32000L0028Euroopa Liidu Teataja L 275 , 27/10/2000 Lk 0037 - 0038


Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2000/28/EÜ,

18. september 2000,

millega muudetakse direktiivi 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, [3]

asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud menetluse kohaselt [4]

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt asutamislepingu eesmärkidele on soovitatav edendada kogu ühenduses krediidiasutuste tegevuse harmoonilist arendamist, eelkõige seoses elektronraha väljaandmisega.

(2) Teatavate asutuste tegevus piirdub peamiselt elektronraha väljaandmisega. Elektronraha väljaandjate vaheliste konkurentsimoonutuste vältimiseks muu hulgas rahapoliitiliste meetmete kohaldamisel tuleks ette näha, et need institutsioonid kuuluvad nende eriomadusi arvestavate asjakohaste erisätete kohaselt direktiivi 2001/12/EÜ [5] reguleerimisalasse.

(3) Järelikult peaksid need asutused olema hõlmatud direktiivi 2000/12/EÜ artiklis 1 sätestatud krediidiasutuste määratlusega.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivis 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta [6] on esitatud elektronrahaasutuste määratlus.

(5) Elektronraha omanike usalduse tagamiseks peab olema võimalik elektronraha tagastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/12/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Krediidiasutus –

a) ettevõtja, kelle tegevuseks on hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine; või

b) elektronrahaasutus euroopa parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta [7] tähenduses."

2. V jaotisele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 33a

Direktiivi 2000/46/EÜ artiklit 3 kohaldatakse krediidiasutuste suhtes."

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 27. aprillil 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. september 2000

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

H. Védrine

[1] EÜT C 317, 15.10.1998, lk 12.

[2] EÜT C 101, 12.4.1999, lk 64.

[3] EÜT C 189, 6.7.1999, lk 7.

[4] Euroopa Parlamendi 15. aprilli 1999. aasta arvamus (EÜT C 219, 30.7.1999, lk 421), kinnitatud 27. oktoobril 1999, nõukogu 29. novembri 1999. aasta ühine seisukoht (EÜT C 26, 28.1.2000, lk 12) ja Euroopa Parlamendi 11. aprilli 2000. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (EÜT L 126, 26.5.2000, lk 1).

[6] EÜT L 275, 27.10.2000, lk 39.

[7] EÜT L 275, 27.10.2000, lk 39.

--------------------------------------------------