32000D0006Euroopa Liidu Teataja L 003 , 06/01/2000 Lk 0029 - 0029


Komisjoni otsus,

10. detsember 1999,

millega muudetakse kolmandat korda otsust 1999/507/EÜ teatavate Lääne-Malaisiast ja Austraaliast toodavate lendkoerte, koerte ja kasside suhtes kohaldatavate teatavate kaitsemeetmete kohta

(avaldatud numbri K(1999) 4249 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/6/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade veterinaarkontrolli põhimõtted ja muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, [1] viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ, [2] eriti selle artikli 18 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon on otsusega 1999/507/EÜ [3] võtnud vastu kaitsemeetmed teatavate Lääne-Malaisiast ja Austraaliast toodavate lendkoerte, koerte ja kasside suhtes seoses Nipah ja Hendra haigusega, ja need kaitsemeetmed hõlmavad muu hulgas ühendusse imporditavate koerte ja kasside laboratoorseid uuringuid.

(2) Kuna Nipah haiguse osas puuduvad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardsed katsemeetodid, on koerte ja kasside puhul testimisnõuded sätestatud kooskõlas Malaisia veterinaarteenistuste poolt rahvusvahelisele episootiaametile 28. mail 1999. aastal esitatud ametliku teatega.

(3) 11. oktoobri 1999. aasta kirjaga on Malaisia veterinaarasutused ametlikult komisjoni teavitanud; teavitatud on sellest, et nõutavat IgM tuvastamise ELISA testi ei saa läbi viia ning et IgG tuvastamise ELISA testi loetakse piisavaks.

(4) Seetõttu ei saa Malaisia veterinaarteenistused Malaisiast liikmesriikidesse importimiseks ette nähtud koeri ja kasse kooskõlas ühenduse õigusega kontrollida.

(5) Malaisiast imporditavate koerte ja kasside testimisnõudeid tuleb muuta nii, et oleks võimalik kasutada kinnitatud diagnostilist testi Nipah haiguse viiruse vastase antikeha leidmiseks.

(6) Selguse huvides tuleks sätestada võimalus koerte ja kasside transiidiks läbi Malaisia rahvusvaheliste lennujaamade.

(7) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/507/EÜ artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

1. Lõike 2 kolmandas taandes jäetakse välja sõnad "IgM ja".

2. Lisatakse kolmas lõige järgmises sõnastuses:

"3. Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata riigist läbi veetavate koerte ja kasside suhtes, keda ei viida välja rahvusvahelise lennujaama territooriumilt."

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. detsember 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

[2] EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1.

[3] EÜT L 194, 27.7.1999, lk 66.

--------------------------------------------------