31999L0022Euroopa Liidu Teataja L 094 , 09/04/1999 Lk 0024 - 0026


Nõukogu direktiiv 1999/22/EÜ,

29. märts 1999,

mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 130s lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 189c ettenähtud menetluse kohaselt [2]

ning arvestades, et:

nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määruses (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel [3] nõutakse enne paljude liikide elusisendite ühendusse importimise lubamist tõendeid, et nende pidamiseks ja hooldamiseks on olemas piisavad rajatised; nimetatud määrusega keelatakse selle A lisas olevate liikide isendite üldsusele näitamine kommertseesmärkidel, kui ei ole tehtud konkreetset erandit haridus-, teadus- või aretustöö tarvis;

nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiviga 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta [4] ja nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta [5] keelatakse paljude liikide püüdmine, pidamine ja nendega kauplemine, sätestades erandite tegemise konkreetsetel põhjustel, näiteks teadus- ja haridustöö, taasasustamise, uuesti loodusesse laskmise ja paljundamise tarvis;

olemasolevate ja tulevikus vastuvõetavate loodusliku loomastiku kaitset käsitlevate ühenduse õigusaktide nõuetekohaseks rakendamiseks ja seoses vajadusega, et loomaaiad tagaksid liikide kaitses, üldsuse teavitamises ja/või teadustöös oma tähtsa rolli piisava täitmise, on vaja sätestada loomaaedade litsentsimist ja inspekteerimist, loomaaedades loomade pidamist, töötajate koolitust ja külastajate teavitamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidele ühtne alus;

on vaja ühenduse meedet, selleks et loomaaiad ühenduse kõigis osades aitaksid kaasa bioloogilise mitmekesisuse kaitsele vastavalt ühenduse kohustusele võtta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikli 9 alusel kaitsemeetmeid väljaspool algupärast kohta;

paljud organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Ühendus on koostanud juhiseid loomade hooldamiseks ja pidamiseks loomaaedades, millest võiks siseriiklike normide väljatöötamisel ja vastuvõtmisel olla abi, kui see on kohane,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta looduslikku loomastikku ja bioloogilist mitmekesisust, nähes ette liikmesriikide meetmete vastuvõtmise loomaaedade litsentsimiseks ja inspekteerimiseks ühenduses, tugevdades seeläbi loomaaedade rolli bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel.

Artikkel 2

Mõiste

Käesoleva direktiivi tähenduses on loomaaed mis tahes alaliselt tegutsev üksus, kus peetakse metsloomi, et näidata neid üldsusele vähemalt seitsmel või enamal päeval aastas, välja arvatud tsirkused, lemmikloomakauplused ja üksused, mille liikmesriigid vabastavad direktiivi nõuete täitmisest, kui neis üksustes ei eksponeerita üldsusele märkimisväärsel hulgal loomi või liike ja kui see erand ei kahjusta käesoleva direktiivi eesmärke.

Artikkel 3

Loomaaedadele kohaldatavad nõuded

Liikmesriigid võtavad artiklite 4, 5, 6 ja 7 alusel meetmed tagamaks, et kõik loomaaiad rakendaksid järgmisi kaitsemeetmeid:

- osalemine teadustöös, millest on kasu liikide kaitsel, ja/või asjakohaste kaitseoskuste alane koolitus ja/või liikide kaitse alase teabe vahetus ja/või, kui see on asjakohane, paljundustöö vangistuses, taasasustamine või liikide uuesti loodusesse laskmine,

- bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud üldsuse teavitamise ja teadlikkuse edendamine, andes eelkõige teavet eksponeeritavate liikide ja nende looduslike elupaikade kohta,

- loomade pidamine tingimustes, millega püütakse rahuldada konkreetsete liikide bioloogilisi ja kaitsenõudeid, tagades muu hulgas tarandike varustuse vastavalt liikide eripärale; ning säilitades loomakasvatuse kõrge standardi loomahaiguste ennetuse ja ravi ning söötmise edasiarendatud programmi abil,

- loomade lahtipääsemise vältimine, et hoiduda piirkonnale omaste liikide võimalikust ökoloogilisest ohustatusest, samuti väliste kahjurite sissetungimise vältimine,

- registreeritud liikidele vastava ja ajakohase dokumentatsiooni pidamine loomaaia kollektsiooni kohta.

Artikkel 4

Litsentsimine ja inspekteerimine

1. Liikmesriigid võtavad meetmed olemasolevate ja uute loomaaedade litsentsimiseks ja inspekteerimiseks, et tagada artikli 3 nõuete täitmine.

2. Nelja aasta möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest peab igal loomaaial olema litsents, uutel loomaaedadel peab olema litsents enne nende avamist üldsusele.

3. Iga litsents sisaldab tingimusi artikli 3 nõuete täitmise tagamiseks. Tingimuste täitmist seiratakse muu hulgas regulaarse inspekteerimisega ning täitmise tagamiseks astutakse kohaseid samme.

4. Enne litsentsi andmist, selle andmisest keeldumist, ajavahemiku pikendamist või litsentsi olulist muutmist korraldavad liikmesriikide pädevad asutused inspekteerimise, et kindlaks määrata, kas litsentsimistingimused või kavandatava litsentsi tingimused on täidetud.

5. Kui loomaaed ei saa litsentsi vastavalt käesolevale direktiivile või kui litsentsimistingimused ei ole täidetud, loomaaed või selle osa:

a) suletakse üldsusele pädeva asutuse poolt; ja/või

b) peab täitma pädeva asutuse kehtestatud kohaseid nõudeid, et tagada litsentsimistingimuste täitmine.

Kui pädevate asutuste kindlaksmääratud aja jooksul, mis ei ületa kahte aastat, ei täideta neid nõudeid, tühistab pädev asutus litsentsi või muudab seda ja sulgeb loomaaia või selle osa.

Artikkel 5

Artiklis 4 sätestatud litsentsimisnõudeid ei kohaldata, kui liikmesriik suudab komisjonile tõendada, et käesoleva direktiivi artiklis 1 sätestatud eesmärk ning artiklis 3 sätestatud loomaaedadele kohaldatavad nõuded on täidetud ning tagatakse nende pidev täitmine reguleerimis- ja registreerimissüsteemi abil. Selline süsteem peaks muu hulgas sisaldama artikli 4 lõigete 4 ja 5 sätetele võrdväärseid sätteid loomaaedade inspekteerimise ja sulgemise kohta.

Artikkel 6

Loomaaedade sulgemine

Kui loomaaed või selle osa suletakse, tagab pädev asutus, et asjaomaseid loomi koheldakse või need kõrvaldatakse sellistel tingimustel, mida liikmesriik peab käesoleva direktiivi eesmärkidele ja sätetele kohaseks ning vastavaks.

Artikkel 7

Pädevad asutused

Liikmesriigid määravad käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks pädevad asutused.

Artikkel 8

Trahvid

Liikmesriigid määravad kindlaks trahvid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise korral. Need trahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 9

Rakendamine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 9. aprilliks 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 10

Jõustumine

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. märts 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Müntefering

[1] EÜT C 204, 15.7.1996, lk 63.

[2] Euroopa Parlamendi 29. jaanuari 1998. aasta arvamus (EÜT C 56, 23.2.1998, lk 34), nõukogu 20. juuli 1998. aasta ühine seisukoht (EÜT C 364, 25.11.1998, lk 9) ja Euroopa Parlamendi 10. veebruari 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2307/97 (EÜT L 325, 27.11.1997, lk 1).

[4] EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/49/EÜ (EÜT L 223, 13.8.1997, lk 9).

[5] EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/62/EÜ (EÜT L 305, 8.11.1997, lk 42).

--------------------------------------------------