaubaveovahendi ebaseaduslik hõivamine;

f) relvade, lõhkeainete või tuuma-, bio- või keemiarelvade valmistamine, valduses hoidmine, omandamine, vedu, tarnimine või kasutamine, samuti bio- ja keemiarelvadega seotud teadus- ja arendustöö;

g) ohtlike ainete vabastamine või tulekahjude, plahvatuste või üleujutuste põhjustamine, kui see ohustab inimelu;

h) vee, elektri või mõne muu tähtsa loodusvaraga varustamise häirimine või katkestamine, kui see ohustab inimelu;

i) mõne punktides a–h loetletud teo toimepanekuga ähvardamine;

j) terrorirühmituse juhtimine;

k) terrorirühmituse tegevuses osalemine, sealhulgas teabe või aineliste vahenditega varustamise või selle rühmituse tegevuse mis tahes viisil rahastamise teel, olles teadlik asjaolust, et selline osalemine aitab kaasa rühmituse kuritegudele.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab "terrorirühmitus" rohkem kui kahest isikust koosnevat struktuurilist ühendust, mis on aja jooksul välja kujunenud ja mis tegutseb terroriaktide toimepanekuks kooskõlastatult. "Struktuuriline ühendus" tähendab rühma, mis ei ole terroriakti vahetuks toimepanekuks juhuslikult moodustunud ning mille liikmete ülesanded ei pruugi olla vormiliselt määratletud, mille liikmeskond ei pruugi olla püsiv ja mille ülesehitus ei pruugi olla välja kujunenud.

4. Lisas sisalduv loend koostatakse asjakohases toimikus sisalduvate täpsete andmete või tõendite põhjal, millest nähtub, et pädev asutus on asjaomaste isikute, rühmituste või üksuste suhtes teinud otsuse, olenemata sellest, kas see käsitleb arvestatavate ja usaldusväärsete tõendite või vihjete põhjal terroriakti uurimise algatamist, terroriakti eest vastutuselevõtmist, sellise akti toimepaneku katset, selles osalemist või sellele kaasaaitamist või mõnes sellises aktis süüdimõistmist. Loendisse võib arvata isikuid, rühmitusi ja üksusi, kelle ÜRO Julgeolekunõukogu on tunnistanud terrorismiga seotuks ja kellele ta on määranud sanktsioone.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab "pädev asutus" kohtuorganit või kui kohtuorganitel ei ole käesoleva lõikega hõlmatud valdkonnas pädevust, kõnealuses valdkonnas samaväärset pädevat asutust.

5. Nõukogu püüab tagada, et lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste ja üksuste nimede juurde lisatakse piisavad andmed, mis võimaldavad kindlaid inimesi, juriidilisi isikuid, üksusi või organeid ära tunda, hõlbustades seega sama või samalaadse nime kandjate süüst vabastamist.

6. Lisa loendis sisalduvate isikute ja üksuste nimed vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga kuue kuu tagant läbi, tagamaks, et nende hoidmine loendis on põhjendatud.

Artikkel 2

Euroopa Ühendus määrab talle Euroopa Ühenduse asutamislepinguga antud volituste piires lisas loetletud isikute, rühmituste ja üksuste rahaliste vahendite ja muu vara külmutamise.

Artikkel 3

Euroopa Ühendus tagab talle Euroopa Ühenduse asutamislepinguga antud volituste piires, et lisas loetletud isikute, rühmituste ja üksuste käsutusse ei antaks otse ega kaudselt rahalisi vahendeid või muud vara ja et neil ei võimaldataks kasutada finants- või muid teenuseid.

Artikkel 4

Liikmesriigid annavad üksteisele Euroopa Liidu lepingu VI jaotise raames kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö kaudu kõikvõimalikku abi terroriaktide tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Selleks kasutavad nad taotluse korral täielikult oma Euroopa Liidu õigusaktidest ja muudest liikmesriike siduvatest rahvusvahelistest lepingutest, kokkulepetest ja konventsioonidest tulenevaid volitusi uurimistes ja menetlustes, mida nende ame-ti-asu-tused sooritavad lisas loetletud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolevat ühist seisukohta vaadatakse jooksvalt läbi.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 27. detsember 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Michel

[1] EÜT L 57, 27.2.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Artikli 1 lõikes 1 osutatud isikute, rühmituste ja üksuste esimene loend [1]

1. ISIKUD:

*— ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (ETA tegevliige), sündinud 1.1.1965 Gernikas (Biskaia), isikutunnistus nr 78865882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (ETA tegevliige), sündinud 7.10.1963 Durangos (Biskaia), isikutunnistus nr 78865693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA tegevliige; Gestoras Pro-amnistía liige), sündinud 7.6.1961 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15954596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (ETA tegevliige; Herri Batasuna/E. H./Batasuna liige), sündinud 2.5.1943 Portugaletes (Biskaia), isikutunnistus nr 14390353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (teise nimega ABU OMRAN; teise nimega AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), sündinud 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalis, Saudi Araabias, Saudi Araabia kodanik,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas, Saudi Araabias, Saudi Araabia kodanik,

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis, Saudi Araabias, Saudi Araabia kodanik,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA tegevliige), sündinud 8.11.1957 Regilis (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15927207,

— ATWA, Ali (teise nimega BOUSLIM, Ammar Mansour; teise nimega SALIM, Hassan Rostom), Liibanon, sündinud 1960. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA tegevliige; Jarrai/Haika/Segi liige), sündinud 22.10.1973 Vergaras (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15394062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (teise nimega AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; teise nimega EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), sündinud 10.7.1965 või 11.7.1965 El Dibabiyas, Saudi Araabias, Saudi Araabia kodanik,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA tegevliige; Kas/Ekini liige), sündinud 2.12.1972 Baracaldos (Biskaia), isikutunnustus nr 20172692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA tegevliige), sündinud 29.4.1967 Gernikas (Biskaia), isikutunnistus nr 44556097,

*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (ETA tegevliige; Herri Batasuna/E. H./Batasuna liige), sündinud 23.12.1967 Vergaras (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 16282556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Maria Soledad (ETA tegevliige), sündinud 25.4.1961 Escoriazas (Navarra), isikutunnistus nr 16255819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, AHMED; teise nimega SA-ID; teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem; teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith; teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Kuveidis, Kuveidi kodanik,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (ETA tegevliige; Kas/Ekini liige), sündinud 15.3.1967 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnustus nr 72439052,

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA tegevliige), sündinud 27.6.1970 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 34101243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa′iz (teise nimega MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Hizbollah kõrgem luureohvitser, sündinud 7.12.1962 Tayr Dibbas, Liibanonis, pass nr 432298 (Liibanon),

*— MUÑOA ORDOZGOITI Aloña, (ETA tegevliige; Kas/Ekini liige), sündinud 6.7.1976 Seguras (Gipuzkoa), isikutunnustus nr 35771259,

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA tegevliige), sündinud 23.2.1961 Pamplonas (Navarra), isikutunnistus nr 15841101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA tegevliige), sündinud 11.9.1967 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 34084504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA tegevliige; Jarrai/Haika/Segi liige), sündinud 22.9.1975 Basauris (Biskaia), isikutunnistus nr 45622851,

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA tegevliige; Jarrai/Haika/Segi liige), sündinud 8.10.1972 Itsasondos (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 44132976,

*— PÉREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA tegevliige; Jarrai/Haika/Segi liige), sündinud 18.9.1964 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnistus nr 15976521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA tegevliige; Kas/Ekini liige), sündinud 9.12.1963 Donostias (Gipuzkoa), isikutunnustus nr 15962687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (ETA tegevliige; Herri Batasuna/E. H./Batasuna liige), sündinud 25.5.1969 Ondarroas (Biskaia), isikutunnistus nr 30627290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (ETA tegevliige; Kas/Ekini liige), sündinud 12.3.1970 Irúnis (Gipuzkoa), isikutunnustus nr 15254214.

2. RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

*— Continuity Irish Republican Army/Iiri Vabastusarmee Jätkuosa (CIRA)

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskimaa ja Vabadus (ETA)

(Järgmised organisatsioonid kuuluvad terrorirühmitusse ETA: Kas, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía.)

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Esimese Oktoobri Fašismivastased Vastupanurühmad (GRAPO)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasi terroristlik haru)

*— Loyalist Volunteer Force/Ustavate Vabatahtlike Väesalk (LVF)

*— Orange Volunteers/Oranžid Vabatahtlikud (OV)

— Palestinian Islamic Jihad/Palestiina Islami Džihaad (PIJ)

*— Real IRA/Tõeline IRA

*— Red Hand Defenders/Punakäelised Kaitsjad (RHD)

*— Revolutsioonilised Tuumikrühmad/Epanastatiki Pirines

*— Revolutsiooniorganisatsioon 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

*— Revolutsiooniline Rahvavõitlus/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters/Ulsteri Kaitseliit/Ulsteri Vabadusvõitlejad (UDA/UFF)

[1] Tärniga * tähistatute suhtes kohaldatakse üksnes artiklit 4.

--------------------------------------------------