32000L0020Official Journal L 163 , 04/07/2000 P. 0035 - 0036


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/20/EÜ,

16. mai 2000,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ,1

olles nõu pidanud regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 64/432/EMÜ3 on muudetud ja ajakohastatud direktiiviga 97/12/EÜ4 ja direktiiviga 98/46/EÜ5.

(2) Kahe eespool nimetatud direktiiviga muudetud direktiivi 64/432/EMÜ rakendamisega seotud probleemid nõuavad üleminekumeetmeid, et vältida häireid kauplemisel elussigade ja -vasikatega.

(3) Lisaks sellele on direktiivis 64/432/EMÜ4 ja nõukogu 21. aprilli 1997 määruses (EÜ) nr 820/971 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise ning veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise kohta6 nähtud ette muuhulgas vasikaid puudutavate arvuti andmebaaside loomine, et salvestada informatsiooni loomade ja nende liikumiste kohta.

(4) On esinenud probleeme loomatervishoiu nõuete kohaldamisel ning eriti seoses loomade identifitseerimise ja registreerimisega.

(5) Direktiivi 64/432/EMÜ muudetakse, et tagada ühenduse eeskirjade järjepidevus ja võimaldada komisjonil võtta vastu üleminekumeetmed, mis võimaldaksid liikmesriikidel uute kaubandustingimustega kohaneda.

(6) Seetõttu on asjakohane edasi lükata nimetatud direktiivi teatavate sätete jõustumist.

(7) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused7,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 64/432/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

"e) 31. detsembrini 2000 on vabastatud punktides a või b sätestatud katsenõuetest, kui tegemist on alla 30 kuu vanuste lihaveistega, kes:

- on pärit ametlikult tuberkuloosivabast ja ametlikult brutselloosivabast lihakarja majandist,

- nendega on kaasas veterinaarsertifikaat, kus F lisa I näidise A osa lõige 7 on nõuetekohaselt täidetud,

- jäävad järelevalve alla kuni nende tapmiseni,

- ei ole transpordi ajal puutunud kokku veistega, kes ei ole pärit ametlikult kõnealustest haigustest vabadest karjadest,

ja tingimusel, et:

- käesoleva korra kehtimine on piiratud tuberkuloosi või brutselloosi osas ühesuguse tervisliku seisundiga liikmesriikide või liikmesriikide piirkondade vahelise kaubandusega,

- sihtliikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed, et vältida oma karjade nakatumist,

- liikmesriigid kehtestavad nende eeskirjade efektiivseks rakendamiseks nõuetekohase juhuvaliku meetodil proovide võtmise, kontrolli- ja järelevalvesüsteemi,

- komisjon jälgib käesoleva direktiivi nõuetekohast täitmist tagamaks, et liikmesriigid neid eeskirju täielikult järgivad;".

2. Artikli 6 lõike 3 teises lõigus asendatakse kuupäev "31. detsembrini 1999" kuupäevaga "31. detsembrini 2000".

3. Artiklile 16 lisatakse järgmine lõige:

"3. Kui on vajalik lihtsustada käesolevas direktiivis sätestatud uuele korrale üleminekut, võib komisjon vastavalt artiklis 17a ettenähtud menetlusele võtta vastu üleminekumeetmed mitte kauemaks kui kaheks aastaks."

4. Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab otsusega 68/361/EMÜ moodustatud alaline veterinaarkomitee (edaspidi komitee).

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra."

5. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 17a

1. Komisjoni abistab otsusega 68/361/EMÜ moodustatud alaline veterinaarkomitee (edaspidi komitee).

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra."

6. A lisa I jao lõike 2 punkti c kolmandas taandes lisatakse sõna "või" punktide 1 ja 2 vahele.

7. A lisa I jao lõike 4 ja A lisa II jao lõike 7 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) iga veis on identifitseeritud vastavalt ühenduse õigusaktidele, ja".

8. F lisa I näidise A osasse lisatakse järgmine lõik:

"7. 3 on alla 30 kuu vanune lihaloom ametlikult tuberkuloosi-, brutselloosi- ja leukoosivabast karjast ja saadetakse vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artikli 6 lõike 2 punktile e litsentsiga nr...".

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- või haldusnormid 1. detsembril 1999. Nad teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi kehtestavad liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. mai 2000

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Capoulas Santos

1 EÜT C 51, 23.2.2000, lk 31.

2 Euroopa Parlamendi 16. märtsi 2000. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. aprilli 2000. aasta otsus.

3 EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 98/99/EÜ (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 107).

4 EÜT L 109, 25.4.1997, lk 1.

5 EÜT L 198, 15.7.1998, lk 22.

6 EÜT L 117, 7.5.1997, lk 1.

7 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.