31999L0101Euroopa Liidu Teataja L 334 , 28/12/1999 Lk 0041 - 0042


Komisjoni direktiiv 1999/101/EÜ,

15. detsember 1999,

millega kohandatakse mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevat nõukogu direktiivi 70/157/EMÜ tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/91/EÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/157/EMÜ mootorsõidukite lubatatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 96/20/EÜ, [4] eriti selle artiklit 3,

ning arvestades, et:

(1) heitgaasisüsteemide kui eraldi seadmestike (varuheitgaasisüsteemid) EÜ tüübikinnituse raamistikus tundub olevat äärmiselt keeruline valida välja sõiduk, mis vastab praegustele nõuetele. Seetõttu on vaja kohandada representatiivsõiduki mõistet, tagamaks esitatud sõiduki vastavus lubatava müratasemega seotud toodangu vastavuse nõuetele;

(2) teatavad viited, mis on kasutusele võetud nõukogu direktiivis 92/97/EMÜ, [5] mis muudab direktiivi 70/157/EMÜ, vajavad kaasajastamist;

(3) käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiiviga 70/156/EMÜ asutatud tehnika arenguga kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 70/157/EÜ II ja III lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1. Alates 1. aprillist 2000 ei tohi liikmesriigid lubatava mürataseme või heitgaasisüsteemiga seotud põhjustel:

- keelduda EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest sõidukitüübile või heitgaasisüsteemi tüübile

või

- keelata sõidukite registreerimist, müüki, kasutuselevõtmist või heitgaasisüsteemide müüki või kasutuselevõtmist,

kui sõidukid või heitgaasisüsteemid vastavad direktiivi 70/157/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) nõuetele.

2. Alates 1. oktoobrist 2000 liikmesriigid:

- ei anna enam EÜ tüübikinnitust

ja

- keelduvad siseriikliku tüübikinnituse andmisest

sõidukitüübile ja heitgaasisüsteemi tüübile, kui direktiivi 70/157/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) nõuded ei ole täidetud.

3. Olenemata lõikest 2 jätkavad liikmesriigid varuheitgaasisüsteemidega seotud EÜ tüübikinnituse andmist ning lubavad nende müüki ja kasutuselevõtmist direktiivi 70/157/EMÜ eelmiste versioonide kohaselt juhul, kui kõnealused heitgaasisüsteemid:

- on mõeldud paigaldamiseks juba kasutuselolevatele sõidukitele

ja

- vastavad sõidukite esmakordsel registreerimisel kohaldatud direktiivi nõuetele.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsil 2000. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. aprillist 2000.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. detsember 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

[2] EÜT L 11, 16.1.1999, lk 25.

[3] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 16.

[4] EÜT L 92, 13.4.1996, lk 23.

[5] EÜT L 371, 19.12.1992, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

1. Direktiivi 70/157/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

a) punkt 2.3.3 asendatakse järgmisega:

"2.3.3. Selle tüübi, millele süsteem paigaldatakse, III lisa I osa punkti 4.1 nõuetele vastav representatiivsõiduk."

;

b) lisatakse punkt 5.1.3:

"5.1.3. Heitgaasisüsteemid paigaldatakse sõidukile hoolikalt. Eelkõige kontrollitakse seda, et kogu heitgaasisüsteem ei lekiks märgatavalt pärast paigaldamist."

2. Direktiivi 70/157/EMÜ III lisa muudetakse järgmiselt:

a) I osa punktis 1 asendatakse sõnad: "I lisa punktide 7.3.5 ja 7.4.3 alusel" sõnadega "I lisa punkti 7 alusel";

b) II osa punktis 1 asendatakse sõnad: "II lisa punktide 6.3.5 ja 6.4.3 alusel" sõnadega "II lisa punkti 7 alusel".

--------------------------------------------------