32000D0725Euroopa Liidu Teataja L 292 , 21/11/2000 Lk 0030 - 0031


Komisjoni otsus,

20. november 2000,

teknatseeni nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade kehtetuks tunnistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 3354 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/725/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2000/10/EÜ, [2]

võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3600/92, millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1972/1999, [4] eriti selle artikli 7 lõike 3a punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruses (EÜ) nr 933/94, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2230/95, [6] sätestatakse taimekaitsevahendite toimeained, nimetatakse määruse (EMÜ) nr 3600/92 kohaldamiseks referentliikmesriigid ja määratakse kindlaks teatajad iga toimeaine jaoks.

(2) Teknatseen oli üks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 ettenähtud tööprogrammi esimese etapiga hõlmatud üheksakümnest toimeainest.

(3) Määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt esitas Ühendkuningriik määratud referentliikmesriigina 15. mail 1996 komisjonile aruande ainsa teavitaja poolt kõnealuse määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt esitatud teabe hindamise kohta.

(4) Referentliikmesriigi aruande kättesaamise järel alustas komisjon konsultatsioone nii liikmesriikide ekspertide kui ka ainsa teavitaja (Hickson & Welch) osavõtul, nagu on ette nähtud määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõikes 3.

(5) Liikmesriigid ja komisjon on esitatud aruande alalises taimetervise komitees läbi vaadanud. Kõnealune läbivaatamine lõpetati 12. aprillil 2000 ning vormistati vastavalt määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõikele 6 komisjoni aruandena teknatseeni kohta.

(6) Saadud hinnangute kohaselt ei ole esitatud teave piisav, et tõestada asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi vastavust direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning lõike 2 punktis b sätestatud nõuetele.

(7) Ainus teavitaja teatas komisjonile ja referentliikmesriigile, et ta ei soovi enam osaleda kõnealuse toimeaine tööprogrammis. Seetõttu direktiivi 91/414/EMÜ nõuete täielikuks järgimiseks ettenähtud täiendavat teavet edaspidi ei esitata.

(8) Seepärast ei ole võimalik kõnealust toimeainet direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanda.

(9) Olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks tuleb vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 6 sätetele ette näha ajapikendus.

(10) Käesolev otsus ei piira hilisemate komisjonipoolsete meetmete võtmist kõnealuse toimeaine suhtes nõukogu direktiivi 79/117/EMÜ [7] raames.

(11) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Teknatseeni ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

1. teknatseeni sisaldavate taimekaitsevahendite load tunnistatakse kehtetuks kuue kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast;

2. alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast ei anta teknatseeni sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 ettenähtud erandi alusel.

Artikkel 3

Liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 6 sätetele olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ajapikendust, mis on nii lühike kui võimalik ja ei kesta kauem kui 20 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 57, 2.3.2000, lk 28.

[3] EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

[4] EÜT L 244, 16.9.1999, lk 41.

[5] EÜT L 107, 28.4.1994, lk 8.

[6] EÜT L 225, 22.9.1995, lk 1.

[7] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36.

--------------------------------------------------