31999R0933Euroopa Liidu Teataja L 117 , 05/05/1999 Lk 0001 - 0004


Nõukogu määrus (EÜ) nr 933/1999,

29. aprill 1999,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 130s lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [3]

toimides kooskõlas asutamislepingu artiklis 189c ettenähtud menetlusega [4]

ning arvestades, et:

(1) määrusega (EMÜ) nr 1210/90 [5] asutati Euroopa Keskkonnaagentuur ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk; määruse artikkel 20 nägi ette, et hiljemalt kaks aastat pärast määruse jõustumist teeb nõukogu komisjoni asjakohaseid ettepanekuid sisaldava aruande alusel otsuse selle kohta, kas anda agentuurile edasisi ülesandeid; artikkel 21 nägi ette, et määrus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui pädevad asutused on vastu võtnud otsuse agentuuri asukoha suhtes, ning see otsus võeti vastu 29. oktoobril 1993;

(2) komisjon esitas oma teatises COM(95) 325 (lõppversioon) põhjendused, miks artiklis 20 ettenähtud aruanne tuleks edasi lükata, ning 9. novembril 1995 jõudis nõukogu seisukohale, et enne kui agentuur pole kaks aastat täie võimsusega tegutsenud ja enne kui selle teabe- ja vaatlusvõrk ei ole täielikult välja arendatud, oleks otsus Euroopa Keskkonnaagentuuri edasiste ülesannete kohta enneaegne;

(3) Euroopa Keskkonnaagentuur on teinud suuri edusamme oma eesmärkide saavutamisel ja ülesannete täitmisel, sealhulgas Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu väljaarendamisel;

(4) ülesanded ja töövaldkonnad on avarad ja nõuavad nii juba ettevõetud töö konsolideerimist kui ka edasisi jõupingutusi;

(5) agentuuri esmane kohustus on objektiivse, usaldusväärse ja võrdlemist võimaldava keskkonnaalase informatsiooni andmine;

(6) igasugused uued ülesanded, mis agentuurile antakse, peaksid tema esmast kohustust täiendama ja tõhustama;

(7) vastavalt määrusele nr 2965/94 [6] on Euroopa Keskkonnaagentuuri dokumentide tõlkimine Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse ülesanne;

(8) agentuuri korraldust ja ülesehitust on vaja tema esimeste tööaastate kogemustest lähtudes parandada ja täpsustada;

(9) teemakeskuste paigutamisel peaks agentuuri haldusnõukogu arvestama erinevaid geograafilisi tingimusi ühenduses;

(10) oma tööprogrammi elluviimiseks vajalike andmete saamiseks võib agentuur teha koostööd kolmandate riikide asutustega;

(11) tulevikus peaks agentuuri tegevuse ja ülesannete ülevaatamine ühtima selle viieaastase tööprogrammi tsükliga;

(12) seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 1210/90 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 1210/90 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõikes 2 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

"2. Et saavutada asutamislepingus ja ühenduse keskkonnaalastes tegevusprogrammides ettenähtud eesmärke keskkonna kaitsmise ja parandamise ning säästva arengu alal, seatakse sihiks anda ühendusele ja liikmesriikidele:"

2. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) punktid ii, iii ja vi asendatakse järgmisega:

"ii) - anda ühendusele ja liikmesriikidele objektiivset teavet, mida on vaja aruka ja tõhusa keskkonnapoliitika kujundamiseks ja rakendamiseks; anda sel eesmärgil komisjonile eriti sellist teavet, mida on vaja, et ta saaks edukalt täita oma ülesandeid keskkonnaalaste meetmete ja õigusaktide vajaduse väljaselgitamisel, ettevalmistamisel ja hindamisel;

- osutada abi keskkonnameetmete seire alal, toetades asjakohasel viisil andmete esitamise nõuet (sealhulgas osaledes küsimustike väljatöötamises, liikmesriikide aruannete läbitöötamisel ja tulemuste levitamisel) vastavalt oma mitmeaastasele tööprogrammile ning eesmärgiga koordineerida aruandlust;

- nõustada üksikuid liikmesriike nende taotlusel ja niivõrd, kui see on vastavuses agentuuri aastase tööprogrammiga, nende keskkonnameetmete seire süsteemide väljatöötamisel, kehtestamisel ja laiendamisel ning tingimusel, et selline tegevus ei ohusta muude käesoleva artikliga agentuurile pandud kohustuste täitmist. Selline nõustamine võib liikmesriikide konkreetsel taotlusel hõlmata ka sama ala ekspertide hinnangut;

iii) talletada, võrrelda ja hinnata andmeid keskkonna seisundi kohta, koostada ekspertaruandeid keskkonna kvaliteedi, tundlikkuse ning koormuse kohta ühenduse territooriumil, näha ette keskkonnaandmete ühtsed hindamiskriteeriumid kõikides liikmesriikides, arendada välja ja pidada ülal keskkonnateabe võrdluskeskust. Komisjon kasutab seda teavet, et tagada ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine;"

"vi) avaldada iga viie aasta järel aruanne keskkonna seisundi, suundumuste ja väljavaadete kohta, täiendades seda konkreetseid küsimusi käsitlevate aruannetega;"

b) lisatakse järgmised punktid:

"xi) tagada usaldusväärse ja võrdlemist võimaldava keskkonnateabe ja eelkõige keskkonnaseisundit käsitleva teabe ulatuslik levitamine elanikkonna hulgas ning edendada uudse telemaatika tehnoloogia kasutamist sel eesmärgil;

xii) abistada komisjoni keskkonna hindamise metoodika ja heade tavade väljatöötamisega seotud teabevahetusprotsessis;

xiii) abistada komisjoni asjakohaste keskkonnaalaste teadusuuringute tulemuste levitamisel viisil, millest on poliitika väljatöötamisel kõige rohkem abi."

3. Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a) lõikele 1 lisatakse järgmine tekst, alustades uuelt realt:

"sealhulgas asetades need säästva arengu konteksti.";

b) lõikes 2:

i) teise lõigu kaheksas taane asendatakse järgmisega:

"— ranniku- ja merealade kaitse";

ii) viies lõik jäetakse välja.

c) lisatakse järgmine lõige:

"3. Agentuur võib teha koostööd teabevahetuses teiste asutustega, sealhulgas IMPELi võrgustikuga.

Agentuur püüab tagada, et tema tegevus ei kattuks teiste institutsioonide ja asutuste senise tegevusega."

4. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

"Liikmesriigid hoiavad agentuuri kursis oma siseriiklike keskkonnateabevõrkude põhiosadega. Liikmesriigid teevad vastavalt vajadusele agentuuriga koostööd ning aitavad kaasa Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu tööle agentuuri tööprogrammi alusel, kogudes, kõrvutades ja analüüsides riigisiseseid andmeid. Liikmesriigid võivad selles tegevuses ka ühineda, et teha riikidevahelist koostööd.";

b) lõike 4 teisest lausest jäetakse välja sõnad "teatavas geograafilises piirkonnas";

c) lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Teemakeskused määratakse artikli 8 lõikes 1 määratletud viisil moodustatud haldusnõukogu poolt ajaks, mis ei ületa ühegi artikli 8 lõikes 4 nimetatud mitmeaastase tööprogrammi kestust. Määratud institutsioonide volitusi võib pikendada."

5. Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Agentuuril on haldusnõukogu, kuhu kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ning kaks komisjoni esindajat. Lisaks sellele võib vastavalt asjakohastele sätetele sinna kuuluda üks esindaja igast muust riigist, kes osaleb agentuuri töös.";

b) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

"Haldusnõukogu valib büroo, millele ta vastavalt kehtestatavale töökorrale võib delegeerida otsuste täitmise.";

c) lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

"3. Haldusnõukogu otsuse tegemiseks on vaja kahte kolmandikku haldusnõukogu liikmete häältest.

4. Pärast konsulteerimist artiklis 10 nimetatud teaduskomiteega ning komisjoni arvamuse saamist võtab haldusnõukogu artiklis 9 nimetatud tegevdirektori esitatud eelnõu alusel vastu artikli 3 lõikes 2 loetletud esmatähtsatele valdkondadele põhineva mitmeaastase tööprogrammi. Mitmeaastane tööprogramm sisaldab mitmeaastast eelarveprojekti, ilma et see piiraks ühenduse iga-aastast eelarvemenetlust.";

d) lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad "Hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks…" sõnadega "Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks…".

6. Artikli 9 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) viies taane asendatakse järgmisega:

"— kõikide personaliküsimuste puhul artikli 8 lõigetes 4 ja 5 nimetatud ülesannete täitmise eest.";

b) kuues taane jäetakse välja.

7. Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Teaduskomitee moodustatakse liikmetest, kes on eelkõige pädevad keskkonnaspetsialistid ning kelle haldusnõukogu määrab ametisse neljaks aastaks ja keda saab ühel korral tagasi nimetada, võttes muu hulgas arvesse teadusvaldkondi, mis peavad komitees esindatud olema, et abistada agentuuri tema tegevusvaldkondades. Komitee tegutseb vastavalt artikli 8 lõikes 2 ette nähtud töökorrale."

8. Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine uus lõige:

"2a. Agentuur võib teha koostööd ühist huvi pakkuvates valdkondades Euroopa ühendusse mitte kuuluvate riikide nende institutsioonidega, kust võib saada vastastikku huvipakkuvaid ja agentuuri edukaks tööks vajalikke andmeid, informatsiooni, kogemusi ning andmete kogumise, analüüsimise ja hindamise metoodikat.";

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Lõigetes 1, 2 ja 2a nimetatud koostöö puhul peab eriti arvesse võtma vajadust vältida tegevuste kattumist."

9. Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"1. Enne 15. septembrit 1999 annab agentuur oma töö ja selle tulemuslikkuse kohta hinnangu ning esitab aruande haldusnõukogule, komisjonile, nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2003 vaatab nõukogu komisjoni aruande põhjal üle agentuuri edusammud ja tema poolt endale võetud ülesanded seoses ühenduse üldise keskkonnapoliitikaga".

10. Lisa B-osa punkt 1 asendatakse järgmisega:

"1. Agentuur kasutab võimaluste piires ühenduse ametlike statistikateenistuste kaudu saadud teavet. See saadakse EUROSTATi ja siseriiklike statistikateenistuste tööst sotsiaal- ja majandusstatistika, sealhulgas rahvamajanduse arvepidamise ja sellega seotud informatsiooni kogumisel, kinnitamisel ja levitamisel. Eelkõige kasutab agentuur EUROSTATi ja siseriiklike statistikateenistuste poolt otsuse 94/808/EMÜ [7] alusel tehtud tööd, mis hõlmab statistikat a) inimtegevuse kohta, mis avaldab keskkonnale survet, ning b) ühiskondliku ja majandusliku reageeringu kohta sellisele survele."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 29. aprill 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

W. Müller

[1] EÜT C 255, 20.8.1997, lk 9 ja EÜT C 123, 22.4.1998, lk 6.

[2] EÜT C 73, 9.3.1998, lk 103.

[3] EÜT C 180, 11.6.1998, lk 32.

[4] Euroopa Parlamendi 18. veebruari 1998. aasta arvamus (EÜT C 80, 16.3.1998, lk 134), Nõukogu 20. juuli 1998. aasta ühine seisukoht (EÜT C 364, 25.11.1998, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 9. veebruari 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[5] EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.

[6] EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2610/95 (EÜT L 268, 10.11.1995, lk 1).

[7] Nõukogu 15. detsembri 1994. aasta otsus 94/808/EMÜ, millega võeti vastu nelja-aastane arenguprogramm (aastateks 1994-1997) ühenduse statistika keskkonda puudutava osa kohta (EÜT L 328, 20.12.1994, lk 58).

--------------------------------------------------