31999R0423Euroopa Liidu Teataja L 052 , 27/02/1999 Lk 0002 - 0003


Nõukogu määrus (EÜ) nr 423/1999,

22. veebruar 1999,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 105a lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, [2]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 189c sätestatud korras [3]

ning arvestades, et:

määruse (EÜ) nr 975/98 [4] artiklis 1 sätestatakse euromüntide esimese seeria kaheksa mündi tehnilised näitajad; rahapajade juhatajad on kõnealuse määruse alusel koostanud tootmiseks vajalikud üksikasjalikumad näitajad;

müügiautomaaditööstus on need üksikasjalikud näitajad läbi vaadanud ja taotlenud 50sendise mündi kaalu suurendamist, et seda münti selgemini eristada ja vähendada pettuseohtu; Euroopa Pimedate Liit kaebas pärast esimestes tootmisjärkudes valmistatud näidiste katsetamist, et 50- ja 10sendiste müntide servaviimistlus ei vasta määruse (EÜ) nr 975/88 vastuvõtmisele eelnenud nõupidamisel kokkulepitule; uue süsteemi omaksvõtmise tagamiseks kasutajate hulgas on soovitav vastu tulla nii müügiautomaaditööstuse kui ka Euroopa Pimedate Liidu soovidele; müügiautomaaditööstuse nõudmiste rahuldamiseks on vaja suurendada 50sendise mündi kaalu 7 grammilt 7,8 grammile; Euroopa Pimedate Liidu vajaduste rahuldamiseks ja edaspidiste valetõlgenduste vältimiseks on soovitav muuta 50- ja 10sendiste müntide serva, asendades "jämeda rihvelduse""tihedalt hammastatud servaga", mis sarnaneb rohkem sellele servakujule, milles Euroopa Pimedate Liiduga nende müntide osas esialgu kokku lepiti;

vältimaks häireid tootmise ajakavas ja euromüntide kasutuselevõtus 1. jaanuaril 2002, tuleb tehniliste näitajate muutmisel piirduda 50sendiste müntide kaalu ning 10- ja 50sendiste müntide serva muutmisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 975/98 artiklis 1 esitatud tabelit muudetakse järgmiselt.

1) 50sendist münti käsitlevat neljandat rida muudetakse järgmiselt:

a) kolmandas veerus asendatakse arv "1,69" arvuga "1,88";

b) neljandas veerus asendatakse arv "7" arvuga "7,8";

c) kaheksandas veerus asendatakse sõnad, "jäme rihveldus" sõnadega, "tihedalt hammastatud serv";

2) 10sendist münti käsitleva kuuenda rea kaheksandas veerus asendatakse sõnad "jäme rihveldus" sõnadega "tihedalt hammastatud serv":

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1999.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas asutamislepinguga, kui artikli 109k lõikest 1 ja protokollidest nr 11 ja 12 ei tulene teisiti.

Luxembourg, 22. veebruar 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

H.-F. von Ploetz

[1] EÜT C 296, 24.9.1998, lk 10.

[2] Arvamus on esitatud 16. novembril 1998 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] Euroopa Parlamendi 18. novembri 1998. aasta arvamus (EÜT C 379, 7.12.1998), nõukogu 21. detsembri 1998. aasta ühine seisukoht (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 9. veebruari 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[4] EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.

--------------------------------------------------