32001D0936Euroopa Liidu Teataja L 345 , 29/12/2001 Lk 0091 - 0093


Komisjoni otsus,

28. detsember 2001,

millega kehtestatakse erand nõukogu otsusest 2001/822/EÜ seoses Gröönimaalt pärit töödeldud ja konserveeritud krevetiliste päritolureeglitega

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 4648 all)

(2001/936/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, [1] eriti selle III lisa artikli 37 lõike 8 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) 28. septembril 2001 taotles Gröönimaa erandi tegemist nõukogu otsuse 91/482/EMÜ [2] II lisas sätestatud päritolureeglitest 21000 tonni töödeldud ja konserveeritud liiki Pandalus borealis kuuluvate krevetiliste suhtes, mida igal aastal viie aasta vältel eksporditakse Gröönimaalt.

(2) Gröönimaa taotluse aluseks oli tõsiasi, et teatavatel ajavahemikel aastas ei ole võimalik tarnida piisavalt päritolustaatusega krevetilisi.

(3) Otsus 91/482/EMÜ on tunnistatud 2. detsembrist 2001 kehtetuks ja on asendatud otsusega 2001/822/EÜ.

(4) Mõiste "päritolustaatusega toote" määratlust ja halduskoostöömeetodeid käsitlevas otsuse 2001/822/EMÜ III lisa artiklis 37 sätestatakse, et päritolureeglitest võib teha erandeid siis, kui seda õigustab maa või territooriumi olemasoleva tööstuse areng või uute tööstusharude loomine.

(5) Otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikkel 37 kordab sisuliselt otsuse 91/482/EMÜ II lisa artiklis 30 sätestatut.

(6) Seepärast on Gröönimaa taotlust kohane vaadelda otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikli 37 valguses.

(7) Taotletav erand on õigustatud vastavalt otsuse 2001/822/EÜ III lisale ja eriti selle artikli 37 lõikele 7, kuna Gröönimaal kasutatud päritolustaatuseta toodete lisandväärtus on üle 45 % valmistoote väärtusest ning ühenduse majandussektorile ja ühele või mitmele liikmesriigile ei tekitata tõsist kahju, juhul kui teatavad kogustele, järelevalvele ja tähtaegadele seatavad tingimused on täidetud.

(8) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina otsuse 2001/822/EÜ III lisa sätetest käsitatakse käesoleva otsuse tingimuste kohaselt Gröönimaalt pärinevana CN-koodi ex160520 alla kuuluvad töödeldud ja konserveeritud liiki Pandalus borealis kuuluvad krevetilised, mis on toodetud Gröönimaal päritolustaatuseta krevetilistest.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse käesoleva otsuse lisas märgitud koguste suhtes, mida imporditakse ühendusse Gröönimaalt ajavahemikul 1. jaanuar 2002 – 31. detsember 2006.

Artikkel 3

1. Lisas nimetatud koguseid haldab komisjon, mis võtab enda peale kogu korraldustegevuse, mida peetakse vajalikuks nende tõhusaks haldamiseks.

2. Kui importija esitab liikmesriigis vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni koos taotlusega kohaldada käesolevat otsust ja kui toll deklaratsiooni aktsepteerib, teatab asjaomane liikmesriik komisjonile soovist, et talle eraldataks tema vajadustele vastav kogus.

Eraldustaotlused, milles on kirjas deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev, saadetakse viivitamata komisjonile.

Komisjon annab eraldamisloa vastavalt kuupäevale, millal kõnealuse liikmesriigi toll on vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerinud, kui järelejäänud kvoodimaht seda võimaldab.

Kui liikmesriigil jääb eraldis kasutamata, tagastab ta selle niipea kui võimalik asjakohasesse kvooti.

Kui taotlused ületavad teatava kvoodi järelejäänud mahtu, määratakse eraldatavad kogused proportsionaalselt. Komisjon teatab liikmesriikidele kvootidest tehtud eraldistest.

Liikmesriigid tagavad, et importijatel oleks koguste kasutamisele pidev ja võrdne juurdepääs, kuni järelejäänud kvoodimaht seda võimaldab.

Artikkel 4

Gröönimaa toll võtab tarvitusele artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks vajalikud abinõud. Selleks peavad kõik nende käesoleva otsuse kohaselt väljastatavad sertifikaadid kandma viidet sellele otsusele. Gröönimaa pädevad asutused edastavad komisjonile iga kolme kuu järel aruande koguste kohta, millele on käesoleva otsuse kohaselt väljastatud liikumissertifikaat EUR.1, ning kõnealuste sertifikaatide järjekorranumbrid.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse kohaselt väljastatud sertifikaadi EUR.1 lahter 7 peab sisaldama ühte järgmistest fraasidest:

- "Excepción - Decisión …",

- "Undtagelse - Beslutning …",

- "Abweichung - Entscheidung …",

- "Παρέκκλιση - Απόφαση …",

- "Derogation - Decision …",

- "Dérogation - Décision …",

- "Deroga - decisione …",

- "Afwijking - Beschikking …",

- "Derrogação - Decisão …",

- "Poikkeus - Päätös …",

- "Undantag - beslut nr …".

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. jaanuarist 2002 kuni 31. detsembrini 2006.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

[2] EÜT L 263, 19.3.1991, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Gröönimaa

Jrk-nr | CN-kood | Kauba kirjeldus | Ajavahemik | Kogused (tonnides) |

09.0691 | ex160520 | Töödeldud või konserveeritud liiki Pandulus borealis kuuluvad krevetilised | 1.1.2002– 31.12.2002 | 2100 |

1.1.2003– 31.12.2003 | 2100 |

1.1.2004– 31.12.2004 | 2100 |

1.1.2005– 31.12.2005 | 2100 |

1.1.2006– 31.12.2006 | 2100 |

--------------------------------------------------