32001D0689

Komisjoni otsus, 28. august 2001, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid nõudepesumasinatele (teatavaks tehtud numbri K(2001) 2600 all)EMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 242 , 12/09/2001 Lk 0023 - 0028
CS.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
ET.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
HU.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
LT.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
LV.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
MT.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
PL.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
SK.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220
SL.ES Peatükk 15 Köide 06 Lk 215 - 220


Komisjoni otsus,

28. august 2001,

millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid nõudepesumasinatele

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 2600 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2001/689/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, [1] eriti selle artikleid 3, 4 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1980/2000 artiklis 3 nähakse ette, et ühenduse ökomärgise võib anda tootele, mille omadused võimaldavad märkimisväärselt mõjutada esmatähtsate keskkonnaaspektide parandamist.

(2) Määruse (EÜ) nr 1980/2000 artiklis 4 nähakse ette, et ökomärgise andmise erikriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3) Määruse (EÜ) nr 1980/2000 artiklis 4 nähakse ette, et ökomärgise andmise kriteeriumid ja nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded vaadatakse läbi õigel ajal enne iga tooterühma kriteeriumide kehtivusaja lõppu ja selle alusel tehakse ettepanek nende kehtivusaega pikendada, see tühistada või seda muuta.

(4) Komisjon kehtestas otsusega 98/483/EÜ [2] ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid nõudepesumasinatele, mille kehtivusaeg otsusega 2001/397/EÜ [3] muudetud artikli 3 kohaselt lõpeb 31. jaanuaril 2003.

(5) Turu arengu arvessevõtmiseks on vaja muuta tooterühma määratlust ja ökoloogilisi kriteeriume, mis on kehtestatud otsusega 98/483/EÜ.

(6) Tuleb vastu võtta uus komisjoni otsus, millega kehtestatakse kõnealusele tooterühmale ökoloogilised erikriteeriumid, mille kehtivusaeg on viis aastat.

(7) Et äriühingutel, kelle toodetele on antud ökomärgis enne uue otsuse kohaldamiskuupäeva, oleks piisavalt aega kohandada neid tooteid uutele kriteeriumidele vastavaks, on asjakohane, et piiratud aja jooksul, mis ei ületa 12 kuud, kehtiksid samal ajal nii käesoleva otsusega kehtestatud uued kriteeriumid kui ka otsusega 98/483/EÜ kehtestatud kriteeriumid.

(8) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on välja töötatud ja vastu võetud määruse (EÜ) nr 1980/2000 artiklis 6 sätestatud ökomärgise kriteeriumide kehtestamise menetluse alusel.

(9) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühma "nõudepesumasinad" (edaspidi "tooterühm") kuuluvad:

"elanikkonnale müüdavad kodumajapidamises kasutatavad võrguelektri jõul töötavad nõudepesumasinad. Siia ei kuulu seadmed, mille puhul kasutatakse muid energiaallikaid, näiteks akusid, ja seadmed, millel ei ole sisseehitatud soojendit."

Artikkel 2

Artiklis 1 määratletud tooterühma keskkonnamõju hinnatakse lisas kindlaksmääratud ökoloogiliste erikriteeriumide põhjal.

Artikkel 3

Tooterühma määratlus ja tooterühma ökoloogilised erikriteeriumid kehtivad viis aastat alates käesoleva määruse jõustumisest.

Otsusega 98/483/EÜ kehtestatud tooterühma määratluse ja kriteeriumide kehtivusaega muudetakse nii, et nad kaotaksid kehtivuse 12 kuu möödumisel alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

Haldusotstarbel antakse kõnesolevale tooterühmale koodnumber "002".

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. august 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margot Wallström

[1] EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

[2] EÜT L 216, 4.8.1998, lk 12.

[3] EÜT L 139, 23.5.2001, lk 21.

--------------------------------------------------

LISA

RAAMISTIK

Ökomärgise saamise tingimustele vastamiseks peab nõudepesumasin (edaspidi "toode") kuuluma artiklis 1 määratletud tooterühma ja vastama käesoleva lisa kriteeriumidele, kusjuures taotluse esitamiseks tuleb teha kriteeriumide kohta kindlaksmääratud katsed. Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid tingimusel, et nende samaväärsuse on kinnitanud taotlust hindav pädev asutus. Juhul kui katseid ei ole nimetatud või on märgitud, et neid kasutatakse kontrollimiseks ja järelevalveks, toetub pädev asutus vastavalt vajadusele taotleja esitatud deklaratsioonidele ja dokumentidele ja/või sõltumatule kontrollimisele.

Pädevatele asutustele soovitatakse taotluste hindamisel ja käesoleva lisa kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel arvestada selliste tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemide nagu EMAS ja ISO 14001 rakendamist (märkus: nende juhtimissüsteemide rakendamist ei nõuta).

Nende kriteeriumide eesmärk on eelkõige edendada:

- energia kasutamisega seotud keskkonnakahjude ja ohtude (globaalne soojenemine, hapestumine, taastumatute ressursside ammendumine) vähendamist energiatarbe vähendamise abil,

- loodusvarade kasutamisega seotud keskkonnakahjude vähendamine veetarbe vähendamise abil.

Need kriteeriumid soodustavad heade tavade rakendamist (optimaalne keskkonnakasutus) ja suurendavad tarbija keskkonnateadlikkust. Lisaks sellele soodustab plastosade märgistamine nõudepesumasina ringlussevõttu.

Kriteeriumid on kehtestatud tasemel, mis soodustab väiksema keskkonnamõjuga (eriti kasutamise puhul) nõudepesumasinate märgistamist.

ÖKOLOOGILISED KRITEERIUMID

1. Energeetiline efektiivsus

a) Komisjoni 16. aprilli 1997. aasta direktiivi 97/17/EÜ [1] (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse alaseid sätteid) IV lisas kindlaksmääratud energeetilise efektiivsuse indeks peab 10 või enamat nõudekomplekti mahutava nõudepesumasina korral olema alla 0,58, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242.

Rohkem kui 5 kuid vähem kui 10 nõudekomplekti mahutava nõuepesumasina direktiivi 97/17/EÜ IV lisas kindlaksmääratud energeetilise efektiivsuse indeks peab olema alla 0,64, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242.

5 või vähem nõudekomplekti mahutava nõuepesumasina direktiivi 97/17/EÜ IV lisas kindlaksmääratud energeetilise efektiivsuse indeks peab olema alla 0,76, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242.

Taotleja esitab direktiivi 97/17/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentide koopiad. Nende dokumentide hulka kuuluvad vähemalt kolme EN 50242 kohase energiatarbemõõtmise protokollid, mille korral on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit. Nende mõõtmiste aritmeetiline keskmine peab olema eespool nimetatud normist väiksem või sellega võrdne. Energiamärgisel deklareeritud väärtus ei tohi olla kõnesolevast keskmisest väärtusest väiksem ja energiamärgisel näidatud energeetilise efektiivsuse klass peab vastama sellele keskmisele väärtusele.

Kontrollimise puhul, mida ei nõuta taotluse esitamisel, arvestab pädev asutus standardis EN 50242 ettenähtud tolerantse ja kontrolliprotseduure.

b) Nõudepesumasinat peab olema võimalik ühendada kuumaveevärgiga.

Taotleja esitab deklaratsiooni toote vastavuse kohta sellele tingimusele.

2. Veetarve

Nõudepesumasina veetarve (W(measured)) peab olema väiksem allpool esitatud võrratusega kindlaksmääratud läviväärtusest või sellega võrdne, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242:

W(measured) ≤ (0,625 × S) + 9,25,

kus

W(measured) = ühe kümnendkoha täpsusega ja liitrites tsükli kohta väljendatud nõudepesumasina veetarve,

S = nõudepesumasinasse mahtuvate standardkomplektide arv.

Taotleja esitab direktiivi 97/17/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentide koopiad. Nende dokumentide hulka kuuluvad vähemalt kolme EN 50242 kohase veetarbemõõtmise protokollid, mille korral on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit. Nende mõõtmiste aritmeetiline keskmine peab olema eespool nimetatud normist väiksem või sellega võrdne. Energiamärgisel deklareeritud väärtus ei tohi olla kõnesolevast keskmisest väärtusest väiksem.

Kontrollimise puhul, mida ei nõuta taotluse esitamisel, arvestab pädev asutus standardis EN 50242 ettenähtud tolerantse ja kontrolliprotseduure.

3. Pesuainete ülemäärase kasutamise vältimine

Seadme pesuaine dosaatoril peavad olema selged mahumärgid, mis võimaldavad kasutajal reguleerida kasutatava pesuaine kogust vastavalt nõude liigile, kogusele ja määrdumisastmele.

Taotleja esitab deklaratsiooni toote vastavuse kohta sellele tingimusele.

4. Müra

a) Seadme tekitatud õhumüra arvestatuna helivõimsusele ei tohi ületada eraldi seisvate mudelite korral 53 dB (A) ja sisseehitatud mudelite korral 50 dB (A). Müra mõõdetakse EN 50242/EN 60704–2–3/EN 60704-3 kohaselt, kusjuures kasutatakse direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit.

b) Andmed müra taseme kohta esitatakse tarbijale selgesti nähtavana. Selleks märgitakse need andmed nõudepesumasina energiamärgisele.

Taotleja esitab direktiivi 97/17/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentide koopiad. Nende dokumentide hulka kuuluvad vähemalt kolme EN 50242 kohase müra mõõtmise protokollid, mille korral on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit. Deklareeritav müra tase tuletatakse standardis EN 50242 nimetatud normide kohaselt nendest mõõtmistest ja esitatakse energiamärgisel.

Kontrollimise puhul, mida ei nõuta taotluse esitamisel, arvestab pädev asutus standardis EN 50242 ettenähtud tolerantse ja kontrolliprotseduure.

5. Tagasi- ja ringlussevõtmine

a) Valmistaja peab võimaldama nõudepesumasina ja oma või volitatud ettevõtja poolt vahetatavate osade tasuta tagasiandmise ringlussevõtmiseks, välja arvatud nõudepesumasinale mittekuuluvate osadega nõudepesumasinad.

b) Üle 50 grammi raskused plastosad peavad olema kustumatu ISO 11469 kohase materjali identifitseeriva märgistusega. Seda kriteeriumi ei kohaldata ekstrudeeritud plastmaterjalist osade suhtes.

c) Üle 25 grammi raskused plastosad ei tohi sisaldada järgmisi leegiaeglusteid:

Nimetus | CASi nr |

Dekabromodifenüül | 13654–09–6 |

Monobromodifenüüleeter | 101–55–3 |

Dibromodifenüüleeter | 2050–47–7 |

Tribromodifenüüleeter | 49690–94–0 |

Tetrabromodifenüüleeter | 40088–47–9 |

Pentabromodifenüüleeter | 32534–81–9 |

Heksabromodifenüüleeter | 36483–60–0 |

Heptabromodifenüüleeter | 68928–80–3 |

Oktabromodifenüüleeter | 32536–52–0 |

Nonabromodifenüüleeter | 63936–56–1 |

Dekabromodifenüüleeter | 1163–19–5 |

Kloroparafiinid, ahela pikkus 10-13 C aatomit, kloori sisaldus > 50 massiprotsenti | 85535–84–8 |

d) Üle 25 grammi raskused plastosad ei tohi sisaldada leegiaeglusteid või leegiaeglusteid sisaldavaid valmistisi, kui nende ainete puhul on ette nähtud või võidakse ette näha üks järgmine nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivis 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) [2] ja selle edasistes muudatustes kindlaksmääratud hoiatusmärge või mõnda sellist hoiatust sisaldav liitmärge: R45 (võib põhjustada vähki), R46 (võib põhjustada pärilikke geneetilisi kahjustusi), R50 (väga mürgine veeorganismidele), R51 (mürgine veeorganismidele), R52 (kahjulik veeorganismidele), R53 (võib pikaks ajaks reostada veekeskkonna), R60 (võib kahjustada sigivust) või R61 (võib kahjustada loodet).

Seda nõuet ei kohaldata leegiaeglustite puhul, mis muudavad kasutamisel oma keemilisi omadusi nii, et neid ei ole põhjust liigitada mõne eespool loetletud ohurühma, kusjuures töödeldud tooteosal jääb kasutuseelsesse olekusse alla 0,1 % leegiaeglustist.

e) Valmistaja võtab konstrueerimisel arvesse lahtimonteerimist, kontrollib nõudepesumasina lahtimonteerimist ja esitab lahtimonteerimise aruande, mis tehakse taotluse korral kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Aruandes kinnitatakse muu hulgas järgmist:

- liited on kergesti leitavad ja ligipääsetavad,

- elektroonilised koostud on kergesti leitavad ja lahtivõetavad,

- toodet on kerge lahti võtta üldiselt kättesaadavate tööriistade abil,

- mitteühildatavad ja ohtlikud materjalid on eraldatavad.

Taotleja esitab deklaratsiooni toote vastavuse kohta nendele tingimustele. Taotleja esitab taotlust hindavale pädevale asutusele lahtimonteerimise aruande. Taotleja ja/või vajaduse korral tema tarnija(d) näitab (näitavad) pädevale asutusele, milliseid leegiaeglusteid on kasutatud üle 25 grammi raskuste plastosade koostises või nende katmisel.

6. Kasutusea pikendamine

a) Valmistaja annab kommertsgarantii selle tagamiseks, et nõudepesumasin töötab vähemalt kaks aastat. See garantii kehtib alates tarbijale tarnimise kuupäevast.

b) Ühildatavate varuosade kättesaadavus tagatakse 12 aasta jooksul pärast tootmise lõpetamist.

Taotleja esitab deklaratsiooni toote vastavuse kohta nendele tingimustele.

7. Seadme konstruktsioon

a) Seade peab võimaldama tarbijal valida pesuprogrammi, mis nõude standardkoguse korral võimaldab valida pesuaine, mis peseb kõige paremini temperatuuril alla 65 °C.

b) Seadmel peab olema programmi reguleerimisasendeid näitav selge märgistus (nt standard-, madala temperatuuri, poole nõude koguse, vähe määrdunud nõude, väga määrdunud nõude jms programm).

c) Vajaduse korral peab seade võimaldama doseerida soolasid vastavalt kohaliku vee karedusele ja olema varustatud soolanäidikuga.

Taotleja esitab deklaratsiooni toote vastavuse kohta nendele tingimustele.

8. Pesujõudlus

Nõuepesumasina direktiivi 97/17/EÜ IV lisas kindlaksmääratud pesujõudluse indeks peab olema üle 1,00, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242. Seega peab nõudepesumasin kuuluma direktiivi 97/17/EÜ IV lisas määratletud pesujõudluse klassi A või B.

Taotleja esitab direktiivi 97/17/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentide koopiad. Nende dokumentide hulka kuuluvad vähemalt kolme EN 50242 kohaselt tehtud pesujõudluse mõõtmise protokollid, mille korral on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud standardprogrammitsüklit. Nende mõõtmiste aritmeetiline keskmine peab olema eespool nimetatud normist suurem. Energiamärgisel märgitud pesujõudluse klass peab vastama kõnesolevale keskmisele väärtusele.

Kontrollimise puhul, mida ei nõuta taotluse esitamisel, arvestab pädev asutus standardis EN 50242 ettenähtud tolerantse ja kontrolliprotseduure.

9. Kuivatusjõudlus

Nõuepesumasina direktiivi 97/17/EÜ IV lisas kindlaksmääratud kuivatusjõudluse indeks peab olema üle 0,93, kui on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud programmitsüklit ja katsemeetodit EN 50242. Seega peab nõudepesumasin kuuluma direktiivi 97/17/EÜ IV lisas määratletud kuivatusjõudluse klassi A või B.

Taotleja esitab direktiivi 97/17/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentide koopiad. Nende dokumentide hulka kuuluvad vähemalt kolme EN 50242 kohaselt tehtud kuivatusjõudluse mõõtmise protokollid, mille korral on kasutatud direktiivi 97/17/EÜ puhul valitud standardprogrammitsüklit. Nende mõõtmiste aritmeetiline keskmine peab olema eespool nimetatud normist suurem. Energiamärgisel märgitud kuivatusjõudluse klass peab vastama kõnesolevale keskmisele väärtusele.

Kontrollimise puhul, mida ei nõuta taotluse esitamisel, arvestab pädev asutus standardis EN 50242 ettenähtud tolerantse ja kontrolliprotseduure.

10. Kasutusjuhend

Seadmele lisatakse müümisel kasutusjuhend, milles muu hulgas antakse nõu õige keskkonda arvestava kasutuse kohta, eelkõige soovitusi energia, vee ja lisatavate ainete (pesuained, soolad jms) optimaalse kasutuse kohta seadmega töötamisel. Kasutusjuhendis esitatakse:

a) kaane- või esimesel lehel järgmine (või samaväärne) tekst: "Sellele tootele on antud ökomärgis. Teavet keskkonnamõjude minimeerimiseks vajalike täiendavate meetmete kohta saab käesolevast juhendist";

b) soovitused nõudepesumasina paigaldamise kohta müra minimeerimiseks;

c) soovitus selle kohta, et seadme täitmise abil kuumaveevõrgust on võimalik säästa primaarenergiat ja vähendada selle tootmisega seotud heidet, kui vett soojendatakse päikeseenergia, keskküttekütte, kaasaegse maagaasi- või õliküttesüsteemi või maagaasiga köetava pidevtoimesoojendi abil. Tarbijat informeeritakse sellest, et kuumaveevõrgu ja nõudepesumasina vaheline veejuhe peab olema lühike ja hästi isoleeritud;

d) soovitus vajaduse korral reguleerida soolade doseerimist vastavalt kohaliku vee karedusele;

e) soovitus töötada võimaluse korral nõude täiskogusega;

f) soovitus mitte loputada nõusid enne panemist nõudepesumasinasse;

g) soovitus loputus- ja leotusvariandi parima kasutusviisi kohta (kui need on olemas);

h) soovitused kättesaadavate pesuainete kohta, mis pesevad kõige paremini temperatuuril alla 65 °C ja võimaldavad säästa energiat;

i) soovitused pesuaine koguse muutmise kohta vastavalt nõude liigile, kogusele ja määrdumisastmele (nt: väiksema nõude koguse korral on vaja vähem pesuainet). Osutatakse ka pesuaine dosaatori märgistusele;

j) andmed nõudepesumasina energia- ja veetarbe kohta eri programmide puhul, mis võimaldavad tarbijal ära tunda vajalikku väikseima energia- ja veetarbega programmi, samuti andmed ooterežiimi energia- ja veetarbe kohta;

k) soovitus lülitada nõudepesumasin pärast töötsükli lõppu välja võimaliku energiakao tõttu ooterežiimis. Kasutusjuhendis esitatakse olemasolevate programmide täitmiseks vajalikud ajad;

l) energiatarbe andmed järgmiste režiimide korral: ooterežiim, taimerirežiim (programmeerimisega), programmijärgne režiim;

m) soovitused nõudepesumasina vajaliku hoolduse kohta, kaasa arvatud korrapärane filtrite puhastamine, ja teave varuosade kättesaadavuse kohta;

n) teave selle kohta, et eespool nimetatud punktide eiramine võib põhjustada suurenenud energia-, vee- ja/või pesuainekulu ning seega suurendada kasutuskulusid ja vähendada jõudlust;

o) soovitus selle kohta, kuidas kasutaja saab toimida seoses valmistaja poolt pakutava tagasivõtmismenetlusega;

p) teave tootele ökomärgise andmise kohta, selle tähenduse lühiselgitus ja viide lisainformatsioonile veebilehe aadressil (http://europa.eu.int/ecolabel), samuti teave selle kohta, et on kättesaadavad nõudepesumasinatele mõeldud ökomärgisega pesuained.

Taotleja esitab taotlust hindavale pädevale asutusele deklaratsiooni selle kohta, et toode vastab kõnesolevatele nõuetele, ja lisab kasutusjuhendi koopia.

11. Ökomärgisel esitatav teave

Ökomärgise 2. lahtris esitatakse järgmine tekst:

- väga väike energiatarve,

- väike veetarve,

- ringlussevõttu hõlbustav konstruktsioon.

[1] EÜT L 118, 7.5.1997, lk 1.

[2] EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

--------------------------------------------------