32000R1917Euroopa Liidu Teataja L 229 , 09/09/2000 Lk 0014 - 0026


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1917/2000,

7. september 2000,

millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubandusstatistika suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika kohta [1] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 374/98 [2], eriti selle artiklit 21,

ning arvestades, et:

(1) väliskaubandusstatistika koostamiseks on vaja määratleda andmete kogumise ning tulemuste töötlemise, edastamise ja levitamise suhtes kohaldatav kord, et saada ühtlustatud statistilisi andmeid;

(2) on oluline selgelt määratleda väliskaubandusstatistika objekt, eeskätt selleks, et vältida kahekordset kirjendamist või välistada teatavaid tehinguid ja määratleda statistika koostamise sagedus;

(3) tuleb täiendada esitatavate andmete määratlust ja korda, mille alusel nimetatud andmetele viidatakse statistilisel andmekandjal;

(4) on oluline määratleda kaupade eriliikumine, mille suhtes tuleb kohaldada erisätteid; tuleb kehtestada ühenduse ühtlustamismeetmed;

(5) on vaja kinnitada tulemuste komisjonile edastamise ajakava ja paranduste tegemise kord, et tagada andmete korrapärane ja ühtne levitamine;

(6) väliskaubandusstatistika ja tolliprotseduuride vahelisi seoseid silmas pidades on vaja arvesse võtta ühenduse tolliseadustikku korraldava nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92 [3] (muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga) kehtestatud sätteid ning komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/94, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, [4] millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1602/2000 [5], vastuvõetud sätteid;

(7) käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas väliskaubandusstatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

1. PEATÜKK

Reguleerimisala ja vaatlusperiood

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab "import" määruse (EÜ) nr 1172/95 (edaspidi "algmäärus") artikli 6 lõike 1 punktis a nimetatud kaupade liikumist ja "eksport" algmääruse artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud kaupade liikumist.

Artikkel 2

Algmääruse artikli 6 lõike 2 kohaselt ei hõlma väliskaubandusstatistika kaupu:

- mis on lubatud vabasse ringlusse pärast seestöötlemist või töötlemist tolli kontrolli all,

- mis on nimetatud I lisas esitatud erandite loetelus.

Artikkel 3

1. Algmääruse artiklis 12 nimetatud statistiline lävi kinnitatakse igat liiki kaupade suhtes nii, et import või eksport, mille väärtus ületab 800 eurot või netomass 1000 kilogrammi, sisaldub väliskaubandusstatistikas.

2. Iga liikmesriik teatab komisjonile omavääringus kinnitatud statistilise läviväärtuse.

Artikkel 4

1. Vaatlusperiood on kalendrikuu, mille jooksul kaubad imporditakse või eksporditakse.

2. Kui statistiline andmekandja on ühtne haldusdokument, määrab selle kalendrikuu, millele andmed viitavad, kuupäev, millal tolliasutus on nimetatud dokumendi aktsepteerinud.

2. PEATÜKK

Andmete määratlused

Artikkel 5

Algmääruse artikli 10 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 esimeses taandes nimetatud andmete määratlused ja kord, mille kohaselt andmed tuleb esitada andmekandjal, on sätestatud artiklites 6–14.

Artikkel 6

1. "Kauba tollikäitlus" määratletakse protseduuriga, mille puhul kasutatavad koodid on esitatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisas 38.

2. Kui liikmesriigid tollideklaratsiooni esitamist ei nõua, märgitakse andmekandjale statistiline protseduur, ilma et see piiraks ühtset haldusdokumenti käsitlevate sätete kohaldamist.

3. Iga liikmesriik, kes kasutab lõikes 2 sätestatud võimalust, koostab andmekandjale märgitavate statistiliste meetodite loetelu nii, et statistikat saaks komisjonile edastada kooskõlas lõikes 4 esitatud koodidega.

4. Statistiliste meetodite koodid on järgmised:

a) import:

7 — tavaline

1 — pärast välistöötlemist

3 — seestöötlemiseks, peatamissüsteem

5 — seestöötlemiseks, tagasimaksesüsteem

6 — pärast tekstiilmaterjali majanduslikku välistöötlemist;

b) eksport:

1 — tavaline

3 — välistöötlemiseks

5 — pärast seestöötlemist, peatamissüsteem

6 — pärast seestöötlemist, tagasimaksesüsteem

7 — tekstiilmaterjali majanduslikuks välistöötlemiseks.

Artikkel 7

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) päritoluriik – riik, kust kaubad määruse (EMÜ) nr 2913/92 II jaotise 2. peatüki 1. jao kohaselt pärinevad;

b) lähteriik – riik, kust kaubad on algselt lähetatud importivasse liikmesriiki, ilma et transiidiriigis oleks toimunud kaupade vedamise juurde mittekuuluvaid õigustoiminguid või peatamisi; kui nimetatud õigustoimingud või peatamised on toimunud, loetakse lähteriigiks viimast transiidiriiki;

c) sihtriik – viimane riik, kuhu kaubad eksportimisel teadaolevalt toimetatakse;

d) importiv või eksportiv liikmesriik – liikmesriik, kus teostatakse ekspordi- või impordiformaalsused;

e) sihtliikmesriik – liikmesriik, kuhu kaubad importimisel teadaolevalt lõplikult toimetatakse;

f) tegelikult eksportiv liikmesriik – liikmesriik (v.a eksportiv liikmesriik), kust kaubad algselt eksportimiseks lähetati, kui eksportija ei asu eksportivas liikmesriigis.

Kui kaupu ei ole algselt lähetatud teisest liikmesriigist eksportimiseks või kui eksportija asub eksportivas liikmesriigis, on eksportiv liikmesriik seesama, mis tegelikult eksportiv liikmesriik.

2. Algmääruse artikli 10 lõike 1 punkti b kohaselt märgitakse päritoluriik statistilisele andmekandjale, ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist.

Siiski tuleb lähteriik märkida järgmistel juhtudel:

a) kaupade puhul, mille päritolu on teadmata;

b) järgmiste kaupade puhul, isegi kui nende päritolu on teada:

- koondnomenklatuuri 97. gruppi kuuluvad kaubad,

- pärast välistöötlemist imporditud kaubad,

- tagasitoodud kaubad ja muud ühendusest pärit kaubad.

Punktides a ja b osutatud tehinguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad lähteriigi nime, kui see ei ole EL liikmesriik. Muul juhul kasutatakse koodi QW (või 960).

3. II jaotises nimetatud kauba eriliikumise puhul tuleks vajaduse korral kasutada selles jaotises nimetatud partnerriike.

4. Lõikes 1 määratletud riigid märgistatakse ja kodeeritakse kooskõlas algmääruse artikliga 9.

Artikkel 8

Andmekandjale märgitavate kaubakoguste määramisel tähendab:

a) netomass – kaupade tegelikku massi ilma pakendita; kui algmääruse artikli 10 lõike 4 kohaselt ei ole vastu võetud teistsuguseid sätteid, väljendatakse netomass koondnomenklatuuri igas alamrubriigis kilogrammidena;

b) täiendavad mõõtühikud – muid koguse mõõtühikuid kui kilogrammides väljendatavaid massiühikuid; need tuleb märkida kooskõlas teabega, mis on sätestatud kehtivas koondnomenklatuuris asjakohaste alamrubriikide juures ja mille loend on esitatud kõnealuse nomenklatuuri I osas "Üldosa".

Artikkel 9

1. "Statistiline väärtus" tähendab:

- eksportimisel kaupade väärtust eksportiva liikmesriigi statistiliselt territooriumilt väljumise kohas ja ajal,

- importimisel kaupade väärtust importiva liikmesriigi statistilisele territooriumile sisenemise kohas ja ajal.

2. Lõikes 1 nimetatud kaupade väärtust arvutatakse järgmiselt:

- ostu või müügi puhul kaubaarve kogusumma põhjal,

- muul juhul kogusumma põhjal, mis oleks ostu või müügi korral kaubaarvega esitatud.

Kui määruse (EMÜ) nr 2913/92 kohaselt määratletud tolliväärtus on kindlaks määratud, kasutatakse kaupade väärtuse määramiseks tolliväärtust.

3. Statistiline väärtus peab sisaldama ainult lisakulusid, nagu veo- ja kindlustuskulud, mis on seotud teekonna selle osaga, mis:

- kaupade eksportimisel läbitakse eksportiva liikmesriigi statistilisel territooriumil,

- kaupade importimisel läbitakse väljaspool importiva liikmesriigi statistilist territooriumi.

Järelikult ei sisalda statistiline väärtus ekspordi- ja impordimakse, nagu tollimaksud, käibemaks, aktsiis, lõivud, eksporditoetused või muud samaväärse toimega maksud.

4. Töödeldavate kaupade puhul määratakse statistiline väärtus nii, nagu oleksid kaubad täielikult valmistatud töötlevas riigis.

5. Andmekandjatena kasutatavatel kaupadel, näiteks disketid, magnetlindid, filmid, kavandid, audio- ja videokassetid, info edastamiseks turustatavad CD-ROMid, on statistilise väärtuse aluseks kauba üldmaksumus, st hõlmatud on nii andmekandja kui ka sellel olev info.

6. Andmekandjale märgitav statistiline väärtus väljendatakse omavääringus. Liikmesriigid võivad lubada väärtust väljendada mõnes muus vääringus.

Statistilise väärtuse määramisel kasutatav vahetuskurss on kas tolliväärtuse arvutamisel kasutatav vahetuskurss või ametlik vahetuskurss ekspordi või impordi ajal.

Perioodilise deklareerimise puhul võivad liikmesriigid kinnitada kõnealuseks perioodiks ühtse vahetuskursi, mille alusel toimub ümberarvestamine omavääringusse, ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist.

Artikkel 10

1. "Veoliik välispiiril" tähendab sellise aktiivse transpordivahendi järgi määratavat veoliiki, millega:

- eksportimisel kaubad ühenduse statistiliselt territooriumilt eeldatavasti väljuvad,

- importimisel kaubad ühenduse statistilisele territooriumile eeldatavasti sisenevad.

2. "Veoliik sisemaal" tähendab sellise aktiivse transpordivahendi järgi määratavat veoliiki, millega:

- eksportimisel kaubad lähtekohast eeldatavasti lahkuvad,

- importimisel kaubad sihtkohta saabuvad.

Nimetatud andmeid on vaja ainult tollialastes õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud veoliigid on järgmised:

A | B | Nimetus |

1 | 10 | Meretransport |

12 | Raudteevagun merelaeval |

16 | Maantee-mootorsõiduk merelaeval |

17 | Haagis või poolhaagis merelaeval |

18 | Siseveealus merelaeval |

2 | 20 | Raudteetransport |

23 | Maanteesõiduk raudteevagunil |

3 | 30 | Maanteetransport |

4 | 40 | Õhutransport |

5 | 50 | Post |

7 | 70 | Kinnistranspordiseadmed |

8 | 80 | Siseveetransport |

9 | 90 | Muud iseliikuvad veovahendid |

4. Veoliik märgitakse andmekandjale lõikes 3 esitatud loetelu A tulba koodidega.

Liikmesriigid võivad nõuda, et veoliik märgitaks andmekandjale nimetatud loetelu B tulba koodidega.

5. Tuleb märkida määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 670 punkti g kohane konteinervedu, välja arvatud koodidega 5 (50), 7 (70) ja 9 (90) märgitud veoliikide korral.

Selleks kasutatakse järgmisi koode:

0 — kaubad, mida ei veeta konteinerites,

1 — kaubad, mida veetakse konteinerites.

6. Importimisel või eksportimisel tuleb andmekandjale märkida ka välispiiril oleva aktiivse transpordivahendi riikkondsus, välja arvatud juhul, kui veoliik ühenduse välispiiril on märgitud koodidega 2 (20 või 23), 5 (50), 7 (70) ja 9 (90).

Selleks kasutatakse algmääruse artikli 9 kohaselt määratletud riikide koode.

7. "Aktiivne transpordivahend" tähendab transpordivahendit, mis annab liikumapaneva jõu. Kombineeritud veo või mitme transpordivahendi puhul on aktiivne transpordivahend kogu tervikule liikumapaneva jõu andev transpordivahend.

Aktiivse transpordivahendi riikkondsus on transpordivahendi registreerinud riigi riikkondsus, mis on teada formaalsuste täitmise ajal.

Artikkel 11

1. "Sooduskohtlemine" tähendab tariifisüsteemi, kus kohaldatakse ühenduse konventsioonide, kokkulepete või erieeskirjade kohaselt täielikult või osaliselt peatatud soodustollimakse.

2. Sooduskohtlemine märgitakse määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud korras.

Artikkel 12

1. "Kaubaarve kogusumma" tähendab kaubaarves või muudes seda asendavates dokumentides märgitud summat.

2. "Vääring" tähendab vääringut, milles kaubaarve kogusumma on väljendatud.

Artikkel 13

1. Käesolevas määruses tähendab:

a) tehing – mis tahes äri- või muud toimingut, mille tulemuseks on selline kaupade liikumine, mille kohta peetakse väliskaubandusstatistikat;

b) tehingu liik – omaduste kogumit, mis eristab üht tehingut teisest.

2. Tehingute loetelu on sätestatud II lisas.

Tehingud määratletakse andmekandjal eespool nimetatud loetelu A tulbas olevaid arvkoode või A tulbas olevaid arvkoode ja nende B tulbas olevaid alajaotusi kasutades.

Artikkel 14

1. "Tarnetingimused" tähendavad müügilepingu neid sätteid, millega kehtestatakse nii müüja kui ka ostja kohustused vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja tarneklauslitele "Incoterms".

2. Tarnetingimused märgitakse andmekandjale koodide abil, mida vajaduse korral täpsustatakse III lisa kohaselt esitatavate üksikasjadega.

II JAOTIS

ERISÄTTED

1. PEATÜKK

Mõisted ja üldpõhimõtted

Artikkel 15

1. "Kauba eriliikumine" tähendab kaupade sellist liikumist, mille eripärasustel on teatav tähtsus andmete tõlgendamisele ja mille eripärasused on olenevalt olukorrast seotud kas kaupade liikumise, kaupade olemuse, kaupade liikumist põhjustava tehingu või kauba eksportija või importijaga.

2. Kauba eriliikumine hõlmab järgmist:

a) tööstuslik sisseseade;

b) laevad ja lennukid vastavalt käesoleva jaotise 3. peatüki määratlusele;

c) meresaadused;

d) laevade ja lennukite toidu-, kütuse- ja muud varud;

e) osasaadetised;

f) sõjavarustus;

g) avamererajatised;

h) kosmoseaparaadid ja nende kanderaketid;

i) mootorsõidukite ja lennukite osad;

j) postisaadetised;

k) naftasaadused;

l) jäätmed.

3. Eriliikumine märgitakse andmekandjale asjakohaste siseriiklike õigusnormide kohaselt, kui käesoleva määruse sätetest või kooskõlas algmääruse artikliga 21 sätestatust ei tulene teisiti.

4. Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva peatüki rakendamiseks vajalikud sätted ja võivad vajaduse korral kasutada muid kui algmääruse artiklis 7 sätestatud statistilise teabe allikaid.

2. PEATÜKK

Tööstuslik sisseseade

Artikkel 16

1. "Täielik tööstuslik sisseseade" tähendab kogumit, mis koosneb masinatest, seadmetest, aparaatidest, varustusest, instrumentidest ja materjalidest, edaspidi "komponendid", mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi eri rubriikide alla ja mis on mõeldud koos toimima ühe suure üksusena, et toota kaupu või pakkuda teenuseid.

Kõiki muid kaupu, mida kasutatakse täieliku tööstusliku sisseseade ehitamiseks, võib käsitleda selle komponentidena tingimusel, et neid ei jäeta algmääruse kohaselt statistika koostamisest välja.

2. Täielike tööstuslike sisseseadete eksportimise kirjendamiseks võib kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust. Statistiliste andmete esitamise eest vastutajatel võib nende palvel lubada kasutada nimetatud lihtsustatud menetlust kooskõlas käesolevas määruses sätestatud tingimustega.

3. Lihtsustatud menetlust võib kohaldada ainult selliste täielike tööstuslike sisseseadete ekspordi suhtes, millest ühegi statistiline koguväärtus ei ületa 1,5 miljonit eurot, välja arvatud kasutatud täielikud tööstuslikud sisseseaded. Sel juhul teavitavad liikmesriigid komisjoni kasutatud kriteeriumidest.

Tööstusliku sisseseade statistiline väärtus leitakse selle komponentide statistiliste väärtuste ja lõike 1 teises lõigus nimetatud kaupade statistiliste väärtuste liitmise teel.

Artikkel 17

1. Käesolevas peatükis kohaldatakse koondnomenklatuuri 98. grupis sätestatud alamrubriike koondnomenklatuuri gruppidesse 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 ja 94 kuuluvate täielike tööstuslike sisseseadete komponentide, kõikide nimetatud gruppide ja iga üksiku rubriigi suhtes, millest need grupid koosnevad.

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel liigitatakse teatavasse gruppi kuuluvad komponendid 98. grupi täieliku tööstusliku sisseseade selle alamrubriigi alla, mis käsitleb kõnealust gruppi, kui kõnealuses grupis nimetatud pädev ametiasutus ei nõua 98. grupi kaupade liigitamist asjakohastesse täieliku tööstusliku sisseseade alamrubriikidesse harmoneeritud süsteemi koondnomenklatuuri rubriikide tasandil või lõike 3 sätete kohaldamist.

Lihtsustatud menetlus ei takista siiski pädevat ametiasutust koondnomenklatuuri asjakohastesse alamrubriikidesse kuuluvaid teatavaid komponente liigitamast nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 [6] artikli 1 lõike 2 punkti b kohaselt.

3. Kui lõikes 2 nimetatud pädev ametiasutus peab täieliku tööstusliku sisseseade komponentide väärtust liiga madalaks, et oleks põhjendatud nende kirjendamine alamrubriikidesse nendes gruppides, mille alla nad kuuluvad, kohaldatakse koondnomenklatuuris sätestatud erilisi alamrubriike.

Artikkel 18

Kooskõlas koondnomenklatuuriga koostatakse täieliku tööstusliku sisseseade alamrubriikide arvkoodid järgmiste reeglite kohaselt:

1) kood koosneb kaheksast numbrist;

2) esimesed kaks numbrit on vastavalt 9 ja 8;

3) kolmas number, mis tähistab täieliku tööstusliku sisseseade eksporti, on 8;

4) neljas number on 0–9 vastavalt täieliku tööstusliku sisseseade abil teostatavale põhilisele majandustegevusele, olles kooskõlas järgmise liigitusega:

Kood | Majandustegevus |

0 | Energeetika (k.a auru ja kuuma vee tootmine ja jaotus) |

1 | Energiat mitteandvate mineraalide kaevandamine (k.a metallimaakide eeltöötlus ja turba varumine); mittemetalsetest mineraalidest toodete valmistamine (k.a klaasi ja klaastoodete valmistamine) |

2 | Raua- ja terasetööstus; metalltoodete valmistamine (v.a masina- ja transpordivahendite ehitus) |

3 | Masina- ja transpordivahendite ehitus; peenmehaanika |

4 | Keemiatööstus (k.a keemiliste kiudude tootmine); kummi- ja plastitööstus |

5 | Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstus |

6 | Tekstiili-, naha-, jalatsi- ja rõivatööstus |

7 | Puidu- ja paberitööstus (k.a trükkimine ja kirjastamine); mujal liigitamata töötlev tööstus |

8 | Transport (v.a transpordiga seotud teenused, samuti reisijate- või kaubavedu ja kauba säilitamist ja ladustamist hõlbustavate reisiagentide, ekspediitorite ja muude agentide teenused) ja side |

9 | Vee kogumine, puhastamine ja jaotamine; transpordiga seotud teenused; mujal liigitamata majandustegevus. |

5) viies ja kuues number vastavad koondnomenklatuuri selle grupi numbrile, mille alla tööstuslikku sisseseadet käsitlev alamrubriik kuulub. Artikli 17 lõike 3 kohaldamisel on viies ja kuues number 9;

6) täieliku tööstusliku sisseseade alamrubriikide puhul:

- on koondnomenklatuuri gruppide tasandil seitsmes ja kaheksas number 0,

- vastavad harmoneeritud süsteemi rubriikide tasandil seitsmes ja kaheksas number kõnealuse rubriigi kolmandale ja neljandale numbrile;

7) artikli 17 lõikes 2 nimetatud pädev asutus määrab statistilisele andmekandjale märgitavad nimetused ja arvkoodi, et eristada täieliku tööstusliku sisseseade komponente.

Artikkel 19

1. Statistiliste andmete edastamise eest vastutajad ei või kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust ilma eelneva loata, mis antakse kooskõlas iga liikmesriigi käesoleva peatüki raames sätestatud üksikasjalike eeskirjadega.

2. Sellise täieliku tööstusliku sisseseade puhul, mille komponente ekspordivad mitu liikmesriiki, annab iga liikmesriik lihtsustatud deklareerimismenetluse kasutamiseks loa asjaomase liikmesriigiga seotud ekspordi kohta. Sellise loa võib väljastada ainult dokumentaalsete tõendite esitamisel selle kohta, et artikli 16 lõikes 3 määratletud statistiline koguväärtus on saavutatud või et muud kriteeriumid õigustavad lihtsustatud menetluse kasutamist.

3. Kui artikli 17 lõikes 2 nimetatud pädev asutus ei ole eksportiva liikmesriigi väliskaubandusstatistika koostamise eest vastutav asutus, ei väljasta pädev asutus luba viimase nõusolekuta.

3. PEATÜKK

Laevade ja lennukite import ja eksport

Artikkel 20

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) laevad – koondnomenklatuuri grupi 89 täiendavates märkustes 1 ja 2 osutatud meretranspordiks kasutatavad laevad ja sõjalaevad;

b) lennukid – CN-koodi 8802 alla kuuluvad tsiviillennukid, tingimusel et neid kasutavad lennuettevõtjad, ja sõjalennukid;

c) laeva või lennuki omandiõigus – füüsiline või juriidiline isik on registreeritud laeva või lennuki omanikuna;

d) partnerriik on:

- importimisel valmistajariigiks olev kolmas riik, kui laev või lennuk on uus; muudel juhtudel kolmas riik, kus laeva või lennuki omandiõigust üleandev füüsiline või juriidiline isik asub;

- eksportimisel kolmas riik, kus asub füüsiline või juriidiline isik, kellele laeva või lennuki omandiõigus üle läheb.

Artikkel 21

1. Komisjonile edastatakse väliskaubandusstatistika, mis käsitleb:

a) laeva või lennuki omandiõiguse üleminekut kolmandas riigis asuvalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult liikmesriigis asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule; nimetatud tehingut käsitletakse impordina;

b) laeva või lennuki omandiõiguse üleminekut liikmesriigis asuvalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult kolmandas riigis asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule; nimetatud tehingut käsitletakse ekspordina; kui laev või lennuk on uus, registreeritakse eksport liikmesriigis, kus see laev või lennuk on ehitatud;

c) laevade või lennukite seadmist seestöötlemise tolliprotseduuri alla ja nende reeksportimist pärast seestöötlemist kolmandasse riiki;

d) laevade või lennukite seadmist välistöötlemise tolliprotseduuri alla ja nende reimportimist pärast välistöötlemist.

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud toimingute tulemused, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

- koondnomenklatuuri alajaotisele vastav kood,

- statistiline protseduur,

- partnerriik,

- laevade puhul kogus ühikute arvuna ja muude koondnomenklatuuris sätestatud täiendavate mõõtühikutena ning lennukite puhul kogus netomassina ja täiendavate mõõtühikutena,

- statistiline väärtus.

Artikkel 22

Liikmesriigid kasutavad käesoleva jao nõuete täitmiseks kõiki kättesaadavaid teabeallikaid.

4. PEATÜKK

Laevade ja lennukite toidu-, kütuse- ja muud varud

Artikkel 23

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- laevade ja lennukite toidu- ja muud varud – mitmesugused laeva või lennuki meeskonna ja reisijate jaoks ettenähtud tooted;

- laevade ja lennukite kütuse- ja muud varud – laeva või lennuki mootorite, masinate jm seadmete tööks vajalikud tooted, näiteks kütus, õli ja määrdeõlid.

Artikkel 24

1. Komisjonile edastatakse väliskaubandusstatistika, mis käsitleb:

a) laevade ja lennukite toidu-, kütuse- ja muude varude tarnimine laevadele või lennukitele, mille kaubandusliku kasutuse eest vastutav füüsiline või juriidiline isik asub kolmandas riigis ja mis paiknevad aruandva liikmesriigi sadamas või lennuväljal, tingimusel et tarnitakse ühenduse kaupa või seestöötlemise protseduurile või tollikontrolli all töötlemise protseduurile suunatud ühendusevälist kaupa; nimetatud toimingut käsitletakse ekspordina;

b) laevade ja lennukite toidu-, kütuse- ja muude varude tarnimine riigi laevadele või lennukitele, mis paiknevad aruandva liikmesriigi sadamas või lennuväljal, tingimusel et tarnitakse ühenduse kaupa või seestöötlemise protseduurile või tollikontrolli all töötlemise protseduurile suunatud ühendusevälist kaupa; nimetatud toimingut käsitletakse impordina.

2. Lõike 1 punktis a osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a) toote kood vastavalt järgmistele lihtsustatud miinimumkoodidele:

- 99302400: harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvad tooted,

- 99302700: harmoneeritud süsteemi gruppi 27 kuuluvad tooted,

- 99309900: mujal liigitatud tooted,

b) riigi erikood QS (või 952);

c) statistiline menetlus;

d) kogus netomassina;

e) statistiline väärtus.

5. PEATÜKK

Osasaadetised

Artikkel 25

Käesolevas peatükis tähendab mõiste "osasaadetised" lahtimonteeritud terviktoote komponentide importi või eksporti mitme tarnena kaubanduslikel või transpordiga seotud põhjustel.

Artikkel 26

Komisjonile esitatavatesse liikmesriikide kuuaruannetesse kantakse osasaadetiste importi ja eksporti käsitlevad andmed ainult üks kord, s.o viimase osasaadetise importimise või eksportimise kuul, märkides sinna kokkumonteeritud terviktoote koguväärtuse ja tähistades kõnealuse kauba klassifikatsioonikoodiga.

6. PEATÜKK

Sõjavarustus

Artikkel 27

1. Komisjonile edastatakse kolmandate riikidega kaubavahetust käsitlev statistika liikmesriikides kehtiva määratluse kohaselt sõjaliseks otstarbeks ettenähtud kaupade ekspordi ja impordi kohta.

2. Lõikes 1 osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a) algmääruse artiklis 8 osutatud tooteliigituse alajaotisele vastav kood;

b) partnerriigi kood;

c) statistiline menetlus;

d) kogus netomassina ja vajaduse korral täiendavates mõõtühikutes;

e) statistiline väärtus.

3. Liikmesriikides, kus sõjasaladuse tõttu

võimalik kohaldada lõike 2 sätteid, võetakse asjakohased meetmed tagamaks, et komisjonile esitatavad kuuaruanded sisaldaksid vähemalt sõjaliseks otstarbeks ettenähtud eksporditud ja imporditud kaupade statistilist väärtust.

7. PEATÜKK

Avamererajatised

Artikkel 28

1. Käesolevas peatükis tähendab mõiste "avamererajatised" maavarade otsimiseks ja kaevandamiseks avamerele püstitatud seadmeid ja vahendeid.

2. Vastandina "riigi" rajatistele on "välisrajatised" need, mille kaubandusotstarbelise kasutamise eest vastutab kolmanda riigi füüsiline või juriidiline isik.

Artikkel 29

1. Konkreetne liikmesriik esitab komisjonile kolmandate riikidega kaubavahetust käsitleva kaubandusstatistika, mis hõlmab järgmist:

a) kaupade tarnimine riigi rajatisele otse kolmandast riigist või välisrajatisest; nimetatud tehingut käsitletakse impordina;

b) kaupade tarnimine riigi rajatistest kolmandasse riiki või välisrajatisele; nimetatud tehingut käsitletakse ekspordina;

c) kaupade tarnimine liikmesriigi statistilisel territooriumil asuvast tollilaost riigi rajatisele; nimetatud tehingut käsitletakse impordina;

d) import välisrajatisest kõnealuse liikmesriigi statistilisele territooriumile;

e) välisrajatise jaoks ettenähtud kaupade eksport kõnealuse liikmesriigi statistiliselt territooriumilt.

2. Lõikes 1 osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a) koondnomenklatuuri alajaotisele vastav kood.

Ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist, võivad liikmesriigid kasutada artikli 24 lõike 2 punktiga a ettenähtud lihtsustatud koode, kui on tegemist artiklis 23 osutatud kaupadega;

b) partnerriigi kood.

Ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist, on partnerriik see riik, kus on kõnealuse rajatise kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht, kui on tegemist rajatisest pärineva või sinna lähetatava kaubaga. Nimetatud teabe puudumisel kasutatakse koodi QW (või 960);

c) statistiline menetlus;

d) kogus netomassina;

e) statistiline väärtus.

8. PEATÜKK

Kosmoseaparaadid

Artikkel 30

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) kosmoseaparaadid – kosmoserajatised, näiteks väljaspool maakera atmosfääri kosmoseruumis liikuvad satelliidid;

b) kosmoseaparaadi omandiõigus – asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik on registreeritud kosmoseaparaadi omanikuna.

Artikkel 31

1. Komisjonile edastatakse kolmandate riikidega kaubavahetust käsitlev kaubandusstatistika, mis hõlmab järgmist:

a) kosmoseaparaadi seestöötlemise tolliprotseduurile lubamine ja selle eksportimine kolmandasse riiki nimetatud korra kohaselt;

b) kosmoseaparaadi välistöötlemise tolliprotseduurile lubamine ja selle importimine nimetatud korra kohaselt;

c) sellise kosmoseaparaadi startimine, mille omandiõigus on läinud üle kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule;

Nimetatud toiming registreeritakse impordina selles liikmesriigis, kus on selle uue omaniku elu- või asukoht;

d) sellise kosmoseaparaadi startimine, mille omandiõigus on läinud üle liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule.

Nimetatud toiming registreeritakse ekspordina valmis kosmoseaparaadi valmistanud liikmesriigis;

e) kosmoseaparaadi omandiõiguse üleminek kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule. Nimetatud toiming registreeritakse impordina;

f) kosmoseaparaadi omandiõiguse üleminek liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule. Nimetatud toiming registreeritakse ekspordina.

2. Lõike 1 punktides c ja f osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a) algmääruse artiklis 8 osutatud tooteliigituse alajaotisele vastav kood;

b) partnerriigi kood.

Lõike 1 punktis c osutatud toimingute korral on partnerriik valmis kosmoseaparaadi ehitanud riik.

Lõike 1 punktides d ja f osutatud toimingute korral on partnerriik see riik, kus on kosmoseaparaadi omandiõiguse saanud füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht.

Lõike 1 punktis e osutatud toimingute korral on partnerriik see riik, kus on kosmoseaparaadi omandiõiguse saanud füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht;

c) statistiline menetlus;

d) kogus netomassina ja täiendavates mõõtühikutes;

e) statistiline väärtus.

Lõike 1 punktis c osutatud impordi korral sisaldab statistiline väärtus stardipaika toimetamise ja kosmoselennuga seotud transpordi- ja kindlustuskulusid.

III JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Algmääruse artikli 13 kohaselt edastavad liikmesriigid oma väliskaubandusstatistika igakuised tulemused komisjonile viivitamata ja mitte hiljem kui kuus nädalat pärast vaatlusperioodi lõppu.

Artikkel 33

1. Kui statistilisel andmekandjal olevaid andmeid tuleb parandada, tehakse parandused vaatlusperioodi tulemustes.

2. Liikmesriigid edastavad parandatud igakuised andmed koos kumulatiivseid ja parandatud aastaandmeid sisaldava toimikuga vähemalt iga kolme kuu järel.

Artikkel 34

Liikmesriigid säilitavad algmääruse artiklites 7 ja 23 nimetatud statistilisi andmekandjaid või vähemalt nendes sisalduvaid andmeid vähemalt kaks aastat pärast vaatlusaasta lõppu.

Artikkel 35

Liikmesriigid edastavad komisjonile oma siseriiklikud juhised ja kõik edasised muudatused.

Artikkel 36

Määrust (EÜ) nr 840/96 [7] tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2001.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 37

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2001.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. september 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10.

[2] EÜT L 48, 19.2.1998, lk 6.

[3] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[4] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[5] EÜT L 188, 26.7.2000, lk 1.

[6] EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

[7] EÜT L 114, 8.5.1996, lk 7.

--------------------------------------------------

I LISA

Artiklis 2 nimetatud erandite loetelu

Andmeid ei nõuta järgmiste kaupade kohta:

a) seaduslikud maksevahendid ja väärtpaberid;

b) monetaarkuld;

c) abisaadetised katastroofipiirkondadele;

d) diplomaatiliseks või samalaadseks kasutamiseks ettenähtud kaubad:

1) kaubad, millele on omistatud diplomaatiline või konsulaarpuutumatus;

2) riigipeale, samuti valitsuse või parlamendi liikmetele tehtavad kingitused;

3) vastastikuse haldusabi raames liikuvad kaubad;

e) kaubad, mis ei ole ette nähtud äritehinguteks:

1) ordenid, auhinnad, aumärgid ja medalid;

2) reisivarustus, -moon ja muud esemed, kaasa arvatud isiklikuks kasutamiseks või tarbimiseks mõeldud spordivarustus, mis on reisijaga kaasas või saadetakse enne või pärast teda;

3) pulmatarbed, kolimisega seotud või pärandi hulka kuuluvad esemed;

4) sargad, urnid, matusekaunistused ning haudade ja hauamonumentide korrashoiuks ettenähtud esemed;

5) reklaamtrükised, kasutamisjuhised, hinnakirjad ja muud reklaamitarbed;

6) kaubad, mis on muutunud kasutamiskõlbmatuks või mida ei saa tööstuses kasutada;

7) ballast;

8) postmargid;

9) rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted;

f) tooted, mida kasutatakse osana isiku- või keskkonnakaitseks võetavatest ühismeetmetest;

g) kaubad, mis liiguvad liikmesriikide määratletud piirivööndite elanike vahel mittekaubanduslikul eesmärgil (piiriliiklus); tooted, mis on saadud põllumajandustootjate nendest valdustest, mis asuvad väljaspool nende põhiettevõtte järgset statistilist territooriumi, kuid siiski piirnevad nimetatud territooriumiga;

h) kaubad, mida imporditakse või eksporditakse transpordivahendite, konteinerite ja transpordiseadmete parandamiseks, kuid mis ei kuulu töötlemisele tolli kontrolli all, samuti remondi käigus asendatud osad, tingimusel et tegemist on ajutise kaubavahetusega;

i) kaubad, mida eksporditakse statistiliselt territooriumilt väljaspool paiknevatele siseriiklikele relvajõududele, samuti teisest liikmesriigist imporditud kaubad, mille siseriiklikud relvajõud on toimetanud statistiliselt territooriumilt väljapoole, ning liikmesriigi statistilisel territooriumil paiknevate teise liikmesriigi relvajõudude soetatud või võõrandatud kaubad;

j) andmekandjatena kasutatavad kaubad, näiteks disketid, magnetlindid, filmid, kavandid, audio- ja videokassetid, info edastamiseks turustatavad CD-ROMid, kui need on valmistatud konkreetse kliendi tellimusel või ei ole ette nähtud äritehinguks, samuti eelmist tarnet täiendavad kaubad, näiteks uuendatud versioonid, mille kohta kaubasaajale arvet ei esitata;

k) satelliitide kanderaketid:

- kuni kosmosesse saatmiseni toimuva ekspordi ja impordi korral,

- kosmosesse saatmise ajal.

--------------------------------------------------

II LISA

Artikli 13 lõikes 2 osutatud tehingute loetelu

A | B |

1.Tehingud, millega kaasneb omandiõiguse tegelik või kavandatav üleminek hüvitise (rahalise või muu) eest (v.a punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud) | 1.Lõppost või -müük2.Tarnimine tutvumis- või proovimüügiks, tagastamisõigusega müügiks või komisjonimüügiks3.Vahetuskaubandus (kompensatsioon natuuras)4.Reisijate isiklikud ostud5.Kapitalirent (müük järelmaksuga) |

2.Kauba tagasisaatmine pärast algtehingu registreerimist koodi 1all; kauba tasuta asendamine | 1.Kauba tagasisaatmine2.Tagasisaadetud kauba asendamine3.Tagasisaatmata kauba asendamine (nt garantii korral) |

3.Tehingud (mitte ajutised), millega kaasneb omandiõiguse üleminek ilma hüvitiseta (rahaline või muu) | 1.Täielikult või osaliselt Euroopa Ühenduse korraldatud või rahastatavate abiprogrammide raames tarnitud kaup2.Muud üldised valitsuse abisaadetised3.Muud abisaadetised (eraisikutelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt)4.Muu |

4.Lepinguliseks töötlemiseks või remondiks sooritatavad toimingud (v.a punktis 7 loetletud) | 1.Töötlemine lepingu alusel2.Tasuline remont ja hooldus3.Tasuta remont ja hooldus |

5.Lepingulisele töötlemiseleja remondile järgnevad toimingud (v.a punktis 7 loetletud) | 1.Töötlemine lepingu alusel2.Tasuline remont ja hooldus3.Tasuta remont ja hooldus |

6.Tehingud, millega ei kaasne omandiõiguse üleminek, nt rent, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutus, v.a lepinguline töötlemine või remont (tarnimine ja tagasisaatmine) | 1.Rent, laen, kasutusrent2.Muu kaupade ajutine kasutamine |

7.Toimingud ühiste kaitseprojektide või muude valitsustevaheliste tootmisprogrammide raames (nt Airbus) | |

8.Ehitusmaterjalide ja -seadmetega tarnimine üld- ja tsiviilehitustöid käsitlevate lepingute jaoks | |

9.Muud tehingud | |

--------------------------------------------------

III LISA

Artikli 14 lõikes 2 nimetatud tarnetingimuste loetelu

1) asjaomase liikmesriigi territooriumil asuv koht;

2) teises liikmesriigis asuv koht;

3) muu koht (ühendusest väljaspool)

Esimene alajaotus | Tähendus | Teine alajaotus |

Incotermi kood | Incoterm ICC/ECE Genf | Täpsustatud koht |

EXW | hangitud tehasest | tehase asukoht |

FCA | franko vedaja | … kokkulepitud koht |

FAS | franko laeva kõrval | kokkulepitud lastimissadam |

FOB | franko laeva pardal | kokkulepitud lastimissadam |

CFR | hind ja prahiraha | kokkulepitud lõppsadam |

CIF | hind, kindlustus ja prahiraha | kokkulepitud lõppsadam |

CPT | vedu makstud kuni | kokkulepitud lõppsadam |

CIP | vedu ja kindlustus makstud kuni | kokkulepitud lõppsadam |

DAF | tarnitud piiril | kokkulepitud tarnekoht piiril |

DES | tarnitud laevalt | kokkulepitud lõppsadam |

DEQ | tarnitud kailt | pärast tollivormistust, kokkulepitud sadam |

DDU | tarnitud, toll tasumata | kokkulepitud sihtkoht importivas riigis |

DDP | tarnitud, toll tasutud | kokkulepitud tarnekoht importivas riigis |

XXX | muud tarnetingimused | lepingus sätestatud tingimuste täpne kirjeldus |

--------------------------------------------------