32000D0127Euroopa Liidu Teataja L 036 , 11/02/2000 Lk 0043 - 0044


Komisjoni otsus,

31. jaanuar 2000,

millega muudetakse komisjoni otsust 1999/253/EÜ (teatavate Kenyast ja Tansaaniast toodavate või sealt pärit kalatoodetega seotud kaitsemeetmete kohta) ja Tansaaniast pärit või sealt toodavate kalatoodete veterinaarsertifikaati

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 211 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/127/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, [1] eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Tulenevalt mõnedest Victoria järve kalamürgistuse juhtudest, mis oletatavalt on põhjustatud Victoria järve vees sisalduvatest pestitsiididest ja kalandusalaste eeskirjade eiramisest, on komisjon võtnud vastu otsuse 1999/253/EÜ. [2] Selle otsusega nähakse ette, et pärast olukorra arengut käsitleva teabe ja tagatiste saamist Kenya ja Tansaania pädevatelt asutustelt, võib kõnealuse otsuse üle vaadata.

(2) Lähtudes kontrollkäigu tulemustest ja Tansaania ametiasutuste poolt esitatud tagatistest, tehakse ettepanek muuta otsust 1999/253/EÜ, et lubada Victoria järvest püütud ja Tansaaniast toodavate või sealt pärit kalatoodete importi.

(3) Victoria järvest püütud kalatooteid on vaja nõuetekohaselt kontrollida, et tagada haiguste puudumine, ning kõnealuste kontrollidega peab eelkõige olema võimalik teha kindlaks pestitsiidide olemasolu. Seepärast on vaja lisada Tansaaniast imporditavate kalatoodetega kaasasolevasse ja komisjoni otsusega 98/422/EÜ [3] kehtestatud veterinaarsertifikaati erimärge vastava kontrolli kohta.

(4) Sellest olenemata on vaja võimaldada Kenya ametiasutustele rohkem aega sobivate kontrollimeetmete sisseseadmiseks, et tagada kalatoodete ohutus. Seepärast peaks Victoria järvest püütud ja Kenyast toodavate või sealt pärit kalatoodete import jääma endiselt peatatuks.

(5) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 1999/253/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse Victoria järvest püütud ja Kenyast toodavate või sealt pärit värskete, külmutatud või töödeldud kalatoodete suhtes. Seda otsust ei kohaldata merest püütud kalatoodete suhtes."

2. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Käesolev otsus vaadatakse üle, lähtudes teabest olukorra arengu kohta ja Kenya pädevatelt asutustelt saadud tagatistest kalatoodete ohutuse kohta."

Artikkel 2

Victoria järvest püütud ja Tansaaniast toodavate või sealt pärit kalatoodete partiidega kaasasoleva ning otsuse 98/422/EÜ lisas sätestatud veterinaarsertifikaadi punktile IV tuleb lisada järgmine punkt:

"— Ametlik inspektor tõendab, et eespool täpsustatud kalatooted on toodetud direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatüki punktis II.3.B sätestatud kontrollide seiresüsteemi kohaselt ning nende kontrollide tulemused on rahuldavad."

Artikkel 3

Liikmesriigid muudavad enda poolt kaubanduse suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need kooskõlla käesoleva otsusega. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. jaanuar 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

[2] EÜT L 98, 13.4.1999, lk 15.

[3] EÜT L 190, 4.7.1998, lk 71.

--------------------------------------------------