32000D0571Euroopa Liidu Teataja L 240 , 23/09/2000 Lk 0014 - 0018


Komisjoni otsus,

8. september 2000,

milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 2532 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/571/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, [1] eriti selle artikli 12 lõiget 12 ja artikli 13 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivis 97/78/EÜ sätestatakse ühendusse toodavate loomsete toodete puhul piiripunktis teostatava kontrolli nõuded, et kaitsta loomade ja inimeste tervist.

(2) Vabatsoonidesse, vabaladudesse või tolliladudesse toomiseks esitatud tootepartiisid võib vastu võtta üksnes juhul, kui lasti eest vastutav isik on eelnevalt deklareerinud, kas tooted on ettenähtud vabasse ringlusse laskmiseks või muuks lõppkasutuseks.

(3) Tooteid, mis ei vasta ühenduse nõuetele, tohib esitada vabatsoonide ladudesse, vabaladudesse või tolliladudesse toomiseks ja piiriüleste meretranspordivahendite jaoks, ning kuna need tooted kujutavad endast ühenduses ohtu nii loomadele kui ka inimestele, tuleb nende suhtes kohaldada täiendavaid kontrolle, et tagada toodete nõuetekohane käsitlemine transpordi, ladustamise ja tarnimise ajal, et vältida toodete turuleviimist ühenduses.

(4) Nõuetele mittevastavate partiide tõhusa jälgitavuse tagamiseks ja võimaldamiseks tuleb selgitada direktiiviga 97/78/EÜ lubatud eri sertifikaatide kasutamisega seotud üksikasju, samuti ladustamise ajal teostatava partiide märgistamise nõudeid kohese identifitseerimise eesmärgil.

(5) Riiklik veterinaararst peab enne lähetuse heakskiitmist tagama sisenemispiiripunktis ladudest ladudesse transporditavate nõuetele mittevastavate toodete hügieeni ja ohutuse, ning kui tooted viiakse teise liikmesriigi ladudesse, peab ta tagama, et kõnealuse liikmesriigi pädev asutus on lubanud sihtlaol selliseid tooteid vastu võtta.

(6) Laod, mille vahel nõuetele mittevastavaid tooteid tarnitakse ja kus kõnealuseid tooteid ladustatakse, peavad olema pädeva asutuse kontrolli all ja pidama tõhusat arvestust kõikide selliste laost läbikäivate toodete jälgimise võimaldamiseks.

(7) Selgitada tuleb kontrolle, mille riiklik veterinaararst peab teostama nõuetele mittevastavate toodete puhul pärast nende sissetoomist, ladustamise ajal või vahetult enne ladudest väljaviimist, samuti ladustamise ajal lubatud partiide osadeks jagamise määra.

(8) Selleks, et tagada tõhus kontrollisüsteem kuni tarnekohani, tuleb sätestada teavitamismenetlus ja otse piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatelt ettevõtjatelt lähetatud partiidega kaasasoleva sertifikaadiga seotud andmed.

(9) Piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavad ettevõtjad ja laod, mida kõnealused ettevõtjad kasutavad, peavad olema pädeva asutuse järelevalve all.

(10) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Kõikide toodetega, mis ei vasta ühenduse nõuetele ja mis võetakse vastu tollijärelevalve all ja viiakse vabatsooni ladudesse, vabaladudesse või tolliladudesse või tuuakse sealt või ladustatakse seal, peab kaasas olema direktiivi 97/78/EÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaat, mille on välja andnud riiklik veterinaararst.

2. Erandina lõikest 1 peaks kasutama direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud sertifikaati kõikide nõuetele mittevastavate partiide puhul, mis lähetatakse piiriülesele meretranspordivahendile otse laost või direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud spetsiaalselt heakskiidetud lao kaudu.

3. Kui nõuetele mittevastavad tooted viiakse piiriülesele meretranspordivahendile otse piiripunktist, peaks partiiga kaasas olema nii direktiivi 97/78/EÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaat kui ka artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud sertifikaat.

4. Kolmandatest riikidest pärit ja nõuetele mittevastavate partiidega kaasasolevad veterinaardokumentide või -sertifikaatide originaaleksemplarid peaksid partii juurde jääma. Direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollide ajal peaks riiklik veterinaararst tegema kõnealustest veterinaardokumentidest koopiad piiriületuspunkti jaoks.

5. Ladudes ladustatud ja nõuetele mittevastavate toodete igale partiiüksusele tuleb identifitseerimise hõlbustamiseks alati märkida direktiivi 97/78/EÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadile vastav kordumatu number.

6. Kui nõuetele mittevastavate toodete partii jagatakse vabatsooni laos, vabalaos või tollilaos kaheks või enamaks osaks, peaks riiklik veterinaararst andma iga osapartii jaoks välja uue sertifikaadi. Jälgitavuse võimaldamiseks tuleb kõik uued välja antud sertifikaadid varustada ristviidetega direktiivi 97/78/EÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud originaalsertifikaadile, mis oli kaasas lattu saabunud toodetega. Kõnealune originaalsertifikaat peaks jääma riiklikule veterinaararstile.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud partiisid transporditakse direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 punkti b või artikli 13 lõike 1 alusel heakskiidetud ladudesse ja ladudest järgmistel tingimustel:

- piiripunkti riiklik veterinaararst peab olema vajaduse korral asjaomaselt pädevalt asutuselt teada saanud, et sihtkoha ruumide eest vastutav pädev asutus on lubanud vabatsooni laol, vabalaol, tollilaol või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustaval ettevõtjal kõnealused ühenduse nõuetele mittevastavad tooted vastu võtta,

- lähtekoha ruumide eest vastutav pädev asutus teavitab sihtkoha ruumide eest vastutavat pädevat asutust ANIMO arvutivõrgu teel,

- direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõigetes 7 ja 8 osutatud kasutatavad plommid peavad olema sellised, mis tuleb veoki või konteineri iga avamise korral lõhkuda,

- nõuetele mittevastavate toodete veoks kasutatavad maismaasõidukid tuleb vajaduse korral pärast kasutamist puhastada ja desinfitseerida,

- partiid peavad jõudma määratud sihtkohta 30 päeva jooksul alates lähetusest, vastasel juhul tuleks pöörduda asja edasiseks uurimiseks tolliasutuse poole.

Artikkel 3

1. Direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 punkti b kohaselt heakskiidetud laod peavad peale nimetatud artikli nõuete:

- olema pädeva asutuse kontrolli all,

- omama faksi ja telefoni, et olla riiklikule veterinaararstile kättesaadavad.

2. Direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 punkti b kolmandas taandes osutatud ja heakskiidetud ladude poolt peetava sissetoomise ja väljaviimise arvestusega tuleb tagada partiide jälgitavus ja lattu toodavate ja sealt väljaviidavate koguste vastavuse kontrollitavus. Peale direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 punktis b täpsustatud teabe peab kõnealune arvestus hõlmama järgmisi andmeid:

- sissetoodavate partiide puhul päritoluriik ja sisenemispiiripunkt,

- iga partii puhul direktiivi 97/78/EÜ artikli 5 lõikes 1 või artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud sertifikaadile vastav kordumatu viitenumber,

- direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis c osutatud sihtlao viitenumber ja aadress (vajaduse korral),

- sihtlaev või sihtkohaks olev kolmas riik ja väljumispiiripunkt (vajaduse korral).

Artikkel 4

Riiklik veterinaararst või tema järelevalve all töötavad isikud tagavad, et direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 punkti b alusel heakskiidetud ladudes ja ühenduse nõuetele mittevastavate toodete puhul:

- kontrollitakse dokumente kõikide lattu tarnitavate partiide puhul,

- kontrollitakse ladustamise ajal ja enne laost väljaviimist partiide dokumente ja identsust nende päritolu- ja sihtkoha kindlaks tegemiseks,

- viiakse kõik partiid ladudest välja loa alusel,

- jääb partii osadeks jagamise korral iga osapartii moodustava üksiku allüksuse pakend muutmatuks.

Pädev asutus võib vajaduse korral teostada ka füüsilisi kontrolle kõigi eespool osutatud ja vabatsoonide ladudesse, vabaladudesse või tolliladudesse tarnitavate, seal ladustatavate või sealt väljaviidavate toodete puhul, kui kahtlustatakse ohtu loomade või inimeste tervisele.

Artikkel 5

1. Kõik direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis c või artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud ruumid peavad olema pädeva asutuse kontrolli all.

2. Direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud veterinaardokument peab põhinema käesoleva otsuse lisas esitatud näidisel.

Erinevate algsete partiide toodetest koosneva partii puhul võib kasutada ühte sertifikaati vastavalt lisas esitatud näidissertifikaadile.

3. Vastavalt direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõike 2 punktile b teavitatakse lähtekoha pädevat asutust eespool kirjeldatud sertifikaadi abil.

Kui partii lähetatakse teise liikmesriigi sadamasse, tuleb eespool osutatud sertifikaadi koopia edastada sihtsadama pädevale asutusele.

Kui toodete tarnimine meretranspordivahendi pardal on lõppenud, peab pädeva asutuse ametnik või laevakapteni ametlik esindaja lisama oma allkirja lõikes 2 osutatud sertifikaadile, mis tagastatakse riiklikule veterinaararstile tarne tõenduseks.

Artikkel 6

Komisjoni otsus 93/14/EMÜ [2] tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. september 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

[2] EÜT L 9, 15.1.1993, lk 42.

--------------------------------------------------

LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------