31999L0066Euroopa Liidu Teataja L 164 , 30/06/1999 Lk 0076 - 0077


Komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ,

28. juuni 1999,

millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta, [1] eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades, et:

(1) märgistus või muud dokumendid peaksid sisaldama ametlikuks kontrolliks ja kasvataja jaoks vajalikke üksikasju;

(2) kui paljundusmaterjalile on lisatud ühenduse taimetervise süsteemi kohane taimepass, võib taimepass teatavatel tingimustel olla tarnija poolt koostatud etikett või muu dokument;

(3) käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise dekoratiivtaimede paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse direktiivi 98/56/EÜ artiklis 8 osutatud dekoratiivtaimede paljundusmaterjali tarnija poolt koostatud märgistustele ja muudele dokumentidele esitatavad nõuded.

Artikkel 2

1. Artiklis 1 osutatud tarnija poolt koostatav märgistus või dokument tuleb teha sobivast materjalist, mida ei ole varem kasutatud, ning see trükitakse vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles. Kõnealune dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:

i) märge "EÜ kvaliteet";

ii) EÜ liikmesriigi kood;

iii) vastutava ametiasutuse nimi või tunnuskood;

iv) registrinumber;

v) seeria, nädala või partii number;

vi) botaaniline nimi;

vii) vajaduse korral sordinimi; pookealuse puhul: sordinimi või selle sordi määratlus;

viii) vajaduse korral taimerühma nimi;

ix) kogus;

x) kolmandatest riikidest direktiivi 98/56/EMÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt importimisel tootjariigi nimi.

2. Kui paljundusmaterjalile on lisatud komisjoni direktiivi 92/105/EMÜ [2] kohane taimepass, võib taimepass olla lõikes 1 osutatud tarnija poolt koostatav märgistus või dokument. Taimepassi tuleb siiski teha märge "EÜ kvaliteet" ja märkida vastutava ametiasutuse nimi vastavalt direktiivile 98/56/EÜ ning vajadusel viide sordinimele, pookealusele või taimerühmale. Importimisel kolmandatest riikidest vastavalt direktiivi 98/56/EMÜ artikli 11 lõikele 2 tuleb märkida ka tootjariigi nimi. Kõnealuse teabe võib esitada taimepassis, kuid muust teabest eraldi.

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusaktid enne 31. detsembrit 1999. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusaktide teksti.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuni 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16.

[2] EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.

--------------------------------------------------