32000R1081Official Journal L 122 , 24/05/2000 P. 0029 - 0038


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1081/2000,

22. mai 2000,

millega keelatakse selliste vahendite müük, tarnimine ja eksport Birmasse/Myanmari, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või terroriaktide korraldamiseks, ning külmutatakse teatavate kõnealuse riigi valitsustegevusega seotud isikute rahalised vahendid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 26. aprilli 2000. aasta ühist seisukohta 2000/346/ÜVJP, millega pikendatakse ja muudetakse ühist seisukohta 96/635/ÜVJP Birma/Myanmari kohta,[1]

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Pidades silmas inimõiguste tõsiseid ja süstemaatilisi rikkumisi Myanmari võimude poolt, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste pidevat ja üha karmimat mahasurumist, samuti nimetatud võimude suutmatust astuda samme demokraatia ja leppimise suunas, sätestatakse ühises seisukohas 2000/346/ÜVJP, et ühiste seisukohtadega 96/635/ÜVJP[2] ja 98/612/ÜVJP[3] Birma/Myanmari suhtes ette nähtud piiranguid tuleks laiendada, külmutades muu hulgas rahalised vahendid, mis kuuluvad riiklikus rahu- ja arengunõukogus juhtival kohal olevatele isikutele, Myanmari turismisektori ametiisikutele ning sõjaväes, valitsuses ja julgeolekujõududes juhtival kohal olevatele isikutele, kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale üleminekut, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nimetatud isikute perekonnaliikmete rahalised vahendid, ning keelustades selliste vahendite müügi, tarnimise ja ekspordi, mida võidakse kasutada siserepressioonideks ja terroriaktide korraldamiseks.

(2) Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse.

(3) Seetõttu, ning eelkõige hoidumaks konkurentsi moonutamisest, on kõnealuste meetmete rakendamiseks vajalik ühenduse õigusakt, niivõrd kui see puudutab ühenduse territooriumi; käesoleva määruse tähenduses loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(4) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

(5) On vaja, et komisjon ja liikmesriigid teataksid üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastaksid üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, ilma et see piiraks olemasolevate kohustuste täitmist seoses teatavate asjassepuutuvate vahenditega.

(6) On soovitav, et alates käesoleva määruse jõustumisest võiks rakendada sanktsioone selle sätete rikkumise eest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Keelatud on I lisas loetletud vahendite teadlik ja tahtlik otsene või kaudne müük, tarnimine, eksport ja vedu mis tahes isikule või asutusele Birmas/Myanmaris või isikutele või asutustele majandustegevuseks, mis toimub Birma/Myanmari territooriumil või lähtub kõnealuselt territooriumilt, olenemata sellest, kas need vahendid on pärit ühendusest või mitte.

Artikkel 2

1. Külmutatakse kõik väljaspool Birma/Myanmari territooriumi asuvad rahalised vahendid, mis kuuluvad nendele II lisas loetletud riiklikus rahu- ja arengunõukogus juhtival kohal olevatele isikutele, Myanmari turismisektori ametiisikutele ning sõjaväes, valitsuses ja julgeolekujõududes juhtival kohal olevatele isikutele, kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale siirdumist, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nimetatud isikute perekonnaliikmete rahalised vahendid.

2. Rahalisi vahendeid ei anta otseselt ega kaudselt ühegi lõikes 1 nimetatud isiku käsutusse ega nende toetamiseks.

3. Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

- rahalised vahendid - finantspõhivarad ja kogu majanduslik kasu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, järgmised: sularaha, tšekid, rahalised nõuded, vekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid; hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, saldod, võlad ja võlakohustused; avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpabereid esindavad sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, tagatiseta võlakohustused, tuletisväärtpaberite lepingud; intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek; krediteerimine, tasaarvestuse õigus, tagatistehingud, täitmisgarantiid või muud finantskohustused; akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; rahalistelt vahenditelt ja finantsallikatelt saadavaid intresse tõendavad dokumendid või muud ekspordi rahastamise vahendid;

- rahaliste vahendite külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine, v.a juhud, kui intressid või hoiustest laekuvad või selle tähtaja lõppedes automaatselt tagastatavad tulud makstakse külmutatud arvele ja hoitakse seal.

Artikkel 3

Ilma et see piiraks konfidentsiaalsust käsitlevate ühenduse eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, on liikmesriikide pädevatel asutustel volitus nõuda pankadelt, muudelt finantsasutustelt, kindlustusseltsidelt ning muudelt asutustelt ja isikutelt, et need esitaksid kogu asjakohase teabe, mis on vajalik käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

Artikkel 4

Komisjonil on õigus:

- muuta II lisa, võttes arvesse ühise seisukoha 2000/346/ÜVJP lisa ajakohastamiseks tehtud otsuseid,

- muuta liikmesriikide esitatud teabe põhjal III lisas loetletud liikmesriikide pädevate asutuste andmeid.

Artikkel 5

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt kaasa aidata artiklis 1 nimetatud tehingutele või toimingutele või käesoleva määruse sätetest kõrvale hoida.

Artikkel 6

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige artikli 3 alusel saadud teabe ning teabe rikkumiste ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute otsuste kohta.

Artikkel 7

Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 8

Käesolevat määrust kohaldatakse:

- ühenduse territooriumi piires, kaasa arvatud õhuruumis,

- liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal,

- liikmesriigi kodaniku suhtes, olenemata tema asukohast,

- kõikide juriidiliste isikute suhtes, kes on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduse alusel.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

See vaadatakse uuesti läbi 29. oktoobriks 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. mai 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

J. GAMA

I LISA

Artiklis 1 osutatud siserepressioonideks või terroriaktide korraldamiseks kasutatavad vahendid

Järgmises loetelus ei ole nimetatud vahendeid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud sõjaliseks otstarbeks ja mille suhtes juba kehtib ühise seisukoha 96/635/ÜVJP alusel kehtestatud relvaembargo.

Kuulikindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid, kuulikindlad kilbid ja spetsiaalselt neile ette nähtud osad.

Erivahendid sõrmejälgede võtmiseks.

Võimsusregulaatoriga helgiheitja.

Kuulikindlad ehitusmaterjalid.

Jahinoad.

Spetsiaalsed tootmisvahendid haavlipüsside valmistamiseks.

Laskemoona käsilaadimisvarustus.

Sideteadete pealtkuulamisseadmed.

Optiline tahkisdetektor.

Kujutisevõimendustorud.

Relvade teleskoopsihikud.

Sileraudsed relvad ja nende laskemoon, välja arvatud spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

1. raketipüstolid;

2. õhu- või padrunrelvad, mis on mõeldud kasutamiseks tööriistadena või valutute vahenditena loomade uimastamiseks.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad ja lisaseadmed.

Pommid ja granaadid, välja arvatud spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Muud kuulikindlad vestid, kui need, mis on valmistatud spetsiaalselt sõjaliste standardite või spetsifikatsioonide kohaselt, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Maastikul sõitmiseks sobivad neljarattaveoga sõidukid, mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ja selliste sõidukite kuulikindlad kilbid.

Vesikahurid ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad.

Vesikahuritega varustatud sõidukid.

Sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad.

Akustilised seadmed, mida tootja või tarnija väidete kohaselt saab kasutada massirahutuste ohjeldamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud osad.

Jalarauad, rühmaahelad, vangiahelad ja elektrišokivööd, mis on spetsiaalselt ette nähtud inimeste liikumise takistamiseks; välja arvatud:

- käerauad, mille maksimaalne pikkus koos ketiga on lukustatuna 240 mm.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks tegutsemisvõimetuks muutva aine abil (näiteks pisargaasi või pipragaasi pihustid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks elektrišoki abil (sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Elektroonilised seadmed, mille abil on võimalik avastada peidetud lõhkeaineid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

- TV või röntgenläbivalgustuse seadmed.

Elektroonilised segamisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks, et takistada improviseeritud seadmetest kaugjuhtimispuldi abil lõhkamisi ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

- vahendid, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite liigpingepiirikud).

Eridemineerimistöödeks ette nähtud vahendid ja seadmed; välja arvatud:

1. pommikatted;

2. mahutid, mis on ette nähtud niisuguste objektide hoidmiseks, mille kohta on teada või arvata, et need on improviseeritud lõhkeseadeldised.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud või nende tahkisandurid.

Loetletud vahendite jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara ja vajalik tehnoloogia.

Otselõikega lõhkelaengud.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud materjalid:

- amatool,

- nitrotselluloos (mis sisaldab üle 12,5 % nitrogeeni),

- nitroglükool,

- pentaerütrotritooltetranitraat (PETN),

- pikrüülkloriid,

- trinitrofenüülmetüülnitramiin (tetrüül),

- 2, 4, 6-trinitrotolueen (TNT).

Loetletud vahendite jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara ja vajalik tehnoloogia.

II LISA

Artikli 2 lõikes 1 nimetatud isikute loetelu

1. Riiklik rahu- ja arengunõukogu (SPDC):

Kindral (Senior General) Than Shwe Esimees, samuti peaminister ja kaitseminister (2.2.1933, Kyaukse)

Kindral Maung Aye Aseesimees (25.12.1937, Kon Balu)

Kindralleitnant Khin Nyunt Esimene sekretär (11.10.1939, Kyauktan)

Kindralleitnant Tin Oo Teine sekretär (13.5.1933)

Kindralleitnant Win Myint Kolmas sekretär

Kontradmiral Nyunt Thein Mereväe ülemjuhataja

Brigaadikindral Kyaw Than Õhujõudude ülemjuhataja (14.6.1941, Bago)

Kindralmajor Aung Htwe Komandör, läänepiirkonna väeüksus

Kindralmajor Ye Myint Komandör, keskpiirkonna väeüksus

Kindralmajor Khin Maung Than Komandör, Yangoni piirkonna väeüksus

Kindralleitnant Kyaw Win Komandör, põhjapiirkonna väeüksus

Kindralmajor Thein Sein Komandör, Triangle'i piirkonna väeüksus

Kindralmajor Thura Thiha Thura Sit Maung Komandör, rannikualade väeüksus

Brigaadikindral Thura Shwe Mann Komandör, edelapiirkonna väeüksus

Brigaadikindral Myint Aung Komandör, kagupiirkonna väeüksus (10.2.1932)

Brigaadikindral Maung Bo Komandör, idapiirkonna väeüksus

Brigaadikindral Thiha Thura Tin Aung Myint Oo Komandör, kirdepiirkonna väeüksus

Brigaadikindral Soe Win Komandör, loodepiirkonna väeüksus

Brigaadikindral Tin Aye Komandör, lõunapiirkonna väeüksus

2. Riikliku õiguskorra taastamise nõukogu (SLORC) endised liikmed:

Kindralleitnant Phone Myint (5.1.1931)

Kindralleitnant Aung Ye Kyaw (12.12.1930)

Kindralleitnant Sein Aung (11.11.1931)

Kindralleitnant Chit Swe (18.1.1932)

Kindralleitnant Mya Thin (31.12.1931)

Kindralleitnant Kyaw Ba (7.6.1932)

Kindralleitnant Tun Kyi (1.5.1938)

Kindralleitnant Myo Nyunt (30.9.1930)

Kindralleitnant Maung Thint (25.8.1932)

Kindralleitnant Aye Thoung (13.3.1930)

Kindralleitnant Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)

Kindralleitnant Maung Hla

Kindralmajor Soe Myint

Kindralleitnant Myint Aung

3 Piirkondlikud asekomandörid:

Brigaadikindral Aung Thein (läänepiirkond)

Kolonel Nay Win (keskpiirkond)

Kolonel Hsan Hsint (Rangoon)

Kolonel Myint Swe (Triangle)

Brigaadikindral Tin Latt (rannikualad)

Kolonel Tint Swe (edelapiirkond)

Brigaadikindral Aung Thein (kagupiirkond)

Brigaadikindral Myint Thein (idapiirkond)

Brigaadikindral San Thein (kirdepiirkond)

Brigaadikindral Soe Myint (loodepiirkond)

Brigaadikindral Thura Maung Nyi (lõunapiirkond)

4. Muud osariigi-/piirkonnakomandörid:

Kolonel Thein Kyaing Magwe piirkond

Kolonel Aung Thwin Chini osariik

Kolonel Saw Khin Soe Kareni osariik

Kolonel Kyaw Win Kaja osariik

5. Muud endised kõrgemad sõjaväelased:

Kolonel Thein Lwin endine piirkondlik komandör

Kolonel Aye Myint Kyu endine piirkondlik asekomandör

Brigaadikindral Pyay Sone endine piirkondlik komandör

6. Ministrid:

Viitseadmiral Maung Maung Khin Asepeaminister (23.11.1929)

Kindralleitnant Tin Tun Asepeaminister (28.3.1930)

Kindralleitnant Tin Hla Asepeaminister ja sõjandusminister

Kindralmajor Nyunt Tin Põllumajandus- ja niisutusminister

U Aung Thaung Esimene tööstusminister

Kindralmajor Hla Myint Swe Transpordiminister

U Win Aung Välisminister (28.2.1944, Dawei)

U Soe Tha Riikliku planeerimise ja majandusarengu minister

Viitseadmiral Tin Aye Tööminister

U Aung San Ühistuminister

U Pan Aung Raudteetranspordiminister

Brigaadikindral Lun Thi Energeetikaminister

U Than Aung Haridusminister

Kindralmajor Ket Sein Tervishoiuminister

Brigaadikindral Pyi Zon (Sone) Kaubandusminister

Kindralmajor Saw Lwin Hotellindus- ja turismiminister (1939)

Brigaadikindral Win Tin Telekommunikatsiooni-, side- ja telegraafiminister (1935, Moulmein)

U Khin Maung Thein Rahandus- ja tuluminister (11.11.1934, Mandalay)

U Aung Khin Usuasjade minister

Kindralmajor Saw Tun Ehitusminister

U Thaung Teadus- ja tehnoloogiaminister

U Win Sein Kultuuriminister (10.10.1940, Kyaukkyi)

U Saw Tun Immigratsiooni- ja rahvastikuminister

Kindralmajor Kyi Aung Informatsiooniminister

Kolonel Thein Nyunt Piirialade arengu, riiklike rahvusrühmade ja arengu minister

Kindralmajor Tin Htut Elektrienergeetikaminister

Brigaadikindral Thura Aye Myint Spordiminister

U Aung Phone Metsandusminister

Kolonel Tin Hlaing Siseminister

Brigaadikindral Ohn Myint Kaevandusminister

Kindralmajor Sein Htwa Sotsiaalhoolekande-, hüvitus- ja ümberasumisasjade minister

Brigaadikindral Maung Maung Thein Karjamajandus- ja kalandusminister

Kindralleitnant Min Thein Riikliku rahu- ja arengunõukogu esimehe kantselei minister

Brigaadikindral Lun Maung Peaministri kantselei minister

Kindralmajor Tin Ngwe Peaministri kantselei minister

Brigaadikindral David Abel Riikliku rahu- ja arengunõukogu esimehe kantselei minister (28.2.1935, Mamyo)

Kindralmajor Saw Lwin Teine tööstusminister (1939)

7. Muud turismindusega seotud ametiisikud:

Brigaadikindral Aye Myint Kyu Hotellinduse ja turismi aseminister

U Aung (Ohn) Myint Hotellindus- ja turismiministri kantselei juhataja

Kolonelleitnant Khin Maung Latt Hotellindus- ja turismiministeeriumi peadirektor

U Naing Bwa Hotellindus- ja turismiministeeriumi asepeadirektor

8. Muud kaitseministeeriumi juhtivad ametnikud:

Kommodoor Kyi Min Merevägede staabiülem

Brigaadikindral Myint Swe Õhujõudude staabiülem

Kindralmajor Tin Ngwe Personaliülem kindrali auastmes (Military Appointment General)

Brigaadikindral Thein Soe Tribunaliülem kindrali auastmes (Judge Advocate General)

Brigaadikindral Lun Maung Kaitseteenistuse kindralinspektor

Brigaadikindral Khin Aung Myint Sõjanduse suhtekorraldus ja psühholoogia

Brigaadikindral Win Hlaing Sõjalised hanked

Kolonel Tahn Htay Varustus ja transport

Brigaadikindral Khi Win Suurtükivägi ja soomusmasinad

Brigaadikindral Aung Myint Signalisatsioon

Brigaadikindral Chit Than Sõjavarustusametkond

Brigaadikindral Khin Maung Win Kaitsetööstus

Kolonel Saw Hla Sõjaväepolitsei ülem

Brigaadikindral Aung Kyi Sõjaväeline väljaõppe

Brigaadikindral Maung Nyo Asekindraladjutant (Vice Adjutant General)

Brigaadikindral Kyaw Win Asevarustusülem

Kolonel Khin Maung Sann Personaliülem koloneli auastmes

9. Kaitseväe luureteenistuse (DDSI) endise liikmed:

Brigaadikindral Kyaw Win Asedirektor

Kolonelleitnant Sann Pwint Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Maung Than Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Tin Hla Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Nyan Lin Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Myint Aung Kyaw Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Ko Ko Maung Kindralstaabi ohvitser

Major Myo Lwin Kindralstaabi ohvitser

Kommodoor Ngwe Tun Välissuhete osakonna juhataja

Major Myo Khine Välissuhete osakonna asejuhataja

Kapten Soe Than Välissuhete osakonna ohvitser

Leitnant Htin Aung Kyaw Välissuhete osakonna ohvitser

Kapten Moe Kyaw Välissuhete osakonna ohvitser

10. Strateegilise väljaõppe osakond (OSS):

Kolonel Thein Swe Osakonna juhataja

Kolonel Kyaw Thein Osakonna juhataja

Kolonel San Maung Osakonna juhataja

Kolonel Than Tun Osakonna juhataja

Kolonel Than Aye Osakonna juhataja

Kolonelleitnant Tin Oo Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Hla Min Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Si Thu Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Than Aung Kindralstaabi ohvitser

Kolonelleitnant Min Lwin Kindralstaabi ohvitser

11. Endised valitsuse liikmed:

Kindralleitnant Thein Win Endine transpordiminister (1937)

Brigaadikindral Myo Thant Endine peaministri kantselei minister

U Kyin Maung Yin Endine asepeaministri kantselei minister (9.4.1931)

U Ohn Gyaw Endine välisminister (3.3.1932)

Kindralmajor Kyaw Than Endine kaubandusminister

Brigaadikindral Sein Win Endine spordiminister

U Than Shwe Endine peaministri kantselei minister (14.12.1936)

Brigaadikindral Maung Maung Endine rahu- ja arengunõukogu esimehe kantselei minister

III LISA

Pädevate asutuste loetelu

BELGIA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministre des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Faks (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks (32-2) 233 75 18

TAANI

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Telefon (45) 35 46 60 00

Faks (45) 35 46 60 01

SAKSAMAA

Bundesausfuhramt

Referat 214,

Frankfurterstraße 29-35

D-65760 Eschborn

Telefon (49-6196) 90 86 89

Faks (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank

Postfach 10 06 02,

D-60006 Frankfurt a. M.

Telefon (49-69) 956 61

KREEKA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministry of Foreign Affairs,

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 3rd floor

GR-106 71 Athens

Telefon (30-1) 368 13 37

Faks (30-1) 368 12 32

HISPAANIA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Direccin General de Comercio e Inversiones

Subdireccin General de Gestin de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a

E-28046 Madrid

Telefon (34-91) 583 74 00

Faks (34-91) 583 55 09

Direccin General del Tesoro y Política Financiera

Subdireccin General de Inspeccin y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3

E-28071 Madrid

Telefon (34-91) 360 45 88

Faks (34-91) 583 52 14

PRANTSUSMAA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12 S.P.

IIRIMAA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Telefon (353-1) 408 24 92

ITAALIA

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25

I-00144 Roma

Telefon (39-06) 59 93 24 39

Faks (39-06) 59 64 75 06

LUKSEMBURG

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministre des affaires étrangres

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

MADALMAAD

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Telefon (31-70) 342 82 27

Faks (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Telefon (43 1) 404 20

PORTUGAL

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

Ministério das Finanas

Direcão Geral dos Assuntos Europeus e Relaões Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Telefon (351-1) 882 32 40/47

Faks (351-1) 882 32 49

SOOME

Ulkoasiainministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Telefon (358-9) 13 41 55 55

Faks (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

Telefon (358-9) 13 41 55 55

Faks (358-9) 62 98 40

ROOTSI

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S-10339 Stockholm

Telefon (46-8) 405 10 00

Faks (46-8) 723 11 76

ÜHENDKUNINGRIIK

Artikli 4 kohaselt artikli 2 ja II lisa kohta esitatud taotluste puhul:

HM Treasury

International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street

London SW1E 5EB

Telefon (44-0207) 270 55 50

Faks (44-0207) 270 43 65

e-post: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Telefon (44 0207) 601 46 07

Faks (44 0207) 601 43 09

EUROOPA ÜHENDUS

Euroopa Ühenduste Komisjon

Välissuhete peadirektoraat

Direktoraat A, ÜVJP

Üksus A/2, Majandus- ja Finantssanktsioonide Koordinatsiooniosakond

Telefon (32-2) 295 68 80

Faks (32-2) 296 75 63

e-post: anthonius.de-vries@cec.eu.int

[1] EÜT L 122, 24.5.2000, lk 1.

[2] EÜT L 287, 8.11.1996, lk 1.

[3] EÜT L 291, 30.10.1998, lk 1.