32000L0074Euroopa Liidu Teataja L 300 , 29/11/2000 Lk 0024 - 0027


Komisjoni direktiiv 2000/74/EÜ,

22. november 2000,

millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 93/29/EMÜ, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta direktiivi 92/61/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/7/EÜ, [2] eelkõige selle artiklit 16,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/29/EMÜ, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist, [3] eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiv 93/29/EMÜ onüks mitmest üksikdirektiivist EÜ tüübikinnitusmenetluse kohta, mis kehtestati direktiiviga 92/61/EMÜ. Seetõttu kehtivad kõnealuse direktiivi kohaldamisel sõidukite süsteeme, osi ja eraldi seadiseid käsitleva direktiivi 92/61/EMÜ sätted.

(2) Tehnoloogiline areng võimaldab nüüd kohandada direktiivi 93/29/EMÜ tehnika arenguga. Et tagada tüübikinnitussüsteemi igakülgset nõuetekohast toimimist, tuleks asjaomase direktiivi teatavaid nõudeid täpsustada või täiendada.

(3) Selleks tuleks teatavate tähiste nimetamise ja määratlemise nõuded ühtlustada nõuetega, mis on sätestatud nõukogu 21. detsembri 1977. aasta direktiivis 78/316/EMÜ mootorsõidukite sisustust (juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist) käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [4] muudetud komisjoni direktiiviga 93/91/EMÜ, [5] ning täpsustada teatavaid teatises sisalduvaid andmeid.

(4) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee arvamusega, mis on asutatud nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ (mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), [6] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/40/EÜ, [7] artikli 13 alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 93/29/EMÜ I ja II lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga:

Artikkel 2

1. Alates 1. jaanuarist 2002 ei tohi liikmesriigid juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemisega seotud põhjustel:

- keelduda andmast EÜ tüübikinnitust kahe- või kolmerattalise mootorsõiduki tüübile või

- keelata kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist,

kui juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemine vastab käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 93/29/EMÜ nõuetele.

2. Alates 1. juulist 2002 ei anna liikmesriigid EÜ tüübikinnitust ühelegi uuele kahe- või kolmerattalise mootorsõiduki tüübile juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemisega seotud põhjustel, kui käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 93/79/EMÜ nõuded ei ole täidetud.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud sätted hiljemalt 31. detsembril 2001. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. jaanuarist 2002.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. november 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 225, 10.8.1992, lk 72.

[2] EÜT L 106, 3.5.2000, lk 1.

[3] EÜT L 188, 29.7.1993, lk 1.

[4] EÜT L 81, 28.3.1978, lk 3.

[5] EÜT L 284, 19.11.1993, lk 25

[6] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

[7] EÜT L 203, 10.8.2000, lk 9.

--------------------------------------------------

LISA

I. I lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Punkt 2.1.1 asendatakse järgmisega:

"2.1.1. Nimetatud tähised peavad taustast selgesti eristuma."

2.————————— Punkti 2.1.5 muudetakse järgmiselt:

joonise 3 seletavasse teksti lisatakse järgmine:

"Märkus:

kui vasak- ja parempoolsel suunatulelaternal on erinevad märgulambid, võib kaht noolt kasutada samuti eraldi."

joonis 12 asendatakse järgmisega:

+++++ TIFF +++++

"Joonis 12Tagumine udutulelatern (3)Märgulambi värv: merevaigukollane"

joonise 13 seletav tekst asendatakse järgmisega:

"

"

joonise 14 seletav tekst asendatakse järgmisega:

"

"

joonis 15 asendatakse järgmisega:

+++++ TIFF +++++

"Joonis 15Valgustuse lülitiMärgulambi värv: roheline"

joonise 16 seletav tekst asendatakse järgmisega:

"

"

joonis 17 jäetakse välja;

joonised 18 ja 19 nummerdatakse ümber vastavalt joonisteks 17 ja 18;

märkus (

1

) asendatakse järgmisega:

"(1) Raamitud alad võivad olla täidetud."

II. II lisa muudetakse järgmiselt:1. liide asendatakse järgmisega:

"

1. liide

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------