31999L0097Euroopa Liidu Teataja L 331 , 23/12/1999 Lk 0067 - 0070


Komisjoni direktiiv 1999/97/EÜ,

13. detsember 1999,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/21/EÜ laevaohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste standardite rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes (sadamariigi kontroll)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 1995. aasta direktiivi 95/21/EÜ laevaohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste standardite rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes (sadamariigi kontroll), [1] viimati muudetud direktiiviga 98/42/EÜ, [2] eriti selle artiklit 19,

ning arvestades, et:

(1) on vaja võtta arvesse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonide, protokollide, koodeksite ja resolutsioonide jõustunud muudatusi ja vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi arenguid;

(2) ühenduse sadamates vastavalt direktiivile 95/21/EÜ kinni peetud laevu käsitleva teabe avaldamine võib mõjutada laevaomanikke vigu kõrvaldama, ilma et neid selleks sunnitaks, ja tõsta ohutusalase teadlikkuse taset mereveonduses;

(3) selleks tuleks avaldatava teabe loetelu laiendada, eelkõige lisada üksikasjalikumad andmed asjaomase laeva, selle kinnipidamise ja võetud meetme kohta, samuti teave laevade kohta, millel on keelatud sissesõit ühenduse sadamatesse; tuleks täpsemalt osutada juhtudele, kus laeva kinnipidamiseni viinud puudused on seotud klassifikatsiooniühingute järelevalveülesannetega; selle meetme tõhusust tuleks suurendada teabe sagedasema ehk igakuise avaldamise kaudu;

(4) laevade kontrollimist käsitlevate andmete läbipaistvuse parandamine on vajalik ja tähtis tegur nii ühenduse kui ülemaailmse mereliikluse kvaliteedi edendamiseks; liikmesriigid ja komisjon peaksid koos töötades kindaks määrama selle teabe laialdase ja õigeaegse avaldamise viisid;

(5) liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada mis tahes õiguslikud takistused, mis piiravad kontrollitud ja kinni peetud ning ühenduse sadamatesse sissesõidu keelu saanud laevade nimekirjade avaldamist, eelkõige muutes vajaduse korral oma andmekaitset käsitlevaid siseriiklikke õigusakte;

(6) direktiivi 95/21/EÜ I lisa II osas kirjeldatud üldist väljavalimistegurit tuleb parandada selle rakendamise käigus saadud kogemusi silmas pidades; väljavalimisteguri väärtust võib vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi raames tihti kohandada ja seejärel lisada süsteemi Sirenac; laeva väljavalimisteguri väärtuse teadasaamiseks piisab andmebaasis Sirenac päringu tegemisest; seetõttu ei ole vaja lisada kõnealust väärtust direktiivi 95/21/EÜ;

(7) direktiivi 95/21/EÜ II lisas nimetatud tunnistuste ja dokumentide loetelu tuleks muuta, võttes arvesse rahvusvaheliste õigusaktide jõustunud muudatusi;

(8) käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 93/75/EMÜ, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/74/EÜ, [4] artikli 12 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 95/21/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) punktis 1 asendatakse sõnad "1. juulil 1998 jõus olevate" sõnadega "1. juuli 1999 jõus olevate";

b) punktis 2 asendatakse sõnad "14. jaanuari 1998 seisuga" sõnadega "1. juuli 1999 seisuga".

2. Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

Teabe avaldamine

1. Iga liikmesriigi pädev asutus võtab vajalikud meetmed, et VIII lisa I osas loetletud andmed kinnipeetud laevade ja niisuguste laevade kohta, millel eelmise kuu jooksul keelati sissesõit kõnealuse liikmesriigi sadamasse, avaldatakse vähemalt kord kuus.

2. VIII lisa I ja II osas nimetatud süsteemi Sirenac kaudu saadav teave liikmesriikide sadamates kontrollitud laevade kohta avalikustatakse asjakohase tehnilise korra kohaselt võimalikult peatselt pärast kontrollimise lõppu või kui kinnipidamiskorraldus on tühistatud.

3. Liikmesriigid ja komisjon teevad koostööd lõikes 2 nimetatud asjakohase tehnilise korra kehtestamiseks.

4. Infosüsteemi Sirenac muudetakse vajaduse korral eespool nimetatud nõuete rakendamiseks."

3. I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisas sätestatule.

4. II lisa muudetakse järgmiselt:

a) teise punkti seitsmes taane asendatakse järgmisega:

"— vabastamise tunnistus, millele on vajaduse korral lisatud lastinimekiri,";

b) punkti 28 järele lisatakse järgmine tekst:

"29. Prügimajanduse kava ja prügiregister.

30. Otsuste langetamise abisüsteem reisilaeva kaptenite jaoks.

31. Mereotsingute ja -pääste konventsiooni koostöökava kindlaksmääratud marsruudil liikuvate reisilaevade jaoks.

32. Reisilaevade tööpiirangute loetelu.

33. Andmed puistlastilaeva trimmi ja püstivuse kohta.

34. Puistlastilaevade lastimis- ja lossimisplaan."

5. Lisatakse uus, VIII lisa vastavalt käesoleva direktiivi lisas sätestatule.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12 kuud pärast direktiivi vastuvõtmist. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 1999

Komisjoni nimel

asepresident

Loyola de Palacio

[1] EÜT L 157, 7.7.1995, lk 1.

[2] EÜT L 184, 27.6.1998, lk 40.

[3] EÜT L 247, 5.10.1993, lk 19.

[4] EÜT L 276, 13.10.1998, lk 7.

--------------------------------------------------

LISA

1. I lisa muudetakse järgmiselt:

a)I osa punktis 6 lisatakse sõna "peatatud" järele sõnad "või tühistatud";

b) II osa asendatakse järgmisega:

"II. Üldine väljavalimistegur

Järgmisi laevu loetakse kontrollimise seisukohast prioriteetseks.

1. Laevad, mis külastavad liikmesriigi sadamat esimest korda pärast 12kuulist või pikemat vaheaega. Nende kriteeriumide kohaldamisel võtavad liikmesriigid arvesse ka neid kontrollimisi, mida on teinud teised vastastikuse mõistmise memorandumi liikmed. Kui selle kohta ei ole nõuetekohaseid andmeid, toetuvad liikmesriigid olemasolevatele andmebaasi Sirenac andmetele ja kontrollivad neid laevu, mida ei ole registreeritud andmebaasis Sirenac pärast selle jõustumist 1. jaanuaril 1993.

2. Laevad, mida eelneva kuue kuu jooksul ei ole ükski liikmesriik kontrollinud.

3. Laevad, mille konventsioonide alusel välja antud põhikirjajärgsed tunnistused laeva konstruktsiooni ja varustuse kohta ja klassifikatsioonitunnistused on välja andnud organisatsioon, mida ei ole tunnustatud laevade kontrolli ja ülevaatust tegevaid organisatsioone ja veeteede ameti vastava tegevuse ühiseid eeskirju ja standardeid käsitleva nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiiviga 94/57/EÜ (EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20) kehtestatud tingimuste kohaselt.

4. Laevad, mille lipuriik esineb kolmel järjestikusel aastal vastastikuse mõistmise memorandumi aastaaruandes avaldatud kinnipidamiste ja viivituste tabelis keskmisest sagedamini.

5. Laevad, millel on lubatud liikmesriigi sadamast lahkuda teatavatel tingimustel, näiteks:

a) puudused, mis tuleb enne lahkumist kõrvaldada;

b) puudused, mis tuleb kõrvaldada järgmises sadamas;

c) puudused, mis tuleb kõrvaldada 14 päeva jooksul;

d) puudused, mille kohta on ette nähtud muud tingimused.

Kui laevaga seotud meetmed on võetud ja kõik puudused on kõrvaldatud, võetakse seda arvesse.

6. Laevad, mille kohta on registreeritud puudusi eelmise kontrollimise ajal, vastavalt puuduste arvule.

7. Laevad, mis on kinni peetud eelmises sadamas.

8. Laevad, mille lipuriik ei ole ratifitseerinud käesoleva direktiivi artiklis 2 nimetatud kõiki asjaomaseid rahvusvahelisi konventsioone.

9. Laevad, mille lipuriigis esineb keskmiselt suuremal määral puudusi.

10. Laevad, mille klassis esineb keskmisest rohkem puudusi.

11. Sellesse kategooriasse kuuluvad laevad, millele on määratud laiendatud kontroll (vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 7).

12. Muud laevad, mis on vanemad kui 13 aastat.

Eespool nimetatud laevade tähtsusjärjekorra määramisel võtab pädev asutus vastavalt vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi I lisa 1. jaole arvesse infosüsteemis Sirenac esitatud üldisest väljavalimistegurist lähtuvat järjekorda. Suurem väljavalimistegur tähendab, et tähtsusjärjekorras ollakse eespool. Väljavalimistegur on vastastikuse mõistmise memorandumi raames määratletud kohaldatavate väljavalimistegurite väärtuste summa. Punkte 5, 6 ja 7 kohaldatakse ainult viimase 12 kuu jooksul korraldatud kontrollimiste suhtes. Üldine väljavalimistegur ei tohi olla väiksem kui punktides 3, 4, 8, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud väärtuste summa.

Kui kolme kuu jooksul alates uute väljavalimistegurite väärtuste kehtestamisest vastastikuse mõistmise memorandumi raames leiab komisjon, et need väärtused ei ole õiged, võib ta direktiivi 95/21/EÜ artiklis 19 sätestatud korras otsustada, et käesoleva direktiivi kohaldamisel nimetatud väärtused ei kehti."

2. Lisatakse uus, VIII lisa:

"

VIII LISA

Liikmesriikide sadamates toimunud kinnipidamiste ja kontrollimistega seotud teabe avaldamine

(nagu on sätestatud artiklis 15)

I. Artikli 15 lõike 1 kohaselt avaldatud teave sisaldab järgmist:

- laeva nimi,

- IMO number,

- laeva liik,

- tonnaaž (GT),

- ehitusaasta,

- laevaomaniku või kasutaja nimi ja aadress,

- lipuriik,

- vastavalt vajadusele klassifikatsiooniühing või -ühingud, kes on väljastanud sellele laevale võimalikud klassifikatsioonitunnistused,

- klassifikatsiooniühing või -ühingud ja/või mis tahes isikud, kes on vastavalt konventsioonidele väljastanud lipuriigi poolt sellele laevale tunnistusi, kaasa arvatud antud tunnistuste nimetamine,

- kinnipidamiste arv eelnenud 24 kuu jooksul,

- kinnipidav riik ja sadam,

- kinnipidamiskorralduse tühistamise kuupäev,

- kinnipidamise kestus päevades,

- avastatud puuduste arv ja kinnipidamise põhjused selgelt ja täpselt,

- kui laeva suhtes kohaldatakse ühenduse sadamatesse sissesõidu keeldu, siis selle meetme põhjused selgelt ja täpselt,

- märge selle kohta, kas asjaomase ülevaatuse korraldanud klassifikatsiooniühing või eraõiguslik asutus vastutab nende puuduste eest, mis üksi või teistega koos tõid kaasa kinnipidamise,

- nende laevade puhul võetud meetmete kirjeldus, millel on lubatud suunduda lähimasse sobivasse remonditöökotta või millel on keelatud sisse sõita ühenduse sadamatesse.

II. Artikli 15 lõike 2 kohaselt avaldatud kontrollitud laevu käsitlev teave sisaldab järgmist:

- laeva nimi,

- IMO number,

- laeva liik,

- tonnaaž (GT),

- ehitusaasta,

- laevaomaniku või kasutaja nimi ja aadress,

- lipuriik,

- vastavalt vajadusele klassifikatsiooniühing või -ühingud, kes on väljastanud sellele laevale võimalikud klassifikatsioonitunnistused,

- klassifikatsiooniühing või -ühingud ja/või mis tahes isikud, kes on vastavalt konventsioonidele väljastanud lipuriigi poolt sellele laevale tunnistusi, kaasa arvatud antud tunnistuste nimetamine,

- kontrollinud riik, kontrollinud sadam ja kontrollimiskuupäev,

- puuduste arv puuduste kategooriate lõikes.

"

--------------------------------------------------