32001D0219Euroopa Liidu Teataja L 081 , 21/03/2001 Lk 0039 - 0041


Komisjoni otsus,

12. märts 2001,

ajutiste erakorraliste meetmete kohta, mis võetakse Kanadast, Hiinast, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest pärit töötlemata okaspuupuidust täielikult või osaliselt koosnevate puitpakendite suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 694 all)

(2001/219/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] eriti selle artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Kui liikmesriik arvab, et on suur oht haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) levimiseks tema territooriumile kolmandast riigist, võib ta ajutiselt võtta vajalikud lisameetmed, et ennast selle ohu vastu kaitsta.

(2) Soome on teatanud teistele liikmesriikidele ja komisjonile, et 2000. aasta jooksul läbiviidud kontrollide käigus on leitud hulgaliselt männi nematoodiga nakatunud töötlemata okaspuupuidust pakkematerjali, mis on pärit Kanadast, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest. Lisaks sellele on Rootsi ja Prantsusmaa teatanud vastavalt Kanadast ja Hiinast pärit töötlemata okaspuupuidust pakkematerjali nakatumisest.

(3) Soome on võtnud ametlikke erakorralisi meetmeid, sätestades et alates 31. maist 2000 peab pakkematerjaliga, mis koosneb okaspuupuidust (v.a Thuja L.), kaasa arvatud lasti toestav või eraldav puit, mis on pärit kolmandatest riikidest, kus teadaolevalt esineb männi nematoodi (nimelt Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Korea Vabariigist, Mehhikost, Taiwanilt ja Ameerika Ühendriikidest), olema Soome sisenedes kaasas fütosanitaarsertifikaat, millega tõendatakse, et puit on läbinud ühe Soome erakorraliste meetmetega ettenähtud töötlustest.

(4) Praegu nõutakse direktiiviga 2000/29/EÜ, et ühenduse kaitsmiseks männi nematoodi sissetoomise vastu peab töötlemata okaspuupuit, mis on pärit kolmandatest riikidest, kus nematoodi on leitud, olema kooritud ja putukaaukudeta ning niiskusesisaldusega alla 20 %. Eespool nimetatud teave Soomest, Prantsusmaalt ja Rootsist näitab, et need meetmed ei ole ühenduse nõuetekohaseks kaitseks männi nematoodi sissetoomise vastu piisavad, kui sellist puitu imporditakse Kanadast, Hiinast, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest. Seetõttu on vajalikud ajutised erakorralised meetmed.

(5) Neid erakorralisi meetmeid tuleks kohaldada ühendusse imporditavate töötlemata puitpakendite suhtes, mis on täielikult või osaliselt saadud Kanadast, Hiinast, Jaapanist või Ameerika Ühendriikidest pärit okaspuupuidust. Neid meetmeid ei ole siiski vaja kohaldada liigi Thuja L. puidule, kuna Thuja L. ei ole männi nematoodile vastuvõtlik.

(6) Erakorralisi meetmeid tuleks kohaldada kahes järgus. Esimeses järgus peaksid liikmesriigid viivitamata võtma asjakohased meetmed kõnealuse puidu ametlikuks järelevalveks, et vähendada veelgi männi nematoodi ühendusse sissetoomise või ühenduses leviku ohtu. See võimaldaks riikidel, kus nematoodi esineb, teises järgus korraldada tervikuna või osaliselt töötlemata okaspuupuidust (v.a Thuja L.) koosneva puitpakendi töötlemist vastavalt käesoleva otsuse nõuetele.

(7) Tuleks täpsustada nõuete rikkumise korral võetavad meetmed.

(8) Kui ilmneb, et käesolevas otsuses osutatud erakorralistest meetmetest ei piisa kahjuri Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. sissetoomise takistamiseks, või kui kõnealuseid meetmeid ei ole järgitud, tuleks kavandada karmimad või alternatiivsed meetmed.

(9) Erakorraliste meetmete tõhusust tuleks pidevalt hinnata 15. juunini 2002, eelkõige liikmesriikide esitatava teabe põhjal. Võimalike täiendavate meetmete võtmist kaalutakse sellise hindamise tulemusi silmas pidades.

(10) Eespool nimetatud erakorralised meetmed vaadatakse ka läbi, pidades silmas praegu jätkuvate arutluste tulemusi FAO rahvusvahelise standardi "Suunised töötlemata puitpakendi kasutamiseks kaupade veol" kohta.

(11) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Coniferales), v.a Thuja L., mis on pärit Kanadast, Hiinast, Jaapanist või Ameerika Ühendriikidest ning esineb puidust pakk-kastide, karpide, salvede, trumlite ja muude samalaadsete pakenditena, puitaluste, äärtega puitaluste jms kaubaalustena, kaubaaluste puidust äärtena, mida mitmesuguste objektide veol tegelikult kasutatakse või mitte.

2. Vastuvõtlikku puitu võib ühenduse territooriumile tuua üksnes siis, kui see vastab käesoleva otsuse lisas sätestatud erakorralistele meetmetele.

3. Käesoleva otsuse lisa punktides 1 ja 2 ning punkti 3 teises taandes määratletud sätteid kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2001 üksnes vastuvõtliku puidu suhtes, mis on ette nähtud ühendusse toomiseks ja pärit eespool nimetatud riikidest. Ilma et see piiraks artikli 4 sätete kohaldamist, kohaldatakse käesoleva otsuse lisa punkti 3 esimeses taandes määratletud sätteid käesoleva otsuse liikmesriikidele teatamise kuupäevast alates.

4. Direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punktis 1.3 ettenähtud meetmeid ei kohaldata vastuvõtliku puidu suhtes, mida on töödeldud vastavalt käesoleva otsuse lisa nõuetele.

Artikkel 2

Kui käesoleva otsuse lisa punktis 3 ettenähtud järelevalve põhjal selgub, et vastuvõtliku puidu puhul ei ole täidetud käesoleva otsuse lisas osutatud sätteid, tagab asjaomane liikmesriik, et:

- vastuvõtlikku puitu töödeldakse ametlikult heakskiidetud viisil, millega kõrvaldatakse kahjur Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- vastuvõtlikku puitu ei lubata ühendusse sisse vedada,

- vastuvõtlik puit hävitatakse kas:

- põletamisega,

- sügavale matmisega paikades, mille on heaks kiitnud direktiivis 2000/29/EÜ osutatud vastutavad ametiasutused, või

- ümbertöötamisega ametlikult heakskiidetud viisil, millega kõrvaldatakse kahjur Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Kõik need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi ametliku järelevalve all.

Artikkel 3

Ilma et see piiraks komisjoni direktiivi 94/3/EÜ [2] sätete kohaldamist, esitavad kõik vastuvõtlikku puitu importivad liikmesriigid komisjonile ja teistele liikmesriikidele enne 28. veebruari 2002 üksikasjaliku tehnilise aruande käesoleva otsuse lisa punkti 3 kohaselt teostatud järelevalve tulemuste kohta.

Artikkel 4

Liikmesriigid kohandavad hiljemalt 30. septembriks 2001 kahjuliku organismi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. sissetoomise ja leviku vastu enda kaitseks võetud meetmeid, et need vastaksid artiklitele 1, 2 ja 3, ning teavitavad viivitamata komisjoni kohandatud meetmetest.

Artikkel 5

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 15. juuniks 2002.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. märts 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

[2] EÜT L 32, 5.2.1994, lk 37; parandus (EÜT L 59, 3.3.1995, lk 30).

--------------------------------------------------

LISA

Artikli 1 sätete kohaldamisel tuleb järgida järgmisi erakorralisi meetmeid.

1. Kanadast, Jaapanist või Ameerika Ühendriikidest pärit vastuvõtlik puit:

i) kuumtöödeldakse või kuivatatakse kuivatis sisetemperatuuril vähemalt 56 °C vähemalt 30 minutit suletud kambris või kuivatis, mis on selleks otstarbeks ametlikult katsetatud, hinnatud ja heaks kiidetud.

Lisaks kantakse vastuvõtlikule puidule ametlikult heakskiidetud kuumtöötluse või kuivatis kuivatamise märgistus, mis võimaldab identifitseerida, kus ja kelle poolt on eespool nimetatud töötlus läbi viidud; või

ii) on läbinud rõhu all immutamise heakskiidetud kemikaaliga vastavalt ametlikult tunnustatud tehnilisele spetsifikatsioonile. Lisaks kantakse vastuvõtlikule puidule märgistus, mis võimaldab identifitseerida, kus ja kelle poolt on eespool nimetatud töötlus läbi viidud; või

iii) on läbinud fumigatsiooni heakskiidetud kemikaaliga vastavalt ametlikult tunnustatud tehnilisele spetsifikatsioonile. Lisaks kantakse vastuvõtlikule puidule märgistus, mis võimaldab identifitseerida, kus ja kelle poolt on eespool nimetatud fumigatsioon läbi viidud.

2. Hiinast päritud vastuvõtliku puidu suhtes peab kohaldama üht käesoleva lisa punktis 1 nimetatud meetmetest ning sellega peab kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artiklites 7 ja 8 osutatud sertifikaat, mis tõendab võetud meetmeid.

Erandina ja ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisas ettenähtud sätete kohaldamist, ei kohaldata käesoleva lisa punktis 1 osutatud meetmeid vastuvõtliku puidu suhtes, mis on pärit Hiinas kehtestatud piirkondadest, kus nendes piirkondades toimunud uuringute tulemusi arvestades ei esine teadaolevalt kahjulikku organismi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. Komisjon koostab loetelu aladest, kus kahjulikku organismi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. teadaolevalt ei esine, ning edastab selle loetelu alalisele taimetervise komiteele ja teistele liikmesriikidele.

3. Nende sätete järgimist, millele on osutatud:

- direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jao punktis a 14, II lisa A osa I jao punktis a 8 ja kuni 30. septembrini 2001 IV lisa A osa I jao punktis 1.3, ning

- käesoleva lisa punktides 1 ja 2,

jälgitakse vastavalt direktiivis 2000/29/EÜ osutatud vastutavate ametiasutuste sätestatud kavale.

--------------------------------------------------