31999L0048Euroopa Liidu Teataja L 169 , 05/07/1999 Lk 0058 - 0088
Euroopa Liidu Teataja L 169/1999 Lk 0059 - 0090
Euroopa Liidu Teataja L 169/1999 Lk 0050 - 0079
Euroopa Liidu Teataja L 169/1999 Lk 0059 - 0099
Euroopa Liidu Teataja L 169/1999 Lk 0050 - 0077
Euroopa Liidu Teataja L 169/1999 Lk 0058 - 0087


Komisjoni direktiiv 1999/48/EÜ,

21. mai 1999,

millega teist korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 96/87/EÜ, [2] eriti selle artiklit 8,

ning arvestades, et:

(1) direktiivi 96/49/EÜ lisas sisaldub alates 1. jaanuarist 1997 kohaldatav rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteeveo kord (RID), mis on sestsaadik avaldatud kõikides ühenduse ametlikes keeltes; [3]

(2) RIDi ajakohastatakse iga kahe aasta järel ja seetõttu kehtib alates 1. jaanuarist 1999 muudetud versioon, mille üleminekuperiood kestab 30. juunini 1999;

(3) vastavalt artiklile 8 tuleb artiklis 9 sätestatud korras vastu võtta kõik vajalikud muudatused, kohandamaks selle direktiiviga kaetud valdkonda teaduse ja tehnika arenguga ning ühtlustamaks seda uute eeskirjadega;

(4) sektorit tuleb kohandada rahvusvahelise ohtlike kaupade raudteevedude uue korraga ning seetõttu tuleb muuta direktiivi 96/49/EÜ lisa;

(5) käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/49/EÜ artiklis 9 sätestatud komitee arvamusega;

(6) rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord (RID) koos muudatustega tuleks lisana liita direktiivile 96/49/EÜ ning seda ei tuleks kohaldada mitte ainult piiriüleste vedude, vaid ka üksikute liikmesriikide sisevedude suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/49/EÜ [4] lisa muudetakse järgmiselt:

- Järgmine tekst

[5]

jäetakse välja:

"Lisa moodustavad 1. jaanuaril 1997 jõustuvad rahvusvahelise ohtlike kaupade raudteevedude korra sätted, mis on esitatud COTIFi liite B I lisas, kusjuures "osalisriik" ja "riigid või raudteed" asendatakse "liikmesriigiga".

NB:

Rahvusvahelise ohtlike kaupade raudteevedude kord avaldatakse kõigis ühenduse ametlikes keeltes niipea, kui selle tekst saab kõigis keeltes valmis."

- Lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1) Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. juulit 1999. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2) Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekstid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. mai 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neil Kinnock

[1] EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25.

[2] EÜT L 335, 24.12.1996, lk 45.

[3] EÜT L 294, 31.10.1998, lk 1.

[4] Avaldatud EÜT L 294, 31.10.1998, lk 1.

[5] Tekst sisaldub komisjoni direktiivi 96/87/EÜ artiklis 1.

--------------------------------------------------

LISA

Vt Komisjoni direktiivi 2003/29/EÜ, EÜT L 90, 8.4.2003, lk 47.

--------------------------------------------------